Případ Jiří WOLF

1. června 2008 v 1:08 | James V. Jakoubek
Zpráva Helsinki Watch and Physicians for Human Rights,

červenec 1988
Případ Jiří WOLF

ÚVOD
Dne 5. května 1988 odjeli dr. Kirschner a dr. Lawrence doprovázeni vládním zrízencem jménem Valko do města Valdice v severovýchodních Čechách, kde v bývalém klášteře české Ministerstvo spravedlnosti zřídilo věznici t.zv. 3. kategorie. Tam na ně již čekali velitel věznice pan Kordik s hlavním lékařem dr. Votrubou a úředním tlumočníkem, též zřejmě zaměstnancem Ministerstva spravedlnosti.

Po vzájemném představení přednesl dr. Lavrence přání setkat se s následujícími politickými vězni - Jiřím Wolfem, Františkem Veisem, Josefem Romerem a Walterem Kaniou (později bylo organizaci PHR sděleno, že W. Kania byl 26. května 1988 propuštěn). Velitel Kordik na toto sdělil, že instrukce z Prahy ho opravňují povolit setkání pouze s Jiřím Wolfem. Dr. Lawrence pak požádal o informace týkající se zdravotního stavu ostatních tří jmenovaných vězňů, délku jejich odsouzení a jaký je stav, je-li vůbec jaký, jejich odvolání. Po vznesení této žádosti požádal pan Kordik o dovolení se vzdálit a z druhého konce místnosti někam telefonoval. Po několika minutách se vrátil se sdělením, že podobné informace, mimo vězně Jiřího Wolfa, nemá povolení o nikom jiném sdělovat. Dr. Lawrence a dr. Kirschner pak začali oba představitele věznice, pana Kordika a dr. Votrubu zpovídat o poměrech Valdické věznice.

Dle podaných informací těchto dvou vězeňských oficiálů, a též později i Jiřího Wolfa, věznice kategorie 3 je věznicí s nejpřísnějším režimem. Vězňové zařazeni do této kategorie mají povolenu pouze jednu návštěvu za rok a to v trvání jen jedné hodiny. Dále mají za povinnost denně pracovat a to ve střídajících se směnách - od 6ti ráno do 2, od 2 do 10, a od 10 do 6. Psaní dopisů - jeden dopis jednou za tři týdny. Povolen je jeden balíček o váze maximálně 2 kg, jednou za rok. Věznice 3. kategorie je určena pro nenapravitelné kriminálníky, kteří byli minimálně třikrát odsouzeni, či zločince, kteří spáchali ty nejtěžší zločiny (kupř. vraždu), i když je možno i tyto provinilce třebaže byli odsouzeni za zabití zařadit do mírnějšího vězeňského režimu, ba i do kategorie 1, pokud šlo o první prohřešek a zároveň o zločin spáchaný v pohnutí smyslů. Běžní recividisté, pachatelé nenásilných činů jsou obvykle posíláni do 2. kategorie a opětovní zločinci obvykle končí ve věznici typu Valdice. Jiří Wolf by státem považován za opětovného a nenapravitelného kriminálníka, neb ten byl za podobné zločiny odsouzen již třikrát. Jinak vězeň za dobré chování může být přeřazen z kategorie 3 do věznice kategorie 2, či dokonce i do kategorie 1.

Podle dalšího sdělení představitelů věznice pana Kordika a dr. Votruby je vězňům poskytováno osobní volno za účelem kulturní zábavy jako je televize, četba knih, či různé vzdělávání dle přání vězňů a pak jsou jim také poskytovány t.zv. "společenské kurzy" ("socialization classes" in English??) které jsou ale podmiňovány dobrým chováním a jsou pod přímou kontrolou t.zv. "vnitřní vězeňské správy" (dle všeho, prachobyčejná a stupidní politická indoktrinace, pozn.JVJ). Denní povinná vycházka v trvání 20 minut je pro vězně trpící různými zdravotními problémy či tělesným zraněním dle potřeby takového vězně patřičně modifikována. Tabákové výrobky pro kuřáky jsou k disposici ve vězeňské prodejně kde si je vězňové mohou dle potřeby zakupovat, což je jim pak strháváno z jejich měsíčního výdělku který činí paušálně 1,200 korun. Alkohol všeho typu je ve věznici absolutně zakázán a s jinými návykovými drogami problémy nejsou.

Co se lékařské péče týče, tak dle sdělení dr. Votruby ve Valdické věznici trvale, t.j. 24 hodin denně, působí, či ordinuje, celkem pět všeobecných lékařů s možností k okamžitému přivoláním 15ti různých specialistů, pokud taková situace nastane. Na otázku, kde tito lékaři ordinují a kolik vězňů má on sám ve své péči, či kolik jich v nedávné době viděl, dr. Votruba odpověděl, že nemá úřední povolení informace tohoto typu sdělovat. K tomuto pak jak dr. Lawrence tak dr. Kirschner konstatovali, že bez žádaných a ověřitelných informací je pro ně naprosto nemožné odhadnout a posoudit kvalitu a adekvátnost lékařské péče věznice. Na toto hned dostali od obou představitelů věznice, pana Kordika a dr. Votruby, ujištění, že tato péče jest "dostačující" ("sufficient").

Oba oficiálové dále sdělovali, že vězeň s akutními problémy má možnost návštěvy lékaře 2x denně a týdení lékařská prohlídka je reservovaná pro ty vězně, kteří trpí chronickým onemocněním. Oba dva pak popsali jako hlavní medical problém předstírání různých nemocí a potíží za účelem vyhnutí se pracovní povinnosti a pak sebepoškozování následkem hladovky či dokonce sypání si rozdrcené tuhy z tužky do očí na vyvolání očního zánětu (proto jsou z tohoto důvodu psací potřeby povětšině zakázány). Dále bylo podotknuto, že zde ve Valdické věznici jsou soustřeďováni vězňové z celých Čech trpící cukrovkou a případné případy vyžadující operativní zákrok jsou dále referovány do Prahy. Všichni pacienti - vězňové - trpící chronickým onemocněním, které vyžaduje odbornou therapii jsou pod pravidelnou kontrolou a péčí specialistů interní medicíny, kterak tito dva oficiálové tvrdili, a jakákoliv žádost vězňů dožadující se konsultace se specialistou jest zcela rutinně honorována.
Dr. Votruba dále sdělil, že co se týče psychiatrických problémů, tak tyto jsou ve Valdicích velice vzácné. Když už ale k těmto případům přece jenom dojde, takový vězeň je pak posílán na léčení do Prahy a po patřičné léčbě a s předepsanými léky se pak vrací zpět do Valdic. Dr. Votruba dále prohlásil, že místní psychiatři působící zde ve Valdicích občas předepisují silné uklidňující medicamenty těm vězňům, kteří způsobují nadměrné výtržnosti. Všechny tyto a podobné případy ovšem podléhají jeho osobnímu schválení a zároveň tyto předepsané medicamenty procházejí jeho osobní kontrolou, aby se zabránilo již zmíněnému sebepoškozování, či úmyslnému předávkování. Dále sdělil, ale bez bližších podrobností či údajů, že ve Valdicích v minulosti též došlo k několika dokonaným sebevraždám.

Dr. Votruba pak dále podrobně popsal tři specielní diety pro pacienty - vězně trpíci cukrovkou, žaludečními problémy a hypertention. A velice zdůrazňoval, že omezování potravy se zásadně nikdy nepoužívá coby forma trestu, protože hlavním posláním jest "úmysl vězeňského systému udržovat vězně v pracovní schopnosti". Chlubil se zejména tím, že za jeho vedení jsou Valdice proslulé výbornou a vydatnou stravou a že mnozí vězňové, když byli převedeni do vězení 2. katergorie, shodně prohlašovali, že strava ve Valdicích jest oproti novému vězení daleko lepší.

Oba dva, jak pan Kordik tak dr. Votruba, shodně prohlásili, že v jejich věznici nemají žádný problém s homosexualitou, protože zde jsou vězňové drženi v "malém kolektivu o deseti osobách" a z tohoto důvodu k této aktivitě neexistuje vhodná příležitost a ani možnost.

Když byli tázáni na dostupnost léků typu Cimeditine či běžného supelmentu kalcia, prohlásil dr. Votruba, že sice běžně k používání nejsou, ale když jsou dle lékařského posouzení potřebné, tak se dovezou. Rodinní příslušníci vězňů se občas pokouší jim dopravit nějaké ty vitaminy či v lékárnách běžně dostupné léky, ale něco podobného není povoleno z prostého důvodu, zde tyto léky a vitaminy jsou na požádání "vždy dostupné". Během tří let působení ve funkci šéflékaře ve Valdicích dr. Votruba neviděl jeden jediný případ, kdy někdo z rodiny byl nucen vězněnému příbuznému přinést nějaké zde nedostupné léky. Dr. Lawrence při této příležitosti požádal o povolení dát Jiřímu Wolfovi, jako humanitní gesto, jím přinesené vitaminové supelmenty, bylo mu ale řečeno, že toto naprosto nepřipadá v úvahu.

Interview s Jiřím Wolfem

Po úvodním setkání s představiteli věznice byli dr. Kirschner a dr. Lawrence zavedeni do vnitřní části věznice. Prošli skrze dvoje ocelové dveře s mohutnými zámky a vešli do kanceláře o rozměrech cca 5x6 metrů se dvěma velkými okny směřujícími do vnitřního nádvoří tohoto bývalého kláštera. Přítomni byli též dr. Votruba, pan Valko z ministerstav a tlumočník. Po chvíli bylo možno skrze okno spatřit blížící se postavu se skloněnou hlavou, s rukama sepjatýma za zády a doprovázenou dvěma uniformovanými střážnými kteří kráčeli několik kroků pozadu. Za několik okamžiků poté pak do místnosti vstoupil Jiří Wolf; oba strážní zůstali na chodbě.

Z blízkého pohledu byl Jiří Wolf bledý, vyhublý muž velice krátce ostříhaný. Měl na sobě červenou košili, bundu z hrubého sukna a džínsy (později nám řekl, že mu bylo vyjímečně povoleno pro naši návštěvu obléci si svůj oděv). Interview trvalo přibližně hodinu a půl a vedl je převážně dr. Lawrence. Jiří Wolf byl schopen povětšině udržovat s námi oční kontakt, třebaže chvílemi sklonil zrak před sebe na desku stolu a velmi často poškubával hlavou, očividný to nervosní tik. Po celou dobu rozmluvy se ani jednou neusmál.

Jiří Wolf udal datum svého narození 5. leden 1952. Byl až do svého zatčení zaměstnán jako dopravní inspektor pražského metra. V roce 1978 byl zatčen za svoji aktivitu v organizaci "Výbor proti diktaruře" (Committee Against the Dictatorship). Oba jeho rodiče zemřeli na tuberkulozu když mu bylo 16 let. Krátce po jeho zatčení v roce 1978 se s ním jeho manželka dala rozvést. Má jednoho syna se kterým se v době našeho interview již čtyři roky nesetkal. Jeho první rozsudek v roce 1978 byl 3 1/2 roku, ten byl ale na návrh prokurátora zvýšen o šest měsíců na celé 4 roky za údajnou pomluvu a urážku veřejného činitele, neb Jiří Wolf u soudu prohlásil, že byl ve vyšetřovací vazbě několikrát policisty zmlácen. Větší část tohoto prvního rozsudku pak ztrávil ve věznici Minkovice a posledních devět měsíců pak zde ve Valdicích.

Po jeho propuštění v roce 1982 se zapojil do činnosti Charty 77, organizoval vydávání "samizdatu" kde publikoval články zabyvajícími se poměry v komunistickém vězení a to i přes pravidelné měsíční výslechy tajnou policií a důsledném varování, aby této aktivity zanechal. 19 měsíců po svém propuštění byl znovu zatčen a to na základě svých článků o poměrech v čs. vězení. Byl tehdy obviněn ze "sabotáže" dle články 98/2/2 trestního řádu a odsouzen na šest let vězení. Údajně se pokusil předat svá sepsání o českoslovenkých věznicích velvyslanectví nejmenované západní země v Praze.

Jiří Wolf původně vážil 70 kg. a během věznění v Minkovicích ztratil 20 kg. Nyní se jeho váha ve Valdicích stabilizovala kolem 65 kg., třebaže, jak se vyjádřil, má neustálý pocit hladu. Jeho spoluvězňové, ze "solidarity", se s ním dělí o část stravy - při jedné příležitosti, když použíl potravinový lístek který mu dal spoluvězeň aby dostal dodatečnou potravu, byli oba za tento prohřešek pokutováni pokutou 500 korun. Jeho cela má dle jeho popisu přibližně stejné rozměry jako tato místnost ve které jsme hovořili. V cele je v jednom koutu sociální zařízení, umyvadlo s tekoucí vodou a podél stěn pak pět dvojitých paland pro deset vězňů. A jedno velké okno. On sám má povoleno denně 20 minut na osobní cvičení či vycházku na vězeňském dvoře. Mimo toho a osm hodin povinné práce, zbytek dne či noci tráví na cele. Dostává jednu kostku mýdla na měsíc a celá cela jednu roli toaletního papíru pro všech deset vězňů také na měsíc. Z toho důvodu jsou všichni téměř celý měsíc nuceni používat novinový papír.

Co se jeho zdraví týče, momentálně se cítí celkem uspokojivě (třebaže si později stěžoval na nějaké chronické bolesti) a proto v tu dobu neužíval žádné léky. Co se ale psychologického stavu týče, je na tom vcelku dosti špatně a ve svých dopisech sestře se o tom vždy zmiňuje. Jeho nervozní tik začal před pěti lety, hned po jeho novém zatčení a neustále se zhoršuje. Důvod pro to uvedl jeho celkové zcela nesmyslné věznění vcelku za nic, za činnost i dle platného zákona údajně povolenou.

Několikrát požádal o neurologické vyšetření, ale jeho žádosti byly vždy zamítnuty vedením věznice. Koncem roku 1986 signatářka Charty 77 Libuše Šilhanová napsala presidentu Husákovi stížnost v jeho prospěch a pak v prosinci byl Jiří Wolf poslán do Prahy na všeobecnou lékařskou prohlídku, včetně rentgenu hrudi, ale nikoliv na neurologické šetření.

Jiří Wolf o sobě řekl, že dle jeho pozorování zřejmě trpí všeobecnou hysterií a částečně stihomanem, neb se mu zdá, že je všem jen k smíchu. Velice špatně spí a mívá divoké vězeňské sny. Má též žaludeční potíže které přičítal kouření a proto tak před půl rokem kouřit přestal, ale nijak to nepomohlo. Proto požádal vedení věznice o převedení na celu k nekuřákům, ale i tato jeho žádost byla vedením věznice zamítnuta. Mimo to si vzhledem k těmto neustálým žaludečním problémům zažádal o změnu diety, také tato žádost byla vězeňským lékařem zamítnuta. Mimo těchto problémů špatně vidí a proto již několik let nosil brýle. Dle vězeňského řádu mu ale jeho brýle zde byly zabaveny a vyměněny za vězeňské, které se mu ale krátce na to rozpadly a byly k nepotřebě. Když požádal o jiné, bylo mu řečeno, že má nárok pouze na jedny brýle jednou za rok a proto na další musí čekat až rok uplyne. Z toho důvodu již celých šest měsíců pracuje u soustruhu bez brýlí. Když mu sestra v březnu 1988 přinesla brýle jiné, byly mu na příkaz vedení věznice zabaveny. Mimo to si pan Wolf stěžoval na ušní bolesti a částečnou ztrátu sluchu způsobenou nadměrným hlukem v dílně kde vězňové musí pracovat bez jakékoliv ochrany proti hluku.

Mentálně je na tom mizerně, má trvalé depresivní stavy. Na otázku, zdali se zabýval myšlenkou na sebevraždu, odpověděl "ano", ale jen obrazně a nijak o tom jak toto provést, hlouběji nepřemýšlel. Také zjistil, že začíná mít problém s pamětí, zdá se, že zapomíná a občas ho přepadává noční můra. Také špatně spí, zejména, když má noční směnu. Jeho směny se mění každý týden a na tuto neustálou změnu denního rytmu se nemůže zvyknout. Krátkodobý a nutně povrchní mentální test provedený dr. Lawrencem ukázal Wolfovu zaměřenost na osobu, čas, místo a okolnosti (to be oriented to person, time, place and circumstances). Popřel zároveň, že by trpěl viděním či halucinacemi. Byl schopen správně vyjmenovat představitele jak USA, tak SSSR a též správně interpretoval abstraktní myšlenky. V takto zběžně podaném testu učinil Wolf, dle dr. Lawrence zcela očekávaně, tři běžné chyby, což svědčí o mírné ztrátě pozornosti.

Jako vězeň v kategorii 3 má Jiří Wolf povolenu jednu návštěvu v trvání jedné hodiny za rok. Navštěvuje ho jeho sestra, a to pravidelně každý březen. Vždy se ho ptá, jestli od ní v lednu dostává blahopřání k narozeninám. Wolf ale ani jednou za celé čtyři roky co je uvězněn, toto blahopřání od sestry neobdržel. Má sice povoleno jednou za tři týdny napsat jeden dopis, což on pravidelně činí, ale tyto dopisy sestra nedostává a nikdo prý nemá tušení, co se s nimi děje, zdali je vůbec správa věznice odesílá. Ona sama mu jen při návštěvách sděluje, že jeho dopisy dostává jen "občas" a také, že i ona mu pravidelně píše. Přesto ale on, kupř. v roce 1987, po celých šest měsíců od sestry neobdržel ani řádku, přestože dle jejího tvrzení mu ona v té době napsala čtyři dopisy. Také má povolen jeden balíček o hmotnosti 2 kg za rok, který mu sestra raději každý březen přináší osobně. Mimo to, občas mu vedení věznice ukáže dopisy adresované na jeho jméno a odesílané z různých zemí, až z Australie, ale tyto mu nikdy nejsou vydány.

Jiří Wolf je též neustále trestán za stížnosti týkající se jeho zdravotního stavu a proto z toho důvodu odmítání pracovat ve značném hluku a bez brýlí. Za posledních šest měsíců byl potrestán celkem čtyřikrát - jednou na 15 dní a třikrát po deseti dnech. Během těchto trestů byl vyjmut z politického oddělení a umístěn na celu obývanou osmi profesionálními kriminálníky. Jak se vyjádřil, v této cele byl vystaven častým homosexuálním útokům kterým se ale byl doposud schopen ubránit. Jako další formou trestu bylo omezení potravy, jeho zaručená denní dávka 40 dkg. chleba byla v té době snížena na 30dkg. (toto sdělení zcela kontradiktuke s ujišťováním dr. Votruby, že snižování potravy jako formy trestu se "nikdy neužívá"). Jiří Wolf popsal typický jídelníček: snídaně - kus chleba, černá káva a dvě vejce, knedlíky s kusem masa k obědu a rýže či brambory s mrkví k večeři. Tento jídelníček se mění každých 15 dní. Na to, co měl předchozí den k večeři, si ale nemohl vzpomenout.
Na závěr interview požádal Jiří Wolf dr. Lawrence o psací pero "na památku". Dr. Lawrence mu podal své kuličkové pero a dr. Kirschner též přidal své. Tlumočník ale řekl, že tyto dary budou muset být schváleny velitelem Kordikem který právě před tím opustil místnost. Když se pak Kordik vrátil, prohlásil, že nic takového vězeňská pravidla nedovolují. Jiří Wolf pak s ironickým a kyselým úšklebkem oběma doktorům jejich pera vrátil, potřásl oběma rukou a poděkoval jim za návštěvu. Pak opustil místnost. Za pár okamžiků byl spatřen jak následován dvěma strážnými, s rukama složenýma na zádech, přechází přes klášterní nádvoří, zpět na svoji celu.

Překlad z angličtiny
James V. Jakoubek
May 30th 2008

---Na Amazon.com si muzete koupit knihu (v anglictine) Good soldier Wolf popisujici zkusenost Jiriho Wolfa. Je naprosto nepodstatne jestli tomu polepseni "politicti" vezni jako Dobak veri nebo ne.
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 vonpetrinerhehe vonpetrinerhehe | E-mail | 1. června 2008 v 1:43 | Reagovat

Kolik druhu  fyzickeho  a  psychologickeho  tryzneni  se  asi  tak  na tento  popis  vztahuje?

2 marie marie | E-mail | 1. června 2008 v 2:22 | Reagovat

To je strašný, přece někteří z těch lidí ještě existují,musí existovat doklady, přece není možný aby jim šmejdům úplně všechno prošlo..a co ten vondruška ? Pane Jiří, to byla hrůza, zaplaťbůh, že jste to všechno přežil a vůbec že jste to vydržel..

3 Luis Luis | 1. června 2008 v 2:25 | Reagovat

Nechat se za bolsevika zavrit do kriminalu bylo zbytecne,vubec  nic se tim nedosahlo. Leda tak snad dnesni popularity na cs-klubu. Co je dnes z byvalych politickych veznu ?

4 Milan Rezabek Milan Rezabek | E-mail | Web | 1. června 2008 v 5:01 | Reagovat

Podle mne to zni jako Franz Kafka

"revisited" a je naprosto neuveritelne, ze dodnes nektera   z organizaci (Amnesty Int.etc)neco neudelala. Kde to Rosto vyslo? Jelikoz to je v anglictine.

Ti lide patri na mezinarodni soud

pro zlocince! 1988? Whew! I pro mne

je to dost tezko pochopitelne.

A jeste: kolik takovych (a tajnych)

vezeni u nas existuje a kolik

nevinnych lidi tam dodnes trpi!

A to je C.R. v EU a v NATO?

Musim si vzit Alka Seltzer.

Marusko, jste strasne hodna a totalne naivni. Doklady? To je sranda. Smejdum proslo, prochazi a projde VSECKO (jako vzdy). Maji guns a Cesi na revoluci nemaji

od prirody naturu.

5 Boris Wolfgang Dobak Boris Wolfgang Dobak | E-mail | 1. června 2008 v 7:21 | Reagovat

Druhá časť článku je plná nezmyslov. Celkom ma pobavili "potravinové lístky", aj tvrdenie, že dostávajú jednu kostku mýdla a musia používať novinový papier - mohli (a mali) si ich kúpiť. Tresty umiestnením "na celu obývanou osmi profesionálními kriminálníky" je ďalšia hlúposť, ktorú si niekto, neznalý situácie, vymyslel. V každej base, kde boli politickí, dbalo vedenie prísne na to, aby sa takýto väzeň nedostal do styku s bežnými kriminálnikmi. Nie je možné, aby sa stalo to, čo je v článku popisované. Bachari mali dosť silný pud sebazáchovy a keby sa také niečo prevalilo a ešte k tomu s politickým väzňom, boli by dopadli veľmi zle. Kontrol "zhora" sa báli ako čert kríža. Trestalo sa umiestnením do 'díry', kde bola predpísaná aj redukcia potravy, čomu by zodpovedala aj výpoveď Wolfa. Tvrdenie, že musí pri sústruhu pracovať bez brýlí je tiež nonsens. V každej base úzkostlivo dbali na dodržiavanie bezpečnosti pri práci a stačilo, že väzeň nemal napríklad predpísané rukavice, bol trestaný, väčšinou 'dírou'.

Celý takto popísaný prípad je nedôveryhodný a po jeho prečítaní začínam mať o osobe Jiřího Wolfa jasnejšie. Takáto znôška nezmyslov len poškodzuje tých, ktorí tam trpeli. Aj Jiřího Wolfa, ak si tie rozprávky nevymyslel on sám.

6 Jaromir Masa Jaromir Masa | E-mail | Web | 1. června 2008 v 7:27 | Reagovat

Predpokládám, ze podobnych zivotu jsou desitky. Seznamit lidi s nimi, prave s temi "vsednimi", je treba, nez zaniknout jejich stopy at jakoukoliv cestou. Dulezity je ten  fakt, ze je nikde neni videt. Ze sve zkusenosti vim, jak na me pusobil dlouhodoby spolecny pobyt v nemocnici s ucastnikem Dunkerque a jinym ucastnikem stribrneho C ve funkci odvadece pozornostim, veznenym nacisty i komunisty. Moc nemluvili, ale co rekli, to stacilo. Dekuji za clanek. Pokud podobne budete potreboval prelozit, ucinim tak zdarma.

7 jony jony | 1. června 2008 v 12:39 | Reagovat

des a hruza, a co dnes delaji tito fasisti ? oni podnikaji nebo co! a kde jsou ti co zavrazdili P. Wonku? a kdy se odhali vsechny skutecnosti?USTR neco dela ale nevi nikdo co, a asi to tam take nebude moc dobre kdyz u toho vseho je Spionka Kavalirova a jeji Pratele,hm  a co tam pise Dobak to je take podivne, co by si vymysleli, ja vim ze jsme v praci nemeli take pomucky, a take nase ruky vypadali!a to jsme nebyli v koncentraku jako p. Wolf takze nevim co si mam o Dobakovy myslet ale pockam az p. Wolf napise a obeznami nas s tim. diky za clanek p. Jakoubkovy.

8 Boris Wolfgang Dobak Boris Wolfgang Dobak | E-mail | 1. června 2008 v 13:03 | Reagovat

jony, 1.6.2008 12:39 wrote: "...ja vim ze jsme v praci nemeli take pomucky, a take nase ruky vypadali..."

Jo, v práci, to bolo niečo iné. V base sa bezpecnostne predpisy museli dodrziavat za kazdu cenu a kto ich nedodrzal, bol potrestany. Aj to vyuzivali na sikanovanie.

Ináč, aj ja by som rád počul názor p. Wolfa na tento článok. Hlavne na tie "potravinové lístky" - s jedlom sa v base, ako so všetkým, kšeftovalo a kto bol schopný, tak si medzi muklami dokázal zariadiť aj (na tie pomery) kráľovské jedlo - ale potravinové lístky, tsk, tsk, tsk, jak praví Hedvíček.

9 Ross Hedvicek Ross Hedvicek | 1. června 2008 v 13:10 | Reagovat

Doufam, ze se k tomu Jiri Wolf vyjadri. Obcas tady na blogu pise do komentaru. Puvodni zprava byla v anglictine, neni treba ji tedy prekladat. Jen snad do rustiny.Ale nevim proc by to nemelo byt jinak. Kriminaly se lisily. Vaclav Havel ve svem fesackem kriminale pojidal kaviar (dle jeho vlastnich vzpominek v Dopisech Olze).

10 marie marie | E-mail | 1. června 2008 v 13:39 | Reagovat

Boris Wolfgang Dobak, mail, Dnes 07:21

Druhá časť článku je plná nezmyslov. Celkom ma pobavili "potravinové lístky", -  co jste zač? jak si dovolujte urážet člověka, který trpěl v komunistickém koncentráku a proč jste vůbec zde ? tady mezi slušnými lidmi se musíte zcela evidentně velice špatně cítit, pane..

11 Emigrant Emigrant | 1. června 2008 v 14:14 | Reagovat

Pani Marie, ten Dobak to musi znat nejlip jak to v komunistickych veznicich chodilo, vzdyt tam delal bachare.

12 marie marie | E-mail | 1. června 2008 v 14:20 | Reagovat

a bůhví jestli to není sám Vondruška?

13 kolemjdouci cech kolemjdouci cech | 1. června 2008 v 15:09 | Reagovat

Vite pane Milane Rezabku, to se nesmite podivovat nad Amnesty Int., to je instituce, ktera pred par dny ve sve vyrocni zprave oznacila USA jako daleko HORSIHO porusovatele lidskych prav, nez CR. Mel byste protestovat proti porusovani lidskych prav v USA.

Marie, casto si stezujete na pomery v CR. Rikate, ze si lide v hospode jen stezuji a stezuji. Ja to nevim, do hospody nechodim, chodi tam jen ta nejspodnejsi vrstva obcanu, kde je vecne zakoureno a obcas si da nekdo pres drzku. Ale dam vam radu: nestezujte si porad. Zkuste na sobe trosku zapracovat, naucte se neco noveho... poznavejte nove lidi... ja okolo sebe vidim same krasne, chytre, usmevave...a stastne lidi, kteri si uzivaji zivota... nestezuji si. Zkuste to take... vyjedte treba na kole do prirody, nahodte usmev a garantuji vam, ze hned se budete citit lepe. Vykaslete se na zapachajici hospodu plnou delnictva, jdete do seriozniho baru ci diskoteky. Neuvidite tam nikoho, kdo by na dnesni pomery nadaval. Krasny den plneho tepleho slunicka preje Roman.

14 marie marie | E-mail | 1. června 2008 v 15:20 | Reagovat

ale to je od Vás roztomilé, pane Romane, a děkuji za radu, od dnešního dne tj, po Vaší vzácné radě již nikdy nevkročím do hospody, jsem člověk nevzdělaný a tedy hloupý a tak jsem se domnívala, že všechna moudra která mohu získat - získám právě v hospodě, škoda že jste mě to neporadil dříve, ale i když až dnes, i tak Vám velice a zdvořile děkuji.

15 Emigrant Emigrant | 1. června 2008 v 15:23 | Reagovat

Romane ty jsi urcite musel chodit s usmevem do majovych pruvodu a poznaval stastne lidi na nedelnich brigadach. BTW, ctes vubec diskuse na ceskejch novinach jak jsou lidi stastny ? :-))

16 marie marie | E-mail | 1. června 2008 v 15:30 | Reagovat

pane Romane, nedáváte pozor co čtete, říkám, že : lidi buď nechodějí k volbám, nebo nedávají pozor koho volí a pak nadávají na rohu v hospodě nebo v konzumu, tolik pro upřesnění a rovněž Vám přeji krásný den...

17 Boris Wolfgang Dobak Boris Wolfgang Dobak | E-mail | 1. června 2008 v 16:31 | Reagovat

Ross Hedvicek, 1.6.2008 13:10 wrote: "Kriminaly se lisily"

V celom Československu boli predpisy rovnaké, hlavne, čo sa "prvohlavových" odsúdených týka. Výkon ich trestu kontrolovali iné zložky (napríklad aj ŠtB), ako výkon trestu obyčajných kriminálnikov.

Tebe tiež môže ktokoľvek zavesiť bulíka na nos a ty potom tie nezmysly rád rozšíriš na verejnosti bez toho, aby si tušil, ako to doopravdy bolo...

18 marie marie | E-mail | 1. června 2008 v 16:44 | Reagovat

ale pane Andreji,to tedy pardón, mě se konánie Vašej Rozálie a jej chvostíku docela dotklo, namísto aby ocáskem vesele "zavrtěla",tak jej svěsí a smutně odejde, ale to mě neříkejte, že Vy taký múdry máte tak nemoudrého psa, dobré odpoledne..a pozdravujte Vaší Rozárku

19 Karel Jemelka Karel Jemelka | E-mail | 1. června 2008 v 18:08 | Reagovat

Pokud jsem pochopil. Tak pan Wolf měl problém s očima a nosil brýle. Tyto mu byly zabaveny a byly mu vydány nějaké erární, co se rozpadly. Takže problémem zřejmě nebyla absence dle bezpečnostních předpisů brýlí ochranných, ale brejlí dioptrických. Bezpečnostním předpisům sice vyhoví brýle ochranné, visící nad soustruhem na háčku. Problémem byl fakt, že pan Wolf na práci prd viděl. Čtěte příště pozorněji, milí diskutanti.

20 marie marie | E-mail | 1. června 2008 v 18:22 | Reagovat

Pane Jemelko,pan Wolf měl problém a nejen s očima, páně Wolfův problém spočíval v tom, že si dovolil mít názor a to se komunistům ale vůbec nelíbilo a tak skončil jako mnozí jiní v komunistickém koncentračním táboře, kde ti "parchanti" dělali co mohli a že toho mohli hodně, aby těm ubohým vězňům to utrpení ještě zvětšili a to je i případ pana Wolfa..

21 Karel Jemelka Karel Jemelka | E-mail | 1. června 2008 v 19:04 | Reagovat

Jasně paní Marie. Jistě, že máte pravdu. Toto však teď neřeším. Vypíchnul jsem pouze něco co někteří diskutanti v diskusi napadli, totiž porušování předpisů o bezpečnosti práce.

22 Boris Wolfgang Dobak Boris Wolfgang Dobak | E-mail | 1. června 2008 v 19:25 | Reagovat

Pan Wolf mal predovšetkým problém sám so sebou, lebo sa nedokázal prispôsobiť okolnostiam a prostrediu, v ktorom bol. Podľa toho, čo som si o jeho prípade prečítal, bol to kverulant, ktorý sa stále na niečo - vzhľadom na podmienky a miesto kde bol - beznádejne sťažoval, čím si proti sebe poštval všetkých. Z toho vyplývajú aj jeho(?) terajšie náreky a blúznenie o tom, že "...dle vězeňského řádu mu ale jeho brýle zde byly zabaveny a vyměněny za vězeňské...", čo je tak isto nezmysel, ktorému môže uveriť len človek naprosto naivný - je to hlúposť, väzeňský rád ani v tej dobe nič také nezakazoval. Sám Jiří Wolf "o sobě řekl, že dle jeho pozorování zřejmě trpí všeobecnou hysterií a částečně stihomanem, neb se mu zdá, že je všem jen k smíchu". To jednoznačne svedčí o tom, že aj on sám si je vedomý, že nie je psychicky v poriadku. Všetkým problémom, ktoré v base mal by sa mohol vyhnúť, keby bol natoľko inteligentný, aby odhadol, čo si ešte voči bacharom môže dovoliť a čo už nie. Každý, kto takéto (prirodzené) schopnosti mal, prežil kriminál v podstate bez následkov, niektorí dokonca pojídali aj kaviár. Fešácky kriminál mohol mať každý, kto na to intelektom mal.

23 Boris Wolfgang Dobak Boris Wolfgang Dobak | E-mail | 1. června 2008 v 19:27 | Reagovat

Ešte k príspevku 'Karel Jemelka, 1.6.2008 19:04': Nikto by poloslepého človeka bez brýlí (nie bezpečnostných) nenechal stáť u sústruhu. Už len z bezpečnostných dôvodov! Je to také ťažké pochopiť?

24 marie marie | E-mail | 1. června 2008 v 19:38 | Reagovat

" Každý, kto takéto (prirodzené) schopnosti mal, prežil kriminál v podstate bez následkov, niektorí dokonca pojídali aj kaviár. Fešácky kriminál mohol mať každý, kto na to intelektom mal" - co to blábolíte o přirozených schopnostech a intelektu,které měly vliv na to zda kriminál bude "fešácký a s kaviárem" či nikoliv -  můj vzdělaný táta se vrátil po dvou letech z vězení, jako těžce nemocný člověk, který se ve svých 48 letech téměř neudržel na nohou..

25 marie marie | E-mail | 1. června 2008 v 19:39 | Reagovat

[24] Boris Wolfgang Dobak, mail, Dnes 19:25 - kdo jste, co jste zač ?

26 Boris Wolfgang Dobak Boris Wolfgang Dobak | E-mail | 1. června 2008 v 19:42 | Reagovat

marie, 1.6.2008 19:39: kdo jste, co jste zač ?

27 marie marie | E-mail | 1. června 2008 v 19:42 | Reagovat

Pane Jemelko, o jaké bezpečnosti práce se může hovořit, v komunistickém koncentráku, kde týrali a vraždili lidi a co nějaké bezpečnostní předpisy, to snad ani nevěděli co to je a tento člověk :  Boris Wolfgang Dobak, mail - je buď provokatér nebo zločinec? a jeho názory ?

28 marie marie | E-mail | 1. června 2008 v 19:44 | Reagovat

jsem slušný člověk a Vy, co jste vy, přečtěte si svoje názory!

29 Boris Wolfgang Dobak Boris Wolfgang Dobak | E-mail | 1. června 2008 v 19:44 | Reagovat

"...můj vzdělaný táta se vrátil po dvou letech z vězení..."

V osemdesiatych rokoch minulého storočia? Tomu neverím!

30 Boris Wolfgang Dobak Boris Wolfgang Dobak | E-mail | 1. června 2008 v 19:45 | Reagovat

"...přečtěte si svoje názory..."

Ja ich čítať nemusím - sú moje! :-)

31 marie marie | E-mail | 1. června 2008 v 20:02 | Reagovat

lituji, že jsem Vás oslovila..

32 Ondra Ondra | 1. června 2008 v 20:48 | Reagovat

Já o tom moc nevím, tak to tady jen tak čtu abych se poučil ale o pohodovým kriminálu mám teda svý pochybnosti a o spojení pohodovosti s intelektem to už vůbec. Možná že nějakej bachař dostal připomínky shora aby kvůli zahraničnímu mínění nechal někoho na pokoji nebo měl nějaké své vlastní hranice či navázal vztah s nějakým vězněm, ale systémově je pohodový kriminál proti všemu co jsme se učili ve škole. konexe, peníze, zahraniční mínění,...ale intelekt? Tím měl sadistické bachaře oslnit?

33 Karel Jemelka Karel Jemelka | E-mail | 1. června 2008 v 21:04 | Reagovat

Milý Borisi. Nemám důvodu pochybovat o faktech v článku. Popis události s brýlemi je natolik jednoznačný, že o porušení bezpečnostních předpisů jednoznačně šlo. Nějak mi nedochází Tvoje tvrzení. V komunistickém lapáku podle Tebe nešlo porušit předpisy o bezpečnosti práce, přitom ho šlo týrat samotkou, i opakovaně, šlo ho šikanovat, na těle i na duchu, šlo ho seřezat do bezvědomí a případně i ubít. Šlo člověka týrat odejmutím stravy i odepřením lékařské pomoci atd, jen slepého postavit k soustruhu nešlo. Hm, no jo. Opravdu se mi to těžko chápe.

Asi se shodneme na definici, kverulant = nespokojenec. Kdyby celý národ předl spokojeností s komunismem, myslím, že by tu nebyl jediný politický vězeň. Tedy, přesně jak píšeš. Totiž v daném prostředí a okolnostech. Myslím, že jsme klidně mohli spokojeně příst dodnes. Jasne Borisi. Postavit se režimu bez naděje na úspěch je jasné kverulantství. Jakkoli si rýpnout do režimu bez naděje na úspěch je kverulantstvím. Jakkoli reřim byť drobně poškodit bylo kverulantstvím. Koneckonců, pustit z huby politický fór bylo také kverulantsví.....  Držet hubu a krok, povinně jásat a příst blahem, povinně volit, povinně překračovat plán, smět od drátů k drátům.... Milý Borisi, děkuji kverulantům, za to, že byli a jsou.

34 Jirka Wolf Jirka Wolf | E-mail | 1. června 2008 v 21:19 | Reagovat

Zjišťuji, že spousta slušných lidí, jak  z hora čtu,  nevěří tomu, co se v Minkovicích a  posléze ve Valdickém pekle dělo. Stačí se jen obrátit na samizdatovou knihovnu pana Jiřího Gruntoráda v Praze a nahlédnout do samizdatů - literatury faktu - které vycházely po čase totalitního režimu. V knize, kterou vydala U.K. v Praze pod názvem "Za svobodu a demokracii" díl I., - v této publikaci jsem popsal pravdivě podmínky na III. oddělení tehdejší mučírny. O tuto knížku si každý může napsat. U.K. Vám ji ráda zašle.  Pravdivost mého textu  potvrdili všichni političtí vězni, kteří Valdicemi  prošli. Píše o tom také  Magor ve svých básních. Stačí si je přečíst.  Jsou v Česku k dostání.  Ohledně homosexuality. Ve Valdicích byla jedna z největších. 99 procent! Ve své povídce "Mám se stále dobře", jsem se o tom letmo zmínil. Tahle povídka byla za mého pobytu přeložena do angličtiny a slavila, především v USA obrovský úspěch. Svět se o nás z Valdic téměř nic nemohl dozvědět. Našel se  jeden slušný bachař, kterého získal Jiří Gruntorád, a ten všechno, co jsme potají napsali vynášel ven za ostnaté dráty. Ten bachař byl jediný slušný a statečný člověk z řad bachařů.  Za to vynášení motáků šel nakonec sedět. Udal ho kriminálník, který ho viděl, jak od nás bere motáky. Jinak ze lOO procent kriminálníků jich udávala 87 procent! Udávali se navzájem, znásilňovali, okrádali atd. Ani jeden politický vězeň nikdy nic neodcizil, neliboval si v homosexualitě a neudával! Jinak,  - na jedné cele nás  spalo deset odsouzených. Dbalo se na to, aby na jedné cele byl pouze jeden polit. mukl,  kterého ostatní kriminálníci za různé výhody - sledování televize, tabáček atd. - řádně terorizovali. Peníze civilní neexistovali.  Byli zavedeni vězeňské. Na měsíc mohl odsouzený dostat maximálně 100 vězeňských korun, tedy muklovských poukázek. Podobné jako bony. Političtí dostávali z důvodů kázeňských trestů nejméně. Pouze l5 korun.   Za to se dala koupit pasta na zuby a kartáček. Političtí dostávali nejvíce kázeňských trestů. Někdy i pět za den. Po roce l989 bylo zjištěno, že správa věznice zlikvidovala 97 kázeňských trestů, aby  tak zlikvidovala důkaz,  že by politické  odpůrce režimu neúměrně trestala! Přišel jsem na to já a Vladimír  Hučín.  Správa vedení věznice nás okrádala i na tom toaletním papíru. Odsouzený měl podle zákona  právo na jednu ruličku toaletního papíru na týden a jedno mýdlo. Jedna cela dostávala jeden toaletní papír a jedno mýdlo na měsíc! Chleba dostávali všichni vězni jen poloviční dávku, podobně se tak dělo i v Minkovicích. Problém, který nastal při setkání s americkými lékaři byl v tom, že  tlumočník netlumočil má svědectví přesně a mnohá prostě vynechával. Byl to zaměstnanec  ministerstva zahraničích věcí. Na setkání jsem byl  vydrbán a převlečen do civilu. V tu dobu jsem se nalézal na samovazbě pověstného III. oddělení. Nemohl jsem návštěvě  ukázat seřezaná záda od pendreků a všechny modřiny po celém těle. Hlad - Vězeň musel mít neustále v žaludku pocit hladu. Přesná to  kopie koncentračních fašistických táborů. Vše se dále dělo podle modelu našeho bratra SSSR, vzor z gulagů.  Například číslování stravenek. Od l-3., to pocházelo od velkého Ruského bratra.  Já měl stravenku neustále č. l. Po dobu šesti roků jsem neviděl kousek másla...  Jen za jeden rok vydělal lágr na okrádání vězňů -  na chlebu jeden a  čtvrt miliónu korun. Po přečtení tohoto dokumentu si uděláte svůj objektivní názor. Ohledně ubytování. "Magor", Ivan Jirous  se kterým jsem se setkal ve Valdicích a později s Jiřím Gruntorádem, tento vězeň svědomí byl prvním, který byl ve vězení zařazen na celu mezi kriminálníky. Po podepsání dokumentu č. l2O/l976 Helsinské dohody o lidských právech, došlo ve všech čs. věznicích ke zrušení politických oddělení. Naše vláda zapřela politické vězně!  Prohlásila, že žádné nemá! Po celou dobu  6 let, a to v četně roční vazby  na Ruzyni v Praze jsem byl umisťován mezi klasické kriminálníky. Politická oddělení byla, dámy a pánové, tenkrát  zrušena. Dále, Pro výdej stravy dostával každý vězeň na měsíc stravenku, na kterou dostával oběd a večeři. Předložená stravenka byla před výdejem a za dozoru bachaře muklem - kuchařem - proštípnuta, aby vězeň nemohl jít na stravu dvakrát! Několikrát se mi stalo, že mi byl při spánku tento lístek odcizen a já ho musel lágru hradit. Stál 5OO korun, což byl dluh, který jsem musel vedení věznice zaplatit. Do kriminálu jsem se netěšil, ani nebušil na bránu, abych tam byl dobrovolně umístěn. Žil jsem podle svého nejčistějšího svědomí, nechodil na volby, nebyl v SSM jako například  senátor pan Mejstřík, ani v KSČ jako mnozí další senátoři (Štětina atd.) a poslanci dolní komory, jako například bachař J. Vondruška.  A co se stalo s hrdiny a především potom  s antikomunisty? Nebo nejdéle vězněným disidentem?  Na příkaz pana Václava Havla jim nesměla být svěřena žádná práce v tehdejším K.C. OF (dokonce jim byl vysloven zákaz vstupu do OF. Špalíčku), ani nesměli být kooptováni do federálního shromáždění. Opravdu nemám potřebu psát další nová svědectví, na tisíc stránek, obhajovat se nevěřícím Tomášům. Ne, na to  opravdu nemám čas.  Dodělávám dvě knížky pro děti a potřebuji mít na to klid a čas. Pokud  opravdu chcete vědět něco více o tom,  co se dělo v kriminálech za totalitního režimu,  potom si můžete všechny informace velmi lehce získat. A také můžete   finančně přispět  na vydání  knihy "Motáků".  Bude to lepší, než někoho obviňovat ze lží, posmívat se jeho utrpení a snižovat jeho čest.  Váš Jiří

35 Boris Wolfgang Dobak Boris Wolfgang Dobak | E-mail | 1. června 2008 v 21:26 | Reagovat

Nemám náladu sa s vami prieť, ale to, čo píšete: "Odsouzený měl podle zákona právo na jednu ruličku toaletního papíru na týden a jedno mýdlo. Jedna cela dostávala jeden toaletní papír a jedno mýdlo na měsíc!" je nezmysel par excellence! Kriminál nebol žiadny dobročinný ústav a keby ste ho naozaj zažil, tak by ste o tom vedel. Mukel nemal nárok na nič, samozrejme ani na ten hajzlpapir, alebo mydlo. Všetky svoje (aj hygienické) potreby si musel kúpiť za svoje! Na prídel hygienických potrieb mal nárok jedine vo väzbe. Prosím vás, neoblbujte!

36 marie marie | E-mail | 1. června 2008 v 21:30 | Reagovat

jste obyčejný hulvát, pane..

37 Frantik Frantik | 1. června 2008 v 21:51 | Reagovat

Boris Wolfgang Dobak nebyl politickej vezen. Sedel za prcacku. A na cs-clubu se chlubil jake mal ve vezeni vyhody. Jeste ze ho odtamtud vyhodili.

38 Boris Wolfgang Dobak Boris Wolfgang Dobak | E-mail | 1. června 2008 v 22:10 | Reagovat

Jirka Wolf, 1.6.2008 21:19 wrote:

"Na měsíc mohl odsouzený dostat maximálně 100 vězeňských korun, tedy muklovských poukázek."

Ďalšie zavádzanie! Pán Wolf neoblbujte, prosím. Ano, je pravda, že väzeň mohol dostať 100 táborových korún, ale to bolo v prípade, že nepracoval a bol tak odkázaný na sociálne kapesné, ktoré mu vyplácala správa väzenských zariadení. Pracujúci mukel musel zaplatiť za réžiu (asi 1500,- Kčs mesačne), uhradiť prípadné pohľadávky a zbytok sa rozdelil na kapesné a úložné.

39 Boris Wolfgang Dobak Boris Wolfgang Dobak | E-mail | 1. června 2008 v 22:23 | Reagovat

Upresňujem, tých 100,- Kčs bola záloha na kapesné - ak mukel nezarobil dosť, ale dalo sa predpokladať, že do troch mesiacov tú zálohu vyrovná. Normálni mukli (ktorí nemuseli platiť alimenty na desiatky detí a splácať spôsobenú škodu, čo u politických bolo väčšinou vylúčené), zarobili dosť na to, aby mali slušné kapesné a prípadne ho mohli svojou šikovnosťou aj znásobiť. Ak pán Wolf bol naozaj v base, určite vie, o čom hovorím.

(1) Z pracovní odměny náleží odsouzenému kapesné ve výši stanovené v příloze; nedosahuje-li pracovní odměna odsouzeného 350 Kčs měsíčně, činí kapesné 10 Kčs ( § 3 odst. 2).

(2) Z mimořádné pracovní odměny náleží odsouzenému kapesné ve výši 50 % ( § 3 odst. 4).

(3) Kapesné slouží zpravidla k nákupu věcí osobní potřeby a odsouzený s ním může volně nakládat.

(4) Na žádost odsouzeného se kapesné, popřípadě jeho část, převede na úložné ( § 6).

(5) Odsouzenému může být poskytnuta záloha na kapesné až do částky 100 Kčs, lze-li předpokládat, že bude do tří měsíců vyrovnána z jeho pracovní odměny.

40 Boris Wolfgang Dobak Boris Wolfgang Dobak | E-mail | 1. června 2008 v 22:37 | Reagovat

A tie lágrové "peniaze" vyzerali takto:

http://tinyurl.com/5c3m2o

41 marie marie | E-mail | 1. června 2008 v 22:40 | Reagovat

co je to za hnus - polemizovat o tom jaké dostal kapesné politický vězeň v komunistickém koncentráku???

42 marie marie | E-mail | 1. června 2008 v 22:44 | Reagovat

slušného člověka něco podobného rozlobí - zločince to naopak potěší!

43 Jirka Wolf Jirka Wolf | E-mail | 1. června 2008 v 23:02 | Reagovat

Pan Andrej se spletl. Nejhorší stravenka byla č. 1. To bylo základní jídlo, bez přídavků pro neplniče bez masa v omáčce. Stravenku č. 2. dostávali plniči na 100 procent, přídavek ráno kousek špeku a nebo sýr. A nakonec č. 3  dostávali ti, kdož plnili na lO5 procent a výše. I mléko dostali. Stravenka č. l. 8OO kalorií, přesně to, co dostávali vězni v koncentračních táborech za Hitlera. Tolik ku vysvětlení. Měl jsem  vždy stravenku č. 1 a dbalo se na to - bachaři -, abych pracovní normu nikdy  nesplnil. O tom by mohl vyprávět Petr Cibulka, který byl se mnou v II. NVS Minkovice u Liberce.

44 Jirka Wolf Jirka Wolf | E-mail | 1. června 2008 v 23:08 | Reagovat

Ohledně peněz. Musíme si uvědomit, že lágrovské peníze z 5O let a také kapesné byli a bylo zcela jiné než v době normalizace, to jsou 7O a 8O léta. To si nesmíme plésti! V 5O let si mohl mukl na šachtě - uranovém dole -  koupit v muklovském obchůdku koupit  dokonce i kávu a lahvové pivo! Nevím o jaké době pan Boris Wolfgang Dobak přesně píše. Pokud o 5O letech, pak je vše vysvětleno. Jiří

45 Karel Jemelka Karel Jemelka | E-mail | 1. června 2008 v 23:15 | Reagovat

Co mě naprosto fascinuje, je Dobákova naprostá důvěra v komunistické zákony a jejich naprosto čistém a striktním dodržování. V komunistickém režimu. Borisi, Komunismus měl zákony své. Ve prospěch svůj, nikoli občana, natož mukla. Komunistický režim naprosto sral na dodržování svých zákonů. Kde prosím Tebe chodíš na ty hovadiny co píšeš.

46 Jirka Wolf Jirka Wolf | E-mail | 1. června 2008 v 23:15 | Reagovat

Ohledně papíru na hajzl a mýdla. Stále existují  - Archivní služba vězeňské služby - směrnice, interní nařízení, dále  Zákon o výkonu trestu, kde si můžete vše zpětně, pane Wolfgangu ověřit. I ta rulička papíru a mýdlo na týden  tam je. Pokud mi nevěříte, obraťte se na pana Aleše Kýra, který spravuje na Pankráci tuto službu. Opravdu nemám čas se dohadovat o vyložených blbostech. Vše je možné si  velmi rychle ověřit. Musí se Vám, pane Wolfgangu jen chtít. Na co máte internet? Tam najdete všechno.

47 marie marie | E-mail | 1. června 2008 v 23:17 | Reagovat

Pane Wolfe, je mě moc líto, že se mezi námi najde něco takového, co nemá ani nárok býti nazváno člověkem a dovolí si s Vámi, s člověkem který byl v komunistickém koncentráku "polemizovat" o množství jídla, či o tom kolik jste dostal kapesného, namísto toho, aby napsal, že je mu líto co tady komunisté dělali se slušnými lidmi, moc se za podobné lidi omlouvám, místo klidu který si zasloužíte jste takovou "sebrankou" urážen..

s úctou marie

48 marie marie | E-mail | 2. června 2008 v 0:12 | Reagovat

Pane Andreji,těžko ty "kecy" toho.... snáším,moje rodina patřila mezi postižené, můj táta byl dvakrát ve vězení bez soudu a domů přišel, ačkoliv mu bylo teprve 48 let, jako sbídačený starý člověk. A kecy tady toho člověka, který nevím z jakého důvodu tady provokuje slušné lidi, velice těžko to snáším a nepřipadá mě to vůbec vtipné...moji rodinu, kromě popravy, potkalo všechno, tak se nedivte.

49 Emigrant Emigrant | 2. června 2008 v 0:28 | Reagovat

Pane Wolf vy se ptate Dobaka na co ma internet ???

My co ho zname to vime - sirit slavu sveho posramoceneho rozumu.

50 Ross Hedvicek Ross Hedvicek | 2. června 2008 v 0:59 | Reagovat

Andrej nebo Johanes. Domnivam se, ze onen "Andrej" neni zadny byvaly politicky vezen, ale komunisticky provokater, ktery uz drive vystupoval na mem blogu na Lidovkach pod nickem "Johanes". Hodlam ho napriste jednoduse mazat -nemam zadnou povinnost davat na svem blogu slovo falesnym "politickym veznum". Jiri Wolf ma muj respekt a nehodlam ho nechat znevazovat kdejakym hlupakem, natozpak komunistickym hlupakem.

51 Luis Luis | 2. června 2008 v 5:22 | Reagovat

"Pan Wolf mal predovšetkým problém sám so sebou, lebo sa nedokázal prispôsobiť okolnostiam a prostrediu, v ktorom bol."

Napsal Dobak.

No to je mi naprosto jasne , ze jsi se mily Borisi TY dokazal "prizpusobit", a ze ti to vydrzelo az do dneska.

Tak takovy hnus, jako jsou tvoje prispevky, jsem dlouho necetl.

Procpak a naco se zase chces vetrit do cs-klubu ?

Na pana Wolfa mam otazky :

Pane Wolf, jak tu vasi anabazi vidite a chapete z dnesniho pohledu pri znalosti informaci, ktere mame dnes ? A jake jste dostal kompenzace od ceskeho statu za ten sajrajt ?

A proc si jeden clovek hraje na tri lidi (51,52,53) ? To vypada na multischizofrenii anebo primo na Dobaka.

Jen aby jsi to na konci mily Borisi dodrzel.

52 jony jony | 2. června 2008 v 9:56 | Reagovat

Tak o Dobakovy uz tady napsali jini a nebudu se k nemu uz vyjadrovat, duvod je jediny je neverohodny, a co s nim udela Ross je jeho vec, jarespektuji jeho nazor. Panu Wolfovi dekuji za vyjadreni a o tomco popsal ani nahodou nepochybuji. Pamatuji si z Hlasu Ameriky nekdy tusim v roce87.mozna drive mozna pozdeji vypovedi o tom co se delo v Minkovicich tenkrat se jenalo o to jak ukrutne rezali Petra Cibulku, bylo to hodne tristni poslouchat,mozna prave v te dobe tam byly i ti o kterych se zminuje p. Wolf tedy Hucin Gruntorad a dalsi. Tu knihu si urcite sezenu a jdu se mrknout na Cibulkove stranky. Tak p. Wolf jeste jednou dekuju i ostatnim slusnym clovecinam a preju pevneho ducha a cistou mysl, s pozdravem jony

53 Jirka Wolf Jirka Wolf | E-mail | 2. června 2008 v 10:15 | Reagovat

Jsem narozen v letech l952. Z dnešního hlediska se na tu hrůzu totality dívám z odstupu mnoha let asi takhle. Do kriminálů jsem byl strčen násilím a proti své vůli. Všechno to utrpení bylo naprosto zbytečné. O této malé zemi  se  jako vždy rozhodovalo jinde. I o té naší, po roce l989 získané svobodě. Když se Gorbačov vzdal Brežněvovi  doktríny  (prohlásil to poprvé ve Francii),  to už jsem ve Valdicích věděl, že v brzké době bude s komunisty konec. Gorbačov světu jasně řekl, že se SSSR - tedy vojenské jednotky na okupovaném území - se v žádném nebudou vojensky vměšovat do  vnitřních záležitostí zemí Varšavské smlouvy. Jeho zásadovost se  nakonec ukázala v  Polsku, Německu a také v tehdejším ČSFR, tedy v listopadu l989. Ruda Battěk už v květnu 89 prohlašoval, že pád komunistů bude do půl roku.  O nás, tedy o naší svobodě, se rozhodovalo v politických jednání mezi východem a západem. Na základě těchto jednání - na etapy jako například odzbrojování atd., byla pro nás ušita sametová revoluce a to pod dohledem KGB! V Německu už byla svoboda, padla zeď hanby,  ale ustrašený Český národ nebyl schopen  žádného vzdoru.  Lid se bál  ruských jednotek kousek za Prahou a tak za ně musela revoluci dělat KGB. Pamatuji se, že jsem byl v l7 listopadu ráno v 7 hodin jako jediný disident zatčen - od svého propuštění z Valdic v květnu l989 jsem vedl  protivládní demonstrace a proto, abych  StB nekazil studentský průvod Prahou, byl jsem strčen za Vyšehrad, kde ve třetím patře měla  kancelář StB. Tam jsem byl držen přesně do skončení akce na Národní třídě a poté propuštěn. Když jsem byl kolem 18 hodiny odváděn z kanceláře na záchod, šel jsem kolem  jedné kanceláře StB. Z jedněch dveří  vycházel ven  tajný a já spatřil tu kancelář plnou  tajných a dále rusů ve svých uniformách, kteří seděli za dlouhým stolem a na monitorech sledovali celý průběh pochodu studentů. Z této místnosti se řídil pochod studentů až na Národní Třídu a dál až po bití. Studenti byli až na Národní třídu vedeni agenti StB, kteří šli v čele a naváděli průvod a to až na Národní třídu.  Kolem 17 hodiny byl přivezen do vedlejší kanceláře Saša Dubček, kterého  sebrali na metru Vyšehrad, dříve Gottvaldova, kterého udal jeden ze signatářů Charty 77. Tedy, že: "Dubček míří metrem C na Vyšehrad, kde chce promluvit ku studenům. Dubček se pro revoluci naprosto nehodil, protože se sám v minulosti zdiskreditoval. O této pravdě jsem informoval studenty - oficiální vyšetřovací komis, ale o tuto  informaci nestáli! Stejně tak ani vládní vyšetřovací  komise. Nikdo o pravdu nestál a naopak tu byla snaha všechno kolem l7 listopadu zamlžit a to se podařilo. Od začátku "revoluce" se počítalo s tím, že velkým vůdcem  bude opilec Havel.  |Toho dne už jsme věděl, že všechno kolem l7 listopadu a pozdější studentské aktivity, dále založení OF, podle událostí v Německu, - přesná kopie - že to vše bylo jen perfektně  nastudované a pod režií StB za pomocí poradců z tehdejšího SSSR. Ostatně bez těchto poradců se v České politické nemohl ani ministr vnitra  s prominutím upáchnout! Pro tento podvod byl nejlepším člověkem  vybrán pan Václav Havel a ten opravdu nezklamal.  Byla dopředu učiněna dohoda, staneš se hrdinou a následně prezidentem, ale něco za něco. Komunistická strana  nadále zůstane, nebude docházet ku zatýkání, zabavování majetků, soudcům prokurátorům atd. zůstanou jejich funkce, nebude docházet k soudním postihům. To poslední bylo ošetřeno velkou amnestií. Na vše se pamatovalo.  A opravdu. Nikdo nebyl souzen, nikomu se nezabavoval nakradený majetek. Býv. političtí vězni, a chartisté antikomunisté, kteří by požadovali potrestání komunistů za jejich zločiny, zabavování nakradeného majetku atd. hned od začátku "demokracie" byli odstavováni a měli dokonce zákaz vstupu do K.C. OF. Interní nařízení tohoto podvodného orgánu, naprosto nedemokratického, řízené nadále z Ministerstva vnitra, bylo podepsáno V. Havlem. Na Vnitru zůstali nadále důstojníci StB a v podstatě se nic nezměnilo. Tímto podvodem došlo k pozvolnému rozkrádání státního majetku a k dalšímu rozrůstání komunistů do úřadů. Ale o tom už víme všichni, co se tady v té zemi dělo. Soudci jsou nadále úplatní,  justice je v podstatě mafie a spravedlnosti se člověk - slušný - nedočká. Moc mají ti, kdož mají peníze, korupce na každém kroku a všude vládou opět komunisté, kteří jsou jak v Sociální demokracii, tak v ODS a dalších stranách. Není v podstatě koho volit. Za tenhle svinčík museli stovky lidí trpět po kriminálech. A pan Havel. Tento býv. reformní komunista, ješitný megaloman, který si ještě za svého života staví pomníky,  jednou, až zemře, potom bude  odsuzován historiky jako zrádce a podvodník, který tuto zem  svým podílem na "revoluci" uvrhl národ  do ještě většího  morálního bahna. Češi rádi kopou do svých mrtvol! Není třeba dál pokračovat....A jaké jsem dostal kompenzace?  Za  9,5 let kriminálu jsem obdržel kolem sto tisíc. Několikrát jsem byl navrhován na státní vyznamenání, ale V. Havel řekl ne! Doslova prohlásil. Cibulka, Wolf a Wonka ne! To rád dával  vyznamenání agentům StB a býv. komunistům. Dozvěděl jsem se, že před rokem dával nějaký občan z Příbrami návrh poslancům na moje vyznamenání. On mi poslal jejich odpověď, že takového člověka, tedy pan Jiřího Wolfa vůbec neznají a proto jeho žádost zamítají. Ještě téhož roku byl předán metál  agentce StB, která je na seznamech vnitra.   Ta se poslancům náramně líbila. Všechna ta vyznamenání ztrácejí svou nominální hodnotu a jsou degradována jen na ruličku  toaletního papíru, se kterou si všichni vyznamenaní akorát tak mohou  vytřít zadeček. Na Pražském hradě v jedné řadě  na vyznamenání povětšinou stojí: kolaborant, hrdina, práskač, hrdina, udavač, hrdina... S touhle politikou začal megaloman  Havel a pokračuje v ní i jeho  nástupce  Vašek II. Kdo miluje Vaška Havla, ten mi bude nadávat, ale já nadávky snesu. Pravda se  nelehko poslouchá a také  čte, ale já za pravdu přece seděl. Tedy, jak píší někteří  pisatelé prostě se nechtěl přizpůsobit. Ano, nechtěl jsem  a ani dnes nechci býti v bučícím a ustrašeném stádečku, který na povel bučí naučenou kravskou písničku búúú, búúú, búúú....

54 Luis Luis | 2. června 2008 v 14:34 | Reagovat

Jirka Wolf :

Tak to sedi presne. Jenze jak ty zkusenosti dnes vyuzit ? Ono jim to vsechno prominout nelze - zkousel jsem to ale nejde to.

Skoda ze jsem te tehdy neznal. Vysvetlil bych ti jak to chodilo a asi te usetril od problemu, jako mnohe jine.

Bylo to silnejsi jako my obycejni lide. Bylo to vedeno a pro budoucnost pripravovano s nekolikanasobne vetsi energii, jaka na to byla potreba. S nekolikanasobne vetsi nez v Polsku, Madarsku a jinde. Proc asi ? Duvod byl jediny : dostat zpet legionari ukradeny carsky poklad i s uroky.

Pamatuji se , jak jsem se jako kluk zeptal otce , kdyz jsem se poprve o legionarich dozvedel : zbiral jsem znamky a na nekolika znamkach z prvni republiky byla tato tematika. On mi odpovedel : "to byla zlodejska a vrahounska banda, ktera nam to zavarila Se Sovetekym Svazem na vecne casy a nikdy jinak,o tom nikdy nemluv, jestli nechces mit problemy".

Bojovat proti komunismu a proti opravnenym narokum ze strany Ruska se s vlastni vyresenou narodni minulosti nedalo a neda ani dnes.

55 marie marie | E-mail | 2. června 2008 v 15:06 | Reagovat

Bojovat proti komunismu a proti opravnenym narokum ze strany Ruska se s vlastni vyresenou narodni minulosti nedalo a neda ani dnes", o jakých oprávněných nárocích rusáků, to hovoříte - rusáci tady kradli na co přišli 40 let, příkladně uran, slyšel jste něco o uranu? a dále v tom pokračují o čem to hovoříte, nyní ještě dostávají české penze  !

56 marie marie | E-mail | 2. června 2008 v 15:57 | Reagovat

"A jaké jsem dostal kompenzace? Za 9,5 let kriminálu jsem obdržel kolem sto tisíc. Několikrát jsem byl navrhován na státní vyznamenání, ale V. Havel řekl ne! Doslova prohlásil. Cibulka, Wolf a Wonka ne! To rád dával vyznamenání agentům STB.." Vy jste dostal odškodnění  cca 10 000.- kč za jeden rok v komunistickém koncentráku, vždyť Vám ti komunističtí parchanti ukradli 10 let života a za to Vám dali 100 000.- kč ?no to jsme tedy demokracie no fuj!

57 marie marie | E-mail | 2. června 2008 v 16:00 | Reagovat

to si opravdu vážíme lidí, kteří se snažili bojovat proti komunistické totalitě !a pro naší svobodu, to je tak nestydatý, všechny ty rozkradený a nepotrestaný miliardy ve srovnání s těmi 100 000.- které jsou výsměchem slušným lidem!

58 marie marie | E-mail | 2. června 2008 v 16:56 | Reagovat

pane co proti mě máte konkrétního, proč mě nadáváte, co máte proti slušným lidem ?

59 mM mM | 2. června 2008 v 17:04 | Reagovat

[58] Marie

O ruském pokladu a cs. legiích je pojednání v odkazu.

http://areopag.christ-net.sk/viewtopic.php?t=618&start=165&sid=df67492c148b897fe1f6f01c609aff79

60 Milan Rezabek Milan Rezabek | E-mail | Web | 2. června 2008 v 17:39 | Reagovat

Vazeny anonymni pane "kolemjdouci

Cechu":

V ramci hodnoceni od Amnesty Int., kdo porusuje lidska prava vic, nevim jaka pouzivaji kriteria, ale pokud zastupitele a clenove OSN councilu na lidska prava jsou China a Cuba, tak mi prominte, ze se smeji.

Hodnoceni od Amnesty Int.je taky sranda a Vase doporuceni, abychom

se soustredili na lidska prava

v USA (nezlobte se!), muze jen

napsat nekdo, kdo je omezeny a ma

velmi maly rozhled o situaci.

Cesko je pred USA? How and so what?

Moje lidska prava za 40 let co jsem

tady nebyla porusena ani jednou!

K panu Wolfovi mam respekt, ale stale si stezuje, jak ma malo casu

ale stale pise dlouhe prispevky,

ktere uz ztraci zajimavost.

A Borisko, vis co to je STIGMA? Ja

ano. Mam stigma v praci, ze se stavim za prava a spravedlnost a

nekdy to i v USA jede proti srsti -zvlast politikum (ktere jsme nedavno 4 poslali do lochu za uplatky).

Tvoje STIGMA je to, ze jsi uhlavni nepritel, bachar, opilec, nevis NIC

a proto veskere Tvoje vyroky budou VZDY posuzovany z jednoho hlediska.

A toho uz se nezbavis. Ja to vim

podle sebe. A byl jsi navic

v lochu! Takze o vezeni jasne nemas ani potuchy. Nech to na ty

"kolemjdouci". Ja Te znam osobne a

musim ujistit pani Marii (ktera Te

nezna), ze mas mozna trochu jine

nazory (jako ja), ale jinak te znam

jako obetaveho, spolehliveho a dobreho cloveka. A jen navic: KDO

JSTE UPLNE BEZ PROBLEMU. HODTE PO

MNE CIHLOU! (Ja uhnu...)

A to neustale napadani mne uz dost

jde na nervy. Typicke ceske u piva.

Nice to be in America, ktera je za

Ceskem v porusovani lidskych prav.

Ale buzeranti se uz muzou zenit!

61 marie marie | E-mail | 2. června 2008 v 18:02 | Reagovat

Vážený pane Řeřábku,nemyslím si že si pan Wolf stěžuje, i když má plné právo, za 10 let ukradeného života, si stěžovat - obzvláště s přihlédnutím k tomu jak byl ČR  perfektně "odškodněn", ale on si nestěžuje, pouze "vypravuje neznalým lidem, jak vypadal komunistický koncentrák, kam systém zavíral, lidi nesouhlasící s komunistickým režimem, a to si myslím že je dobře už podle komentářů lidí, kteří o tom nic netuší!

62 marie marie | E-mail | 2. června 2008 v 18:04 | Reagovat

ve školách učí komunističtí učitelé a doma se o tom co bylo nehovoří, tak si myslím, že je v pořádku, že o tom pan Wolf vypráví. za což mu patří poděkování.

marie

63 Jirka Wolf Jirka Wolf | E-mail | 2. června 2008 v 18:44 | Reagovat

Přátelé. Mám opravdu málo času, ale na klávesnici píši velmi rychle a tak si ten  potřebný čas na Vás dle potřeby  udělám. Jinak od poloviny června odjíždím do Brdských lesů, kde nebude internet a také ho  tam mít nechci, arciž budu odpočívat a relaxovat - budou tam  přece borůvky, houby, příroda  voda na koupání - a vrátím se až v polovině září. Budu tam v klidu dodělávat vyprávěnky pro děti. Děti si tuhle pozornost  přeciž jen více zaslouží. A protěž Vás všechny  a to i mnohé, kteří mne nemilují, už nyní zdravím a nezlobte se, že tuto dlouhou dobu nebudu  na internetu. Váš Jiří na roztrhání.

64 Der Vergangenheitsbewaeltigungsweltmeister Der Vergangenheitsbewaeltigungsweltmeister | 2. června 2008 v 20:43 | Reagovat

to Jirka Wolf : lesni plodiny vseobecne a HOUBY zvlaste jsou zvlaste v CeskoZlodejsku nasyceny RADIOAKTIVNIM CESIEM z Cernobylu. Polocas rozpadu je 30 let, takze RADIOAKTIVITA klesla teprve o neco mene nez na polovinu. Nepredpokladam ze obyvatelstvo CeskoZlodejska je prubezne ynformovano deformnimi PIRATizaCZnimi HYENAMI o RADIOAKTIVITE potravin vseobecne a eHUB zvlaste. Houba nani CZelovek vybaveny Geiger counter-ehm, houba nerozlisuje ISOTOPY, sneci taky ne. Takze houbari dobrou chut, na zdravi a nazdar. Zdravi vas Der Vergangenheitsbewaeltigungsweltmeister v.r.

65 marie marie | E-mail | 2. června 2008 v 21:35 | Reagovat

kde se tady vzala ta "lůza"?

66 marie marie | E-mail | 2. června 2008 v 22:10 | Reagovat

proč urážíte lidi, které neznáte, kteří rovněž neznají Vás a ani Vás neslovují, proč, máte z toho potěšení?

67 Emigrant Emigrant | 2. června 2008 v 22:59 | Reagovat

Marie vy se ptate kde se tady bere ta luza ? Ta preci v Cesku vzdycky existovala, jinak tam ten komunismus nemohl tak dlouho vydrzet. To ze Rosta pousti tyhle smrady na jeho diskuse, ma jediny ucel a sice aby se kazdy presvedcil jaka luza chodi na internet.

68 marie marie | E-mail | 2. června 2008 v 23:49 | Reagovat

nechápu co je to za lidi,kteří nemohou nechat ty ostatní kteří diskutují, jednoduše diskutovat, vždyť se nikdo nikoho nevšímá, každý má nějaký názor a má právo ten názor říci či napsat, ale nikomu tím neubližují, proč ta zloba ?

69 Luis Luis | 3. června 2008 v 3:00 | Reagovat

Soude podle Mariinych reakci, tady se teda muselo mazat. Skoda ze nejde ke kazdemu smazanemu prispevku pridat jednu ranu pesti na autoruv nufak.

Marie : cesti legionari, prislusnici statu co sotva jeste ani nevznikl a jeste nebyl uznan nikym na svete predvadeli na Dalnem vychode vrchol zlodejskeho remesla. Ve zjednodusene verzi, kde se to nemusi hledat je to v tomto clanku :

www.prop.sk/zlate.htm

samozrejme v Krystlikove :

http://cs-club.blogspot.com/2007/05/okolnosti-zrodu-sr.html

Samozrejme meli Rusove zcela opravnenou snahu dostat zpet vse i s uroky. Zvlaste kdyz u kormidla v Rusku sedel jeste navic profesionalni vykradac bank, ktereho se to dotklo az moc osobne.

Komunismus v CR a vse s nim spojene, jakozto polistopadova tunelizace a dnesni bordel je primy dusledek ceske zlodejske narodni povahy.Cesi si to vykoledovali.

V teto souvislosti urazet nekoho, ze emigroval ci se zachoval jinak a proti komunismu nebojoval tak, za ho zavreli, je sprostactvi.  Uz  o tom pisu nekolik let porad dokola. Sam jsem si po listopadu 1989 myslel, ze to pujde napravit ale bohuzel to nelze. Dnes je v Cesku skoro milionova ruska pata kolona, kteri ziji jako obcane ceske statni prislusnosti a sedi na kazdem miste, kde se alespon trochu o necem rozhoduje. Jedine spravne  bylo a doposud je uteci a zit jinde, protoze Cesky narod nema sanci na samostatnost a nezavisly vyvoj. Protoze Se Sovetskym Svazem na vecne casy a nikdy jinak.

http://zpravy.idnes.cz/ceskoslovensko-branou-pro-sovetske-spiony-fez-/vedatech.asp?c=A020128_145903_vedatech_jan

70 marie marie | E-mail | 3. června 2008 v 11:24 | Reagovat

to se neumíte vyjadřovat alespoň trochu slušně, kdo se domníváte že je zvědav na vaše vulgarizmy, uvědomujete si,prosím, že mezi těmi vulgárními slovy se ztratí i to co jste jste zřejmě mínil říci?

71 Luis Luis | 3. června 2008 v 15:32 | Reagovat

David Werner jasne prokazal , ze je synem ulozenky.Navic je ted do toho podle vseho zapojeny taky. A takoveto lidi si Svycari nasazuji do dustojnickeho sboru sve armady.

Je doopravdy desive sledovat , jak se potvrzuje,jak byl kasparkovy prevrat precizne pripraven. Je potreba mit neustale na pameti, ze bylo planovano to po dvaceti letech otocit zpet, uz definitivne.

Cs-club je klubem lidi, kteri dospeli k pochopeni pravdy o CR,zajima je skutecna historie CR a je uplne jedno z jake vychozi pozice ke svemu poznani dospeli. Davide, jestli hledas nejakou krajne pravicackou na vse plivajici a streckujici sebranku, tak musis jit na klub Romana Krause. Teda jestli Roman Kraus sam nejsi. Nektere informace, ktere jsi zde v minulych dnech uvedl, nasvedcuji tomu, ze Roman Kraus jsi. Na me nic rudeho neni. Jen jsem mel smulu, ze jsem se narodil komunistovi.

72 Luis Luis | 3. června 2008 v 16:38 | Reagovat

DW : srat te to muze, ale to jen panbuh napravil ten omyl, kde me nechal narodit.

Nelzu, muj otec sedel vice jak rok za urazku verejneho cinitele.

Jestli tady nekdo lze tak ty.Ze jsi tak presel, co jsem o tobe napsal - mlceni potvrzuje souhlas.

Bez se bodnout ty parodie na spravedlnost .

73 Luis Luis | 3. června 2008 v 16:41 | Reagovat

Potvrzuji co Bohuslav Kuk napsal. S tou sebevrazdou jsou pochybnosti, jestli ji otec z toho okna nahodou nepomohl.

Zit s tim vedomim, co byl otec zac, je priserne dodnes.

74 marie marie | E-mail | 3. června 2008 v 16:45 | Reagovat

to je skutečně velmi vysoká úroveň diskutujících..

75 Luis Luis | 3. června 2008 v 16:50 | Reagovat

To Sibrina :

Proc tam neodejdes taky ? Nebo setrvavat na cs-c mas za ukol ?

A jestli je Rosta komunista, tak to je GWB potom taky.

76 Luis Luis | 3. června 2008 v 16:56 | Reagovat

Sibrina a Kuk :

mohli by jste se take nekdy vyjadrit k informacim, o kterych pisi ? Treba se pokusit mi je vyvratit. Tim jak proti me vystupujete jen dokazujete co jste doopravdy zac a v jakych jste pozicich.

77 Luis Luis | 3. června 2008 v 17:27 | Reagovat

To Marie : prosim Vas, nereagujte na kazdou pitomost, Rosta to prubezne maze a ty vase reakce vypadaji pak uplne z cesty. Jo a na internetovou diskusi musite mit zaludek.

Bylo by dobre mazat i reakce na clanky, ktere se mazou, pokud neobsahuji fakta k tematu.

78 Der Fallschirmjaeger Der Fallschirmjaeger | 3. června 2008 v 17:52 | Reagovat

Kuk = CZurak ve svedstine (kontrolujte :-)

Werner , proc nadavate Najvetsimu BigBlogerovi (s 1 g of course ) ??  co se vam na nem nelibi ? prosim zadne kydy pouze cislovany seznam bodu znelibeni

79 Ondra Ondra | 3. června 2008 v 18:19 | Reagovat

Luis: No ony většinou z cesty jsou, ne že by to tady bylo vyjímečné:)

80 marie marie | E-mail | 3. června 2008 v 23:24 | Reagovat

14.04.2008 - Do Česka se loni přistěhovalo nejvíc cizinců v historii. Není divu: podle uznávaných odborníků, kteří právě dokončili rozsáhlou mezinárodní studii o migraci, je Česko nejvyhledávanější ze všech postkomunistických zemí.

A díky snadnějším předpisům pro cizince, které nyní chystá vláda, se tak může dostat na úroveň Velké Británie či Irska, tedy zemí nejotevřenějších vůči cizincům. Cizince totiž bude nutně potřebovat celá střední a západní Evropa - s tím, jak jí stárnou a ubývají obyvatelé. "Ukazuje se, že toho pro přilákání cizinců děláme víc než některé nejvyspělejší evropské země," říká Dušan Drbohlav, docent Univerzity Karlovy, který na výzkumu pracoval.

81 marie marie | E-mail | 3. června 2008 v 23:29 | Reagovat

Je to přitom překvapivé zjištění. Experti totiž doteď častěji spíš kritizovali, že stát neumí cizince - hlavně ty vzdělané a perspektivní - do země dostat. Za životem a prací v bohatnoucí zemi se loni přistěhovalo skoro 84 tisíc lidí, tolik co dohromady za poslední tři roky. Důvod je zřejmý: v Česku dnes cizinci snadno nacházejí práci, rostoucí ekonomika nabízí desetitisíce volných míst.

Výzkum přitom ukázal, že cizinci do Česka nejdou jen kvůli snazšímu živobytí. Podle Drbohlava má dnes země mezi cizinci lepší pověst jako místo k dobrému životu - a to i kvůli tomu, že se snížila hranice pro získání trvalého pobytu nebo že před lety spustila vládní program, který měl otestovat, jak dostat do Česka kvalifikované lidi z východní Evropy.      

Asimilujte se, radí menšinám Topolánek

Bulhaři a Rumuni budou moci v ČR pracovat

82 Der Falllschirmjaeger Der Falllschirmjaeger | 4. června 2008 v 14:42 | Reagovat

WERNER , bitte , mohl byste mlaskave predlozit ciselne bodovy seznam udajnych nedostatku toho  Soudruha ktery nam udajne jaxi tak  nejak smysluplneji nedozral , a na nehoz plijete ze je chech made smejd ? Bitte, danke.

Legio patria nostra (neli pak  zbyde z vas kostra  :-)

83 Ross Hedvicek Ross Hedvicek | 4. června 2008 v 15:04 | Reagovat

Lide, vyznavajici ideologie, ktere historicky forfeitovaly demokracii a lidska prava (fasiste, naciste, komuniste a anti-semiti)nemaji sami pravo na tato privilegia a nebudou v komentarich na tomto blogu tolerovani.A basta!

84 Der Fallschirmjaeger Der Fallschirmjaeger | 4. června 2008 v 15:34 | Reagovat

Najvetsi BigBloger-eh, mate PRAVDU , afsak problem jest f tom  ze to byl dustojny paaan WERNER (dle vlastniho doznani dustojka armiji kapytalystycke zeme) vas obvynyl z udajneho fasirkovani a vy jeho semy-ymplycytne. Anti-semisovej asi on nejni jak snad vam vasa yntellygencyja nenepadne napovyda. Capisco na  pisko(visti) ?  je to  tu RossTooMile pyskovyste ,  a ditka chhechskkeho  puvodu na sebe hazeji pisek, blato babofCZiCZky a i vllastni vykaly a HOVNOCUC jest zaneprazdnen v JZDarne udajne zdaaarne

85 Ross Hedvicek Ross Hedvicek | 4. června 2008 v 17:35 | Reagovat

Ani od dustojneho pana Wernera (byl-li to skutecne on, driv psaval normalne) si nenecham nadavat do fasistu a jinych zvirat. Pokud to byl on, pak trpi nejakym bi-polar disorder (z rohu do rohu).

86 Der Fallschirmjaeger Der Fallschirmjaeger | 4. června 2008 v 18:41 | Reagovat

nejen z rohu do rohu , ale i z PYJonyra do ROHu a do SvazArmu a vocamcad do kapytalysticke cudziny se presunuli mnozi , premnozi , takze by mohli byti rovnez dyjagnozovany cobi bypolarkovy dyzordracy. Hej, dejte si za mne dort z Polarky, darek nad darky , za 10 KSC rto je za lydofku :-) just chill off fchil

87 Der Fallschirmjaeger Der Fallschirmjaeger | 4. června 2008 v 18:43 | Reagovat

opravte si na Chill off fchill  :-)

88 Jenda Jenda | 4. června 2008 v 18:48 | Reagovat

On Wernera vybudil a doslova přepolarizoval Rosťa svýmy výňatky z pana Krystlíka. Doslova ho zlososovatěl.

Já jsem si ho teď přečetl v originále a osobním dopisem se mu za mé invektivy omluvil.

Čaj o páte v CZ-Club skončil nějak hospodsky, pod pás česky. Werner byl úplně k nepoznání, asi to nebyl on. Doslova zlososovatěl.

Jenom proboha ať tu zůstane Der Fallschirmjaeger. Velmi těžce se čte, ale mezi řádky je velice hlubokomyslný.

Úplný Váchal. Psát to musí být ještě těžší než číst. Váchal to ryl, ale tohle je něco jako levou rukou přes zrcadlo na Nokii.

89 Der Fallschirmjaeger Der Fallschirmjaeger | 4. června 2008 v 18:58 | Reagovat

Hier bin ich, lieber Jendo, hab nur ein problem mit meine Rechenschieber. Kannst du deutsch lesen oder nur CZenglisch ?

90 Der Fallschirmjaeger Der Fallschirmjaeger | 4. června 2008 v 19:28 | Reagovat

ve WIKI si najdete "democracy index" a seznate ze CeskoZlodejsko je 18 miste jen o prsiCZka za USA. Any learned commentzzzzz ?

91 Kuck Kuck | 4. června 2008 v 21:36 | Reagovat

Mily Jendo,

nemate zadne balls ze se omlouvate Nestbeschmutzerovi? Myslim Herrn Thomas Krystliek.

Cetero censeo autem Krystlik delenda esse.

92 Jenda Jenda | 4. června 2008 v 21:54 | Reagovat

Čtu cokoliv ale su v pralesu s pomalým dial-up a tak jen občas vítám.

Tobě bych však stejně nestačil.

Zkus to opatrně s Hedvou, začni nějak pol. nekorektně něco proti proudu (fasiste, naciste, komuniste a anti-semiti) ale nepřeháněj, byla by tě škoda!

Ty jsi z Moravy anebo to máš odposlouchaný od  Tlučhořů?

Vykuk - né, mám, ale já jeho články mám rád, na nest seru.

93 marie marie | E-mail | 5. června 2008 v 0:48 | Reagovat

Všiml si někdo z Vás, laskavě, o čem že je ten článek,ten článek je příběh o člověku, kterému komunisté ukradli 10 let života -  a o čem jsou ty vaše hloupé bláboly, koho se domníváte, že to zajímá, proč nejdete ty hloupé řečí vést někam jinam, kde je volná diskuze ale sem na tento blog si lidé přišli popovídat o věcech které je zajímají, ale k tomu ty vaše "bláboly" určitě nepatří..

94 Souckova Souckova | E-mail | 10. července 2008 v 17:52 | Reagovat

jedna se o demokratickou tragikomedii na bliti

95 shiori shiori | E-mail | 30. července 2008 v 10:31 | Reagovat

Malá zmínka k panu Wolfovi...Je zbytečné zde rozebírat co bylo možné či nebylo protože Valdice byli a jsou stát ve státě.Pro okolní svět mít ve vězení své vlastní brýle běžná věc , ve Valdicích věc konfidování a donašectví.Sám o sobě můžu říci,že vše co pán Wolf uvedl je pravda,já byl také ve stejné době ve Valdickém vězení 5 roků za odmítnutí nastoupit vojenskou službu.Škoda,že nemůžou mluvit chodby ve zdajším zařízení co vše se zde dělo...normální člověk který nikdy neprošel zdejším vězením to nikdy nepochopí...Pan W.Kania,Magor a další zcela jistě o tom vědí své...

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama