Mudrování soudruha Hellera.

20. července 2008 v 16:04 | James V. Jakoubek
"Práce v Teoreticko-analytickém pracovišti ÚV KSČM není žádný med..." postěžoval si minulý týden na stránkách HaNo soudruh osvětář Heller Josef. Mimo veledůležitého poslání šířit marx-leninskou ideologii po luzích a hájích republiky České (za hranicemi této velmoci to naštěstí pro lidstvo již dost dobře nejde) je vědátorům ze zníměného "pracoviště ÚV KSČM" i nutné prý odpovídat na "... dopisy či majly těch, kdo uprostřed hrůz pravicové reformy ..." si dovolují zasílat nemístné komentáře strážcům lidské důstojnosti a demokracie kteří se dnes sdružují pouze a jenom v Komunistické straně Čech a Moravy a takto upozorňovat tyto bojovníky za práva lidská na údajné "... deformace a nedostatky první historické formy socialismu ...", normální ale mluvou na bezpočet zločinů a vražd páchaných komunisty na něž nakonec onen "protosocialismus" zašel. Pochopitelně, dle soudruha Hellera, jde o naprostou nehoráznost, neb "...většina z těchto lidí žije v úplně jiném světě vytvořeném antikomunistickou propagandou...". To, co se děje dnes "hrůzo hrůzoucí", se přece s tvořivou a radostnou "předlistopadovou" minulostí vůbec nedá srovnávat, neb "... v dějinách evropského protosocialismu to byla jen nepatrná éra procesů a násilných opatření ..." (jenom pár) "nedostatků a deformací ...". Proč se osvětář Heller takto rozhořčil uvádí následovně:
"... Nedávno jsem reagoval na ironicky laděnou pozvánku jednoho profesionálního dirigenta žákovského orchestru a ředitele ZUŠ na koncert, ovšem ne ledajaký - koncert pořádaný ke Dni památky obětí komunismu. Nešlo jen o pozvánku. Pan profesionální dirigent a pedagog si navíc zahrál na filozofa či politologa, komentoval tam Marxův a Engelsův Manifest (podotýkám, že způsobem, nad kterým jsem se srdečně bavil). Zábavné už ovšem nebylo, když začal litovat slušné, poctivé a obyčejné nestranické nekomunistické lidi , kteří žili v druhé polovině 20. století a museli pocítit zvrhlost marxistické filozofie prezentované množstvím naivních, primitivních a důvěřivých nevzdělanců, ale hlavně ještě daleko větším počtem lidských zrůd, kteří na této filozofii založili svůj osobní prospěch a tzv. úspěšnou životní kariéru. Nebudu nudit čtenáře Haló novin tím, co jsem tomuto filozofickému géniovi odpověděl. Jistě si to dovedou představit ...!"
Jest tento soudruh Heller velice "zajímavá" figurka. Před časem, když se ješte na HaNo konala diskuse k publikovaným článkům, tam tento osvětář často vystupoval a učeně (tedy za hojného užívání stranické a marxistické hantýrky) vysvětloval čtenářstvu, proč vlastně zkrachovala "první historická forma socialismu", období to, které údajně jistý Vojtěch Mencl pojmenoval nyní u komoušů velice dobráckým a proto u soudruhů Hellerů nadmíru populárním názvem "protosocialismus", které zákon 198/93 zcela realisticky označuje za režim "zločinný, nelegitimní a zavrženíhodný!" a komunistickou stranu, KSČ, "za organizaci zločinnou a zavrženíhodnou!" (dnes jest komunistický plátek HaloNoviny jediným českým internetovým periodikem, kde se diskuse nekoná, zřejmě pro nesouhlasné reakce na stupidní propagandu, na které ani vysoce trenovaný profesionál typu Hellera nebyl schopen rozumně odpovídat). Sám sebe on na foru tomto hodnotil velice vysoko a na marxistické nevzdělance hleděl značně zpatra (jak patrno z jeho nadřazeného titulování "jednoho profesionálního dirigenta", rádoby "filosofa či politologa" nahoře) titulujíce se tam porůznu jakožto "společenskovědný pracovník", "společenskovědní intelektuál", "profesionální společenskovědní pracovník který se marxismem zabývá celý život" (proto ona podrážděná reakce na "lidové zrůdy kteří na této filosofii založili svůj osobní prospěch a kariéru". Ostatně, pravdu onen dirigent zde rozhodně má, neb "marxistický intelektuál" Heller je celým svým životem, kterak sám konstatuje, existenčně spoután s marxismem a se zločinnou komunistickou stranou na čemž on svoji kariéru založil a dnes této KSČM nebýt, zřejmě by se nebyl schopen uživit). Ze svého marxistického pedestalu diskutéry obvykle usazoval prohlášením, že "Marxovy texty znám určitě mnohem lépe než Vy", což jest mu ba i možno věřit. Sám jsem se s ním jednou, když začal vykládat jaká to nesvoboda a útlak díky "buržoasní ideologii" v USA vládne, pokusil debatovat, ovšem marnost sama. Nejprve jsem byl otázán, zdali vůbec, jsa Američanem, umím česky, a pak mě bylo vysvětleno, že jsem přímo "čítankový případ naivního Američana, kterému se po světě všichni smějí". Tehdy z něho vylezly vejšplechty jako "nebuďte směšný s ústavou a zákony", "z amerických filmů jednoznačně vyplývá závislost politiky na zájmech nejbohatších vrstev", americký "ideologický a mocenský aparát provádí zákulisní operace o nichž se veřejnost s překvapením dovídá, jako atentát na Kennedyho" a podobné perličky. Na konkretní otázky zásadně neodpovídal, nanejvýše mě odkázal na někoho jiného, či na to, co už údajně kdesi někde napsal, ať si to tedy (pokud vůbec umím česky) vyhledám, prý "... stačí si popojet trochu výše - pro Američany je to možná příliš náročné, ale Češi to jistě zvládnou...!" dodal jakožto pravý a malinkatý čecháček-šovinista a klasický český hulvát. Své výklady pak uzavřel konstatováním, že "... i když jsem v USA nikdy nebyl, viděl jsem moře amerických filmů, četl jsem dost americké literatury a mám solidní historické vzdělání. Proto si myslím, že americkou realitu vidím střízlivěji, než Vy ..." a politoval se, že se nenaučil anglicky (jak tedy četl onu "americkou literaturu" a jakou?) aby to těm potroublým Američanům jaksepatří řádně vycinkal. Pak mě z Česka přišel e-mail od kohosi, kdo soudruha Hellera zřejmě zná, který mě o něm podal následující informace (nakolik jsou pravdivé, nevím) - ročník 1947, profesionální politruk, od rodné Strany za jakési veledílo (zřejmě světového významu) s názvem "Dělnické boje na Kolínsku" obdržel titul PhDr., poté pak v externí aspiratuře na Vysoké škole politické za jeho pojetí vládnoucí třídy protosocialismu obdržel titul CSc. Tedy expert nad experty. Ostatně, na jednom diskusním foru KSČM jsem nalezl tuto značku: Autor: Josef Heller (expert@kscm.cz)
Co tedy tento "společenskovědný pracovník a expert" Heller Jos. onomu shora zmíněnému nejmenovanému dirigentovi a řediteli ZUŠ který si, nerozuma jeden, "na filosofa či politologa zahrál", odpověděl, by zřejmě stálo za to si přečíst. Zejména, co se onoho Manifestu týče. Jest soudruh Heller totiž na Komunistický Manifest expert veliký (proto se nad komentářem od pana dirigenta, kterak sděluje, "srdečně pobavil"). Heller sepsal totiž nedávno na toto tema velice učený pamflet s názvem "Komunistický manifest a současné úkoly komunistů". Povídání toto bylo na internetové stránce kscm.cz publikováno, odkud jsem si to včas stáhnul, neb dlouho to tam nevydrželo. Zřejmě komunistům došlo, že učené výklady soudruha Hellera a jejich vlastní výklady o demokracii, svobodě a lidských právech které oni dnes a denně do světa vytrubují, se dosti příkře rozcházejí. Jde sice jen o pouhé zdání, jaksi nepochopení nevzdělanců ve vědě marxistické, kterak jest zřejmé kupř. z toho, že když jeden diskutér ohodnotil soudruha Hellera výklad: "... Diktaturu proletariátu chápu jako nejvyšší historickou formu demokracie - diktatura obrovské většiny utlačených nad menšinou utlačovatelů ..." jakožto očividnou protimluvu, tak reakce soudruha Hellera byla dokonale odzbrojující: "...klasikům šlo o diktaturu prováděnou demokratickými prostředky (proto) co někdo nazývá protimluvou, je naprosto normální forma dialektiky ...". Pro marxistického "intelektuála" který na vše hledí prizmatem komunismus - pokrok, kapitalismus - zpátečnictví jest takováto "logika" naprosto normální. Ze stejného zorného úhlu pak lze dospět i k tomuto kotrmelci: "Kapitalismus zprostředkovaně může za Gulag ... neb zanechal Rusko v zaostalosti a nenechal jej v klidu se vyvíjet a tím (kapitalismus, zejména USA) přinutil masy jít do Revoluce v situaci, kdy nebyly potřebné podmínky které by zabránily nástupu nové vládnoucí třídy ...". Jak jest více než zřejmé, soudruh Heller Josef tvrdící o sobě, že má "solidní historické vzdělání", tak nějak opoměl prostudovat si historii jeho zářného vzoru, Sovětského svazu, zejména z druhé poloviny let dvacátých do konce let třicátých, zlatého to věku Gulagu. Za to se ale neustále ohání neurčitým a všeobecným poukazem na jakési "justiční vraždy dělnických vůdců v USA" aniž by byl kdy více specifický - kdy, kdo, kde. Mě osobně by zajisté velice zajímalo, koho to on má zde vlastně na mysli (snad Jimmy Hoffa?)
Zpět ke komunistickému Manifestu kterak jej dnes interpretuje soudruh Heller. Jde o dosti rozsáhlý text plný otřepaných frází kde se neustále skloňují výrazy "protosocialismus", "buržoasie", "kapitalismus" a pod. A také "dělnická třída". Ta je, dle tohoto výkladu zejména na Západě "značně roztříštěna" a její "třídní uvědomění" velice špatné, neb kapitál se soustředil "... na vytváření tzv. sociálního státu a sociálně tržního hospodářství, kde dělníci a další pracující získali řadu sociálních vymožeností a vytvořilo se i silné odborové hnutí ... v jejichž důsledku se dařilo ulamovat hroty třídnímu boji. ... Navíc začaly vznikat nové profese inženýrsko-technického, polovědeckého a vědeckého charakteru, ... které se ideologicky a politicky začaly přimykat k buržoasii a ve vztahu k tradičním oddílům dělnické třídy začaly pociťovat svoji výlučnost ... (dokonce i ) dělnická třída z bývalých protosocialistických zemí ztratila v průběhu vývoje protosocialismu své třídní uvědomění ... a ideologicky je pod vlivem privilegovaných vrstev. ... Část dělnické třídy ovlivňuje i ideologie bývalých vládnoucích tříd reálného socialismu, kterou buržoasie v bývalých socialistických zemích umně využívá a zneužívá ..." vykládá soudruh Heller. V tomto stylu se nese celý sáhodlouhý výklad, klasický to "marxspeak". Eventuelně se ale soudruh Heller dostává k tomu zásadnímu:
"... Základní problém který postihl komunistické hnutí spočívá v tom, že přestalo naplňovat charakteristiku klasiků podle níž jsou komunisté zvláštní stranou proti jiným dělnickým stranám, že jsou nejrozhodnější, ... že vynikají nad ostatní masu proletariátu pochopením podmínek proletářského hnutí. ... Praxe protosocialismu ukázala historickou omezenost a problematičnost jedné slavné věty Manifestu. Jde o větu: "Nejbližší cíl komunistů je ... ztvárnění proletariátu ve třídu, svržení panství buržoasie, vydobytí politické moci proletariátem." Tento úkol se v žádné zemi nepodařilo komplexně naplnit. ... Po krachu evropských protosocialistických zemí ... vzniká nutnost i šance, aby komunistické hnutí změnilo svůj charakter a vyvodilo nutná opatření...."
"... Jeho úkolem nadále zůstává základní určení komunistického hnutí jako hnutí jehož cílem je zrušení soukromého vlastnictví. K tomuto cíli se také komunistické hnutí musí ve svých strategických materiálech hlásit. ... K tomu je třeba naplnit i další podmínku klasiků - odstranění buržoasní osobnosti, buržoasní samostatnosti a buržoasní svobody ... prvním krokem v dělnické revoluci je pozvednutí proletariátu na vládnoucí třídu, vydobytí demokracie. Proletariát využije svého politického panství k tomu, aby postupně vyrval buržoasii veškerý kapitál, soustředil všechny výrobní prostředky v rukou státu, tj. proletariátu, zorganizovaného v panující třídu. ..." (Vše citované jsou doslovné citáty z nahoře jmenovaného pamfletu Josefa Hellera).
Takto si tedy komunisté čeští, vedeni politrukem Hellerem, v bujné fantasii představují fungování svobody, demokracie a pečlivé dodržování lidských práv (kterak neustále dnes a denně všude na veřejnosti vykládají) - vydobýt, vyrvat, svrhnout, panovat (panující třída v beztřídní společnosti - klasická to "dialektika" marxistického tlučhuby!!). Jaké to překrásné výrazy, žeano, soudruzi. Pročpak, soudruzi, tyto a jiné podobné násilnické choutky a žvásty, pokoutně skryté ve vašich "stranických dokumentech", už dále v parlamentu, HaloNovinách či jinde na veřejnosti do světa nehlásáte? Zde se z výkladů soudruha Hellera ("Tak jako před 150 lety je i dnes komunismus strašidlem ..." zahajuje on své povídání) jako komunistické strašidlo noří přízrak Klementa Gottwalda, který měl alespoň odvahu která se dnešní komunistické chásce nedostává, aby hřímal přímo z řečnického pultu v parlamentu: "Říkáte, že se do Moskvy jezdíme učit. Ano, my se do Moskvy k sovětským bolševikům jezdíme učit, jak vám zakroutit krky...!", což posléze on a jeho komunisté českoslovenští s gustem a ve velkém praktikovali. A dnešní soudruzi Hellerové by k tomu, kdyby ta možnost byla, také zřejmě daleko neměli, i když se navenek tváří velice lidsky a mírumilovně - "...KSČM dokonce dokázala věnovat příspěvek na pomník M. Horákové ..." hrdě světu soudruh Heller oznamuje - opravdu, velice dojemné, soudruzi, nejprve pověsíte stovky nevinných lidí a pak usmolíte kus žvance "na pomník" jedné z obětí a myslíte si, kdoví jaké to není terno. Stavitelé pomníku tohoto by vám ten váš jidášský groš pod nohy hodit měli !!!
Pokoutní dáreček "na pomník", to ano, ale zúčastnit se pietního obřadu pořádaného ke Dni památky obětí komunismu, to už tedy ne - jaká to drzost, žejo, soudruzi. Proto, oznamuje soudruh Heller, "... jsem panu řediteli sdělil, že nemohu svým nadřízeným doporučit účast na takto ideologicky zarámovaném koncertu ...", protože, jak ve svém Manifestu sděluje, "... i když formy třídního boje byly drsné a krvavé, tento proces existoval a nejde ho vyškrtnout ...". A pak se pro důvěřivou veřejnost žvaní, že ".. KSČM není KSČ, že se distancuje od zločinů a deformací minulého systému, za které odpovídá především tehdejší vládnoucí elita doma i v SSSR ...", tedy my nic, my muzikanti (je-li tomu tak, proč tedy onu účast pdmítnout?), my chceme jenom všechno "urvat a panovat" a nic jiného nás nezajímá. Tak je to, soudruzi, žeano!!!
Ještě malý dodatek. V oné mé shora zmíněné "diskusi" se soudruhem Hellerem, po jeho jednom výkladu jak ta správná "demokracie" má vypadat, jsem citoval pár vět z jeho skládání a zeptal se ho, jaký má na tyto citáty názor. K tomu jsem podotkl, že on autora rozhodně zná. Zřejmě pozapoměl co kdy kde nasmolil, neb odpověděl, že onen citát je "... parafrází Marxova a Engelsova Manifestu, jeho autora samozřejmě neznám, odhaduji to na někoho z ideového okruhu pana Štepána, kde dochází k posouvání původního Marxova obsahu který neznamená odmítnutí svobody a osobnosti, ale jejího deformování v kapitalismu ..." Po mé identifikaci jak autora, tak zdroje, začal soudruh politruk srdceryvně hořekovat nad moji proradností, neb prý jsem tyto citáty "... vyrval ze souvislostí a tím jim dal jiný smysl ... takto se chová někdo v kolébce demokracie USA ..." a začal se dovolávat pomoci ostatních čtenářů jimž krátce před tím spílal nevzdělanců a omezenců nechápajících jeho dialektické kotrmelce. Tak nějak mu v tomto bědování, a to i přes jeho údajné "solidní historické vzdělání", unikl všeobecně známý fakt, že "kolébkou demokracie" nejsou moderní Spojené státy, ale starověké Řecko.
S komunisty, když jsou přistiženi na švestkách, jest sranda veliká.

James V. Jakoubek
July 19th 2008
Lakewood, Ohio, USA
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Petr Voslář Petr Voslář | E-mail | 20. července 2008 v 16:41 | Reagovat

Kdy si konečně sundáme rudé brýle a podíváme se pravdě do očí a přiznáme si, že se neumíme ještě pořád vypořádat s komunisty a stále je necháváme spokojeně bohatnout a rozkrádat naše hospodářství zcela legálně dle naší sametové naivitě nebo za dohodu o přenechání moci trochu inteligentnější garnituře komunistů? Chudáci naši děti, když budou muset za nás vymetat tento Augiášův chlév.Stydím se za svoji bezmoc to změnit.

2 shmoula shmoula | E-mail | Web | 20. července 2008 v 16:54 | Reagovat

adresa na zmineneho soudruha by nebyla? ze bych se mu vsomroval do bytu, az pojedu do prahy a budu potrebovat nocleh, abychom si vyzkouseli to "zrušení soukromého vlastnictví"...

3 Ascot Ascot | 20. července 2008 v 17:08 | Reagovat

Vulcan to the Sky

Britsky bombarder Avro Vulcan schopny nest jaderne zbrane na velke vzdalenosti je typickou ukazkou diplomatickych metod, jimz komunisticka, bolsevicka, a jina pribuzna sebranka je schopna porozumet.

Tento tyden se poprve od roku 1992 proletel na verejnosti

britsky Vulcan XH558.

RAF zacala Vulcany pouzivat pocatkem 50.let, byly konstruovan na to aby mohly nest jaderne zbrane na velke vzdalenosti. Naposled byl Vulcan pouzit za Falklandske valky pro konvencni bombardovani letist v Argentine. V roce 1984 byly vsechny zbyle Vulcany odepsany a urceny k sesrotovani. Zbylo jich 16

ze 136 (ve vlastnictvi UK vcetne prototypu), z toho jeden jediny ktery se dal povazovat za opravitelny, prave XH558. Vcera lital ve Farnborough. Vsichni tady maji tricka a cepice (ja mam

ruksak) s logem "Vulcan to the Sky", a jen par pacifistu v telebedne se pohorsuje nad narodnim nadsenim kvuli symbolu destrukce ktery mel byt zpusobne zapomenut ve jmenu miroveho souziti vsech kultur.

Delta kridlo Vulcanu ma 100m na delku a ta obrovska plocha bere dech. Palivove nadrze jsou v kridlech.

http://www.tvoc.co.uk/

http://en.wikipedia.org/wiki/Avro_Vulcan

http://www.thunder-and-lightnings.co.uk/vulcan/history.html

http://www.bbc.co.uk/lincolnshire/content/image_galleries/raf_coningsby_vulcan2008_gallery.shtml

http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/7502364.stm

http://www.bbc.co.uk/leicester/aroundleicester/facts/facts5.shtml

4 Jerry Jerry | E-mail | 20. července 2008 v 17:21 | Reagovat

Proc to nedelat jak ja? Takovy clanek okopiruji a rozeslu na vsechny ceske adresy co mam. Sice nekdy si vyslouzxim nevdek ale to snad nemuze nikomu vadit. Diky pane Jakoubek.

SHMOULA> Dej mi vedet, ja se rad pridam.

5 Kuck van der Loch Kuck van der Loch | 20. července 2008 v 20:41 | Reagovat

@Ascot

Vulcan je dodnes krasny letoun ale rozpeti neni 100 m (tolik nema ani Jumbo) nybrz 111 ft.

6 Kuck van der Loch Kuck van der Loch | 20. července 2008 v 20:43 | Reagovat

@Ascot

I delka celeho letounu je asi 100 ft. Takze jsi neco poplet.

7 Kuck van der Loch Kuck van der Loch | 20. července 2008 v 20:47 | Reagovat

http://video.respekt.cz/Ucitelka-obhajuje-mimo-skolu-komunismus-Ma-dostat-vypove.html

Dokud zustanou v C(SS)R takove svine nejenom nepotrestany ale dokonce smi ucit deti tak to lepsi nebude.

8 marie marie | E-mail | 20. července 2008 v 21:42 | Reagovat

ale ne jen mimo školu,ta učitelka vyučuje ta komunistická moudra i ve škole..

9 Eduard Vacek Eduard Vacek | 21. července 2008 v 14:01 | Reagovat

podzim 1948

Pražský kraj KSČ navrhuje:

Pracovní tábory a odnětí živností, bytů a motorových vozidel šmelinářům a rozvratníkům.

Resoluce dělnictva z celé republiky žádají nejostřejší postup proti škůdcům lidově-demokratické republiky

Předsednictvo pražského kraje KSČ schválilo v souhlase s přáním pražského pracujícího lidu návrh krajskému akčnímu výboru na nejostřejší postup proti šmelinářům, rozvratníkům a škůdcům všeho druhu. V tomto návrhu žádá předsednictvo krajského výboru KSČ okamžité zřízení pracovního tábora pro šmelináře a rozvratníky a škůdce, odnímání živnostenských oprávnění, bytů a motorových vozidel šmelinářům, národní správu na černé stavby a mnoho jiných opatření. Návrh ukládá všem pražským úřadům ostrý boj proti šmelině.

Všem trestním senátům ÚNV má být uloženo

přísnější trestání zjištěných přestupků cenových, zásobovacích a stavebních. Každé provinění má být projednáno do 14 dnů ode dne zjištění přestupků.  Ve zvláštních případech bude nařízeno veřejné přelíčení. Šmelina bude potírána podle systematického plánu, který počítá se spoluprací závodních rad.

Živnostenská oprávnění podle tohoto návrhu mají být odňata v tom případě, bude-li vynesen trest pokuty nad 20.000 Kč nebo jakýkoliv trest na svobodě. Stejně tak bude potrestán každý živnostník je-li po druhé odsouzen podle zákona o potírání černého obchodu. Živnostníci potrestání ztrátou živnostenského oprávnění mají býti ihned hlášeni úřadu ochrany práce, kterému bude uloženo, aby je zařadil nejdéle do týdne do pracovního procesu mimo Prahu, případně do pracovních táborů. Úřad ochrany práce má podle tohoto návrhu  hlásit okamžitě bytovému úřadu, který provede zabrání, nebo nucenou výměnu bytu.

Kde nelze likvidovat obchod, nebo živnost podle uvedených měřítek, bude dosazena národní správa.

Všem osobám, které budou takto potrestány a jsou majiteli motorového vozidla, má býti

motorové vozidlo do týdne odebráno,

ať již patří potrestanému osobně, nebo jeho firmě, nebo jeho manželce. Tato vozidla budou přidělena do národní správy spolehlivým lékařům.

Pražský kraj KSČ dále navrhuje překontrolování všech černých staveb, soukromých domů a vil na území Velké Prahy. Kde byl takový objekt postaven ze spekulačních důvodů, má být dán pod národní správu.

Podle návrhu má být také v Praze provedena revise hospodaření všech nájemců a pachtýřů obecních velkostatků a nespolehliví mají být ihned vyměněni. Také na hospodářství, která přes upozornění nebudou plnit kontingenty má být uvalena národní správa. Krávy, které podezřele málo dojí, budou dány na pozorování do jednoho z obecních velkostatků.

Návrh předsednictva krajského výboru v závěru žádá, aby případná odvolání byla vyřízena nejdéle do týdne tak, aby průběh celé akce nemohl být brzděn.

Návrh předsednictva pražského kraje je v plném souhlase s resolucemi, které pracující lid celé republiky posílá straně a vládě. Osazenstvo národního podniku Baťa v Pardubicích ve své resoluci děkuje vládě za zvýšení potravinových přídělů a žádá, aby ze státních a hospodářských institucí byli odstranění lidé, kteří i po únoru provozují záměrnou sabotáž a projevují nepřátelství k lidově demokratickému státu.

V celé řadě dalších resolucí se upozorňuje na to, že mnohé osoby v únoru odstraněné ze svých funkcí a pracovišť nepracují dosud na takových místech, kde by mohly prospívat zájmům celku. Jak se usnesl krajský akční výbor NF v Liberci, bude činnost těchto osob přísně zkontrolována.

Osazenstvo cukrovaru v Cholticích žádá, aby majetek všech lidí, kteří se dopustili rozvratných činů, byl zabaven a potrestaní sabotéři i protistátní provokatéři a záškodníci pracovali v pracovních táborech. Zaměstnanci Agrostroje nár. pod. v Jičíně žádají, aby byla uvalena národní správa na statky všech, kdož sabotují výživu národa.

10 mynotes mynotes | Web | 21. července 2008 v 14:46 | Reagovat

Soudruha teoretika detailně neznám, tak se k němu nebudu vyjadřovat. Obecně mě ale fascinuje, jak jsou "internacionální" komunisté schopni pohrdavě mluvit o národu, jenž má - kolik - 300 mil. obyvatel?... Záležitost bývá pikantnější, jestliže dotyčný kritik sám neovládá angličtinu a navíc použije výrazu "Američané" - čímž do pytle přihodí obyvatele celého kontinentu.

Zrušení diskuzí na halonoviny.cz mě celkem mrzí. Byla bych pro cenzuru vulgarismů, ale rovnou je ukončit je trochu kruté pro oba tábory diskutérů.

11 mynotes mynotes | Web | 21. července 2008 v 14:52 | Reagovat

Jinak, pane Hedvíčku, slovo "eventually" je podle mě klasický false friend. Český výraz "eventuálně" vyjadřuje jinou možnost.

Jen pokud byste chtěl dobrou češtinu ještě zdokonalit :-)).

12 mynotes mynotes | Web | 21. července 2008 v 15:01 | Reagovat

A do třetice - sorry za nesprávné adresování posledního příspěvku :-).

13 Johnny Johnny | 21. července 2008 v 16:31 | Reagovat

Uncivilized swines!

14 Charles Charles | 21. července 2008 v 22:41 | Reagovat

Tady je fotka toho exota u članku z BL

http://www.blisty.cz/art/27839.html

15 marie marie | E-mail | 22. července 2008 v 0:50 | Reagovat

je mě líto..

16 Eduard Vacek Eduard Vacek | 22. července 2008 v 11:56 | Reagovat

To je snad číňan ten Heller?

17 jony jony | 23. července 2008 v 13:07 | Reagovat

to neni Cinan p. Vacek je to czech jak poleno. Dekuji p. Jakoubek

18 Jozin Jozin | E-mail | 31. července 2008 v 17:11 | Reagovat

Nemam nic proti Rostovi, jenomze je treba si zamest i pred vlastnim prahem! Je dobre, ze poukazuje na negativni veci v nasi spolecnosti( neziju v CR)ja to delam take... Akorat by si ctenazi blogu meli presist take fakty "z druhe strany" kolebky "demokracie"...

(Pevne doufam, ze Rosta to vymaze v ramci objektivity :-)

Lidská práva v éře rozvinuté institucionalizace

Written by Amalia Zamora Monday, 03 March 2008

Představitelé indiánských kmenů Lakota, což je pravé jméno Siouxů, jednostranně vypověděli těsně před vánoci minulého roku s okamžitou platností a nevratně smlouvy svých předků uzavřených v letech 1851 a 1868 ve Fort Laramie Wyoming se Spojenými státy, které podle názorů indiánů nebyly nikdy dodrženy. Představitel indiánů, Russell Means, mimo jiné herec, který vystupoval ve filmu Poslední Mohykán, označil tento den za „historický pro veškerý lakotský lid“ a dodal, že „koloniální choutky USA skončily“. „Nejsme již obyvatelé Spojených států amerických,“ prohlásil tentýž na tiskové konferenci ve Washingtonu. Nová, Lakotská republika vydává své pasy a vodičské průkazy všem obyvatelům území, kteří se vzdají americké příslušnosti. Občané nového státu také nebudou platit daně - tedy pokud nezůstanou Severoameričany.

Nová republika se rozkládá na území bývalých států Nebraska, Wyoming, Montana a na severu a jihu Dakoty, tedy nikterak zanedbatelná oblast.

O své uznání bojují Lakotové již od roku 1973 a nejznámějším výsledkem je asi zatím odsouzení a uvěznění Leonarda Peltiera, jednoho z vůdců lakotského povstání roku 1973, za domnělou vraždu agentů FBI.

Faktem je, že Lakotové nikdy svá území neprodali ani se jich jinak nevzdali, ale byli o ně připraveny byrokratickými, a podle jejich mínění protiprávními, zásahy. Navíc smlouvy uzavřené se Spojenými státy, bylo jich 33, nebyly, dle tvrzení Lakotů, nikdy dodržovány a plněny. Bylo by asi zbytečné opakovat, že Lakotové jsou dnes zcela marginalizováni, zbaveni možnosti své původní existence a bez možnosti začlenění do dnešní reality, dožívají se průměrně 44 let, mají jednu z nejvyšších dětských úmrtností a další smutné primáty, jejich jazyk je na hranici zapomnění - prostě neliší se příliš od jiných skupin původních obyvatel v celé Americe. Jejich dějiny v moderní době byly monotónní: po každé válce přišlo jednání, každé ujednání bylo porušeno, po porušení přišel protest a po protestu masakr. Po masakru válka, která skončila ujednáním...

Poslední dva masakry, v roce 1890 a v roce 1973, proběhly na stejném místě, Wounded Knee.

Dnes žije, dá-li se to tak nazvat, asi 160 000 Siouxů.

Výpověď smlouvy s USA a vyhlášení nezávislosti a vlastního státu se opírá o článek 6 ústavy USA (hovoří o temporální a lokální nadřazenosti ústavy), o smlouvy Vídeňské konvence, které vešly v platnost roku 1980, a také o nezávaznou deklaraci Organizace spojených národů o právech indiánů resp. o právech původních obyvatel, která byla přijata minulý rok (Spojené státy ovšem hlasovaly proti a vyjádřili zklamání, že přijatý text požaduje pro domorodce právo na sebeurčení, právo na půdu a na naleziště nalézající se na ní).

Podle některých zdrojů uvažuje Rusko o uznání Lakoty jako odpověď na případné uznání nezávislosti Kosova. Potomci Sedícího býka a Bláznivého koně jednají dále o uznání s ambasádami Jihoafrické republiky, Venezuely, Bolívie a Chile.

Jenže - zdá se, že vláda Spojených států bude mít v tomto případě jednoduchou odpověď, pokud vůbec nějakou: mistr Means nepředstavuje nijakého, a už vůbec ne demokraticky zvoleného, zástupce kmene Lakotů. Ostatně, kdo jsou to ti Lakotové? Siouxové, jak je známe z filmů Poslední Mohykán a o Buffalu Billovi?

Akce Lakotů není v poslední době ojedinělou. Hnutí za emancipaci indiánů pod názvem „Ejercito Zapatista de Liberacion Nacionál“ (Zapatistická armáda národního osvobození) probíhá již nějakou dobu také v Mexiku (zprávy o něm se dostanou k evropskému čtenáři především prostřednictvím esejů autora, který si nechá říkat subkomandant Markos) i jinde. Tato hnutí ukazují jistou inkompatibilitu života indiánů se zastupitelskou demokracií: indián není institucionalizovatelný z hlediska národních států a jako takovému mu nemohou žádná práva být přiznána (kupříkladu často nemá trvalé bydliště).

Stát se chová v celé Americe k indiánům příkladně: jakmile je objevena nějaká neznámá indiánská vesnice, je jako první, ve jménu komunikace s okolním světem, vybudována silnice, která slouží k zásobování Coca-colou a lupínky. Následně přijedou studenti universit poučovat indiány o antikoncepci a hygieně. Ještě než dosud zdraví indiáni počnou podléhat nemocem, stanou se oběťmi vzdělávání, které je vyžene do měst a učiní z nich nezaměstnané. Teprve nyní se stávají plnoprávnými občany s volebním právem a ti šťastnější z nich se mohou ucházet o práci kopáčů při výstavbě rekreačních či těžebních komplexů na místě svého původního bydliště.

Jakkoliv může zpráva vyvolávat dojem silvestrovské perličky ukazuje na problém, který je i evropskými politiky a médii pečlivě utajován: současný pojem lidských práv je v globalizovaném světě naprosto nedostatečný, neboť je založen na instituci národního státu. „V systému národních států takzvaná svatá a nezadatelná práva člověka se ukazují jako zcela neúčinná a neupotřebitelná v okamžiku, kdy je není možno použít jako práva občanů nějakého státu.“ (Giorgio Agamben)

Jeste par faktu:

Zákon z roku 1875 o udělení občanských práv černošskému obyvatelstvu a o jeho zrovnoprávnění byl zrušen roku 1883 jako odporující ústavě USA.

Malé a neúrodné rezervace, do kterých byl zbytek Indiánů nahnán, vedly k rychlému vymírání někdy celých kmenů a k roku 1880 zbylo v USA necelých 200 000 Indiánů. Pokusy úřadů o násilnou proměnu kmenů v usedlé zemědělce neměly úspěch. Indiáni neměli koně, dostatek osiva ani nářadí, takže násilná asimilace vedla jen ke zbídačení tohoto obyvatelstva.

Roku 1901 dostalo pět kmenů Oklahomy státní občanství, občanská práva všech Indiánů uznal Kongres USA v roce 1924, ale jejich sociální postavení se začalo zlepšovat až ve 30. letech za prezidentství Franklina D. Roosevelta.

V roce 1957 byl schválen nový zákon o občanských právech, týkající se barevného obyvatelstva. Tento zákon, který měl zajistit černému obyvatelstvu (ne indiánum) zejména právo účastnit se voleb, schválil Senát 72 proti 18 hlasům.

Wyoming jako 44. stát Unie vznikl v roce 1890. Díky tomu, že byl prvním územím, na kterém již v roce 1869 získaly volební právo i ženy, je přezdíván "Státem rovnosti" (Equality state). V době "zrovnoprávnění" mužů a žen ve Wyomingu byl však stav populace šest mužů na jednu ženu, takže toho ženy zase tak moc neovlivnily...

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama