Chronologický přehled událostí během roku 1985

21. listopadu 2008 v 14:39
Mirek Vaclavek kdesi vyhrabal nasledujici. Naramne jsem se pri cteni bavil a rad se podelim. Rosta

---------
Chronologický přehled událostí během roku 1985
leden

Nový rok 1985 připadl na úterý.

5.ledna začala v Morkovicích plesová sezóna. Zahájil ji ples pracujících, pořádaný již tradičně Místní organizací Komunistické strany Československa. Účast-podle možnosti.

12.ledna pořádali ples myslivci z mysliveckého sdružení Hubert. Protože na plese byla velmi dobře zásobená kuchyň, byla také početná návštěva.

18.ledna uspořádaly pracovníci Místní lidové knihovny v Morkovicích besedu se spisovatelem Zdeňkem Zapletalem.

19.ledna pořádal Sdružený klub disko-ples. Na plese nehraje kapela, ale tančí se při reprodukované hudbě.

25.ledna pořádal ples výbor Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole v Morkovicích.

27.ledna se konala výroční členská schůze včelařů.

31.ledna proběhlo 1.zasedání pléna Místního národního výboru v Morkovicích v tomto roce.
únor

4.února se konala výroční členská schůze Místní organizace Svazu československo-sovětského přátelství.

9.února pořádala Místní organizace Socialistického svazu mládeže diskotéku.

16.února uspořádala jednotka Lidových milicí ve spolupráci se Základní školou v Morkovicích na hřišti u školy Den lidových milicí. Bylo to ukázkové cvičení pro žáky školy.

19. a 21.února proběhly výroční schůze Jednotného zemědělského družstva Svazu československo-sovětského přátelství v Morkovicích. Po skončení schůzí se konaly taneční zábavy.

22.února proběhlo v malém sále Sdruženého klubu slavnostní shromáždění k výročí únorových událostí. Účastnilo se ho 65 občanů.

24.února pořádal výbor Místní organizace Českého svazu žen v Morkovicích pro děti dětský karneval. Účast dětí byla veliká. Přišlo jich na 350.
březen

2.března se uskutečnil v Morkovicích koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů. Zároveň oslavil i člen tohoto sdružení, učitel Základní školy v Morkovicích Jan Churý, 60 let. Sbor uskutečnil dvě vystoupení: v 15 hodin pro děti a v 17 hodin pro dospělé.

2.března došlo k zásadní změně ve sportu v Morkovicích. Dosavadní sportovní organizace Slavoj byla zrušena a přešla pod Jednotné zemědělské družstvo SČSP Morkovice. Důvodem byly náklady na pořádání sportovních akcí.

6.března proběhla výroční schůze Závodní organizace Svazu československo-sovětského přátelství v jednotném zemědělském družstvu v Morkovicích.

Počátek měsíce března byl již tradičně ve znamení Mezinárodního dne žen. Uspořádaly je pro své zaměstnankyně jednotlivé morkovské závody a to: 7. a 9. března Jednotné zemědělské družstvo Československo-sovětského přátelství. 7.března se při té příležitosti uskutečnila ve Sdruženém klubu estráda bratří Pantůčků z Brna. 8.března uspořádal oslavu Zadrev Morkovice.

10.března proběhla při příležitosti svátku žen besídka dětí pro matky v Mateřské škole v Morkovicích.

16.března pořádali členové Socialistického svazu mládeže ve Sdruženém klubu taneční zábavu.

19.března přednášel František Hanák pro zájemce o své návštěvě v Japonsku.

23.března pořádali taneční zábavu sportovci.

28.března proběhlo plenární zasedání MNV.

30.března se konala v klubu společenská zábava.

31.března se přešlo na letní čas.
duben

2.dubna proběhla Morkovicemi štafeta Dukla-Bratislava-Praha. Tato celostátní štafeta byla organizována na počest 40.výročí osvobození.

8.dubna bylo pondělí velikonoční. V tento den se stále ještě dodržuje tradiční mrskut.

Ve dnech 10.-14.dubna se uskutečnila v malém sále Sdruženého klubu výstava miniatur.

13.dubna se uskutečnila v klubu taneční zábava.

29.dubna došlo za účasti představitelů Okresního národního výboru v Kroměříži a představitelů Místního národního výboru v Morkovicích k slavnostnímu otevření dvou nových školských zařízení: areálu nové mateřské školy a budovy desetitřídního pavilonu základní školy.

24.dubna účinkovala na koncertě v Morkovicích v sále Sdruženého klubu hudební beatová skupina Stanislava Procházky mladšího.

Poslední den měsíce dubna byl již plně ve znamení májových oslav, které byly toho roku obzvlášť slavnostní, neboť zapadly do rámce 40.výročí osvobození Československa Sovětskou armádou.

Oslavy 40.výročí osvobození, které se v Morkovicích vzpomínají vždy na 1.máje, neboť právě toho dne byly Morkovice osvobozeny, začínají vždy v předvečer toho dne, a to 30.dubna pietním aktem, kdy členové Místní organizace svazu protifašistických bojovníků spolu s poslanci Místního národního výboru v Morkovicích položí věnce u pomníku padlých obou světových válek před hřbitovem.

Téhož dne večer se konala slavnostní schůze ve velkém sále Sdruženého klubu. Schůze proběhla jako slavnostní zasedání Místního národního výboru v Morkovicích-Slížanech, Místního výboru Komunistické strany Československa v Morkovicích a Místního výboru Národní fronty. Slavnostní schůze byla zahájena hymnami. Po nich následovalo kulturní pásmo složené z vystoupení žáků Základní školy v Morkovicích a pěveckého sboru Sdruženého klubu. Po kulturní části následoval slavnostní projev, který ke 40.výročí osvobození Československa přednesl předseda Místního výboru Komunistické strany Československa František Tichý. Po projevu následovalo předání medailí a čestných uznání zasloužilým členům komunistické strany a občanům. Celou schůzi vedl Ivan Šebestík, člen Místního výboru Komunistické strany Československa a byl na ní přítomen i předseda Okresního národního výboru v Kroměříži Antonín Jablunka. Nejprve byly předány občanům pamětní medaile ke 40.výročí osvobození Československa. Medaile předal člen předsednictva Okresního výboru Komunistické strany Československa v Kroměříži Antonín Jablunka těmto občanům: Jaroslavu Hýskovi, Miroslavu Hýskovi, Antonínu Urbanovi, Miroslavu Pátíkovi st., Antonínu Novákovi, Václavu Matouškovi, Ludvíku Mazurovi st., ing. Ladislavu Tesařovi a Vladislavu Olšinovi. Čestné uznání Rady Okresního národního výboru v Kroměříži za výsledky v socialistické soutěži měst a střediskových obcí, kde obec Morkovice-Slížany získala 2.místo v roce 1984 převzali představitelé Místního národního výboru v Morkovicích předseda Miroslav Pátík a tajemník František Brňovják. Čestné uznání rady Okresního národního výboru v Kroměříži za dlouholetou práci v národních výborech obdrželi z rukou předsedy Okresního národního výboru v Kroměříži Antonína Jablunky Emilie Mazurová, Ladislav Zaoral.
Čestné uznání Místního výboru Komunistické strany Československa v Morkovicích obdrželi: Josef Plánička, Josef Závojský, Rudolf Sláma, Antonín Jablunka, Jaroslav Hýsek st., Oldřich Horák, Jindřiška Ohnoutková, Emilie Březinová, Emilie Mazurová, Růžena Pátíková, Ladislav Zaoral, Jarmila Krejčí, Miloš Bleša, Aloisie Slámová, Bohumír Sláma, Josef Hýsek, Ladislav Hudeček, Jaroslav Minks, Vítězslava Gazdová, Edmund Procházka a jeho manželka, Drahomíra Pláničková, Věra Šebestíková, Blažena Minksová, Františka Hýsková a Miroslav Pátík ml. Čestná uznání předal předseda Místního výboru Komunistické strany Československa v Morkovicích-Slížanech František Tichý. Předseda Místního národního výboru v Morkovicích-Slížanech pak předal čestné uznání rady Místního národního výboru v Morkovicích-Slížanech jednak organizacím a jednak občanům. Medaile obdržely tyto organizace: Místní organizace svazu protifašistických bojovníků v Morkovicích, Místní organizace českého svazu žen v Morkovicích a Jednotné zemědělské družstvo Československo-sovětského přátelství v Morkovicích, z občanů pak ing. Vymazal, Josef Mlčoch, ing. Bohumil Hanáček, Zdeněk Janček, Stanislav Horák, ing. Josef Burian.

Následujícího dne 1.května proběhly v Morkovicích oslavy 1.máje V době od 6 do 7:45 hodin provedl obecní rozhlas budíček. Potom koncertovala na seřadišti, které bylo tentokrát na náměstí před nákupním střediskem, dechová hudba Kroměřížské konzervatoře. Koncert trval až do začátku slavnostního shromáždění do 9:00 hodin. Vlastní oslava byla zahájena houkáním sirén, hymnami a projevem zástupce Okresního výboru Komunistické strany Československa Zd. Milerem, který vedl okresní delegaci. Jejími členy byli dále místopředseda Okresního národního výboru v Kroměříži ing. František Durďák a poslankyně Jana Pekařová.
Z manifestace byla odeslána rezoluce okresní mírové radě. Po skončení manifestace odešli účastníci v průvodu přes Náměstí, Husovo náměstí, náměstí Svobody a Sokolskou ulici do ulice 7.listopadu a na letní kino. Průvodu se zúčastnilo 1 298 dospělých občanů a 756 dětí. V průvodu nesli účastníci 8 transparentů, 20 vlajek a zúčastnily se ho 3 krojované složky: sportovci, požárníci a myslivci. Před letním kinem uspořádalo jednotné zemědělské družstvo výstavu zemědělských strojů. Na letním kině pak proběhlo kulturní pásmo a sportovní vystoupení.

V májových dnech v souvislosti s oslavami proběhly i další výstavky: ve dnech 1.-10.května v malém sále Sdruženého klubu výstavka 40 let Morkovic, kde byly vystaveny kroniky a fotografická dokumentace k nim, což se těšilo značné pozornosti občanů; v jídelně administrativní budovy Jednotného zemědělského družstva v Morkovicích proběhla výstava keramiky a cukrovinek.
3.května byl zahájen normální provoz v Mateřské škole v Morkovicích.

18.května se uskutečnil májový koncert. Vystoupil na něm jednak pěvecký sbor Sdruženého klubu v Morkovicích, jednak pěvecký sbor z Maďarské lidové republiky.

21.května uspořádala závodní organizace Svazu československo-sovětského přátelství v Jednotném zemědělském družstvu v Morkovicích besedu o československo-sovětské smlouvě o přátelství a spolupráci.

23.května proběhlo plenární zasedání Místního národního výboru v Morkovicích-třetí v tomto roce.

26.května proběhla za krásného počasí na hřišti u školy místní spartakiáda. Vystoupilo na ní v osmi skladbách kolem 880 cvičenců. Ve skladbě rodičů s dětmi vystoupilo 128 cvičících, z nichž polovina byla místních. Skladbu nacvičila učitelka Adamčíková. Ve skladbě nejmladších žáků vystoupilo 120 dětí, skladbu nacvičily učitelky základní školy Marie Ledvinová, Libuše Trávníčková, Jana Koplíková, Milena Morongová a Marie Karlíková. Skladbu mladších žákyň, ve které cvičilo asi 66 dívek, nacvičily učitelky Marie Belková a Božena Němcová. V další skladbě se představilo asi 60 hochů, kteří vystoupili s raketami a míčky. Toto cvičení mladších žáků nacvičily učitelky Hana Růžková a Dagmar Formánková. 108 žáků - starších - cvičilo ve skladbě s devítimetrovými lany. Tuto skladbu nacvičili učitelé Jaroslav Dostál a Josef Albrecht. Moderně pojatou skladbu předvedly starší žákyně, kterých vystoupilo 147. Skladbu nacvičily učitelky Bronislava Albrechtová a Eva Hladná. Na hudbu Antonína Dvořáka (Slovanské tance) cvičilo pak 144 žen ve skladbě s barevnými šátky, kterou nacvičila učitelka Bronislava Albrechtová. Závěr místní spartakiády patřil vystoupení 72 mužů, s nimiž skladbu nacvičil učitel Josef Albrecht. Cvičenci z Morkovic vystoupili nejen v Morkovicích ale i v řadě místních a okrskových spartakiád ve Zdounkách, Zborovicích, Koryčanech, Pačlavicích, Troubkách, Litenčicích, Chvalčově, Nové Dědině, Bystřici pod Hostýnem, Žalkovicích a na okresní spartakiádě v Kroměříži.

2.června pořádali členové Socialistického svazu mládeže ve Slížanech kácení máje.

15.června pořádali členové Socialistického svazu mládeže taneční zábavu.

16.června vystoupila v sále Sdruženého klubu hudební skupina Futurum II. z Brna.

25.června se konalo v sále Sdruženého klubu skupinové shromáždění pionýrské organizace Základní školy v Morkovicích.

27.června navštívili Morkovice Sovětští turisté z oblasti Kurganu. Bylo jich 40. Navštívili zařízení jednotného zemědělského družstva, Základní školu v Morkovicích, Zadrev. Místní odbočka Svazu československo-sovětského přátelství v Morkovicích a jednotné zemědělské družstvo pro ně uspořádalo družební večer.

30.června proběhla na hřišti u školy soutěž požárních družstev žen.
červenec

4.července se konalo plenární zasedání Místního národního výboru v Morkovicích.

9.července proběhla schůze organizace Svazu československo-sovětského přátelství v jednotném zemědělském družstvu.

Ve dnech 17.-20.července uspořádala pobočka Československého červeného kříže ve Slížanech spolu s organizací Socialistického svazu mládeže třídenní zájezd do západních Čech.

20.července odjeli na zájezd do Brna na výstavu Myslivost a příroda včelaři z Morkovic.
srpen

3.srpna odjeli na zájezd do Moravského Krumlova a Znojma zahrádkáři.

17.srpna uspořádali členové Socialistického svazu mládeže taneční zábavu.

23.srpna uspořádalo jednotné zemědělské družstvo dožínky.
září

Ve dnech 21. a 22.září proběhlo v Morkovicích finále XXI. ročníku soutěže fotbalových teamů jednotných zemědělských družstev o Zlatý pohár Zemědělských novin. Bylo spojeno s řadou kulturních akcí: 21. září uspořádali morkovští družstevní fotbalisté pro účastníky vinobraní a 22.září vystoupila ve Sdruženém klubu hudební rocková skupina Citron. Finálového utkání se zúčastnila tato družstva: fotbalový team Jednotného zemědělského družstva v Morkovicích-Slížanech, Jednotného zemědělského družstva 25.února ze Slatiny, Jednotného zemědělského družstva Labe z Trávčic a Jednotného zemědělského družstva Javorník ze Štítné. Finálovou soutěž vyhrálo družstvo z JZD Javorník ze Štítné, naši družstevní sportovci obsadili 3.místo.

19.září se konalo plenární zasedání Místního národního výboru v Morkovicích-Slížanech.

27.září proběhla členská schůze Místní organizace Svazu československo-sovětského přátelství v Morkovicích
říjen

11.října byla ve Sdruženém klubu taneční zábava.

19.října se konala výroční členská schůze morkovských požárníků, která zvolila nové vedení organizace. 20.října byl pak ustaven nový výbor.

20.října odpoledne vystoupil v Morkovicích na koncertu družby jugoslávský soubor Pelagič.

Téhož dne večer vystoupil ve Sdruženém klubu na estrádě populární zpěvák a konferenciér televize Josef Zíma se svými hosty.

21.října se konala výroční konference Sdruženého klubu v Morkovicích. Byla na ní zhodnocena činnost v uplynulém roce a zvoleno nové vedení Sdruženého klubu.

V době od 23. do 28.října se uskutečnila ve Sdruženém klubu výstavka filatelistů.

23.října proběhlo v sále Sdruženého klubu skupinové shromáždění pionýrské skupiny Základní školy v Morkovicích.

23.října uspořádali členové organizace Československo-sovětského přátelství v Jednotném zemědělském družstvu v Morkovicích besedu na téma Velká říjnová socialistická revoluce a dnešek.

V době od 26. do 28.října uspořádala Místní organizace svazu zahrádkářů v Morkovicích v malém sále Sdruženého klubu výstavu ovoce, zeleniny a léčivých rostlin. Léčivé rostliny zde vystavoval sběratel Cvek z Hoštic.
listopad

2.listopadu konalo myslivecké sdružení Hubert hon.

7.listopadu uspořádala místní organizace Svazu československo-sovětského přátelství v Morkovicích na oslavu výročí Velké říjnové socialistické revoluce v Rusku v r.1917 lampiónový průvod.

8.listopadu se konala veřejná oslava v malém sále Sdruženého klubu v Morkovicích.

17.listopadu pořádali hon myslivci mysliveckého sdružení Svazu československo-sovětského přátelství.

19.listopadu uspořádala sociální komise při Místním národním výboru v Morkovicích besedu s důchodci.

23.listopadu uspořádal Sdružený klub Kateřinskou zábavu.

Téhož dne se konal druhý hon mysliveckého sdružení Hubert.

Ve dnech 25.-30.listopadu se uskutečnila prodejní výstava nábytku ve velkém sále Sdruženého klubu. Výstavu uspořádaly prodejna nábytkářského průmyslu z Kroměříže.

30.listopadu pořádali sportovci v sále klubu taneční zábavu.
prosinec

7.prosince se konala místní konference Komunistické strany Československa v Morkovicích. Byl na ní zvolen výbor Komunistické strany Československa v Morkovicích.

12.prosince proběhlo plenární zasedání Místního národního výboru v Morkovicích-poslední v tomto roce.

22.prosince se uskutečnila pro děti estráda s názvem Večerníček s Jitkou Molavcovou.

Téhož dne večer hostil morkovský Sdružený klub populárního herce z Prahy Františka Filipovského, který přijel do Morkovic na estrádní vystoupení se svými hosty. Mezi nimi byla i známá konferenciérka a hlasatelka televize Dagmar Dvořáčková.

22.prosince se konal rovněž hon mysliveckého sdružení Svazu československo-sovětského přátelství.

25.prosince byla v klubu Štěpánská zábava.

30.prosince uspořádali myslivci sdružení Hubert hon.

31.prosince na "Silvestra" uspořádali veselé rozloučení se starým rokem kynologové.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Der Fallschirmjaeger Der Fallschirmjaeger | 21. listopadu 2008 v 15:14 | Reagovat

chapu to tak ze ve vesniCZkach a mesteCZkach nemeli tolik casu na praci jako maji na pr EmeriCZani. Ergo neni divu ze maji v CeskoZlodejsku nostalgicky kladne vzpominky na Komunistickou Stranu Ceskoslovenska aka KSC, prestoze byla "zlocinna a zavrzenihodna" jak rika platny zakon 198/93 Sb. Cest praci, zebraci. U nas doma v Emerice priletaji do D.C. mili Jardove CEO's in executive private jets zebrat o milyJardovepodpory pro automobilovy (pr)umysl. Ted uz jen zbyva socyjalystycki podporit car dealers. Eslipa by proti takto darovanym melounum BigestBloger protestoval ??

2 leaf leaf | 21. listopadu 2008 v 15:21 | Reagovat

Vsadím se, že ti komanči to tam řídí dodnes. A na plaketách mají místo srpu a kladiva třešničky.

3 Ross Hedvicek Ross Hedvicek | E-mail | 21. listopadu 2008 v 15:21 | Reagovat

Da. Je treba je nechat zkrachovat.

4 jan jan | 21. listopadu 2008 v 16:14 | Reagovat

Prostě: Strávili rok v činorodém ruchu. Co je na tom špatného?

A 28. říjen připomenul jen sběratel Cvek z Hoštic. Ten vystavoval svoje léčivé rostliny. Přestože chudák neobdržel ani čestné uznání Místního výboru Komunistické strany Československa v Morkovicích.

Průvodu na 1. máje se zúčastnilo 1 298 dospělých občanů a 756 dětí. Přesná statistika do hlášení "vejš".

Taky jsem se pobavil.

5 Der Fallschirmjaeger Der Fallschirmjaeger | 21. listopadu 2008 v 16:29 | Reagovat

coby odborny antisocyjalystycki socyjolog si dovoluji poznamenati ze vyseuvedene mnozstvi komunalnich tj spolecnych akci melo jeden hlavni ucel : zabranit individualismu pomoci kolektivismu.  To czumite, vy kravy a bejci (ladies 1st :-))

6 Milan Milan | 21. listopadu 2008 v 16:37 | Reagovat

A ja jsem se pekne nasral kdyz jsem to cetl. To byl alespon zivot. Zabavy, hony, porad se nekam jezdilo. Tady v Americe rano vstat, stravit min. 1 hodinu v zacpe na ceste do prace a totez na ceste z prace, pondeli az patek, domu se clovek dostane kolem 18:00. Pokud chci nekam jet, tak si to musim naplanovat sam a na to uz neni cas. A bylo mi uplne u prdele jestli tanecni zabavu poradal svaz vcelaru anebo svaz Ceskoslovensko - Sovetskeho pratelstvi. Hudba byla stejna, holky a vino anebo koralka take. Nemam Pravdu???

7 leaf leaf | 21. listopadu 2008 v 17:18 | Reagovat

22.prosince se konal rovněž hon mysliveckého sdružení Svazu československo-sovětského přátelství.

....

30.prosince uspořádali myslivci sdružení Hubert hon.

....

A pak, že nebyla pluralita. I když myslivci SČSP měli hon o týden dřív jak Huberti, ale kdyby si ti druzí nedali tak reakční název (ale třeba Sdružení myslivců imeni V.I.Lenina), mohli si zastřílet první.

8 Milan Milan | 21. listopadu 2008 v 17:25 | Reagovat

A ja na takove hony chodil, a pak ten srnci gulas v hospode s cibuli a chlebem....

9 kuck van der loch kuck van der loch | 21. listopadu 2008 v 18:33 | Reagovat

Nechte je zkrachovat a zenete tim vodu na mlyn bolsevikum. Je to celkem pochopitelne, budou potrestani nevinni.

10 Der Fallschirmjaeger Der Fallschirmjaeger | 21. listopadu 2008 v 18:36 | Reagovat

Kuck, ty jsi pro to sypat dolace ci frantiky do car dealers' begging bowls ?

11 kuck van der loch kuck van der loch | 21. listopadu 2008 v 20:00 | Reagovat

@Der Fallschirmjaeger

Ne, do car's producers begging bowls.

12 kuck van der loch kuck van der loch | 21. listopadu 2008 v 20:02 | Reagovat

@Der Fallschirmjaeger

U firmy kde pracuji je 60 % koncernu (z 15000 zamestnancu, tendence rychle  klesajici) automotive. Jeden z hlavnich zakazniku je Opel a GM v USA, jsme tudiz lehce v prdeli.

13 Der Fallschirmjaeger Der Fallschirmjaeger | 21. listopadu 2008 v 20:18 | Reagovat

Kuck, si myslim ze na svete je uz aut vice nez dost, producing exhaust fumes, noise, dust, lead = olovo, chemicals, Feinstaub = fine particles ktere pronikaji zivou tkani do celeho tela, a MRTVOL 35000/year v US + 20 krat tolik zranenych = 700000/year v US + probably few more millions of prematurally DEAD due to Feinstaub. Co ty na to jako chemik ??

14 kuck van der loch kuck van der loch | 21. listopadu 2008 v 20:28 | Reagovat

@Der Fallschirmjaeger

Hezke kecy o ochrane zivotniho prostredi. V CH se pocet aut od roku 1970 vic nez ztrojnasobnil (ja auto nemam, nejvetsi contribution pro zivotni prostredi). Chyba je v zamereni velke casti ekonomiky na automobilovy prumysl. Nechal bych ty automobilky zemrit kdyby existoval prumysl ktere by propustene zamestnal. Ale alternativy zatim nejsou a zbytek pracovnich mist je v Cine.

15 Der Fallschirmjaeger Der Fallschirmjaeger | 21. listopadu 2008 v 20:36 | Reagovat

Lieber Faktotum Kuck, zda se ze s mymi fakty souhlasis, a presto to nazyvas kecy :-(  Deti zijici v domech pobliz silnic jsou cesteji nemocne, trpi bronchitidami, jsou blbejsi v dusledku olova, a to si ma lidstvo nechat libit jen pro to aby se ustvane mamy a upoceni tatici mohli seberealizovat ve sweatshops, a pak si kupovat mizerne vyrobky Made in PRC or CeskoZlodejsko, opravovat je kazdou chvili, konsumovat podle PIGS' PRINCIPLE "The more of the same, the tastier" , to se ti libi ??

16 kuck van der loch kuck van der loch | 21. listopadu 2008 v 21:46 | Reagovat

@Der Fallschirmjaeger

Ohledne bronchitidy mas asi pravdu ale ohledne olova mam namitky vzhledem k tomu ze se Tetraethylblei uz davno nepouziva jako Antiklopfmittel v benzinu (tezke kovy jsou na katalyzator jed). Ohledne inteligence namitam ze deti bydlici u silnic jsou ze socialne slabsich rodin zatimco ty "inteligentnejsi" bydli ve vlastnich domovech im Grünen. Tudiz se inteligence da spise korelovat s mirou vzdelanosti (vyssi socialni vrstvy) a podnetu pri vyvoji ditete.

Ohledne sweatshops jsem netvrdil ze se mi to libi, precti si co jsem napsal. Koupil bys pocitac nebo televizi made in europe i kdyz je trikrat drazsi nec cinsky vyrobek nebo jde tvuj pocit pro ethiku stranou kdyz jde o penize?

17 M M | 22. listopadu 2008 v 11:48 | Reagovat

ad 15 + 16

Hosi, to je kraaasnaa a zaabavnaa  diskuze!Jen

tak daaal.(To myslim uplne vazne.)

Preji pekny vikend!

18 Plně souhlasím Plně souhlasím | 22. listopadu 2008 v 14:47 | Reagovat

je to jako nosit kydy do Morkovic

19 Der Fallschirmjaeger Der Fallschirmjaeger | 22. listopadu 2008 v 16:33 | Reagovat

@ [16] by Kuck : jako dlouholety prizpevak na to NATO prizpivam na vyzbrojni lectronic na Divokem Zapade ; co se tyce spotrebni lectroniky tak coby KONSUMISTA podporuji vyrobu na Divokem Vychode v Jevrope, jmenovite na Slovaczi, lebo tam vyraba DVDczka Panasonic ; usmouval jsem to DVDczko na tak malo ze se to stydkam zde vycislit :-))

20 Migros Migros | 22. listopadu 2008 v 18:36 | Reagovat

Souhlas, kdyz ty sunky za ty prachy nikdo nechce koupit, toz tu produkci jeste nebudem podporovat.... Leda ze by jsme se spojili s rusama, ti maji tez inzenyry na predni kola a inzenyry a zadni kola... pri takovem vyssim vzdelani zamestnancu jso ty uniove platy a benefits vic jak unosne.

21 Jenda Jenda | 22. listopadu 2008 v 18:54 | Reagovat

Když se v Morkovicích v 1985 bavili, tak takhle to vypadalo jinde:

http://www.lidovky.cz/vondruska-nas-mlatil-v-rukavicich-dr3-/ln_rozhovory.asp?c=A081122_150028_ln_rozhovory_tma

Interview s Jiřím Kubíkem od Renaty Kalenské.

p.s.

Fallschirmjaeger & Co., co takhle jít s vašimi nablblými kecy někam? Exhaust fumes, noise, dust, lead, dvd, Feinstaub, Daniela etc. yanechají alespon nějaké pozitivní reziduum!

22 Jirka Wolf Jirka Wolf | E-mail | 22. listopadu 2008 v 19:13 | Reagovat

Ty lidovky  s Jiřím Kubíkem jsem četl. Národ však tvrdil, že o něčem takovém - co se v Minkovicích dělo- vůbec nevěděl. Každý to věděl, ale  strach ovládal všechny. Nikomu se do kriminálu nechtělo a tak dav jásal, stavěl  pod kuratelou SSM májky, chodil na VŘSR lamp. průvody a každý si myslel  o režimu svoje. Na záchodcích  byl každý hrdina. Tam kvetla demokracie a svoboda slova. Dveře hajzlů popsány protisocialistickými nápisy a tam si každý od plic zanadával! Opravdu jsme měli velké  hajzlíkové hrdiny!

23 kuck van der loch kuck van der loch | 22. listopadu 2008 v 19:46 | Reagovat

@Migros

Proc se nepresunes k aldimu, demente? Nikdo se te na nic nepta, smrade!

24 Jirka Wolf Jirka Wolf | E-mail | 23. listopadu 2008 v 0:16 | Reagovat

For  @Migros. Mne opravdu nemůžete s prominutím nasrat. Většinou si v těch dementech libuje ten, kdo je sám dement! Dobrou noc pane smrade.

25 Jenda Jenda | 23. listopadu 2008 v 0:36 | Reagovat

Pane Wolfe,

držím Vám palce v procesu s tím darebákem. I když asi potrestán nebude, tak, podobně jako v případě Kundery, soud s ním bude společensky velmi přínosným.

Přkládám pro pobavení - opravdu jakoby se nic nezměnilo:

Jan Jelínek, „Libereckem s Josefem Vondruškou“, rubrika Toulky naší vlastí, Haló noviny 8. 4. 2006.

„V létě se s oblibou toulává Jizerkami. Brouzdává se rozkvetlými lukami a s rozkoší vdechuje vůni bylin, kadeřených větrem, naslouchá šumícím bystřinám a věčné písni lesů, vanoucí horami i dolinami. Jeho největším koníčkem je fotografování a četba literatury faktu i historické, detektivek, filozofických pojednání. Ivanov, Chandler, Ed McBain, klasici Jirásek, Šolochov, Sienkiewicz a Remarque - to jsou Josefovy hvězdy z výšin literárního nebe, po jejichž dílech dychtivě sáhne. A k nim patří válečné memoáry sovětských vojevůdců Koněva, Žukova, Vasilevského... A také knihy o historii starověkého Říma, třicetileté války, vlády císaře Napoleona Bonaparta. ‚Až přestanu být činný v politice, tak si pořádně počtu,‘ těší se. Dcera Lada má na tátu magický vliv. Jako zapálená fanynka libereckých Bílých tygrů otce někdy brává na jejich zápasy v hokejové extralize. Takže i on se stal jejich příznivcem, který Tygry na ledové ploše hlasitě povzbuzuje. A někdy lituje, že si tak sportovně pořádně nezakřičí i v parlamentu proti četným nestoudnostem pravicových poslanců.“

26 Jenda Jenda | 23. listopadu 2008 v 0:52 | Reagovat

To nahoře psali ti rudí darebáci nedávno, přestože o něm oni sami před 24-mi lety psali toto:

„V jeho jednání se v menší míře vyskytují některé prvky nevyrovnanosti, které pramení z jeho občasné impulzivity a překotnosti v rozhodování, bez dostatečné úvahy. Je ctižádostivý, chce svým přístupem k plnění služebních povinností i mimopracovním zapojením dosáhnout vyššího funkčního zařazení.“

Komplexní služební hodnocení J.V. z roku 1984.

Více o tomto současném komunistickém poslanci:

http://www.virtually.cz/index.php?art=12806

Opovrženíhodný kmán (zámečník/Judr.) který pouze plnil rozkazy svých nadřízených.

27 kuck van der loch kuck van der loch | 23. listopadu 2008 v 1:46 | Reagovat

@Jenda a spol.

Co takhle jít s vašimi nablblými kecy někam?

"Imitation is the sincerest of flattery." ;-)))))))))

28 kuck van der loch kuck van der loch | 23. listopadu 2008 v 1:48 | Reagovat

@Jirka Wolf

Jste prilis vztahovacny, nereagujte na prispevky ktere se vas netykaji.

29 Toz Denner dicount Toz Denner dicount | 23. listopadu 2008 v 16:11 | Reagovat

@ Migros: Bud trochu lidstejsi, lidumilnejsi, vzdyt Ty bud pises jak nejaky inzenyr, nebo Einstein a nebo nadavas.

30 Toz Denner dicount Toz Denner dicount | 23. listopadu 2008 v 16:12 | Reagovat

Zapomel jsem napsat ze FURT

31 kuck van der loch kuck van der loch | 23. listopadu 2008 v 18:57 | Reagovat

@Denner für Penner

Denner je na vino nejlepsi!

32 Vanek Vanek | Web | 24. listopadu 2008 v 4:00 | Reagovat

Normalizacni ksindl v Lidovkach

Místo bujaré opilosti a následné kocoviny by se konal jen všední život v komunisty ovládaném státě. Nicméně patrně s daleko menšími represemi...Kdyby byl v lednu 1968 zvolen za šéfa KSČ místo hloupého slovenského politika Dubčeka chytrý slovenský politik Husák, pak by asi vše vypadalo úplně jinak.

Vice: http://czech-bohemia.blogspot.com/

33 Vanek Vanek | Web | 24. listopadu 2008 v 4:02 | Reagovat

Zachovejte klid. Nejsem nejčtenějším českým autorem posledních let jen tak pro nic za nic a to, že mne čeští nacionalisté vykopli z blogu na Respektu.cz, Lupě.cz, Bloguje.cz, Lidovek a z Wikipedie taky bude mít nějaký důvod

-------------------

Cesi jsou vychodoevropska stepni  verbez

34 jony jony | 24. listopadu 2008 v 12:54 | Reagovat

Komunista Dolejsi ""to je udajne ten hodnejsi komunista""povidal onehda v TV. ze az budou PRISTE! vybirat kandidaty do PS. Ceskozlodejske Respubliky, tak si daji pozor na to koho vyberou, pry nesmi byt zatizeny mynulosti!!! p. Wolf ja jsem z toho uplnej janek, vy znate komunistu ktery neni zatizeny pytlem hoven ?

35 jony jony | 24. listopadu 2008 v 13:04 | Reagovat

To: autor, nezapomel jste na dozinky ? co delali o dozinkach, a nezapomel jste na vanoce? jak jim nosil Deda Moroz darky ze sibire ? nebo to nemeli v petiletce, ale spise si myslim ze nechteli pripominat Kulakum ktera pole a lany a lesy a statky jim patrili, a potom ze nemeli svedomi a viru !

36 jony jony | 24. listopadu 2008 v 13:18 | Reagovat

To:Vanek, chteji ukazat ze se vas jenom tak nezaleknou ! a pritom je to prave naopak, ani nevedi jakou medvedi sluzbu nam pripravuji, jak slisi jmeno Vanek, nebo Ross, tak jim hruzou vlasy stavaji, nedavno jsem poslouchal Jana Urbana na politickem spektru, bylo to presne a trefne, kazdy politik ma sveho pisalka v nekterem platku a ti jsou za to placeni! myslim ze ten porad by se dal najit na CT1.cz dale je me podivne ze to Janeckova TV. vysilala bylo to huste porad se jmenuje politicke spektrum, a vysilali to asi pred 10 dny, ale jetake mozne zeto tam uz nebude.

37 Tons Tons | 24. listopadu 2008 v 21:58 | Reagovat

Stejne jako ma kazdej politik sveho pisalka tak ma kazdej Vanek nebo Ross sveho doprdelevleznika.

38 kuck van der loch kuck van der loch | 25. listopadu 2008 v 20:04 | Reagovat

Kdyby nebylo Hedvicka museli bychom ho vynaleznout. Dela svou vec dobre protoze sere bolsevika. (Tim ze propaguje Krystlika i slusnou mensinu naroda. Ale neni ruze bez ostnu.)

39 Tons Tons | 25. listopadu 2008 v 22:10 | Reagovat

To rekl tusim Palacky o Rakousku-Uhersku? A kde je je RU denska... Ale je fakt, ze Hedvicka by byla vetsi skoda.

40 kuck van der loch kuck van der loch | 25. listopadu 2008 v 22:17 | Reagovat

Palacky mel pravdu. Nejdriv skopcaci, potom azbuci.

41 ClaudiaMeyers ClaudiaMeyers | E-mail | Web | 31. prosince 2011 v 10:26 | Reagovat

A lot of specialists claim that business loans help people to live the way they want, because they can feel free to buy needed things. Moreover, banks offer credit loan for all people.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama