Jsou Češi hlupáky Evropy?

29. prosince 2009 v 4:15 | Otto Drexler |  Clanky jinych autoru
Předkládám váženému čtenářstvu článek Otto Drexlera, který výslovně souhlasil s jeho zveřejněním na tomto blogu. Mimo jiné se mi zmínil, že má problémy se zveřejňováním takovýchto textu. Že by Češi UZ ZASE odmítali čelit realitě?

Český národ včera a dnes
Otto Drexler

Motto: "Poznej sám sebe. Poznej zákony své bytosti. Přijmi je, i když se ti zdají paradoxní a neslučitelné s věděním, ve kterém jsi vyrostl. Prožívej je a ne životy svých rodičů a prarodičů..." (C. G. Jung parle, rencontres et interviews, Buchet/Chaastel, Paris 1981)

V Češích stále převažují myšlenky o báječném českém národě, o oné holubičí povaze, o pevné tradici demokratičnosti a lidskosti. Na svůj stát pohlížejí jako na srdce Evropy, které vinou barbarských států kolem nemohlo dostatečně projevit své - samozřejmě veskrze kladné - vlastnosti a dovednosti.

Kde je však pravda? Jakým jsou ve skutečnosti Češi národem? Jaký je typický český člověk? Už nápadným rysem je sám fakt, že Češi o tom neradi mluví, neradi píší. Daleko raději rozebírají - a kriticky hodnotí - jiné. Není problém se z českého pera dozvědět leccos o Polácích, Němcích nebo Angličanech. Jde-li však o národ český, to je sakramentsky těžké.

Je ovšem smutná pravda, neboť románské či germánské národy s pohledem na sebe opravdu problém nemají. Češi nevědí, kým jsou, odkud přišli, jaké je jejich místo na Zemi, a nevědí, kam směřují, co chtějí. Důsledek těchto absencí je strašlivý: vytvářejí si neustále mýty, iluze, lži a a obklopují se jimi - a to vše pod záminkou obranného nacionalismu (český to terminus technicus). Pro Čechy je typické, že stále hledají ospravedlnění svých činů a myšlenek. Nevěří si a mají zafixováno, že jim chce stále někdo ublížit, a proto se stále musí před něčím (někým) bránit.

Jak se Dobrovský rozpomínal

Podíváme se nyní trochu do minulosti. Je politováníhodné, že Češi nemají napsány ucelené dějiny svého národa. Jediný, kdo se o to pokusil, byl František Palacký, ale ten jaksi končí s výkladem dějin v r. 1526. Pak je paradoxní, a také to asi o lecčem svědčí, že v Češích je hluboce zakořeněná představa o kněžně Libuši i přesto, že tento dodnes platný obraz vladařky z Vyšehradu byl beze zbytku převzat z Rukopisu zelenohorského, z padělku, jak se později ukázalo. Tím, kdo proti pravosti Rukopisů bojoval, nebyl nikdo jiný než T. G. Masaryk. Český národ, nechtěje přijmout pravdu, ho onehdy málem ukamenoval. Ale přesto se nakonec uznalo, že Rukopis zelenohorský a královédvorský jsou falzifikáty. Blud o vladařce Libuši však přetrval.

Zcela se zapomnělo, že Kosmas Libuši popisoval jako čarodějku, Herder jako vědmu.
Ponechme stranou starší dějiny. Nevíme, jakým směrem by kolo dějin směřovalo, kdyby se české země nedostaly pod nadvládu Habsburků. Ovšem, stalo se. Na konci 18. století se začal Josef Dobrovský rozpomínat, že kdysi existoval plnohodnotný český jazyk, národní tradice, kultura. Devatenácté století pak přineslo po celé Evropě lavinu nacionalismu a ani Češi nezůstali stranou. Začalo velké národní uvědomování: ale hle, on se takový národ nestane národem sám od sebe, je k tomu potřeba celá řada činitelů. Jazyk, byť v degradované podobě, byl, ostatní chybělo.
Co to jsou vlastně Češi, jaká je jejich minulost, jaké je jejich místo v Evropě? Inu, jako odpověď napsal Palacký Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. Z napsaného díla bylo patrné, že český národ má svoji historii, a to historii velikou a slavnou. Dnes je nápadná také skutečnost, že Palacký chtěl navázat na něco, co již neexistovalo, co již zemřelo. V Češích již byla zakořeněna jiná mentalita, než ona před Bílou horou. Můžeme dokonce vyslovit hypotézu, že šlo de facto již o jiný národ, než předtím. Český člověk byl už úplně jiný.

Čeští obrozenci byli posedlí pátráním v dávné české minulosti. Budoval se nový národ se starými kořeny, tzv. doba temna měla být vymazána (a odčiněna). Obrozenci v čele s Jungmannem (mimochodem německého původu), se rozhodli vybudovat českou kulturou jako zcela kompletní útvar se vším, co k tomu patří, tedy s českou fyzikou, filozofií, estetikou, biologií, chemií a dalšími vědami. Předbíhalo to však okamžitou potřebu. Byla vytvářena rozličná kultura, ač na takovéto věci neměl takřka žádný Čech ani pomyšlení. Obdělával si své políčko a staral se o své skromné hospodářství, s čímž se jakžtakž uživil. Nebo byl zaměstnán jako sloužící u německého nebo rakouského pána. Pokud byl vzdělanější, byla pro něj zcela samozřejmou obcovací řečí němčina.

Češi za doby obrozenecké

Výtečnou myšlenku vyjádřil Ferdinand Peroutka ve své úvaze o českém národě Jací jsme: "Celá Goethova Dichtung und Wahrheit je svědectvím, jak německá literatura stávala se velkou a vymaňovala se z epigonství teprve tehdy, když německý život nabyl náležitého obsahu. Není-li obsahu, i velké talenty stávají se planými, neboť se nemohou o nic opřít. Ukázali jsme, že naše národní skutečnost v devatenáctém století byla malá a nedávala dostatečné potravy našemu umění."

Peroutka zde přesně vyjádřil podstatu věci. Čeští obrozenci se v 19. století rozhodli pro samostatný národ se vším všudy. Ale neměli se o co opřít. České tradice neexistovaly. Inu, když se nemohli opřít o skutečnost, opřeli se o fikci; utvořil se obraz jakýchsi nehmatatelných tradic: demokratického, vzdělaného a vysoce kulturního národa, což se diametrálně rozcházelo se skutečností. Vytváření odborné terminologie, odborných textů, básnických nebo dramatických děl vypadalo, jako když čeští obrozenci tvoří pro velmi vyspělý národ, tím však Češi nebyli. Předběhli několik etap budování národa, chtěli mít hned komplexní národ.

Důvod byl více než jasný: národní komplex méněcennosti. Rozhodnutí být samostatným národem znamenalo odpoutání se od německé kultury, postavení se proti ní, oddělit se od Čechů jazyka německého. Bylo to, myslím si, rozhodnutí zcela osudové, které zásadně ovlivnilo smýšlení českého člověka dodnes. V důsledku vedlo právě k přímé konfrontace s německým národem. Čeští obrozenci si dobře uvědomovali národní malost, zaostalost, onen obrovský rozdíl v kulturní vyspělosti Čechů a Němců a byli tím frustrováni. Čeští obrozenci měli prostě zafixováno, že Češi jsou velice zaostalým národem, který není schopen soutěžit s německým. Proto byli posedlí touhou vymanit Čechy z provinční malosti a stát se národem světovým. Národní komplex méněcennosti vedl nejen k jeho kompenzaci, nýbrž i k překompenzaci.

S největší pozorností sledovali kroky západoevropských literátů nebo umělců a snažili se jim nanejvýš přizpůsobit. Ve své podstatě to byla rezignace na vlastní prostředí a nepřímé přiznání, že český národ je opravdu tak zaostalý, že jeho umělci raději kopírují jiné - stačí srovnat s Dostojevským, který také prohlásil: "Mně je Rusko potřebné, bez Ruska ztrácím poslední kousek talentu".

Čeští obrozenci se za obyčejného, málo vzdělaného, českého člověka přímo styděli, namlouvali si sobě i druhým, že Češi jsou inteligentním a vzdělaným národem. Místo toho, aby se snažili z Čechů vzdělaný národ opravdu vytvořit, raději zamlouvali skutečnost falešnými odkazy z dávné minulosti. Z nouze udělali čeští obrozenci ctnost. Národní pasivita (ostatně jev vyskytující se dodnes) a malost se staly předností, samozřejmě pod rouškou velebících slov. Národní pasivita byla nazvána humanitou, a byl vytvořen obraz skvěle humanitního národa českého uprostřed nehumanitního okolí. Národní malost, a to je možná ještě komičtější, se údajně proměnila v národní skromnost, neokázalost, národní niternost, srdečnost a lidovost národa. Ve skutečnosti vede k závisti a k vyššímu podílu nečestného chování ve společnosti.

Báječný český národ

A jak je tomu dnes? Ony pasáže o době obrozenecké neuvádím náhodou. Chtějí-li Češi dnes hledat příčiny svých vlastností a povah, a já dodávám i lží a mýtů, je to právě doba obrozenecká. Byla to právě ona, která zformovala Čechy do dnešní podoby - dnešní čeští monarchisté hlásají, že český stát nevznikl v r. 1993 nebo v r. 1918, ale že má historii daleko starší. Že české země byly po mnoha staletí královstvím, nad kterým český král vládl. Český stát ji má, ale český národ opravdu nemá starší historii než někdy od konce 18. století. Podobnost s předbělohorským národem je vskutku mizivá. Osud tehdy - na začátku 19. století - dal zanikajícímu národu jedinečnou příležitost rozhodnout si takřka svobodně o své budoucnosti.

Češi měli řadu možností. Vezmeme-li v úvahu, že vše živé na Zemi má vrozený pud sebezáchovy, byla tu například možnost přijmout německý jazyk za svůj a po boku Němců kulturně vyrůstat a zrát obdobně, jak to učinili Irové po boku Angličanů. Dobře víme, že i Irové mají dnes samostatný stát a zároveň angličtinu za naprosto převládající jazyk.

Nebo vzít český jazyk na milost, ale začít od píky, nevytvářet si mýty, neidealizovat si národ, neztrácet se v iluzorních vzpomínkách na slavnou minulost, nýbrž žít přítomností a skutečností. Přijmout stav národa, snažit se jej vylepšit a tak, jako to dělali Holanďané, z malých národních poměrů udělat velké umění, být prostě osobití, nikoliv přebírat zahraniční vzory - tvořit trpělivě ze svého.

Čeští obrozenci se ovšem rozhodli pro variantu nejhorší. Vnuknout českému národu myšlenku, že jsou báječným a vzdělaným národem s prastarou slavnou minulostí, který zlí Němci (Germáni) vždy chtěli zlikvidovat. Vytvořili si dokonalou fikci. Obklopili národ mýty a lžemi, a ten jim uvěřil a věří dodnes... Trpěl malostí a zaostalostí, ale nenašel se nikdo, kdo by onen stav národa chtěl zlepšit. Když se ke konci devatenáctého století pustil T. G. Masaryk v souvislosti s rukopisnými podvrhy nebo s Hilsnerovou aférou do kritiky českého národa, když chtěl zjevit národu pravdu a pokusit se o nápravu, byl českým národem tvrdě odsouzen a popliván, a to nejen obyčejným lidem, nýbrž i univerzitními studenty a profesory. Po Masarykovi se mimo Pekaře už o národní osvětu v kýženém směru nikdo nestaral, a tak pohádka o báječném českém národě mohla růst dál a dál. Masaryk sice vystoupil proti těmto křiklavostem, ale nebyl důsledný. Ponechal Čechům řadu dalších mýtů.

Situace je taková, že mýtům a lžím věří Češi dodnes. Nejhorší je však to, že v Češích přetrval národní komplex méněcennosti. Projevuje se velkou nedůvěrou samých vůči sobě, svým schopnostem, avšak na druhou stranu, je-li tzv. překompenzován, představou o báječných národních hodnotách a vlastnostech. Češi si tak nevědomě přímo protiřečí. Na tom je možné ukázat, jakým jsou Češi opravdu národem. Jsou sice denně konfrontováni českou závistí, udavačstvím, sobectvím, leností nebo podvody, ale nakonec v nich stejně převáží mýtus, který se učili ve škole, který do nich vštěpovali jejich rodiče a prarodiče a který mohou zaslechnout nebo si přečíst denně v masmédiích, totiž o báječném českém národě, o holubičí povaze, o zlatých českých ručičkách, o nejrůznějších českých NEJ- (holky, pivo), o tradici české demokratičnosti a lidskosti.

Těžko uvidíme, jak běžný Čech vypráví nějakému zvídavému turistovi o (dnešním) českém národě, o jeho rysech, o typickém Čechovi, o běžném dni v centru Prahy. Raději se chlubí Sigmundem Freudem nebo Franzem Kafkou. Tyto dvě osobnosti jsou totiž novodobými maskoty českého národa pro okolní svět, i když v době, kdy žili, již nebyli kvůli jazyku nebo rase považováni za Čechy. Mají ale reprezentovat, jací velcí synové a jaké velké dcery z českého národa vzešli, nebo jaké to osobnosti světového významu v Čechách pobývaly. Pro cizince je to hezká pohádka o inteligentním a vzdělaném českém národě. Což o to, nejde popřít, že by se podobně nereprezentovaly i jiné státy, zatímco takovému turistovi přijíždějícímu do Čech ona pohádka rychle skončí, když za svůj, byť krátký pobyt bude ulehčen o doklady a peníze kapesním zlodějem, okraden taxikářem, odnese si vzpomínku o neochotném a jazyky nevybaveném (nejenom) policistovi, o drahých, leč páchnoucích záchodkách pražských a o prazvláštním cenovém bonusu, ale ne pro něho, na účtence v restauraci.

Český stát se může snažit v zahraničí prezentovat sebelépe a lákat turisty k návštěvě Česka, avšak nezmění-li se praxe, není šance si turisty udržet, příznivý pohled na Českou republiku také ne. Je poučné si přečíst, co o České republice píší v zahraničí - negativa jasně převyšují, vše jen zachraňuje minulost: památky a slavní jedinci žijící kdysi v Praze. O českém člověkovi nebo o životě v centru Prahy se píše vždy záporně. Češi si musejí uvědomit, že prvním předpokladem zlepšení je sebereflexe, uznání skutečného stavu věcí a snaha zlepšit je, básnit o krásné Praze a holubičí povaze se má až nakonec. Čili, skutky, nikoliv prázdná slova.

Český národ mezi iluzí a skutečností

Od doby obrozenecké se to v českém prostředí jen hemží různými provoláváními o udatném a hrdinském národě. Známé je jistě prvorepublikové provolání: "Národ sv. Václava, Jana Husa a Tomáše Masaryka nemůže být národem otroků." Ach, jak úsměvné. Typický projev komplexu méněcennosti. Nedůvěra ve vlastní sílu, opření se o modly.

Mluví-li se o vzdělanosti, takřka každý Čech vytasí se jménem Jana Ámose Komenského. Ale vypovídá to snad něco o (dnešní) vzdělanosti českého národa? Chtějí-li se Češi chlubit vzdělaností, měli by ji podložit jinak. I přesto bychom mohli nazvat Čechy národem Komenského, ale jde to snad? Rozhodně mají v českém národě drtivou převahu ti, kdo čtou denní komentáře v Blesku, než ti, kteří si přečetli spisy Komenského. Češi také rádi hovoří o své lidskosti a humanitě... Pravda, Petr Chelčický se proslavil svými humanistickými příručkami, ale kdo z Čechů je četl? Zvěrstva při odsunu Němců příliš onu lidskost nepotvrzují. Dodnes Češi rádi vzpomínají na udatné husity, jak v 15. století vzdorovali celé Evropě, ale přitom zapomínají, že to byli i lupiči a vrazi. Žižka, podle dnešních měřítek, vrah masový.

Že Češi mají za vzor T. G. Masaryka, neznamená, že sami jsou demokraty. Trpí závažným nedostatkem demokratičnosti. Bylo by však chybou hledat hlavní příčiny oné absence demokratičnosti v komunistickém režimu - ostatně svádět vinu na jiné také patří k českému bontonu - není náhodou, že v žádné jiné zemi nastupujícího sovětského bloku než v Česku (ani ne na Slovensku) nevyhrála po válce v relativně svobodných volbách komunistická strana.
Ještě jeden důsledek mělo obrození. Evropské školství a vzdělanost se pojily s latinou, poté s živými jazyky, např. němčinou, nikoli však s češtinou. Čeština požadavkům doby nestačila - teprve s odstupem mnoha let, koncem 19. století, si vytvořila klopotně a zcela uměle potřebné moderní a odborné názvosloví. Kdo z Čechů měl vzdělání, měl ho v němčině a nebýval vždy zaníceným českým národovcem. Těmi byli většinou "potomci služek a kočích", jak se o Češích po 1. světové válce vyjádřil velký přítel Čechů, britský diplomat Bruce Lockhart. Pojmy jako "svobodné rozhodnutí", nebo "diskuse" byly pro ně něčím neznámým, byli zvyklí na poslušnost, neodmlouvat a držet své názory "za zuby". To ovšem mnohdy vede ke kompenzaci ve formě pomluv a zvyšuje nebezpečí příležitostného zákeřného útoku při oslabení pána. Když se rozpadla c. a k. monarchie, bylo potřeba doplnit místa ve státní správě a ty právě zaplnili takoví málo vzdělaní "potomci služek a kočích". Se všemi důsledky. Obdobně se to opakovalo po zvratech v roce 1948 a 1989. Také v tomto mechanismu hledejme příčinu setrvávajících nedostatků českého národa.

Po sametové revoluci se pojem demokracie a svobody smrsknul do toho, že mohu dělat, co chci (pokud na to mám). Kradení státního majetku, rozsáhlé finanční podvody a pro to vžitý výraz tunelování, který byl poprvé použit v Česku a pak se rozšířil do celého světa (anglicky asset-stripping), je důsledkem absence demokratických a morálních hodnot v hodnotovém žebříčku českého člověka. Pomíjí se totiž skutečnost, že pravou demokracií může být jen země, která nejenom má v ústavě zakotveny demokratické principy, nýbrž i její občané jsou prodchnuti demokratickými hodnotami.

Češi také postrádají jednu z nejdůležitějších součástí demokracie: schopnost diskutovat. Mají svůj vyhraněný názor, ale nejsou ochotni o něm diskutovat. Považují jej za jediný správný a nechtějí připustit, aby jim někdo - podle nich - "nutil" názor jiný, natož aby přiznali, že je o svém názoru i přesvědčil. Jsou hluší k racionálním argumentům, nezapadá-li názor diskutujícího do jejich vidění světa, je jeho názor odmítnut. Basta.

Pro Čechy je též typická neúcta k autoritám, zásadní nerespektování zákonů, postrádání smyslu pro pořádek. Neustálé odvolávání se Čechů na demokracii a svobodu je jen omíláním prázdných floskulí, která v českém prostředí žádný obsah nemají. Úporně se udržující mýtus o vrozené demokratičnosti české či slovanské společnosti, byl založen na rovnosti v chudobě, avšak ani to dnes již neplatí.

Bez vize budoucnosti

Zeptáte-li se běžného Němce na éru německého nacionálního socialismu, odsoudí ho a omluví se za něj; zeptáte-li se běžného Čecha na éru komunismu, můžete dostat lecjakou odpověď. Češi se doposud neuměli vyrovnat s komunistickou minulostí. Bohužel, diskuse na toto téma je takřka nemožná. Podstata věci je stále zahalována podružnými věcmi. Není důležité, že se za komunistickému režimu někomu žilo dobře; ostatně i v tom nejhroznějším režimu se někomu žít dobře musí, jinak by snad jeho existence byla nepředstavitelná. Podstatné je, že realizace komunismu se ukázala jako nemožná a všechny pokusy o něj byly jen omylem, podle čehož také skončily: destrukcí z vnitřku. Že morálně selhala v souvislosti s komunismem většina Čechů (stejně jako Němců v éře nacionálního socialismu), že by měli nastoupit cestu pokání jako Němci, si připustit nehodlají.

Když se Češi nedokáží vypořádat se svou minulostí, těžko očekávat, že vědí, jak naložit s budoucností. Jak již bylo řečeno, Češi nevědí, kým jsou, co chtějí a kam směřují. Dnešní česká politika to jen potvrzuje: nejdalekosáhlejšími programovanými cíly hlavních politických stran jsou ekonomické nebo sociální reformy, které navíc ani jedna ze stran už léta nedokáže (nebo s ohledem na elektorát nechce) prosadit. Reformy možná dokáží uspokojit materiální potřeby občanů, duchovní obsah však schází. Kam má směřovat Česká republika? Kam má směřovat Evropa? Na takovéto otázky žádná česká politická strana odpověď nedává. Jakákoliv vize budoucnosti akutně chybí.

Čechům velmi chybí kritické posuzování sebe samých. Na svoji historii nahlížející nekriticky a mají o ní samé růžové představy. Vyvyšují se nad jiné národy, ale ke svému nacionalismu nejsou se ochotni za nic doznat. Vyjádří-li někdo z okolní země svůj názor na historii, který zrovna neodpovídá českým růžovým představám, je hned označen za nacionalistu, ba šovinistu. Učiní-li tak Čech, tak je buď zaprodanec, nebo kálí do vlastního hnízda.

Zbytnělé národní sebevědomí a na druhé straně jeho absence logicky vedou k nedůvěře vůči ostatním zemím (národům), přímo ke strachu z nich, uzavíráním se do sebe a k vyvyšování se nad ně. Důsledky se poté projevují i ve vztahu k Evropské unii. Mnozí Češi jsou nezvratně přesvědčeni, že jim chce Unie ubližovat, možná by se hodilo slovo vykořisťovat, že s nimi nejedná jako s rovnými... Nadávají na ni pak ve svých oblíbených hospůdkách nebo ventilují své utkvělé představy v novinách či časopisech. Často přirovnávají české členství v EU k sovětskému vazalství před r. 1989. Národní pasivita společně s nedostatkem sebevědomí se opět i zde projevuje. Místo, aby Češi za své požadavky bojovali, místo, aby se snažili křivdy odčinit, raději rezignují na vzájemnou evropskou spolupráci a uchylují se k primitivnímu nadávání na Evropskou unii. Rádi se považují ale za vlajkovou loď postkomunistických zemí, protože mají být i první postkomunistickou zemí, která bude předsedat Evropské unii. Národní komplex méněcennosti společně s jeho překompenzací nechávají pozdravovat...

Složitosti českého nazírání na svět, jeho míjení se s realitou, nechápou Češi sami, natožpak cizí národy. Nelze se pak divit, když jsou Češi, ve vzácných okamžicích, kdy se o Česko v zahraničí vůbec někdo zajímá, za hlupáky Evropy.

 

14 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Pytel, AtToViDe Pytel, AtToViDe | 29. prosince 2009 v 5:06 | Reagovat

Asi jen moc ctes knizky, a asi si to jen moc vsecko beres. Ja jsem na pul cech na pul slovak. Ale vyjde to spis na stejno. Podle me tohle bude zajimat jen drtivou mensinu, i pres pekny nadpis. Asi by mi vic stacily statistyky iq naroda. A nikdo neni dokonaly, takze chybne rozhodnuti vlady, neznamena ze by se tak zachoval kazdy cech. I kdyz jsem cetl jen kousek clanku, pak me to nudilo a hned to okomentoval. Verim ze se to bude tykat tematu. Ale pekny clanek jen nejsem ten pravy co by si prevzal cizi nazory

2 Hmm Hmm | 29. prosince 2009 v 5:28 | Reagovat

Vynikajici clanek s kvalitnim rozborem historie ceskeho prizdisracstvi - bravo, bravo, bravo !!!

Pro pana Pytle - nechci vam opravovat hrubky ,kazdy nekdy nejakou sem, tam udelame ,ale pise se IQ , ty osle.

3 David Werner David Werner | 29. prosince 2009 v 12:24 | Reagovat

V clanku je mnoho pravdiveho ale tez zavadejiciho. Uplne mimo je priklad Iru, kteri udajne vzkvetali symbiozou s Anglicany. Opak je pravdou. Irove si svuj stat museli dost tvrde vybojovat a jejich postaveni v 19. stoleti by se dalo srovnat se postavenim Slovaku pod madarskou tyranii. Dale je velmi lehke s empirii 20. stoleti a komunistickeho temna odsuzovat nase obroditele. Z pekla se ocistec jevi byti rajem. Autor se nezminuje o fizlovskem, metternichovskem a pozdeji bachovskem policejnim statu spiclu a udavacu aka Rakousko. Ze Cesi byli narodem nevzdelancu take neni uplne pravda ale nechci s nim zde polemisovat.

4 Pametnik Pametnik | 29. prosince 2009 v 12:51 | Reagovat

Bohuzel - i kdyz to boli - clanek se zda mit pravdu. Bylo obrozenectvi historicky omyl - a mel cesky venkov s cestinou bez gramatiky skoncit v 18-tem stoleti jako Luzicti Srbove po kterych neni dnes pamatky?

Ze cesky narodni charakter je pokriveny neni sporu. Zatim co Holandane pod nacistickou knutou demostrovali tim ze si verejne pripnuli zidovskou hvezdu jako protest Cesi prisahali vernost Hitlerovi pokud se nemylim parlet potom pod Husovym pomnikem vernost komunistickemu syfylitikovi Gottwaldovi a komunistum.

Je to historicka skoda - snad jenom proto ze mym materskym jazykem byla cestina.

5 ghost ghost | 29. prosince 2009 v 12:57 | Reagovat

[2]: Pise se: .. vy osle.

6 hmm hmm | 29. prosince 2009 v 13:52 | Reagovat

[5]: why  ?

7 hmm hmm | 29. prosince 2009 v 14:44 | Reagovat

[Smazaný komentář] myslenka je to nedobra - vime jak obvykle sochy v CSR, CSSR , CSR, CR koncily a konci  ....

8 Hmm Hmm | 29. prosince 2009 v 14:48 | Reagovat

[Smazaný komentář] ona ta pravda fazole o te pitomosti kotlinkovych cechu boli, vid ...... ti kotlinkari to neradi ctou... , ze jsou zlodejska luza a vidlaci Evropy....

9 hmm hmm | 29. prosince 2009 v 14:51 | Reagovat

[Smazaný komentář] Martine - podivej se na mapu USA tj.  kde lezi  Californie a kde lezi  Florida ...teprve POTE ! se plet do diskuze mezi dospele - dekuji

10 hmm hmm | 29. prosince 2009 v 15:03 | Reagovat

Vy volove - staci se podivat na ceske politiky , co tam mate za pacholky .... to je TA VASE elita, kterou jste si vybrali. Vy pitomci jste tam pouze na placeni dani , ktere se potom "rozdeli" mezi kamaradi tech "pacholku"  v pochybnych tendrech. A tak to jede dokolecka dokola. :))))

11 hmm hmm | 29. prosince 2009 v 15:04 | Reagovat

Vy volove - staci se podivat na ceske politiky , co tam mate za pacholky .... to je TA VASE elita, kterou jste si vybrali. Vy pitomci jste tam pouze na placeni dani , ktere se potom "rozdeli" mezi kamarady tech "pacholku"  v pochybnych tendrech. A tak to jede dokolecka dokola. :))))

12 David Werner David Werner | 29. prosince 2009 v 19:52 | Reagovat

[10]: [11]: Souhlasim s tebou! Ale  jinde uz to neni o moc lepsi. Ani ve Svycarsku ne.

13 David Werner David Werner | 29. prosince 2009 v 20:22 | Reagovat

[4]: Luzicti srbove byli (a dodnes jsou) hyckanou minoritou. Kdyby Palacky byval jel do Frankfurtu a prohlasil "Kdyby Rakousko nebylo bylo by lepe.", tak by Haschek napsal "Die Abenteuer des Rittmeisters Schweig im grossen Krieg.". Adolf by poradal stranicke schuzky v pivnici "Zu den Flecken" a Parteiaufmärsche by se nekonaly  v Nürnbergu, nybrz na Letne. Slovaci by davno prestali existovat a madarske krale by dodnes volili v Pozsony. Dnes by emigrant Hedwitschek psal im sonnigen Florida, ze die verdammten Böhmen se 20 let nach der Wiedervereinigung jeste nevyporadali s komunistickou minulosti a velka cast der Böhmerländer by dnes pracovali jako ostatni Mitteldeutschen ve Svycarsku jako Gastarbeitri nebo by hazeli vajicka na Helmut Kohla. Takze bych asi sedel (jestli by spojenci nerozbombardovali Prahu a nezabili velkou cast jejich obyvatel jako v ostatnich nemeckych mestech) tam kde sedim dnes.

14 David Werner David Werner | 29. prosince 2009 v 20:34 | Reagovat

Dementnim domacim Cechum (ze 70 % zdegenerovana, bolsevicka banda, vedena agentem KGB): Jste skutecne tak hrdi na to co jste za 20 let udajne svobody dokazali? Kradete, vladnou vam stejne hyeny jako za minule totality a vase predsednictvi EU byla nejvetsi ostuda v dejinach Evropy. Hedvicek  ma castecne pravdu, nic si nevymysli (ohledne vasi postkomunisticke reality) a pouze vam nastavil zrcadlo.

15 David Werner David Werner | 29. prosince 2009 v 20:36 | Reagovat

[Smazaný komentář] Jaky ma duvod vas respektovat?

16 David Werner David Werner | 29. prosince 2009 v 22:08 | Reagovat

[Smazaný komentář] Pise o vas pravdu a snazi se vas (marne) vyburcovat z totalitni letargie. Z ceskosovetskych  medii se pravdu nedozvite ale zrejme o ni ani nestojite. Hlavne ze je bucek, pivo je  levne a v televizi davaji totalitni sra*ky od Dietla. Vrchol ceskozlodejske pohody.

17 David Werner David Werner | 29. prosince 2009 v 22:10 | Reagovat

[Smazaný komentář] Mas dukazy? Kdyz ne, tak drz tlamu!

18 David Werner David Werner | 29. prosince 2009 v 22:17 | Reagovat

[Smazaný komentář] Prave ze jste nikoho nepozvali (a kdyz, tak ty spatne jako agenta KGB Svejnara) a snazili jste se vse vynalezt znovu. Nikdo tomu tak nerozumi jako Cesi sami, ze? Ohledne nekritickeho vynaseni, Americanum nadavate, primo je vypudite (potom neni divu ze vam nikdo neprijde na pomoc), Rusaku se bojit a lezete jim do p*dele. Kdysi hrdy cesky narod je dnes banda pripos*anych zlodejicku a zm*du.

19 Otakar Otakar | 29. prosince 2009 v 22:21 | Reagovat

[Smazaný komentář] Ty jsi google asi jen u Johanese.

20 David Werner David Werner | 29. prosince 2009 v 22:21 | Reagovat

[Smazaný komentář] Nejsi schopen vyplodit neco noveho? Tvoje vecne "copy paste" uz zacina lezt na nervy.

21 David Werner David Werner | 29. prosince 2009 v 23:01 | Reagovat

[Smazaný komentář] Mylis se, vetsina emigrantu si o vas mysli to stejne jako Hedvicek nebo Vanek, arcit to tak extremne neartikuluji. Kratce to shrnu: Nepoucitelni, antiamericti, rusofilni, kryptokomuniste, podvodnici, nespolehlivi, sebestredni. A to si s Hedvicekm moc nerozumim.

22 David Werner David Werner | 29. prosince 2009 v 23:06 | Reagovat

[Smazaný komentář] Zeme, kde Paroubek, Klaus a ostatni saskove nejsou ve vezeni patri do asijskych stepi a nikoliv do Evropy. Fakte ze nadavate emigrantum a nikoliv vasi vlade lumpu a zlodeju (vetsinou si postesknete: "Zlati  komunisti") mluvi za sebe.

23 David Werner David Werner | 29. prosince 2009 v 23:17 | Reagovat

Podivejte se na tohle:

http://www.youtube.com/watch?v=WXuv1gwk4zg

http://www.youtube.com/watch?v=svoecSLUTNs

http://www.youtube.com/watch?v=TKtxtf6VbPg

http://www.youtube.com/watch?v=TKtxtf6VbPg

Za to byste zaslouzili strcit kazde rano palici do zachoda a splachnout. Za tohle chcete abychom vas respektovali, bando bolsevicka!

24 hmm hmm | 29. prosince 2009 v 23:32 | Reagovat

[Smazaný komentář] mily tzv Pavle - i kdyby to byla pravda - Hedvicek o nicem v CR nerozhoduje, nastavuje vam pouze zrcadlo , v politice mate v CR od hejtmanu az po poslance byvale StBaky a komouse , a vsude zlodeje ,vy obycejni pitomci jste tam pouze na to ,aby jste platili dane ,ktere se pote pekne rozkradou..... CR je zadluzena az po usi a to zadluzeni roste a kdo to bude platit - no vy pitomci a vase deti , deti Stbaku a komousu si zatim studuji v USA a UK na nejlepsich universitach -  to je budouci elita ktera to prevezme po taticich ...a bude se krast dale , vy jste pouze banda poddruhu ,kterym kouka slama z bot i s tim vasim povedenym KGB presidentem :))))

25 David Werner David Werner | 29. prosince 2009 v 23:33 | Reagovat

[Smazaný komentář] Myslis ze o tom nevim? Nejaky  anonymni pitomecek sbira nase vyroky (asi na pozdejsi vyuctovani) ale ze mate v parlamente krivou hubu Ransdorfa mu samozrejme nevadi. Je to tak ubohe! A jeste smutnejsi je ze vubec nic nechapete.

26 David Werner David Werner | 29. prosince 2009 v 23:36 | Reagovat

[Smazaný komentář] Kdy konecne pochopis ze zdejsi blog HTML - prikazy nezere? Az to pochpis tak ti mozna take dojde jaci jste v Ceskosovetske republice dementni hovada.

27 Hmm Hmm | 29. prosince 2009 v 23:49 | Reagovat

Jsou to kotlinkarsti volove ,kterym staci to pivo (mimo jine puvodne pivo nemecke) , na objektivni kritiku jednaji agresivne , neb trpi tou typickou vychodoevropskou menecennosti.

28 David Werner David Werner | 29. prosince 2009 v 23:57 | Reagovat

[24]: Typicti cechacci, porad se tresou pred verchuskou. "Vazeny doktore Ransdorfe mohl bych se vas prosim na neco zeptat?" Na Paroubka by meli hazet konecne kameny (muzou se poucit u sheetheads jak se to spravne dela), zadne vejce! Vsichni podelani az za usi. VLADA BY SE MELA BAT OBCANU A NE OBRACENE! Teprve az to Ceskoblbci pochopi muze se tam neco zmenit. Ceskoblbci, VLADA VAM MA SLOUZIT! JSOU TO VASI ZAMESTNANCI! ZEPTEJTE SE KONECNE PAPALASU NA JEJICH PRIJMY! ZADNE VYKRUCOVANI!

29 David Werner David Werner | 29. prosince 2009 v 23:59 | Reagovat

[27]: Je to vyklesteny dobytek, ktery pouze buci ale kraci poslusne dal.

30 David Werner David Werner | 30. prosince 2009 v 0:09 | Reagovat

@Bohumil a ostatni Ceskoblbce

Tady mate priklad jak se emigranti hadaji (hadal bych se s hmm napriklad ohledne puvodne nemeckeho piva, u Plzenskeho ma dokonce pravdu) ale doufam ze chapete co je nas spolecny jmenovatel.

31 Hmm Hmm | 30. prosince 2009 v 2:17 | Reagovat

[30]: wernere i to Budejovicke pivo do 1850 zila v Budejovicich jako vetsina Nemci (a to same Praha, Brno  a v podstate kazde vetsi mesto)  .....!!! teprve pote se zacali cesti vidlaci ze vsi stehovat do mest  a zmenili tim skladbu a podil obyvatelstva

32 Ondra Ondra | 30. prosince 2009 v 9:08 | Reagovat

"V Češích stále převažují myšlenky o báječném českém národě, o oné holubičí povaze, o pevné tradici demokratičnosti a lidskosti."  - WTF? Možná jako obrana proti komunismu, ale je to opravdu aktuální v posledních 20 letech? O holubičí povaze jsem se dozvěděl poprvé na tomhle webu a nestačím se divit:)

"Na svůj stát pohlížejí jako na srdce Evropy, které vinou barbarských států kolem nemohlo dostatečně projevit své - samozřejmě veskrze kladné - vlastnosti a dovednosti." - být vazaly Němců nebo Rusů by nikdo nechtěl být, tomu rozumím

"Už nápadným rysem je sám fakt, že Češi o tom neradi mluví, neradi píší." - Já neznám národ který by to tak řešil jako Češi:)

"Zcela se zapomnělo, že Kosmas Libuši popisoval jako čarodějku, Herder jako vědmu." - jestli ten Herder z 18.století tak je to stejně irelevantní jako rukopis zelenohorský

"Tím, kdo proti pravosti Rukopisů bojoval, nebyl nikdo jiný než T. G. Masaryk." - Zpochybnit že nějaké dílo je falsum nebylo tehdy tak lehké, s tím jak smýšlíte o českých vlastencích mám pochyby jestli můžete opravdu myslet že to byli schopni rozeznat. A obhajoba pravosti nemusela vůbec být snaha ideologická, spor o rukopisy rozhodně nebyl sporem vlastenců s TGM(který se neozval, ani nemohl ozvat, jako první) ale mnohem širším a delším, jak jistě víte.

"České tradice neexistovaly. Inu, když se nemohli opřít o skutečnost, opřeli se o fikci; utvořil se obraz jakýchsi nehmatatelných tradic: demokratického, vzdělaného a vysoce kulturního národa, což se diametrálně rozcházelo se skutečností." - ten obraz byl podporován
-německou charakteristikou národů - Habsburkové se  báli že francouzská revoluce bude mít právě u Čechů velký ohlas, stejně tak bylo stále v rámci říše u Čechů známo že noviny čtou i chudší vrstvy, ať už to byla objektivní pravda nebo výmysl Němců
-historicky - český národ byl gramotnější a demokratičtější za Jagellonců než většina Evropy. Argument že se jednalo o jiný národ než po Bílé hoře je pravdivý, ale to můžeme říct o jakýchkoliv dvou etapách u jakéhokoliv národa - tady je třeba minimálně zmínit argumenty obou stran ve sporu o smysl českých dějin

"Vytváření odborné terminologie, odborných textů, básnických nebo dramatických děl vypadalo, jako když čeští obrozenci tvoří pro velmi vyspělý národ, tím však Češi nebyli. Předběhli několik etap budování národa, chtěli mít hned komplexní národ."
-vy si opravdu myslíte že obrozenci dělali odbornou terminologii v nějaký ideji vytvořit komplexní národ? To je vskutku odvážná myšlenka, řek bych že jejich vize trochu přeceňujete. Hra s češtinou a národní uvědomění/agitaci  dělí několik desítek let.

"Důvod byl více než jasný: národní komplex méněcennosti. Rozhodnutí být samostatným národem znamenalo odpoutání se od německé kultury, postavení se proti ní, oddělit se od Čechů jazyka německého." - možná, to ale může být řečeno téměř o každém vznikajícím národu. To jaké komplexy měli Francouzi z Angličanů a Němci z Francouzů si můžete mimo jiné přečíst ve Stát a národu od Schulzeho (Staat und Nation?) Nejedná se o nic česky specifického.

"S největší pozorností sledovali kroky západoevropských literátů nebo umělců a snažili se jim nanejvýš přizpůsobit." - Tady by stálo za to uvést nějaké příklady, těžko kritizovat samotnou uměleckou inspiraci a generalisovat ji jako krok národa. To že Češi osobití nejsou, k tomu bych mohl přidat jména jako Erben, Němcová, K.H.Borovský, J.K.Tyl,...možná nízká, možná vysoká, každopádně typicky česká díla

"Místo toho, aby se snažili z Čechů vzdělaný národ opravdu vytvořit, raději zamlouvali skutečnost falešnými odkazy z dávné minulosti." - ať už máme o skutečnosti a falešných odkazech jakékoliv mínění, pouze vzdělaný národ se o takové věci zajímá, proto například u balkánských národů tahle fáze téměř nebyla. To stejné můžeme říci o překladech zahraničních děl, vytváření vlastních, apod. V té fázi kde vznikaly byly pro relativně úzkou skupinu lidí a vedly k národnímu uvědomění této skupiny. Masové rozšíření přišlo až s novinama, divadlem apod.
-je zcela nesmyslným nápadem že vybírání jazyka šlo nějakým rozhodnutím a ne živelně a přirozeně. Jazyky prostě vznikají a zanikají, ať už se skupinky vzdělanců rozhodnou jak chtějí. V Irsku kromě tvrdého jazykového zákona byla obrovská emigrace elit i chudiny do Ameriky a pravidelné hladomory. Naproti tomu idealizace k národním hnutím patří, týká se bezesporu jak Irů(asi nejnacionálnější národ v EU), tak Holanďanů.

"Raději se chlubí Sigmundem Freudem nebo Franzem Kafkou. Tyto dvě osobnosti jsou totiž novodobými maskoty českého národa pro okolní svět, i když v době, kdy žili, již nebyli kvůli jazyku nebo rase považováni za Čechy. Mají ale reprezentovat, jací velcí synové a jaké velké dcery z českého národa vzešli, nebo jaké to osobnosti světového významu v Čechách pobývaly." lol, možná jako slavní pražáci, těžko si představit nějakého Čecha že by je vyzdvihoval jako slavné Čechy, ještě hůř národovec...

"Což o to, nejde popřít, že by se podobně nereprezentovaly i jiné státy, zatímco takovému turistovi přijíždějícímu do Čech ona pohádka rychle skončí, když za svůj, byť krátký pobyt bude ulehčen o doklady a peníze kapesním zlodějem, okraden taxikářem, odnese si vzpomínku o neochotném a jazyky nevybaveném (nejenom) policistovi, o drahých, leč páchnoucích záchodkách pražských a o prazvláštním cenovém bonusu, ale ne pro něho, na účtence v restauraci."
Já si rád čtu názory a dojmy cizinců z České Republiky a není to tak horké;)

"Dodnes Češi rádi vzpomínají na udatné husity, jak v 15. století vzdorovali celé Evropě, ale přitom zapomínají, že to byli i lupiči a vrazi. Žižka, podle dnešních měřítek, vrah masový." doporučuju znovu prostudovat události 15. století, snad  Vám dají nějakou orientaci o tehdejším humanistických zasadách při vedení válek, živobytí tehdejších žoldnéřů a zacházení s nepřáteli, mimochodem Poláci maj hezký obrázek Žižky jak bojuje na jejich straně u Grunwaldu a nestydí se za to, naopak.

"Těmi byli většinou "potomci služek a kočích", jak se o Češích po 1. světové válce vyjádřil velký přítel Čechů, britský diplomat Bruce Lockhart. Pojmy jako "svobodné rozhodnutí", nebo "diskuse" byly pro ně něčím neznámým, byli zvyklí na poslušnost, neodmlouvat a držet své názory "za zuby". To ovšem mnohdy vede ke kompenzaci ve formě pomluv a zvyšuje nebezpečí příležitostného zákeřného útoku při oslabení pána." Lol, to jsou vaše předsudky vůči dětem kočích nebo máte nějaký jiný zdroj?

„Češi nevědí, kým jsou, co chtějí a kam směřují.“ – Tady bych se hádal jaký národ ví lépe/hůř kam směřuje. V komunismu je to jasný, směřování k samostatnosti, teď je to směřování k návratu k západním standartům.  Ano může to být neoriginální, možná bychom měli jít nějakou třetí cestou, méně materiální a duchovní, ale ten cíl je celkem dobře vytyčen.

33 hmm hmm | 30. prosince 2009 v 11:17 | Reagovat

tak Ondro mas uplne a ve vsem pravdu v CR je VSE v poradku - cesi jsou zcela moralni ,slusny inteligentni narod na urovni a jsou vedeni elitou, ktera je take slusna a moralni ...

i prosti lide jsou tam k sobe slusni , sluzby vynikajici , prodavaci jsou slusni, usmevavi a hovorni, nekrade se tam ze soukromeho a vubec ne ze statniho , tendry jsou pruhledne a se statnimi penezmi se zachazi opatrne, politik ,ktery ma zrejmy konflikt zajmu hned rezignuje z funkce, ukradene majetky se vraci puvodnim majitelum (ie zidum, slechte, nemcum, kapitalistum), lide jsou bohabojni a mravni , Ondro je to RAJ na zemi ta CR, opravdu je ...:))))))

34 hmm hmm | 30. prosince 2009 v 11:28 | Reagovat

a to ze, cesi zabijeli po valce civilisty nemce to vubec neni pravda Ondro - cesi maji preci holubici povahu  - ja sice sam vim o ubiti a klacky 3 pacholky cele nemecke rodiny ve sklepe ve vsi meho dedy - tam byli i zakopani (smisena ves - vetsina nemci) a o zastreleni jineho nemce sousedem (spor o majetek, zadna politika) a o zabiti mlade nemecke zeny ,jejiz kostra se nasla az v roce 1975 ...
ale to asi byly vyjimky ze ...cesi jsou narod holubicci...

nutno dodat ,ze ten dum, kde ta nemecka rodina byla ubyta klacky a zakopana ve sklepe byl zboren a na tom miste vystaven dalsi dum , ktery byl proklety - nikdo tam nikdy nebyl stasten ....
posledni vrah te rodiny umrel v klidu v roce v CR 2003.....  jo zlata ceska republika , zlati to lide ....

35 David Werner David Werner | 30. prosince 2009 v 11:34 | Reagovat

[34]: Ano a nemci za valky take nikoho nezabijeli. Cesko-nemecke dejiny zacinaji odsunem. nech se vycpat!

36 David Werner David Werner | 30. prosince 2009 v 11:35 | Reagovat

[34]: Aha, ty jsi sudetak!

37 hmm hmm | 30. prosince 2009 v 11:47 | Reagovat

pote prisla v te vsi leta 50 ta Ondro (nemci byli odsunuti) - mladeho 19 ti leteho kluka z te vsi (byl z rodiny kulaku) odsoudili na smrt za udajnou spolupraci s Britskymi imperialisty...pote mu ten trest zmenili na 25 let - to se ovsem nelibylo jedne obcance z te vsi  ,ktera chodila po vsi a zbirala podpisy (samozrejme na podnet strany) ,aby ten ZRADCE dostal ten trest nejvyssi - tj trest smrti ,propustili ho myslim az v 1963 roce (byl na uranu) a prisel domu s uplne bilymi vlasy, mel je  bile jako 70 tnik, z tech hruz tam .... prestoze mu nebylo ani 35 ..
Pote prisel rok 89 a pad komunismu a  na te vsi zalozili jednu z tech novych demokratickych organizaci ,kde se ten pan setkal s tou pani co pro nej chtela tenkrate ten trest smrti - ten pan si pocal na prvni oficialni schuzi a pravil pote  prede vsemi prisedicimi  - "Tak s takovymi lidmi ja zde za stolem sedet nebudu" a odesel ..... nutno dodat ,ze za par let pote zemrel na rakovimu zpusobenou pobytem v urnovych dolech ...tak vypada demokracie po cesku
a
takova je ta ta zeme ceska a takovi lide tam ziji Ondro ...takovi ....

38 hmm hmm | 30. prosince 2009 v 11:49 | Reagovat

wernere dej alespon 1x rozum do hrsti prosimte

39 Ondra Ondra | 30. prosince 2009 v 12:21 | Reagovat

[33]: Oslovujete mě ale reagujete zřejmě na někoho jiného, jinak si to nedokážu vysvětlit.

40 Hmm Hmm | 30. prosince 2009 v 12:37 | Reagovat

[39]: ne reaguji na tebe ondro , a vysvetlit si nedokazes jiste mnohe to je mi jasne :)

41 Ondra Ondra | 30. prosince 2009 v 12:38 | Reagovat

[39]:To platí i u [34]:[37]:. Že vy diskuzi nečtete, jenom reagujete?

42 Karel Karel | 30. prosince 2009 v 13:17 | Reagovat

[41]: Hmm má velmi dlouhé vedení je až od protinožců.

43 hmm hmm | 30. prosince 2009 v 13:47 | Reagovat

[42]: to same plati pro tebe od nas Karliku :)

44 hmm hmm | 30. prosince 2009 v 13:48 | Reagovat

[41]: napodobne ondro

45 Hmm Hmm | 30. prosince 2009 v 14:02 | Reagovat

velice se mi libyl ustrizek z  mladi  Sigmunda Freuda , kterak popisuje jejich ceskou sluzebnou, ktera byla skareda a velmi pobozna katolicka.V rodine SF kradla a tahala malickeho Sigmunda (zida) pravidelne do katolickeho kostela , kde ho nutila modlit se ... Takze ta teorie tech sluzebniku a kocich, zde nejak do sebe zapada.

46 Hmm Hmm | 30. prosince 2009 v 14:06 | Reagovat

Masaryk pravil : Nebat se a NEKRAST (vzdyt on znal cechy)

dale pravil "Mame na sve nemecke spoluobcany co dohanet"

(mysleno urovni vzdelani)

47 hmm hmm | 30. prosince 2009 v 14:12 | Reagovat

Frantisek Josef I

Cech je bud dobry sluzebnik a nebo hulvat.

Dnes to prvni myslim jiz neplati (soude dle mizerne urovne "sluzeb" v CR). Zato hulvatu v te kotlince maji habadej od jejich krupanskeho parlementu az do posledni putiky.

48 Hmm Hmm | 30. prosince 2009 v 14:13 | Reagovat

Frantisek Josef I

"Cech je bud dobry sluzebnik a nebo hulvat."

Dnes to prvni myslim jiz neplati (soude dle mizerne urovne "sluzeb" v CR).
Zato hulvatu v te kotlince maji habadej od jejich krupanskeho parlamentu, az do posledni putiky.

49 David Werner David Werner | 30. prosince 2009 v 14:26 | Reagovat

[48]: Vymyslis si sudetaku.

Znám je výrok hr. Františka Tliuna, učiněný za bo-
jův o punktace, v němž mu Jako místodržiteli král. Čes-
kého připadl úkol hájiti politiku vládní naproti svorné
vůli všeho českého národa. Tehdy řekl hr. Fr. Thun:
»Čech buď líbá ruku, anebo je hulvát.«

ČESKÁ ŠLECHTA.

Vyklady ČASOVÉ I HISTORICKÉ OD JOSEFA HOLEČKA. V PRAZE 1918

Vem to takhle: Kdyby vas neodsunuli, prosili byste zapadni Nemce  aby vas vykoupili jako Spätaussiedler. Takhle jste byli usetreni bolsevicke diktatury a muzete se na dnesni Cechy vytahovat.

50 David Werner David Werner | 30. prosince 2009 v 14:28 | Reagovat

[48]: BTW Domnival jsem se ze ted pilne pracujes? Nechces jet do outbacku lovit razorbacks holyma rukama, je to pry velice zabavne.

51 Hmm Hmm | 30. prosince 2009 v 14:32 | Reagovat

[49]: a Prochazka to ZOPAKOVAL v podobne forme.....basta fidly

A propo, uz jste meli obed v tom ustave Davide ,ze zde opet radis ?

52 Hmm Hmm | 30. prosince 2009 v 14:33 | Reagovat

a Davidku nezlob tam , nebo ti zakazou pristup na PC.

53 David Werner David Werner | 30. prosince 2009 v 14:52 | Reagovat

[51]: Trpis zrejme utkvelou predstavou ze kazdy je v blazinci jako ty. ;-)))))

54 David Werner David Werner | 30. prosince 2009 v 14:58 | Reagovat

Krasny commercial, natoceny v ustavu kde vegetuje hmm. Vsimnete si vypinace a usateho Tondy na stene.

http://www.youtube.com/watch?v=MTRRUs9R2oU

55 Jan Jan | E-mail | 30. prosince 2009 v 22:43 | Reagovat

Je to všechno pěkné, ale má to  hrozitánskou logickou chybu. To, ze nerozlisujete cechy -lidi a cechy-zemi je omyl na propadnutí ze zemepisu i vlastivedy. Vzdyt na Morave zije 40 procent ceskeho naroda, v cechach samotnych  pouze zbyvajicich 60 procent. Na to reagujte. O tom se zminte. Povaha cechu z cech a cechu z moravy neni stejna !!!!!!!!!!!!!!!
Dokonce i nemci z moravy meli v oblasti vztahu k cechum a k risi jine nazory nez nemci z cech.

56 hmm hmm | 30. prosince 2009 v 23:02 | Reagovat

[53]: ty tam jses wernere , to je fakt

57 hmm hmm | 30. prosince 2009 v 23:10 | Reagovat

[55]: rozdil mezi 'moravky' a cechy je dnes zcela  minimalni - i kdyz v minulosti byl ten stav jinny to mate pravdu ...v dusledku emirgace v CSR/CSSR z Cech po 2 svet valce a take v dusledku vylidneni prevazne nemeckych oblasti - uvedu napr pouze Znojmo / znojemsko kde byly tyto oblasti osidleny prevazne  ceskou spodinou a repatrianty z Rumunska a Volyne doslo ke znacnemu rozmelneni moravskeho charakteru ....

58 hmm hmm | 30. prosince 2009 v 23:12 | Reagovat

[54]: wernere kdy jsi to tocil ty kulihrasku ....?

59 David Werner David Werner | 30. prosince 2009 v 23:45 | Reagovat

[58]: Kdyz jsem te tam predaval zrizencum.

60 hmm hmm | 31. prosince 2009 v 1:45 | Reagovat

[59]: nelzi wernere ...:)))) vzdyt ty jsi tam doma!!!!

61 hmm hmm | 31. prosince 2009 v 1:48 | Reagovat

jeste k tem "moravakum" prestoze zije na uzemi moravy a slezka 40% populace CR k narodnosti moravske slezke se dnes hlasi tak max 1 milion.

62 hmm hmm | 31. prosince 2009 v 1:51 | Reagovat

wernere - nadavas na sudetaky a podival jsi se do sveho rodoknemu ? i ripa jako ty, musi mit nejake ty predky - je to casto velke prekvapeni pro mnohe ceske nacionalisty ,kdyz nahle zjisti ,ze meli v 19 - 18 stoleti predky nemecke ci zidovske :)))) jak to vypada s tebou  "cistokrevna repo"

63 Hmm Hmm | 31. prosince 2009 v 2:26 | Reagovat

jedina zachrana pro CR  je Evropska Unie a promichani  te nemastne - neslane pivem syreckami a cibuli prolezle, zbabele prizdisracske krupanske hmoty emigranty ze zahranici , take diky rychle mnozicim se ciganum a vymirajicim cechackum dojde k zajimavym  zmenam , zeme se prejmenuje na Bohemia a bude se krast uz pouze v malem ....:)))).

64 ghost ghost | 31. prosince 2009 v 8:50 | Reagovat

[55]: 40% na Morave, 60% v kotli, 20% v cizine, to mame, bez tuzeru, ... no kdo to spocita?

A jsou v tom i Cesi krve cikanske, vietnamske, ..., ?

65 hmm hmm | 31. prosince 2009 v 23:00 | Reagovat

jo chlapci my zde mame rok 2010 jiz 9 hodin i v tom je ta CR pozadu ...

66 vonpetrinerhohe vonpetrinerhohe | E-mail | 2. ledna 2010 v 0:48 | Reagovat

Nepovzneseme-li duchaq  naroda  naseho k vyssi a uslechtilejsi cinnosti, nezli  je  u  sousedu, neuhajime  ani  prirozeneho  bytu  sveho...
(Palacky)

67 Jejda Jejda | 5. ledna 2010 v 0:48 | Reagovat

Ano, Češi trpí malostí, přesto, že počtem obyvatel patří mezi polovinu větších států jak v EU tak v celé Evropě. Každý Čech od malička všude slyší "jsme malá země", eventuálně "zaprděná kotlina". A to nejen od čských politiků či učitelů ale i od takových jako Drexler či Hedviček. Při takové výchově se divím, že mezi Čechy ještě zůstává nějakých 30% normálních lidí. (Dle střízlivého odhadu Davida Wernera jsou Češi ze 70 % zdegenerovana, bolsevicka banda, vedena agentem KGB.)

68 Daw Daw | 5. ledna 2010 v 14:07 | Reagovat

[67]: ja patrim do tech 70 %

69 Daw Daw | 5. ledna 2010 v 17:43 | Reagovat

[68]: Hmm já píšu s diakritikou. Ale ty se dutohlave poznáš na dálku, i kdybys ji začal používat.

70 David Werner David Werner | 5. ledna 2010 v 23:18 | Reagovat

[69]: a ty take "coconute"

71 Kolemjdouci Kolemjdouci | 5. ledna 2010 v 23:54 | Reagovat

Ti dva buzici Werner a Daw musi prudit vsude.

72 pro Kolemjdoucího a pokračujícího dále pro Kolemjdoucího a pokračujícího dále | 6. ledna 2010 v 7:59 | Reagovat

[71]: Daw a Werner jsou vpořádku, dokud se za ně nevydává nějaký kokot

73 Passer by Passer by | 6. ledna 2010 v 8:24 | Reagovat

[72]: Yes, Daw and Werner are H's  suckers and thus these two local creatures are accepted here (that is as long as they will continue to suck well).
Standard of chats on the whole H's. blog  is pretty poor (toilet humor level).  
Pull up your socks Mr H. but this will be difficult with simpletons Daw and Werner like.

74 Passer by by Passer by by | 6. ledna 2010 v 8:27 | Reagovat

[73]: V Austrálii svítá, ale Ty máš zatemněno.

75 Passer by Passer by | 6. ledna 2010 v 9:25 | Reagovat

[74]: likewise "Alois"

76 Daw Daw | 7. ledna 2010 v 3:23 | Reagovat

[73]: Kolemjdoucí hmm hmm hmm i pod jinou značkou pořád stejný hňup.

77 OM OM | 7. ledna 2010 v 17:24 | Reagovat

[23]: Písnička "Pionýři, malované děti" pojednává ve skutečnosti o českých ženistech (Pionier = něm. zákopník, ženista) v rakousko-uherské armádě.

78 Julie Julie | 23. února 2012 v 22:32 | Reagovat

Tady je možný jen jediný komentář - a sice že kdyby bylo možné posoudit úroveň českého národa podle úrovně tak 90% této diskuze, pak by měl pan Drexler naprostou pravdu. Nicméně faktem je, že dostatek s prominutím blbců se najde v každé zemi, patrně zklamu všechny přítomné patrioty, ale Češi nejsou až zas tak jedineční. Nehledě na to, že považuji za naprosto zcestné přisuzovat národu jako celku určité charakterové vlastnosti, takové tendence už se v historii objevily - a víme všichni, kam to vedlo. Sama mám v úmyslu z Čech odejít, ovšem nedělám si iluze, že na západě najdu ráj na zemi se samými příjemnými a úžasnými lidmi.

79 karel karel | 30. prosince 2016 v 22:57 | Reagovat

Boze, co tohle psalo za zakomplexovane hovado. Tys byl asi hodne nemazeny dite, co?

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama