Pavel Wonka po 22 letech - cast 2.

28. dubna 2010 v 20:57 | James V. Jakoubek |  Clanky jinych autoru


Méně, či vůbec známo není, jaký ohlas případ Pavla Wonky a jeho smrt v komunistickém vězení vyvolaly v zahraničí. Právě v době, kdy trutnovská justiční mafie Horváthová - Rychlíková ve spolupráci s královéhradeckým mlátícím komandem likvidovala Pavla Wonku, se ve Vídni konalo následné setkání signatářů Helsinských dohod. Účastníci setkání, kteří byli díky aktivistům Charty 77 a VONSu o případu Wonka poměrně dobře informováni, na jeho úmrtí rychle reagovali. Husákova vláda byla v krátké době zavalena žádostmi z mnoha zemí o podání bližších informací týkajících se případu Wonka, specificky z Německa, Švédska, Rakouska, Francie, Belgie, Islandu a Holandska a událost se dostala též na přetřes zasedání US House of Representatives kde o ní informoval Congresman Steny Hoyer ze státu Delaware. Dr. Robert S. Lawrence z Organizace Physicians for Human Rights (PHR) který se o Wonku a další vězněné disidenty bez úspěchu zajímal téměř rok, podal 27. dubna čs. ambasádě ve Washingtonu naléhavou žádost o povolení provést pitvu zemřelého. O zmatku který mezi Husákovou násilnickou sebrankou tato bouře mezinárodního zájmu zanesla svědčí jejich náhlá a neslýchaná aktivita. Na dřívější dopisy dr. Lawrence, poslední je datován 19. listopadu 1987 kde výslovně žádá o návštěvu Pavla Wonky vězněného v Minkovicích a to specificky pro "...there have been reports of his being beaten by prison wardens and forced to work against his will while his appeal is pending..." (vzhledem ke zprávám, že je mlácen vězeňskou stráží a nucen proti své vůli během odvolání pracovat) Husák a spol. vůbec nereagovali, stejné ne-reakce se konaly na dopisy dr. Lawrence na čs. ambasádu ve Washingtonu, poslední datován dne 17. prosince 1987. Nyní najednou ochota sama a uchylování se k přímo hysterickému alibismu:

Dokument E3 US Embassy Prague, 29. duben 1988 - oficiál US Embassy se telefonicky spojil s šéfem konsulárního oddělení čs. Ministerstva zahraničí Josefem Houžvičkou s dotazy US strany týkající se " ... nevyjasněných okolností kolem úmrtí Mr. Wonky ve vězení ... je též známo, že lékaři z PHR požádali čs. vládu o povolení vyslat dva odborníky do Prahy a že dr. Lawrence již dříve vznesl vážné obavy co se zdravotního stavu Wonky týče ... v dopise ze dne 12. dubna velvyslanci Housteckému byla zmínka, že i lékaři v Rakousku vznesli podobné obavy..." Houžvička pak v odpovědi podrobně popisuje jaká to pečlivá lékařská péče byla Pavlovi Wonkovi ve vězení poskytována:

Dne 9. dubna byl Wonka podroben podrobnému lékařskému vyšetření, kterak před umístěním vězňů do vězení vyžaduje čs. zákon. V tuto dobu "Wonka si nestěžoval na žádné zdravot problémy."
Další pravidelná lékařská prohlídka byla provedena 18. dubna. Tehdy na otázku zdali má Wonka nějaké zdravotní problémy "Neřekl nic".
Dne 20. dubna se Wonka, z neznámých důvodů, odmítl podrobit dalšímu lékařskému vyšetření.
Dne 26. dubna Wonkův "společník" v cele oznámil, že Wonka "nejeví známky života". Během osmi minut se dostavil lékař který již jen konstatoval smrt... (zde se jedná o vyložené hulváctví a sprosťárnu ke které mohou sáhnout jen komunističtí dobytkové - zde v angličtině uvedený a dokonce do uvozovek daný výraz "companion" v americké angličtině znamená "homosexuální partner". Výraz pro spoluvězně jest "cellmate" či "prisonmate" - pozn. překl. JVJ)

K dotazům ohledně zmíněných lékařských vyšetření 9. a 18. dubna - a to ve světle hlášení, že Wonka byl ve špatném zdravotním stavu když byl znovu zatčen - zejména zdali tato lékařská hlášení alespoň naznačují jeho všeobecný zdravotní stav, Houžvička sdělil, že "...on může pouze předat informace které jeho Min Zahr. obdrželo z Min. Spravedlnosti. Podrobná sdělení z takovýchto lékařských vyšetření jsou věci které mohou být předány pouze určeným expertům. Jak Min. Spravedlnosti již sdělilo v reakci na již podanou žádost k návštěvě Československa specialistů jako je dr. Lawrence, hlášení je pro ně již připraveno..." Dále Houžvička dodal, že v hlášení týkající se Wonkova vyšetření 9. dubna, mimo konstatování, že Wonka si na žádné zdravotní potíže nestěžoval též stojí, že Wonka s lékařem "nespolupracoval". Na další dotaz Houžvička podotkl, že z informací které má k disposici nelze určit, zdali Wonka vyhlásil další hladovku, či zda odmítl vůbec s kýmkoliv mluvit.

Na závěr US oficiál konstatoval, že považuje za nešťastné že pitva bez nezávislých zahraničních pozorovatelů již byla provedena, zejména přihlédne-li se k zájmu který Wonkův případ vyvolal v zahraničí. Proto požádal, aby bylo na patřičných čs. vládních místech sděleno, že zájem US vlády o smrt Wonky trvá i nadále, stejně tak o přítomnost nezávislých vnějších pozorovatelů a zdůraznil, že by bylo pro čs. výhodné, kdyby těmto nezávislým zahraničním pozorovatelům bylo umožněno nadále prostudovat příčinu a důvod tohoto úmrtí. Houžvička přislíbil předat tyto požadavky patřičným osobám čs. vlády a též informovat velvyslanectví o případné odpovědi.

V témže dokumentu, bod 4), konsulární šéf Houžvička sděluje doslova ohromující zprávu která nikde doposud publikovaná nebyla:

"... Houžvička se dále vyjádřil, že chce naši (US) Embassy ujistit, že čs. Min. Zahraničí bylo rozhodnuto kladně vyřídit žádost Federálního ministerstva zahraničí Německé Spolkové republiky (FRG, zkratka Federal Republic of Germany) a zejména žádost kancléře H. Kohla týkající se pana Wonky. (Komentář: Houžvička poukazoval na snahu FRG získat povolení k Wonkovu vystěhování do Německa.) Houžvička tvrdí, že mu bylo nařízeno aby zde Wonkovi vyšel vstříc a že on sám již připravil patřičný dokument ke schválení vysokým představitelem čs. Min. Zahraničí. K tomu též podotkl, že všichni byli smrtí Wonky překvapeni, neb oficielním úmyslem bylo vyřešit jeho (Wonkův) případ ve vzájemném porozumění s Německou stranou. My jsme "vůbec nic neskrývali" zdůraznil - (There was "nothing to be hidden" he stressed) ..."

Bylo-li toto "oficielní stanovisko" husákovské kliky, je nutno se ptát, proč byl vlastně Pavel Wonka neustále pronásledován a vězněn? Primární podstatou jeho případu byla nezávislá kandidatura, jež trestná nebyla. Pokud je pravda, že "my jsme nic neskrývali" kterak Josef Houžvička US ambasádě zdůrazňoval, musel o tomto rozhodnutí "kladně vyřídit" Pavlovu žádost o vystěhování do Německa být informován též trutnovský soud, konkrétně soudkyně Horváthová a prokurátorka Rychlíková. Jak se tedy mohlo stát, že byl Pavel Wonka těmito dvěma proradnými kreaturami de-facto z domova vylákán do Trutnova na Vojenskou správu pod záminkou "řízení" jeho vystěhovalecké žádosti, tam na příkaz Horváthové zatčen, policajty do bezvědomí zmlácen a odvezen do kriminálu v Hradci Králové? Jednalo se snad o svévoli trutnovské justiční mafie která tímto aktem způsobila humanistickému husákovic režimu mezinárodní ostudu? Proč pak tedy tyto dvě trutnovské justiční mafiánky nebyly hnány k odpovědnosti za následný diplomatický skandál, zejména když ze strany soudkyně Horváthové, jak Pavel Wonka ve své stížnosti Generální prokuratoře poukazoval, šlo o zjevné porušování platných zákonů, pro pohodlí vážených sudích specificky identifikovaných? Toto nakonec, po Sametu, odvolací soud uznal také a Wonkův horváthovský "rozsudek" nulifikoval - ale úmyslnou rušitelku platných čs. zákonů Horváthovou nechal "soudit" dál. I když snad zjevný justiční vrah Horváthová dnes namítne, že o zmíněném údajně "kladném rozhodnutí" její soud "informován" nebyl, lze věřit tomu, že o Wonkově novém zatčení a plánovaném soudu Ministerstvo zahraničí "nevědělo", když se zjevně jednalo o "zájmový případ" sledovaný jak "nejvyššími místy" v Česku, kterak byla sama t.zv. JUDr. Horváthová Krajským sekretariátem KSČ upozorněna, tak rovněž za hranicemi Husákovic samoděržavství? Na otázky tyto existuje pouze jedna, a to záporná, odpověď. Vše naopak nasvědčuje tomu, že v případě tomto zmatený Husák a spol. se snažili za sebou zametat stopy a tvářit se nevině a velice humanisticky - a veškerou kritiku a blame zaměřit, abych použil výrazu Jana Beneše, do uprdnuta, nikam - stalo se, a za to nikdo nemůže. Dle hlášení vyšetřujících lékařů, při nástupu a během trestu byl Wonka zdravý, na nic si nestěžoval a to že byl k soudu dovezen na kolečkové židli nic neznamená. Přítomný soudní lékař MUDr. Radim Pek označil Wonku za simulanta kterému se chodit nechce, což Horváthová potvrdila. To, že on krátce na to zemřel na plicní embolii, to se holt stane, na to přece umírají lidé všude, kterak jasně a srozumitelně aby tomu každý rozuměl konstatoval další odborník přes medicinu, Kojzar Jaroslav v Rudém Právu. Takže vlastně o co jde, žejo soudruzi?

Po Sametu, když se případ znovu otevřel, zmíněný soudní "lékař" MUDr. Radim Pek reportéru TV Nova na otázku proč uznal těžce nemocného Pavla Wonku schopného nástupu trestu odpověděl následovně (transcript TV Nova, 12. duben 1995): "... pokud se týče Wonkova úmrtí, nejsem si vůbec, nebo nejsme si vědomi, že by to byla chyba lékařská. Byla to věc náhody. Bylo nás tam pět lékařů kteří jsme vyšetřovali Pavla Wonku ... nám lékařům nikdo z vězeňské služby neřekl nic o zdravotních potížích Pavla Wonky po celou dobu před jeho smrtí a proto hlavní vina odpovědnosti leží na soudkyni Horváthové ...". Tedy, přeloženo do češtiny - MUDr. Pek plus čtyři další "lékaři vyšetřovali" Pavla a nikdo z nich nepoznal, že má "zdravotní potíže", ale všichni se shodli na tom, že simuluje. Ale soudkyně Horváthová to poznat měla. K čemu tedy zaměstnávat hordu jakýchsi "MUDr." když ti nejsou schopni rozeznat umírajícího pacienta od naprosto zdravého a spoléhají se zde na "medikální odbornost" poskoka v taláru. Celkem ale vzato, MUDr. Pek má vlastně pravdu. Odbornice přes medicínu JUDr. Horváthová Janu Šináglovi při telefoním hovoru 3. září 2007 sdělila následující (výtah):

"Wonka nebyl těžce nemocný. To tvrdíte Vy a okruh Vašich známých, on to všechno hrál. Na vozíku ho přivezli proto, že nechtěl chodit. On, pokud je Vám známo, zemřel na plicní embolii. Tak umírá spousta lidí a to si zavinil v podstatě sám, protože se odmítl pohybovat. Žádná choroba zjištěna nebyla, vždyť se ani na nic neléčil. Vy neznáte závěry pitevních zpráv? Pitevní posudek nezávislých amerických lékařů?..." Zde je dobře podotknout, že soudružka Horváthová pitevní posudek amerických lékařů zřejmě nezná sama, jinak by se tak hloupě nevyjadřovala.


James V. Jakoubek
April 27th 2010   
  

 

21 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Milan Milan | 28. dubna 2010 v 21:29

Takovych Wonku v nacistickych koncentracich zemrely statisice.

2 jirka jirka | Web | 28. dubna 2010 v 22:53

moc pekny a povedeny blog

3 Eda Eda | E-mail | 29. dubna 2010 v 0:20

Milý Milane, v komunistickejch v 50tejch letech zemřelo taky tisíce našich lidí na uranu taky a bylo už 5 let po válce. Ale Pavel nezemřel v 50tejch letech, ale nedlouho před bolševickým převratem r. 89 ( tedy v době, kdy už byl např. Havel StBáky připravován na státnickou funkci a v Rusku probíhala perestrojka). Nutno zde připomenout, že nedlouho po něm byl jeho bratr Jirka ve Vrchlabí zmlácen policisty, zatčen a persekuován..

4 Ruda Ruda | E-mail | 29. dubna 2010 v 0:25

Díky za článek a vzpomínku. Tady se už o Wonkovi nepíše. Nikdo si nechce dělat problémy, lidi se už zase začali posírat. Vrahové Pavla Wonky dále zdobí justici i lékařský stav. Čestným občanem Trutnova se stane Václav Havel.  Ale Trutnov dluží mnohem více nejen Pavlovi, ale i jeho rodině. Bylo by pěkné, kdyby se Václav Havel při přebírání Kulturní ceny a čestného občanství města hlasitě vyslovil (kdo jiný?) k nepotrestaným viníkům tohoto (už zase) zamlčovaného zločinu. Jsou mezi nimi konec konců občané města, jehož bude Havel čestným členem.

5 Godula Godula | 29. dubna 2010 v 7:26

Ja bych to rekl asi takto. Wonka byl prilis obycejny clovek, nebyl to prominentni chartista a proto byl temer zapomenut.

6 Historik Historik | 29. dubna 2010 v 8:54

Je nepříliš známou skutečností, že také Václav Havel byl v říjnu 1989 vážně nemocen (patrně zápal plic), ale protože byl v pracovní neschopnosti v nemocnici Na Františku, režim se jej již neodvážil zatknout, jak plánoval. Tehdejší ředitel OÚNZ Praha 1, pod kterého nemocnice spadala činil nevybíravý nátlak na jeho ošetřujícího lékaře, aby jej "koukal uschopnit," ale ten lékař to odmítl. To se už tehdy mezi doktory na Praze 1 vědělo.
Protože krátce po listopadu se takovéto křiklavé případy někdy řešily, byl dotyčný ředitel počátkem r. 1990 odvolán, což Rudé Právo interpretovalo jako "pronásledování komunistů."

7 Josef Pepa Nos Josef Pepa Nos | E-mail | Web | 29. dubna 2010 v 10:47

25.10.2005 zemřel, uštván k smrti současným režimem v Česku, přerovský lékař Jan Chmelař.
Odmítal vymáhání křivé výpověďi v případě Vladimíra Hučína.
Teď vláčí ta samá sběř od soudů k Ruzyňské věznici pana ing. Jiřího Fialu.
Státní teror zde probíhá v nezměněné intenzitě.

Komentáře jsou uzavřeny.


Aktuální články

Reklama