OPERACE JOSTEN

28. listopadu 2011 v 17:26 | Pavel Zverina |  Clanky jinych autoru
V úvodu ke knížce Josefa Jostena "Československo žaluje" (Naše vojsko 1993, původně "Oh My Country", 1949, poprvé česky 1950) se paní Jostenová zmiňuje o tom, že "mírumilovné" komunistické Československo mělo vypracováno několik plánů na fyzickou likvidaci pana Jostena, a uvádí, že se o tom rozepsal Josef Frolík v šesté kapitole jeho knihy "The Frolik Defection" (1975, později několikrát v češtině jako "Špión vypovídá"), že však v českých vydáních právě tato kapitola z nějakého neznámého důvodu chybí.

Zaujalo mě to a řekl jsem si, že by snad ta "chybějící" kapitola měla být zveřejněna pro širší veřejnost. Začal jsem tedy překládat a zároveň jsem pro jistotu učinil dotaz v knihovně samizdatové a exilové literatury Libri Prohibiti, jaká je situace u samizdatů. Dozvěděl jsem se, že naše samizdaty byly kopiemi exilového vydání (Index 1975), takže tam ta kapitola chybí také.
Velkým překvapením pro mne však byla zpráva, že v knihovně je i "samizdat" pořízený pro potřeby StB. Oni píšou všechna jména velkými písmeny a můj a jejich slovník je poněkud rozličný - díky čemuž mám dojem, že jejich překlad je poněkud mechanický - ale oba překlady jsou si blízké natolik, že jsem se rozhodl pro zajímavost namísto mého překladu uveřejnit ten jejich. Tento text, upravený na třech místech, následuje níže (skoro na konci kapitoly jsem totiž při kontrole jejich překladu s originálem našel tři překladatelské chyby; ty jsou opraveny a překlad StB je pro informaci uveden v hranatých závorkách).

Snad není na škodu upamatovat si tímto způsobem nejen to, jaký ve skutečnosti byl ten "zlatej totáč", ale především připomenout si člověka, který miloval svou vlast, a který celý svůj život neúnavně, obětavě, statečně a vynalézavě pracoval pro ni a pro to, aby byla osvobozena napřed z nacistického a později z bolševického područí. Josef Josten zemřel 29. listopadu 1985 v Londýně, na 25. březen napřesrok připadá sté výročí jeho narození.
Pavel Zvěřina

===
Josef Frolík: Špion vypravuje, kapitola VI. - Operace Josten
Jedním z posledních agentů, které jsem během svého působení na anglickém odboru "řídil", byl bývalý sociální demokrat. Byl malé postavy a měl krycí jméno "LEV". LEV, jehož pravé jméno bylo Jaroslav HODAČ, měl zcela jiné poslání než všichni ostatní agenti, které jsem ve Velké Británii řídil. Jeho úkolem bylo pronikat a podávat zprávy o četných československých uprchlických organizacích v Londýně.

Před komunistickým převratem v roce 1948 byl LEV členem jednoho krajského výboru sociálně demokratické strany. Tam na něj narazil agent KSČ dr. Jan NĚMEC. NĚMEC, přestože se vydával za sociálního demokrata, byl ve skutečnosti komunistou, který pronikl bezprostředně po válce do sociálně demokratické strany s tím, aby podával informace o její činnosti. Když se v únoru 1948 komunisté chopili moci, začali zatýkat sociálně demokratické vůdce a to na základě poznatků, předaných NĚMCEM. Ale proto, aby NĚMEC nebyl kompromitován, bylo rozhodnuto najít sociální demokracii nějakou "snadnou oběť", aby se utlumilo jakékoliv podezření, že je zrazoval NĚMEC.
Tímto mužem byl LEV, kterého NĚMEC správně odhadl jako velmi slabého jedince. LEV se ukázal jako ubohý zbabělec, který je ochoten učinit cokoliv, jen aby si zachránil vlastní kůži. Jak se pak ukázalo, sociální demokraté byli zatýkáni bez jakýchkoliv problémů a proto nebylo zapotřebí LVA použít. Nicméně však byla vytvořena legenda, že odešel do "ilegality", což ve skutečnosti učinil, ovšem nikoliv tím způsobem, jak si to představovali ti sociální demokraté, kterým se podařilo ze země uprchnout. Odešel přímo do budovy Bezpečnosti uprostřed Prahy a tam byl zahájen jeho agenturní výcvik.

Malý nervozní zrádce se tam dověděl všechno o tajnopisu, mrtvých schránkách, kontrasledování a o ostatních tricích tohoto řemesla. Po několika měsících, když byl jeho výcvik ukončen, byl poslán do Západního Německa, kde se zase "vynořil" v táboře pro politické uprchlíky.
V táboře se pečlivě řídil instrukcemi, které dostal v Praze a dopisoval si s mnoha sociálními demokraty, které dobře znal ze "starých časů" a kteří nyní žili v emigraci. Podstata všech dopisů byla prostá - "nemohli byste mne dostat tady z toho zatraceného tábora a zařídit, abych mohl pokračovat v nějaké užitečné práci a bojovat proti těm komunistickým parchantům, kteří se zmocnili naší země?"

Jeho dopisy nakonec přinesly kýžený výsledek. Jeho přátelé, kteří žili v emigraci v Londýně, se spojili s některými vlivnými labouristickými činiteli. Ministerstvo vnitra bylo ochotno udělit nešťastnému emigrantovi vstupní vízum a LEV se nakonec dostal do náruče svých přátel - sociálních demokratů v Londýně. Ti mu začali hledat místo a nějaké bydlení.
Jeden z nich, dřívější sociálně demokratický poslanec Václav HOLUB, se dostal do styku s Josefem JOSTENEM, kterého znal z československé brigády na západní frontě a otázal se jej, zda by HODAČ mohl nastoupit na volné místo účetního v tiskové kanceláři Svobodných Čechoslováků, kterou řídil JOSTEN a která také vydávala list FREE CZECHOSLOVAK WEEKLY. HOLUB JOSTENOVI vysvětlil, že HODAČ měl TBC, ale že má již infekční období za sebou a že bude jistě loyálním a snaživým pracovníkem.

Tak se HODAČ octl ve skromném a málo placeném zaměstnání v Kensingtonu, ale příliš dobře věděl, že větší část jeho příjmů bude stejně pocházet z jiných pramenů.

V době, kdy pracoval v tiskové kanceláři Svobodných Čechoslováků /FREE CZECH INFORMATION - FCI/, měla jeho práce čistě kancelářský charakter. Ale i tak měla pro náčelníka odboru v československé rozvědce pplk. Václava TÁBORSKÉHO nepochybně nějaký význam. LEV byl nyní dobře umístěn a tak mohl dohlížet na svého nového šéfa JOSTENA, kterého snad ze všech Čechoslováků v exilu vedoucí činitelé KSČ v Praze nejvíce nenáviděli. HODAČ i nadále pokračoval ve svém původním úkolu - pronikat do řad sociální demokracie ve Velké Británii, kde měl absolutní důvěru.

Nevěděl jsem, že jednou s JOSTENEM navážu přímý styk a že mu budu dopodrobna vyprávět, co se v té době dělo za jeho zády. Stalo se tak následovně:
Jednou v lednu 1974 JOSTEN četl interview, který byl se mnou otištěn v listu THE TIMES a papír mu skoro vypadl z rukou, když uviděl, co jsem řekl: že byl dvakrát vytypován pro zavraždění, že však tyto plány byly odvolány... Prostřednictvím mého nakladatele se mnou navázal styk a dotazoval se na další podrobnosti. Mohl jsem mu poslat dosti podrobné líčení operací československé rozvědky proti němu osobně a proti jeho práci - ironické uznání novinářského a politického účinku jeho úsilí. Toto je téměř doslovný text mého dopisu:
"Několikrát jsem uvažoval o tom, že Vám napíši několik řádků, abych Vám vylíčil, co vím o akcích, které proti Vám podniká režim v Praze. Muselo se to odložit až do té doby, než CIA ve spolupráci s MI5 uvolnila část informací, které jsem jim po svém útěku na Západ předal ..."

Popsal jsem pak svou vlastní kariéru v československé rozvědce a vysvětlil, co mě přimělo k tomu, abych tak rychle reagoval na jeho žádost, že jsem totiž měl pocit, že svět musí být informován o metodách používaných komunistickými rozvědkami a zejména
"abych Vás varoval, abyste byl ve své činnosti a v každodenní práci opatrnější. Abych byl zcela upřímný, nikdy jsem nenarazil na nikoho, kdo by byl v očích pražského politbyra nenáviděn tak jako Vy. ...

Nyní mi dovolte, abych uvedl několik faktů. Když jsem nastoupil na "anglický odbor" na naší rozvědce, četl jsem Váš svazek. Tento svazek byl pozoruhodně objemný, měl několik tisíc stran informací o Vás a Vaší činnosti, Vaší minulosti, o každém Vašem kroku. Přestože byl HODAČ poslán do Londýna, aby pronikl mezi členy ÚV sociálně demokratické strany, což byl úkol, při jehož plnění dosáhl mimořádných úspěchů poté, co mu byla u Vás zajištěna práce, byly jeho povinnosti rozšířeny o sledování Vaší činnosti. Krátce nato, když se HODAČ "zařídil" v Londýně, řídil jej asi tři měsíce pplk. Václav TÁBORSKÝ a zbývající dobu jeho pobytu vicekonzul čs. velvyslanectví mjr. Bohuslav MÁLEK. Rezidentura se zajímala o způsob Vašeho života, o Vaši finanční situaci, o Vaše přátele, Vaši rodinu, styky, o Váš zdravotní stav, Vaši činnost, o dopisovatele FCI a podobně.

Při čtení Vašeho svazku jsem byl překvapen mírou nenávisti, kterou Vás poctili vedoucí činitelé republiky a zejména první tajemník a prezident Antonín NOVOTNÝ, tajemník Jiří HENDRYCH, Vladimír KOUCKÝ /člen sekretariátu strany/, člen politického byra Zdeněk FIERLINGER /bývalý poslanec a mluvčí Národního shromáždění/. Prostřednictvím Rudolfa BARÁKA /ministra vnitra/ dostával anglický odbor od politického byra spoustu různých návrhů, jak zkřížit plány Vaší činnosti, jak Vás kompromitovat a také jak Vás likvidovat.

Jedna taková kampaň byla založena na návrhu, aby byly padělány některé materiály /válečného/ ministerstva národní obrany v exilu z let 1939 - 1945. Padělané materiály měly dosvědčit, že Vás do Londýna /za války/ "vysadila" Sicherheitsdienst /nacistická bezpečnostní služba/. K tomuto účelu mělo být využito Vaší patetické kontraverze, kterou jste měl za války s generálem NEUMANNEM /velitelem československých jednotek/. Materiál měl být "obohacen" o podezření, že před svým odchodem do emigrace jste měl styky s německou bezpečnostní službou ...
Bývalý velvyslanec v Londýně profesor dr. Jiří HÁJEK navštívil v roce 1957 Prahu a na jedné ze svých procházek na Náměstí republiky potkal muže, který se Vám podobal zjevem a způsobem chůze. Dr. HÁJEK neztrácel čas a zavolal náčelníkovi "anglického odboru" pplk. Vlastimilu KROUPOVI. Dal mu tuto informaci a KROUPA ihned informoval náčelníka rozvědky, ten se pak spojil s BARÁKEM. BARÁK okamžitě nařídil pohotovost "anglického odboru", pohotovost na pohraničních přechodech, u pohraniční stráže na hranicích sousedících s NSR a Rakouskem. Dále byly posíleny hlídky Veřejné bezpečnosti. Vaše fotografie byla rozeslána prakticky do všech bezpečnostních složek v Československu. Avšak zdálo se, že jste zmizel s povrchu země. Přestože o HÁJKOVĚ informaci nikdo nepochyboval, jeden bezvýznamný pracovník zpravodajské služby poručík Antonín SVOBODA - SOCHOR měl nějaké pochybnosti. Znal příliš dobře tlusté brýle dr. HÁJKA a proto poslal šifru do Londýna s požadavkem, aby bylo zjištěno, co dělá pan JOSTEN. Odpověď zněla: "Sedí ve své kanceláři na Holland Road a za celou tuto dobu z Londýna neodjel."

Daší operace již tak nevinné a humorné nebyly. Na návrh NOVOTNÉHO jste měl být unesen. Do Londýna byl za tím účelem vyslán zvláštní "diplomatický kurýr" - technický pracovník VI. Správy státní bezpečnosti, který vyrobil na místě zvláštní bednu, v níž jste měl být propašován na palubu ČSA. Ještě dlouho potom bedna stála ve sklepě budovy velvyslanectví. Pak na základě tlaku anglického odboru rozvědky byla operace odvolána. Anglický odbor společně s pracovníky rezidentury v Londýně připravil řadu návrhů na provedení únosu, ale vždy nakonec připojil negativní stanovisko, poněvadž by to mohlo vyprovokovat nežádoucí reciproční akci a v důsledku toho ohrozit operaci "LIGHT".

Později opět přišel od A. NOVOTNÉHO návrh, abyste byl zavražděn. Ve Vašem svazku jsem našel řadu návrhů, ale musím připustit, že díky "anglickému odboru" byly všechny ukončeny doplňkem, který činil celý návrh neproveditelným. Je třeba také dodat, že náčelníci odboru v té době nebyli vůbec nadšeni plánem, který se pokoušel změnit rozvědnou práci v řezničinu. Nikdy nesouhlasili s takovými návrhy a vždy našli způsob, jak je učinit neplatnými.

Kromě těchto nebezpečných operací jste byl ze strany pracovníků londýnské rezidentury vystaven "žertům". Mezi nimi byly noční telefonní rozhovory. Pokud vím, prováděl to Jan MRÁZEK a mjr. Jan KOŠKA. KOŠKA, bývalý konzul v Londýně v letech 1962 - 1967, byl Vaším "andělem strážným" a věnoval Vám svou neutuchající péči. Po svém návratu do Prahy pracoval na 3. oddělení II. odboru správy B Hlavní správy rozvědky.

Toto 3. oddělení bylo pověřeno kontrarozvědnou činností proti britské kontrarozvědce a činnosti emigrantů ve Velké Británii. Když byl KOŠKA v Londýně, měl rozsáhlé styky s našimi krajany a mezi těmito lidmi s nimiž se stýkal, byli také lidé, kteří byli Vašimi známými. ... Nemohu Vám uvádět jejich jména. V budoucnu budete muset být opatrnější. Výše uvedená skupina existovala v Londýně až do mého odchodu na Západ, ale nyní již neexistuje. Neznamená to však, že od roku 1969 pražská centrála spala a že nepracuje nová síť agentů. Nelze očekávat, že lidé, kteří mají na svých rukou krev z padesátých let, budou váhat, aby si je potřísnili novou krví.
Přeji Vám ve Vaší novinářské práci hodně úspěchů a zůstávám s upřímnými pozdravy
Josef FROLÍK".

Abych se však vrátli k dané době. Nyní zasáhl osud a všechny plány JOSTENOVA zavraždění musely být na čas odloženy. Jeden z našich agentů, který znal vše o skutečné úloze LVA v Londýně, dezertoval. MÁLEK, který LVA řídil, nám spěšně telegrafoval: "Rezervujte místo pro LVA na Olšanských hřbitovech". Věděli jsme, co to znamená. LEV byl provalen a bylo ho nutno okamžitě dostat z Londýna! Telegrafovali jsme MÁLKOVI zpět do Londýna, že je třeba, aby zařídil, aby LEV ihned odejel, ale vzhledem k tomu, že pro nás už nebude použitelný, musí ukrást všechny svazky Československé sociálně demokratické strany v exilu a přivézt je s sebou.
LEV to bez velkých potíží udělal a pozdě v noci přijel do MÁLKOVA bytu, nacpal všechny fascikly do MÁLKOVA vozu a spěšně odjel na letiště, odkud odletěl na "naléhavé léčení" do Švýcarska. Pak LEV zmizel. V Londýně jeho znepokojení "soudruzi" podali zprávu švýcarské policii. Hledali ho i v lavinové oblasti Švýcarska. Ale pod sněhem LEV nalezen nebyl, což nebylo žádným překvapením, poněvadž LEV byl již pohodlně ubytován v pražském hotelu JALTA a připravoval se na své budoucí vystoupení v československém rozhlasu a televizi, kde měl odhalit všechny "machinace" Čechoslováků v exilu, pracujících proti rodné zemi na příkaz "zlých anglických štváčů studené války".

Ale dříve, než mohl LEV tuto svou hlavní roli sehrát, byli jsme informováni, že předseda československého Národního shromáždění FIERLINGER přijal pozvání britské labouristické strany k návštěvě Londýna a mimo jiné k návštěvě Dolní sněmovny* /pozn. J.F.: LEV pak vystoupil v televizi a povinně pěl hymnu nenávisti proti Britům a jejich servilním patolízalům, Čechoslovákům v exilu. Ještě stále žije a od vlády pobírá měsíční penzi ve výši 1800,- Kčs jako uznání za své "loyální služby"./ O této návštěvě padla také zmínka před LVEM a ten nás okamžitě informoval, že jednou na schůzce v Londýně jeden z členů výboru, bývalý tajemník sociálně demokratické strany Blažej VILÍM, rozhořčeně prohlásil, že by považoval za velkou čest, kdyby se mu dostalo té výsady a mohl odstranit "toho špinavého zrádce FIERLINGERA s povrchu země".** /pozn. J.F.: Tato hrozba byla nějakou formou sdělena britské policii a pracovník zvláštního oddělení již varoval VILÍMA. Ale v té době jsme to nevěděli./

LVOVO sdělení způsobilo v rozvědce ohromení. Okamžitě jsme informovali ministra ŠTROUGALA. Reagoval tak, že by bylo třeba odložit LVOVO vystoupení jako příliš provokativní a informovat FIERLINGERA a také DAVIDA, ministra zahraničních věcí.

DAVID v celé záležitosti okamžitě uviděl propagační hodnotu. Povolal Sira Cecila PARROTA, tehdejšího britského velvyslance /dnes je profesorem na univerzitě v Lancasteru/ a ostře mu ohlásil, že "vážený" předseda Národního shromáždění nabude asi moci přijmout pozvání k návštěvě Anglie, poněvadž jeho život je bezprostředně ohrožován československými uprchlíky, podporovanými britskou zpravodajskou službou. Velvyslanec spěšně ujistil ministra zahraničních věcí, že této věci bude věnována okamžitá pozornost; návštěva může proběhnout podle plánu a britská bezpečnost se o všechno postará.

A tak FIERLINGER odjel na návštěvu a zjistil, že pouze několik málo britských politiků bylo ochotno jednat s člověkem, který byl od roku 1937 tajným ruským agentem, který pracoval a zradil československou sociálně demokratickou stranu již před rokem 1948 a který dopomohl komunistům k moci. FIERLINGER je rovněž hlavní postavou mezi zrádci, kteří pomáhali vytvářet situaci, vedoucí ke tragické smrti Jana MASARYKA.

Ale přes spojené úsilí československé a britské bezpečnosti došlo v Londýně k incidentu, který překazil politický cíl této mise. Za tuto informaci jsem zavázán iniciátoru tohoto incidentu, Josefu JOSTENOVI. JOSTEN zjistil, že FIERLINGER bude v době svého pobytu v Londýně slavit své 70. narozeniny. Poslal proto FIERLINGEROVI dopis, v němž uváděl že to musí být pro něj smutné oslavovat takovou událost vzdálen od své rodiny, a že mu tudíž posílá upomínku, aby nepropadal takové touze po domově.

Dárek tvořilo kancelářské těžítko z plexiskla, v němž byl zapuštěn [1] kousek ostnatého drátu, ustřiženého z toho, co je známo pod pojmem železná opona. Kopie dopisu spolu se vzorky upomínky byly zaslány všem velkým listům. Krabička byla ukázána v televizi a většina listů tomu věnovala články. Proslulý autor úvodníků v Daily Mirror CASSANDRA popsal FIERLINGERA jako člověka, "který viděl umírat svobodu a pomohl jí do hrobu". Skupina poslanců, vedená Sirem Tuftonem BEAMISHEM vydala prohlášení ke svým kolegům s výzvou, aby se zdrželi jakýchkoliv společných událostí v souvislosti s FIERLINGEROVOU návštěvou. A mnoho z nich náhle nepřišlo.
Když Bernard LEVIN komentoval tuto návštěvu a návštěvu nynějšího československého ministra zahraničních věcí Jana MARKA /v roce 1974/, napsal /The Times, 12. listopadu 1974/: "Uvědomuji si, že v moderním světě nemůžeme být /my Britové/[2] příliš úzkostliví na to, s kým mluvíme. ... Jsou doby, kdy demokraté musí sedět za jedním stolem s tyrany a čestní lidé s vrahy; CHURCHILLOVA slavná poučka - "Je lepší mlátit pantem než mlátit se po hlavě" [3] - platí více než kdykoliv předtím. Ale ani v nejmenším není zapotřebí, aby britská vláda přijímala oficiálně, na jakékoliv úrovni, s výjimkou obchodních jednání, představitele bezvýznamné loutkové československé vlády, která nemá žádnou moc, kterou oprávněně nenávidí její vlastní lidé, a kterou plným právem opovrhují skuteční vládci Československa ... Máme tuto pravdu skrývat, anebo ji máme rozhlásit?"

Pro mne však nadešel čas, abych se přestal znepokojovat hrozbami na zavraždění FIERLINGERA, nebo novými plány na zavraždění JOSTENA. Koncem roku 1962 mne TÁBORKSÝ zavolal do své kanceláře a řekl: "Josef, abys mohl dělat dobrého rozvědčíka, musíš se nějakou dobu věnovat chytání špionů. Pusť se do toho. Chápeš?"
Souhlasně jsem přikývl. Měl jsem být vyslán na svou první misi jako rozvědčík.
"Kam?" Zeptal jsem se.
"Londýn".

---
[1] tvořila malá krabička z plexiskla, v níž byl uložen
[2] my Američané
[3] Je lepší dát si do huby než válčit
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Pyjonearka Pyjonearka | 28. listopadu 2011 v 19:31 | Reagovat

Fierlinger se zde naskytuje nekolikrat a dobre mu tak. Skoda ze tu chybi jeho kumpan soudruh Jiri Hajek, kery s nim spoluautoroval zakon 231 ktery odsoudil bezpocet lidskych bytosti do CSkych KSConcentraku. Hajek coby byvaly clen UV KSC (organizace ZLOCZINNE a ZAVRZENIHODNE viz zakon 198/1993 ) je spolu se soudruhem Kriegelem (politruk spoluvelici LIDOVYM MILICIM o velkem Unoru 1948 spolu se soudruhem Pavlem, ministrem vnitrakem za soudruha Dubceka vyrostleho v CCCP v dobach nejvetsiho Stalinistickeho teroru, a soudruhem Smrkovskym spoluvelicim LM v 1948). Tako
PSEUDODISIDENTSKA CHARTISTICKA CHATRA je spolu s 2ma VASKY zodpovedna za PIRATIZACZNI CESKOZLODEJNU. I BENES ktery se tzv zaslouzil o stat slibil ve ZNARODNOVACICH zakonech nahrady ke kterym nikdy nedoslo. Pozdeji KSCisti ZFALSOVALI preklad Mezinar Paktu s OSN tim ze 3x ZFALSOVALI slovo REMEDY tj NAHRADA (pro puvodni vlastniky) na CeskoZLODEJske OCHRANA novych "vlastniku"-CeskoZLODEJU).
V CeskoZLODEJSKU se nic jineho za poslednich 90 let (ano od 1921) nedelo nez se KRADLO, VYVLASTNOVALO, ZABAVOVALO, ZNARODNOVALO, PRIKRADALO.
Skoda ze to to gen. LeMay ( SAC )neztermoskoval, mohl byt klid a poradek a Deaci mohli mit vetsi parkoviste

2 Milan z Nevady Milan z Nevady | E-mail | 28. listopadu 2011 v 19:34 | Reagovat

Posilam clanek (obituary) o priteli, ktery se prijel podivat na nase show "all the way from London". Told me: "Musim si poslechnout jestli nam tu nedelas ostudu!"
Show bylo "Sinatra in Ceasers" and I even got lucky to introduce Josef to Frank!

http://www.julianlewis.net/local_news_detail.php?id=6

What else can I say?

3 Pyjonearka Pyjonearka | 28. listopadu 2011 v 19:39 | Reagovat

Hajek tam sice je ale chybi tam to co jsem zde prave napsala

4 Pyjonearka Pyjonearka | 28. listopadu 2011 v 20:01 | Reagovat

po Velkem Sametovem Podrazu dal socansky minizahr v Mirovem Palaci v Haagu Hajkovi cenu + 50k guldenu tj coby DM. neni vam k zbliti

5 Josef Pepa Nos Josef Pepa Nos | E-mail | Web | 28. listopadu 2011 v 20:31 | Reagovat

Komunisti, ať byli na těch nejvyšších nebo nejnižších místech, měli vždy místo mozku kejdu, stejně jako nacisti.
V současné době se vyznačují tak velkou překombinovaností, že jsou evidentně schopni otevřít huby tak mocně, že jimi sežerou sami sebe.
NĚCO JAKO ANAKUNDY.

6 Jiri Vanek Jiri Vanek | E-mail | 28. listopadu 2011 v 23:57 | Reagovat

Zatimco vsichni chartisti jsou komunisticti sraci jak se vsude pise tak se zapomina ze nejvetsi "bojovnik" proti komunismu hucin se sraci se kamaradi:
http://zpravy.idnes.cz/mf-dnes-komorous-velebil-ruskou-okupaci-a-stb-fa5-/domaci.aspx?c=A070313_211910_domaci_miz

7 Zápaďák Zápaďák | E-mail | 29. listopadu 2011 v 1:13 | Reagovat

Diky, Rosto, za uverejneni velmi zajimaveho materialu o krajanovi, za ktereho se jeden nemusel stydet.
Pyjonyrko;
taky diky za dodatecne info. Co se ty svine Fierlingera tyce, matne si z detstvi pamatuju, ze byl taky Nazi kolaborant. Vi o tom nekdo neco? Can anyone elaborate?
Milane, diky za skvely clanek. o J. J.
Pan Josten se tedy urcite znal z mym strejdou, generalem na MO za Masaryka, ktery neodjel do Londyna s vladou. Byl jednim ze zakladatelu Odboje a r. 1943 Gestapen bez soudu popraven. Humor je nejlepsi zbrani proti vsem totalitam, diktatorkum a generalissimum...

8 Milan z Nevady Milan z Nevady | E-mail | 29. listopadu 2011 v 3:03 | Reagovat

Zapadakovi,
Jsem moc rad, ze jsem mel moznost Josefa dobre poznat a jelikoz si pamatuji na nekolik dalsich jeho "perlicek", zkusim to dat casem dohromady a napisi o nem vic.
Jedna z nejlepsich, byl plakat na Olympiadu, kde kruhy byly z ostnateho dratu, discipliny byly specialne vybrany: jako na pr. "pole vault" byl pod Vopos strelbou skok pres berlinskou zed, hazeni kouli byly zive granaty (US ananasy), strelba do terce - nekolik CIC/US spionu s terci namalovanymi na prsou atd atd.
Proste Josef byl bezedna studne napadu
jak nasrat Rusaky, mne bylo velkou cti
byt jeho "close friend" a akorat nam vsem vadilo, ze my vymysleli srandu ale
ti azbucti kokoti nemeli smysl pro humor. Brali vse moc vazne.

Ledviny mu pekne Frolik zkurvil - musel tu mit dialysis a nekdy ho to hodne zlobilo. Nezabranilo mu to ale si najit
spojeni na Frolika a zacali si psat.
I jsem cetl nekolik dopisu a nechapal jsem, jak si mohl dopisovat se zviretem
ktere se ho snazilo zavrazdit. Ovsem znaje Josifka, kdo vi co v te jeho crazy
hlave mel pro Frolika v planech.
Anglie byla na nej pysna a dala mu MBA -
u nas ho ani nikdo nezna.

Diky Rosto za ten clanek. Tak nejak jsi otevrel dvere kde se tlaci dalsi novinky. THANKS!

9 Milan z Nevady Milan z Nevady | E-mail | 29. listopadu 2011 v 3:08 | Reagovat

Zapomnel jsem na hlavni:

Na tom olympijskem plakatu pod kruhy z ostnateho dratu byla note:

RUSSIANS  DO  NOT  PLAY  GAMES!!!!!!

10 Jiri Vanek Jiri Vanek | E-mail | 29. listopadu 2011 v 3:18 | Reagovat

Re: my Američané

V CR fasouni napadli Americanku a fasisticka ceska policie jen prihlizela:
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/215338.aspx

11 Rudy Rudy | E-mail | 29. listopadu 2011 v 5:49 | Reagovat

Jak mam tomu rozumet, chcete rict, ze Skvorecti Frolika zcenzurovali, kdyz ho vydavali?

12 Moe Moe | 29. listopadu 2011 v 7:03 | Reagovat

Zajimave. Mam tu knihu vydanou Indexem v  Koline nad Rynem, a tato kapitola tam neni.
Frolik v uvodu pise:
Tim, ze jsem odesel na Zapad a mohl jsem pod stovky agentu ceske a sovetske sluzby prilozit doutnak, jsem snad castecne splatil dluh, ktery jsem mel vuci sve nestastne zemi a jejimu lidu.

Ale jak kolemjdouci ctenar poznamenal:"Mohl jsem" neznamena "Udelal jsem".

13 Vyslo to v Indexu, v Koline n/R. Vyslo to v Indexu, v Koline n/R. | Web | 29. listopadu 2011 v 9:16 | Reagovat

[11]: Nevyslo to u Skvoreckych, ale v nemeckem Indexu, a to nekolikrat. Proc tam zrovna tahle kapitola chybi ale nebylo nikdy poradne vysvetleno. Frolik se to snazil po letech napravit publikovanim v exilovem casopisu, ale kdo vi, kde je tomu casopisu konec, tak jsem rad, ze to vyslo znovu, ze to nezapadne. Josten byl naprosta jednicka - takze taky neprekvapi, ze mel se spoustou krajanu problemy... to by ani nebyli Cesi, zejo. (Kliknete si na 'Web'.)

14 mz mz | 29. listopadu 2011 v 11:06 | Reagovat

a tuto knihu niekto cital? zaujimalo by ma, ci sa mi ju oplati hladat (vydana bola v 2009?):
Zapomenutý "nepřítel" Josef Josten se jmenuje více než sedmisetstránková monografie historičky Milady Polišenské. Je výsledkem několikaletého výzkumu v amerických, britských a českých archivech i jeho pozůstalosti. Osobnost tohoto exilového publicisty, spisovatele a vydavatele, který prožil téměř půl století ve Velké Británii, přiblíží dnešní Historické obzory.

16 Re: Zapomenutý "nepřítel" Josef Josten Re: Zapomenutý "nepřítel" Josef Josten | 29. listopadu 2011 v 23:02 | Reagovat

[14]: To vite, ze se vyplati tuto knihu si precist - krome vyse zmineneho nekolikatisicistrankoveho svazku StB je to totiz jedina kniha o panu Jostenovi. Je tam sice par chybicek, ktere se rozhodne nemely vyskytnout nekomu, kdo ten subjekt udajne studoval nekolik let po celem svete, ale i tak to rozhodne stoji za to.

17 Petr Kohout Petr Kohout | E-mail | 30. listopadu 2011 v 2:14 | Reagovat

[7]:Ahoj Zapadaku,
zda Fierlinger kolaboroval s Nemci nevim - byl temer celou valku, jako velvyslanec v SSSR. O cemz, ale nepochybuji je, ze byl agentem Kremlu. Byl doslova bolsevickou patou kolonou u socanu. Ti ho sice na sjezdu v Brne v roce 1947 vykopli, ale to uz bylo o vsem stejne rozhodnuto. Pokud se tyka Frolikovy knihy Spion vypovida, pripadala mi dosti nepovedena. Radoby autobiografie, kde autor mnohokrat zmenil (jak sam upozornuje) jmena a mista, se timto dostala na uroven limonadovych smyslenek. Frolik sam mi pripadal, jako obet sveho nekdejsi povolani: vidi svet jen a pouze ocima rozvedcika, vsichni jsou podle neho agenti, agenti-dublari, rezidenti konspiracnich sidel apod. O nekterych sebevrazdach v knize rika, ze to byly vrazdy, ale neuvadi jediny dukaz tohoto tvrzeni. Pousti se v knize do vlastnich analyz, ktere (jak bylo pozdeji prokazano) se odehraly jinak a popisuje veci, ktere nekdy nekde od nekoho slysel, jako fakta. Buh vi, ze nejsem snob, ale i kdyz to beru tim nejstrizlivejsim ctenarskym pohledem, jeho kniha je brak. Radu veci, ktere Frolik ve sve knize napsal vyvraci jeho estebacky kolega, rovnez na Zapad uprchnuvsi Ladislav Bittman, ve sve mnohem lepsi knize Spionazni opratky.

18 jkorcak jkorcak | E-mail | Web | 30. listopadu 2011 v 2:30 | Reagovat

[1]: Nehodlám ani v nejmenším obhajovat komunistickou minulost Dr. Františka Kriegla. A je mi nepříjemné, že se do této diskuze zapojuji, původně jsem to opravdu neměla v úmyslu. Nicméně vy zde jako anonymní člověk ze zálohy a ze tmy a pěkně v bezpečí (a přesto se neodvážíte říci nahlas své jméno) lijete kýble špíny na člověka, kterému nesaháte ani po kotníky. Zjevně vám dělá potíže dát dohromady byť jen jedinou větu, která by měla hlavu a patu, o úrovni vašeho vyjadřování ani nemluvím. Dr. František Kriegel byl vzdělaný člověk. Byl to bojovník a byl nesmírně statečný, bohužel se ocitl na jiné straně barikády než-li vy a než-li všichni na tomto blogu. To nic nemění na tom, že (zatímco vy tady anonymně mlátíte hubou) František Kriegel za svou věc nasazoval život ve válce ve Španělsku (kde byl, pokud vím, raněn, ale o tom se nikde nepíše), v Číně, za okupace byl on i paní Riva Krieglová aktivní v boji proti nacistům, jeho paní byla zatčena spolu s Fučíkem (no ano, a moc pěkné věci o tom vyprávěla, ale nebojte se, nehodlám vás s tím unavovat) a přežila opravdu jen zázrakem. Nebyla v koncentráku jako židovka, ona proti Němcům aktivně bojovala! O statečnosti doktora Kriegla by vám mohli vyprávět Španělé, Číňané, ale i Američané. V roce 68 jako jediný odmítl podepsat tzv. Moskevský protokol. Odmítl přímo v jámě lvové tváří v tvář té opici Brežněvovi a celému sovětskému velení, kdy čelil obrovskému tlaku (i ze strany české delegace) obklopen policií, armádou a proti namířeným samopalům. Málokdo ví, že jej Sověti zatkli a nutili naši delegaci, aby se vrátila do Československa bez něj a navíc se jej Sověti pokusili i unést a Svoboda jim ho tenkrát doslova vyrval ze spárů. Přesto ani na okamžik nezaváhal a nepodepsal. Nemohu si pomoci. Obdivovala jsem ho. Vždycky jsem ho obdivovala a trošku jsem se ho i bála. Přišlo mi, že čelí svému osudu až s ledovým klidem a obrovskou převahou. Na to, abyste ho urážela nemáte paní (okostýmovaná v ubohoučkém rudém šátečku), ale přesto mi to vadí. Myslím, že byste se měla nejdříve naučit gramatice. Nejenom té české. Také té lidské. A je mi úplně jedno, jestli se tady na mne všichni vrhnete jako psi.

19 Zápaďák Zápaďák | E-mail | 30. listopadu 2011 v 3:04 | Reagovat

Ahoj Milane;

diky za dalsi info o Panu Jostenovi. Ten plakat OH s tematikou Rudeho raje a Zelezne opony bych moooc rad videl. To je spice! Z toho muselo mit politbyro infarkt. To ti preju, ze jsi ho dobre znal. Pokud ten plakat mas, naskenuj v Kinku, posli Rostovi a treba to da sem do placu. That's real history!

Petre;

taky diky za dalsi info ohledne hajzla F'gera. Holt uz mi pamet obcas vypadne (zuby mam este vsechny svy...), ale taky si matne vzpominam, ze ohledne F. a nacku mi to rikal partak na vrtech (povysil jsem z Bytizu) v Krusnejch horach. Cela parta byvaly muklove, ale uz pred Jarem talo a Stbaci nas v tom zapadakove neotravovali. Ovsem, zima tam byla krusna, -25 st C, vichr profoukl ty seprany a chatrny vataky, po kolena ve zmrzlym bahne. Za to na sachte ve 2 km dole bylo vedro jak v pekle a nebylo kam utyct, nebo se uhnout, kdyz byl pruser. Kazdej den nekdo na dile zarval.
Frolikovo mlzeni me neprekvapuje; jednou komous, porad komous.
A zbytku taky diky za info.
Tohle konkretni forum se urcite vsem libi, vcetne byvaleho Hanaka Rosti. Mam ten dojem, ze stin usmevu Pana Jostena nikomu z nas nedovoluje psat ptakoviny.
Nakonec starej for; libi se Amikum.
Otazka: reknete mi nekdo definici jesterky.
Odpoved: krokodyl, kterej prezil komunismus... je to z konce 60' let.

20 ODS - zabij bábu ODS - zabij bábu | Web | 30. listopadu 2011 v 13:39 | Reagovat

Český "národ" je sen každého diktátora. Když u nás někdo vybočí z šedivého průměru, tak se proti němu všichni spojí, ale na hajzla si nikdo netroufne. Hitler podporoval Čechy sociálními výhodami, protože takových lidí potřeboval co nejvíc. :-!

21 Milan z Nevady Milan z Nevady | E-mail | 1. prosince 2011 v 4:52 | Reagovat

Zapadaku,
Udelal jsem blbost a ten muj plakat (ktery upoutal i velkou pozornost Amiku), jsem pujcil kamaradovi, ktery byl editor velkeho casopisu a chtel to dat na "cover" jeho platku.
Uz ho 5 let uhanim (sel do penze) a on slibuje, ze to hleda. Mam ale spojeni
s Dr. Lewisem MP a rovnez jsem si psal
s pani Jostenovou. Zatim neprislo nic nazpet a ja doufam, ze je jeste nazivu
a proste trebas nemuze psat.
Plakat ale sezenu - sam mam na tom nejvetsi zajem (Amikum se neda verit -
ztratil jsem dost videos (VHS?), knizek
a hlavne fotek. Proste maji blbou pamet na vraceni.)

TRUST NO ONE!

Ten plakat ale musim mit nazpet a Rosta
by to urcite uverejnil. Velmi vtipne a
vystizne.
btw: jeho pani je (byla) Anglicanka a
psala mi po Pepove smrti dost casto.
Znali jsme se dost dobre.

22 Vitezslav Haramule Vitezslav Haramule | 1. prosince 2011 v 5:43 | Reagovat

Pane Milane zijete v USA.One US cent mince  ma kratky napis komu muzete verit. Zivot je potom daleko snazsi.

23 Milan z Nevady Milan z Nevady | E-mail | 2. prosince 2011 v 3:23 | Reagovat

Pane Haramule, bez toho co je na te minci by zivot nebyl mozny.
Akorat holt nesmim pujcovat plakaty.....
a TRUST NO ONE se bohuzel vztahuje na lidi.

24 Zápaďák Zápaďák | E-mail | 2. prosince 2011 v 20:15 | Reagovat

Milane;

tak to je blby re: toho super-plakatu.
Vanoce jsou za dvermi, ale snaz se to vraceni vydupat; I know, it ain't easy.
Ja se tresu jako Alik na gumovou blechu abych 'softcopy' tohoto 'poke in the eye of the "peace-loving", bloody sickle & hammer Evil Red Empire' veledilka mohl rozeslat 'all across the cyberspace." May God rest the soul of the brave Mr. J. Josten.
Tohle mi pripomnelo klasickej vyrok Ronnieho R. v roce 1990: communism has proven that it is unfit for human society nor for Hell where they already have it, or in Heaven, where it is not needed. Parafrazuji...

25 Zápaďák Zápaďák | E-mail | 2. prosince 2011 v 21:21 | Reagovat

Milane;

prave mi z Boca Raton, FL, prislo pozvani k vam do Vegas. Ted si nevzpomenu, zda jsi zenaty, ale bude tam jedna chytra a pekna baba bud ceskeho puvodu, nebo ceskeho manzela.
Biofyzika je stejne zajimava. Ja se do pouste dostavim az na jare.
http://news.a4m.com/issues/20111201_2/

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama