Prosinec 2012

Smutny vtip...

13. prosince 2012 v 20:53 Clanky jinych autoru
A Lawyer, an Illegal Alien, a Pathological Liar, a Muslim, a Communist and a Black Guy walk into a bar.
Bartender asks....
"What'll it be, Mr. President?"
---
Pro ty co umi jen rusky, zde je preklad:
Pravnik, nelegalni pristehovalec, patologicky lhar, muslim, komunista a cernoch prijdou do baru.
A barman se pta:
"Co si date, pane prezidente?"
---

Ze zeme bezpravi...

13. prosince 2012 v 16:44 | Lidka Pachtova |  Clanky jinych autoru
Poznamka R.H.: Nizeuvedene mi poslala Lidka Pachtova. Preji vse nejlepsi lidem v Cesku, i tem, kteri trpi tim nepricetnym Stockholmskym syndromem a mysli si, ze Cesko je pravnim statem.
---
Vážený, milý Rossi,
v příloze ti zasílám k informaci další odpověď, k dalšímu dotazu soudu v žalobě 6C539/2005 OS Pha 3, kde paní Věra Marsová, kterou zastupuji na základě plné moci, čeká na odškodnění a uznání za bezprávi pro své zemřelé rodiče a pak také sebe a svou zemřelou sestru již od 6.března 1948, přestože již byly vydány před mnoha desítkami let rehabilitační rozsudky a jiná rozhodnutí ve prospěch jejího otce- učitele. (Ženy komunisté přehlížely zvysoka jako vzduch). Z obsahu je patrné, o co jde. Komunistický režim a bolševismus (hlavně lži a lhostejnost a otupělost) je bohužel ve veřejné moci a v mnoha jiných lidských myslích hluboce zakořeněna. Lidé jsou si odcizeni ve stylu, nehas, co tě nepálí. Nevím, zda je to publikovatelné v této versi odpovědi, ale nemám sílu to přepisovat do formy článku, valí se na mne další starosti s úřady (například 14.12.2012 mám jít k výslechu na Policii na Prahu 10, se kterou mám velmi špatné zkušenosti z roku 2006.
Přeji hezký den
Pachtová Ludmila
---
Obvodní soud pro Prahu 3
6C539/2005

Odpověď žalobců k dotazu paní soudkyně

Vážená paní soudkyně,

Česká republika- stát je jenom jedna. Proto by za žalovaný stát měl k soudu chodit souběžně na jednání jednat jen jeden zástupce (na kterém by se měli vedoucí dotčených organizačních složek státu dohodnout, anebo by měli být zváni zástupci postupně, když občanský soudní řád nepřipouští, aby za jednoho žalovaného (v tomto případě za stát) vystupovalo souběžně před soudem více jednajících osob- zástupců. (I z důvodu úspory času).

1) K Vašemu dotazu na výši požadované částky odškodného sdělujeme, že se na ní nic nezměnilo od doby podání žaloby (dne 17.3.2005), respektive od doby, kdy Krajským soudem v Praze došlo k rozdělení řízení na dvě části- na nemajetkovou a majetkovou, tj., bylo žádáno pro paní Věru Marsovou 500000,-Kč, a pro paní Jarmilu Kotěšovcovou, resp. jejího syna Václava Kotěšovce, když paní Kotěšovcová zemřela 30.dubna 2005, též 500000,-Kč (pokud nedojde k vrácení -k zápisu vlastnického práva v katastru nemovitostí k domku Nová Ves pod Pleší č.p. 106 s příslušnými parcelami- každému z žalobců polovinou- jejich cena v blízkosti Prahy je zřejmě větší než 1 milion kč), tj. k zápisu, že se na základě rozsudku 15Tr116/1968 ZV KS v Praze (v právní moci od 22.5.1969) ruší neplatná rozhodnutí o nabytí vlastnictví státem a všechna rozhodnutí navazující (zápisy z roku 1956 a 1960 a 1997 v pozemkových knihách, převzaté neoprávněně do katastru nemovitostí), a v návaznosti na tato rozhodnutí v rámci dědických vztahů, že se připisuje dědictví paní Věře Marsové jednou polovinou a paní Jarmile Kotěšovcové (zemřelé 30.4.2005), a dále panu Václavu Kotěšovci jednou polovinou. Poukazujeme na skutečnost, že neexistuje žádný veřejný zájem, kterým by bylo možné odůvodňovat bránění v užívání a maření zápisu v katastru nemovitostí, že to bylo a je v rozporu s mezinárodními úmluvami a Ústavním pořádkem tehdy, i nyní.

Pokud současná cena domku je menší, než 1 milion, pak za škodu je zodpovědné vedení Pozemkového fondu ČR

Jak z odůvodnění posledního usnesení Městského soudu v Praze vyplývá, nebylo zastaveno ani zamítnuto řízení o vydání domku s parcelami proti ČR - Ministerstvu spravedlnosti. Ministerstvu spravedlnosti vznikla již v roce 1969 zákonná povinnost zabezpečit zápis vlastnického práva zpět na rodiče žalobců, respektive jejich dědice tak, že do pozemkových knih mělo být zapsáno, že zápisy o nabytí do vlastnictví státu jsou neplatné, a měla být zapsána jména rodičů žalobkyň, případně žalobkyň, a pak také žalobce Václava Kotěšovce.

2) Domníváme se také, že kromě této částky by mělo náležet každému z žalobců úrok z prodlení z této částky 500000,-Kč, počítaný podle nařízení vlády ČR, a to minimálně ode dne podání této žaloby, když ne od roku 1992

3) K Vašemu dotazu v čem spatřujeme účast žalovaného ČR - Ministerstva financí sdělujeme opakovaně:

4) Ke zcela nezákonnému faktickému zabrání domku s parcelami cizími osobami (znemožnění užívacích i vlastnických práv osobám - paní Anně a Rudolfu Šedivému a jejich dcerám- žalobkyním Jarmile a Věře Marsové) došlo 6.března 1948. Bylo to spácháno z příkazu Jana Chlupáčka, Antonínem Součkem a Klementem- všichni v té době ve funkcích KSČ (asi samozvanci), Jan Chlupáček, zneužívaje funkci Okresu Příbram, expozituře Dobříš, řídil a úkolovou Antonína Součka- ze kterého udělal předsedu Národní fronty v Nové Vsi pod Pleší, a Klement byl tajemníkem na ONV Nová Ves pod Pleší. Jako záminku vyhnání z domku a loupež automobilu Praga Baby si Jan Chlupáček vzal výmysl, že pan Rudolf Šedivý byl odsouzen podle malého retribučního dekretu (138/145 Sb. zák.) a výmysl, že byl na majetek pana Rudolfa Šedivého kvůli tomu odsouzení podán návrh na konfiskaci dle dekretu 108/1945. Dokonce Jan Chlupáček napsal "výměr" o zavedení "národní správy", že so domek Rudolfa Šedivého a automobil dává do národní správy podle dekretu 5/1945 Sb., kterýžto dekret se týkal výlučně výrobních podniků a majetkových podstat a to zrádců atd., netýkal se rodinných domků. Tak byla zcela protiústavně zavedena národní správa nad manželským ložem paní Anny Šedivé a Rudolfa Šedivého. A odborníkem na správu tohoto manželského lože byl stanoven Antonín souček (poštovní doručovatel, nedelegovaný Antonínem Chlupáčkem do funkce předsedy místní Národní fronyt v Nové Vsi pod Pleší.

5) Skutečnost však byla, že pan Rudolf Šedivý byl pouze nepravomocně nařčen v červnu 1947 trestní nalézací komisí ONV Příbra- Dodbříš- nepravomocně odsouzen, ale že se odvolal k Zemskému národnímu výboru v Praze, který plnil funkci odvolacího orgánu dle malého retribučního dekretu 138/1945 Sb. zák.. Chlupáček se Součkem, Jelínkem a Klementem nevyčkali, až odvolací orgán rozhodne. Zemské národní výbor v Praze - trestní odvolací komise pak zrušil prvoinstanční nezákonné rozhodnutí, jako nedůvodné, zcela nezákonné (Rozhodnutí Zemského národního výboru v Praze - TOK (trestní odvolací komise) z 25.11.1948 o nezákonnosti rozhodnutí o údajné nespolehlivosti pana Rudolfa Šedivého a o zrušení trestů uložených trestní nalézací komisí ONV Příbram- Dobříš panu Rudolfu Šedivému nabylo právní moci 5.ledna 1949.

6) Za křivé nařčení a nezákonné vyhnání celé rodiny z domku a nezákonné znemožnění výkonu práce učitele a řídícího hrozilo Janu Chlupáčkovi i Antonínovi Součkovi atd. trestní stíhání a odsouzení podle tehdy platných zákonů až na 20 let, a proto dál lhali a štvali proti rodině Šedivých, a zaštiťovali se členstvím v KSČ (za války možná byl některý z nich ve fašistické Vlajce, protože i za války v roce 1940 po povodních vyšel proti čestnému panu Rudolfovi Šedivému štvavý článek). Jan Chlupáček nastoupil pak od prosince do funkce na Ministerstvu zemědělství. Noví lidé na úřadu ONV se pak snažili zjistit, proč byl pan Rudolf Šedivý s rodinou vyhnán z domku a proč byl Chlupáčkem a Antonínem Součkem zbaven práva učit na škole v Nové Vsi pod Pleší a vykonávat funkci řídícího, avšak nic nezjistili, šetření nedokončili. Jan Chlupáček nadále posílal z Prahy do Nové Vsi pod Pleší nactiutrhačské dopisy, v nichž nařkával pana Rudolfa Šedivého z nespolehlivosti za okupace i po okupaci, aniž by sdělil z čeho činí tyto závěry.

7) Pan Kocour z ONV Dobříš proto psal například v roce 1951 do Prahy na Zemský národní výbor v Praze, ať zajistí protokolární výpověď Jana Chlupáčka o tom, z čeho čerpá své závěry o panu Šedivém (chystal se zjevně získat důkazy pro zahájení řízení proti Chlupáčkovi). Avšak utekl další rok vlády pod praporem KSČ a naopak byl pan Rudolf Šedivý zatčen 30.ledna 1954 a neprávem odsouzen ve vykonstruovaném politickém procesu 1T22/1954 KS v Praze spolu s panem JUDr.Záděrou, Krejcarem, Froňkem, Součkem, kde je neprávem prokurátor obviňoval z velezrady, které se měli dopustit tím, že se sešli dvakrát v kavárně v Praze a povídali si o svobodných volbách, a že pan Rudolf Šedivý převzal plán reorganizace ministerstva zemědělství, a tento plán nepředal bezpečnosti. V rámci tohoto vykonstruovaného politického procesu (při němž byl ve vazbě na smrt umučen pan Josef Vacek ) pak byl dne 15.dubna 1954 kromě neoprávněného trestu odnětí svobody, pod vedlejší protiústavní rozsudek propadnutí všeho jmění (v rozporu s Ústavou §158 odst 2 - domek je nezcizitelné osobní jmění) skrýván i hrůzný trestuhodný čin vyhnání celé rodiny pana Rudolfa Šedivého z domku již 6.března 1948, místo aby justice v Praze zahájila trestní stíhání pachatelů, kteří to spáchali.

8) Tak se stalo, že ideální polovina domku s ideální polovinou parcel, psaná vlastnicky na pana Rudolfa Šedivého, byla v pozemkových knihách na základě rozsudku 1T22/1954 KS v Praze přepsána do vlastnictví státu.

9) Antonín Souček, jeden z pachatelů se na ONV v Dobříši stal členem různých komisí- bezpečnostní, finanční, takže dál mohl vyvíjet úsilí, aby se jeho hrůzný skutek spáchaný na rodině Šedivých (též na dosud žijící žalobkyni paní Věře Marsové) nějak zakryl, a tak v roce 1960 přijala finanční rada ONV zakrývací papírové rozhodnutí, že ideální polovina domku psaná na paní Annu šedivou se předává do vlastnictví státu, že domek je užíván státem na základě jiných právních důvodů (nesděleno jakých, avšak bylo odkázáno na rozsudek 1T22/1954 KS v Praze). Takže pak Lidový soud v Příbrami na základě tohoto rozhodnut finanční rady přepsal též polovinu domku paní Anny šedivé formálně na stát. Rozhodnutí finanční rady ONV Příbram-Dobříš se sice odvolávalo na vyhláško z roku 1959, avšak ta se na tento případ nezákonného vyhnání rodiny z domku ode dne 6.března 1948 nevztahovala. Tento zápis byl také v rozporu s ústavou z května 1948, §158 odst 2. (Odtud je částečně dovozována pak příslušnost ČR - Ministerstva financí, když agendu a kompetence k vyřizování po finančních radách ONV převzalo toto Ministerstvo od roku 1991)

10) Pak v roce 1969 v rámci rehabilitačního soudního řízení 16Tr115/1968 ZV KS v Praze byl vydán rehabilitační rozsudek, že se prohlašuje za nezákonný a nedůvodný soudní rozsudek 1T22/1954 KS v Praze, že ruší soudní rozsudek 1T22/1954 KS v Praze ve znění rozsudku Nejvyššího soudu ČR, včetně všech vedlejších trestů, včetně všech rozhodnutí navazujících na rozhodnutí o propadnutí všeho jmění. I když pan Nejvyšší soud ČR v roce 1969 (po obsazení vojsky Varšavské smlouvy) konal řízení, údajně z popudu ministra spravedlnosti Němce ke zrušení rehabilitačního rozsudku, tak ve vztahu k panu Rudolfovi Šedivému bylo toto řízení zastaveno, protože zemřel. Proto rehabilitační rozsudek ve vztahu k panu Rudolfovi Šedivému nabyl právní moci dne 22.5.1969

11) Na základě toho mělo Ministerstvo spravedlnosti, příslušné k provedení rehabilitace dle rehabilitačního zákona 82/1968, zákonnou povinnost zařídit zápisy vlastnických práv na pozemkových knihách tak, aby bylo zapsáno, že zápis z roku 1956 učiněný na základě rozsudku 1T22/1954 KS v Praze na stát, je neplatný na základě rozsudku 16Tr115/1969 ZV KS, a též že je neplatný zápis z roku 1960, týkající se poloviny paní Anny Šedivé, když též byl učiněn na základě rozsudku 1T22/1954 KS v Praze (ač paní Anna šedivá nebyla za nic odsouzena).

12) I když Ministerstvo spravedlnosti bylo příslušní k zabezpečování rehabilitace, tak výplatu náhrad pak mělo zabezpečovat Ministerstvo financí podle pokynů z Ministerstva spravedlnosti. Paní Anně a Rudolfovi nebyly vyplaceny náhrady, ani vrácen domek, rehabilitace byla bojkotována, nebyla dodnes naplněna (Odtud tedy opět pramení částečně příslušnost ČR Ministerstva financí).

13) V roce 1990 pak měl pak Nejvyšší prokurátor zákonnou povinnost postavit před soud ty prokurátory, kteří se podíleli na křivdách občanům, tedy také ty prokurátory, kteří neplnili povinnost stíhat trestný čin z 6.3.1948 vyhnání rodiny z domova, ač o tom věděli (například prokurátor Kudrna, který byl také iniciátorem zavření a neoprávněného obvinění skupiny v roce 1954, a pak prokurátor Prokop). Rodině tak mohly být napraveny křivdy především od pachatelů Tuto zákonnou povinnost však prokuratura nenaplnila. Za to zodpovídá opět Ministerstvo spravedlnosti.

14) V roce 1991 pak byl vydán zákon o mimosoudních rehabilitacích 71/1991 Sb., Paní Anna Kotěšovcová a paní Jarmila Šedivá podali žádost k Ministerstvu financí na základě tohoto zákona, když tehdy domek s parcelami byl psán v pozemkových knihách ve vlastnictví státu a ve správě MNV Nová Ves pod Pleší. Ministerstvo financí se samo cítilo být kompetentní- příslušné k náhradám těmto paním podle tohoto zákona, přičemž však podle jejich výpočtu by náleželo za jednu polovinu domku pouze 22000,-Kč a za druhou polovinu domku 30000,-Kč, což je absurdita, když jde o ideální poloviny. Navrch však měli zaměstnanci Ministerstva financí na obě paní nesplnitelné požadavky. Chtěli, aby jim obě paní dodaly doklad, že domek s parcelami nejde vrátit.

15) Domek se zpustošenou zahrádkou se totiž nějaké soukromé osobě líbil (nejdříve bývalému řediteli státního statku, pak nějakému fyzickému podnikateli podnikajícímu s oleji), takže sice nebrání vrácení žádný veřejný zájem, avšak Katastrální úřad Příbram, bojkotoval protiprávně v roce 1994 vrácení, i když MNV Nová Ves pod Pleší (pan starosta Kolouch), podepsal smlouvu o vydání.

16) V roce 1997 pak tajně přepsal kdosi v katastru nemovitostí údaje tak, že byl připsán do Správy Pozemkového fondu ČR, přičemž vedoucí zástupci začali předstírat, že domek slouží zemědělské výrobě, že tedy měli paní Jarmila Kotěšovcová s paní Věrou Marsvou požádat o vydání dle zákona o půdě!!! (Přitom v roce 1992 skončila lhůta pro možnost uplatňování nároků podle zákona o půdě..). To byla další podvodná činnost v řadách veřejné moci vůči žalobkyním. Jak mohli v roce 1992 požádat o vydání dle zákona o půdě u pozemkového úřadu a vyzvat pozemkový fond ČR, když tehdy byl domek psán v pozemkových knihách a všude v roce 1991, až do roku 1997, ve správě MNV Nová Ves pod Pleší. Tehdejší advokát pan Dvořák se bránil proti tomuto dalšímu bezpráví. Tak ubíhaly další roky, a požadavek, aby paní Kotěšovcová a Marová dodali doklad o tom, že domek nelze vydat, se stal reálně nesplnitelný. Proto v roce 2005 byla podána žaloba i proti ČR Ministerstvu financí, když na obě paní byly kladeny z této strany úřadů států nesplnitelné požadavky (za situace, kdy z domku byly vyhnány trestuhodnými skutky, kdy tedy měl stát povinnost z vlastní iniciativy stav napravit do původního pokojného stavu, ve prospěch žalobkyň. Další nesplnitelný požadavek ze strany Ministerstva financí byl požadavek, aby paní Věra Marsová s paní Jarmilou Kotěšovcovou dodaly znalecký posudek o ceně domku a příslušných parcel, a to však s cenou odpovídající okamžiku, kdy domek pozbyly. Tuto cenu - znalecký posudek nemohly a nemůžou ani dnes žalobci dodat, protože pachatelé trestného skutku vyhnání rodiny z domova- z domku Nová Ves pod Pleší čp.106 jim žádný znalecký posudek nedali. Ministerstvo financí se také domáhalo, aby žalobkyně nechaly vyrobit posudek od znalce. I tento požadavek je nereálný. Klíče od domku má neznámá osoba- neznámý pachatel. Žádný znalec nemůže určit, jaká byla cena. O nějakém zhodnocování od roku 1949 nemůže být řeč, když domek byl žalobkyním a jejich rodičům odcizen trestným skutkem. (Dle novely trestního zákona se skutky komunistických funkcionářů staly nepromlčitelné, avšak v konci roku 1999 už údajně všichni pachatelé byli mrtví. (I když se žalobkyně dodnes nedozvěděli, kdy údajně zemřel například prokurátor Kudrna - soudíc v roce 1954).

17) O statečnosti a poctivosti a národním vlastenectví a lásce k dětem pana Rudolfa Šedivého za války, nemůže být pochyb. Svědectví v 80.letech do sborníku ke 100.výročí založení školy v Nové Vsi pod Pleší o něm napsali učitelé, kteří ho jako učící zažili za války, jako řídícího.

18) Nutno připomenout, že pan Rudolf Šedivý, když přišel z nařízení od Chlupáčka a Součka a skrz pomluvy Jana Chlupáčka neoprávněně o práci řídícího od 1.6.1948 a o práci učitele v základní škole Nová Ves pod pleší, tak paní Anna Šedivá (o tři roky starší než on) ve věku 56 let neměla žádnou práci ani žádné podpory, rodina finančně strádala, rodiče žalobkyň byly do konce života odkázány na pomoc a finanční zabezpečení od žalobkyň. Náhrady mzdy panu Rudolfovi Šedivému za dobu strávenou neprávem ve vězení, se však počítaly ze mzdy, kterou pobíral před zavřením, nikoli ze mzdy o mnoho větší, kterou by pobíral jako řídící školy, z kteréhož zaměstnání byl neprávem lháři, zneužívajícími svou veřejnou moc i stranickou legitimaci, vyhnán.

19) I v současnosti, pokud Ministerstvo spravedlnosti rozhodne o nějakých náhradách- mimosoudní dohodě, anebo soud proti ČR Ministerstvu spravedlnosti (právnímu nástupnické složce státu po předchozím Ministerstvu spravedlnosti zodpovědnému za neplnění a nezákonné jednání justice), tak zřejmě to bude ČR- Ministerstvo financí, které za žalovaný stát by finančně mělo rozsudek ve prospěch žalobců z finančních prostředků státu naplnit, pokud domek s parcelami nebude připsán do vlastnictví žalobců.
V Praze dne 12.12.2012 za žalobkyni paní Věru Marsovou
Pachtová Ludmila
V Praze dne 12.12.2012 za žalobce pana Václava Kotěšovce
Václav Kotěšovec osobně

---

Nesouvisla uvaha

13. prosince 2012 v 16:26 | Karel Jemelka |  Clanky jinych autoru
Jedna zdánlivě nesouvislá poznámka.

Tak si kdysi čumím na TV H@vna. Vědomostní soutěž.

Otázka: Nejvyšší hora Evropy? Ze mě a o milisekundu později i ze soutěžícího vyjelo Mont Blank. Haha, špatně. Správně je přece Elbrus.

Rozčílilo mě to. Co mě to neoblíbená zeměpisářka Markovičová na základce učila? Pamatuji si, že geografická hranice Evropy s Asií probíhá Uralem k jihu, pak řekami a železničními tratěmi ke Kaspiku, pak k Černému moři. Bosporem a Dardanelami do moře Egejského. Jo tak to holt bejvalo.

A kde je sakra Elbrus?
No a onen soutěžící podal protest, Učebnice zeměpisu vydaná komunisty (tak jak se to učil) mu dala za pravdu. Byl s omluvou uplacen a umlčen.

Co je ve věci? Geografii hranic Evropy a Asie změnili prounijní geografové. Evropa proti dřívějšku sice pouze geograficky anektovala kus Asie. (bylo by nasnadě se zeptat třeba Japonců, kde leží ony hranice. Nedochází li zde k územním sporům věštícím příští potíže.) Ale vem to nešť. Asijská uhnije ještě nefunguje, není tedy s kým se přít.

Ale proč vlastně došlo k anexi jakéhosi území, které geopoliticky nemá s Evropou a její křesťansko židovskou kulturou pramálo společného?

Nabízí se Turecko. Již dříve projevilo zájem státi se Evropou a před pár lety dokonce podalo žádost o vstup do EU.

EU má sdružit pod neokomunistickým zřízením státy v Evropě. Potud "evropská". A ejhle, nabízí se kousek Asie s afroasijskou muslimskou kulturou. Co jsme pro to schopni udělat, pokud oponent vstupu Turecka prohlásí, že jde o ryze asijský stát? Připravíme si půdu ve Wikipediích, slovnících, školních osnovách a dalších poučkách, že Turecko leží v Evropě a basta. Dočkáme času jako husa klasu. Co největšímu množství lidí vštípíme, že Turci jsou evropané. Byli kdysi u Vídně. A Evropané je neoprávněně zahnali.

Pokud je mi známo, tak k EU patří i pár Karibských ostrovů, nějaké území na jihoamerickém kontinentu, tak sakra proč ne kousek Asie?

Co se nabízí v dalších krocích? Neleží snad kus Ruska v Evropě? Nebuduje si EU již nějak dopředu energetickou závislost právě na Rusku? Proč asi? Nebude vstup Ruska do EU jakousi protiváhou americkému imperialismu? A co s USA? Tam neokomouši narafičili Babráčka Obamu.

Babráčka jako pátou kolonu sponzorovanou z bůhví jakých peněz?

Jsem pesimista. V televizních soutěžích bude za největší sopku v EU prohlašována Ključevskaja, vnuk Kim čong ila bude mlátit podpadkem střevíce do řečnického pultu v Bruselu. Ze zvýšeného DPH na 75% budeme kupovat do EU Kurilské ostrovy. Poslední zbytky republikánských partyzánů budeme honit po Skalistých horách, bažinách Floridy a Louisiany.

Venceremos kompaněros.

P.S. A jak do toho zapadá Kosovo? Na muslimy si zvyká Paříž, Švédsko, Belgie i Holandsko. Proč by si na muslimy nemohl zvykat Balkán? Odvěký muslimský rival?

Inu, i na oprátku si prý lze zvyknout.


Jak je to s Kosovem...

12. prosince 2012 v 16:34 | Ross Hedvicek |  Clanky osvetove
Tahle poznamka bude vzdelavaci. Jedna moje ctenarka mne upozornila na video Uloupene Kosovo, ktery natocila pred par lety Ceska televize a ktery se udajne nesmel v Cesku vysilat (to vam i reknu proc). Podivejte se na to video i kdyz je to hodinu dlouhe. Ja sam jsem si puvodne myslel, ze to bude zase nejaka ceska hlupakovina, ale byl jsem prekvapen - s celkovym vyznenim dokumentu naprosto souhlasim.


Po zhlednuti filmu se urcite ptate - "proc, proc, proc - vzdyt je to strasne?" - rad vysvetlim. Neni tajemstvim, ze k te casti sveta mam vztah a ze jsem v Kosovu opakovane pobyval - mozna jsem pak k vysvetleni kvalifikovanejsi nez nejaky cesky "politolog".

Napred tedy zkracene vysvetleni: Na vine tomu, co jste prave zhledli je islam a podpora levicaku vseho druhu islamu. Usetrim vam hledani v historicky knihach a rikam vam, ze islam podporoval uz i Adolf Hitler (to by vam melo neco napovedet) a levicaci vseho druhu maji k Hitlerovi a opresivnim ideologiim docela blizko.

A islam (aby bylo jasno) neni nabozenstvi, ale extremne nenavistna ideologie, ktera uz v koranu narizuje zabijet ty, kteri nejsou muslimove - kdyz to neni muslim, tak zabit ho neni hrich. Stejne tak lhat nemuslimovi neni hrich a je to soucasti muslimskeho modus operandi vuci zbytku sveta. Yassir Arafat byl znam tim, ze sve projevy prednasel v anglictine i arabsky - novinari ho milovali. Jenze anglicky hlasal o miru a odzbrojeni (bude to prece vysilano na tom komunistickem CNN) a arabsky - v tom stejnem projevu! - vyzyval sve bratry Araby k dalsimu dzihadu a dalsimu zabijeni Zidu. Zajiste je vam znamo, ze Arafata podporovali komuniste (sovetsti i cesti) cely zivot. Byl to jejich clovek.

Konflikt mezi Albanci a Srby v Kosovu je velmi podobny konfliktu mezi Araby a Zidy v pasmu Gaza a na zapadnim brehu Jordanu. Rozdil je, ze Zidi nejsou Srbove a kazdy svetovy levicak/liberal soucasny Izrael nenavidi. Jinak by to tam dopadlo stejne jako v Kosovu.

Opakuji tedy - v Kosovu to tak dopada, protoze Albanci (=Muslimove) jsou podporovani evropskou levici (EU), vcetne pomatenych hlupaku jako byl Vaclav Havel a pokud je zrovna v USA vlada Demokratu (coz v dobach nejhorsich pro Kosovo byla), jako byl Bill Clinton a jeho ministryne zahranici hloupa Madla Halfbright (strasna kamoska Havla, hmmm), pak jsou Albanci (=Muslimove) podporovani i z USA a Srbove bombardovani. A vsimejte si tech tvari, co probihaji tim dokumentem - nejvetsi kamaradi s Albanci (= Muslimama) jsou Madla Halbright (levicova krava, Clintonova ministryne), general a velitel NATO Wesley Clark (uplny levicovy idiot, a dokonce kandidoval na prezidenta za Demokraty, pochopitelne) a Clintonuv envoy pro stredni Vychod, levicak a Democrat Dennis Ross (sedi tam na zemi na koberci, opreny o zed, mezi Albanci).

Levice (Americti Democrati, levicaci vseobecne, komuniste a liberalove, naciste a Hitler) vzdy podporovali Muslimy. Proc? Protoze vsichni levicaci jsou PROTI krestanstvi vseho druhu (pamatujete komunisty?) a islam levicakum slouzi jako nastroj a zbran proti krestanstvi. A proc se asi tento dokument nemohl vysilat? Podle mne si to nepral pokrytec a obrance komunistu Vaclav Havel (on delaval takove veci, jako ze si nepral, aby se psalo o Masinech a tak).

Z tohoto pohledu situace v Kosovu nebude lepsi - protoze momentalne je v USA u moci levicova svine, Arab a podporovatel muslimu Barack Hussein Obama - ten urcite nic dobreho pro Srby neudela. V EU je situace podobna, spis daleko horsi. A u vas v Cesku? No tam jste donedavna meli vasi modlu Vaclava Havla, levicaka par excellence a kamarada s kazdym komunistickym hnupem z celeho sveta.

Tak jako Palestinci nemaji zadny narok na Jeruzalem, stejne tak Albanci nemaji zadny narok na Kosovo. Blizko Pristiny, kde jsem byl mnohokrat, se 15. cervence 1389 odehrala bitva "Kosovo polje" mezi Srby a Turky. Turci prosim zastupovali islam - o Albancich jeste par set let nikdo ani neslysel, stejne jako o Palestincich.

Takze Amerika za to nemuze. Az se zbavime Democratu ve vlade, pak mozna bude mozne pomoct i Srbum v Kosovu. A jak by se to vyresilo potom? Islam neni nabozenstvi, islam je nenavistna ideologie, asi bude nutne ho vymytit i s jeho nositeli a hlasateli jako byl vymycen nacismus. A ti "obycejni Muslimove" (byt neverim, ze takovi jsou), pokud nikomu neublizili a nikoho nezabili (opet tomu neverim) budou muset byt "mirovymi silami" a bez zabijeni odsunuti za hranice, do Albanie. Pak bude Kosovo Srbske jako bylo poslednich tisic let, bude mozne na hranicich natahnout ostnaty drat a bude mir.

Ten ostnaty drat by ostatne meli znovu natahnout i okolo Ceske republiky. Myslim, ze zbytek Evropy by si docela oddechl.

Budoucnost...

12. prosince 2012 v 12:10 | Ross Hedvicek |  Clanky osvetove
Tento obraz se jmenuje "Budoucnost Ceske republiky". Povsimnete si laskave, ze ani neni podepsany, protoze to vlastne neni me dilo, jste na nem virtualne podepsani vsichni. Eto vase delo!---

Ceska mladez je banda volu...

11. prosince 2012 v 15:02 | Ross Hedvicek |  Clanky osvetove
Casto je mi mymi ceskymi vekovymi vrstevniky vycitano, ze prilis tvrde kritizuji soucasnou ceskou mladez.

Ano, priznavam se, ze az na par vyjimek (mozna zase tech slavnych 5%) je ceska mladez bandou neuveritelnych volu.

Dukaz mate zde:

V zajmu spravedlnosti ("mam faktickou poznamku!!!") je ale nutno priznat, ze ceska mladez by nebyla takova banda volu, kdyby z nich neudelala ty uplne hlupaky ta vase starsi generace, prostrednictvim komunistickych ucitelu na vsech stupnich ceskeho "vzdelani". Eto vase delo!

Hlavne, ze nam nevladnou komuniste...

11. prosince 2012 v 14:23 Clanky jinych autoru
Tohle mi prislo emailem, autorem je zrejme Stepan Kotrba, ten komunista z Britskych listu:


Štěpán Kotrba · 440 subscribers
4 hours ago ·
  • Via Gábi Hubáčková:

    Máme pětinové platy, než mají lidé na západě, ale hlavně že nám nevládnou komunisté, máme všechno zboží dražší o 20 procent, než na západě, ale hlavně, že nám nevládnou komunisté, musíme jíst potravinový odpad dovážený ze západních zemí, ale hlavně, že nám nevládnou komunisté, náš státní dluh je 1,7 bilionů korun a roční úroky z něho platíme 90 miliard, ale hlavně, že nám nevládnou komunisté, zvyšuje se počet lidí pod hranicí chudoby, zvyšuje se počet bezdomovců, počet lidí zavřených na ubytovnách, počet lidí vyhlašujících osobní bankrot, ale hlavně, že nám nevládnou komunisté, okresy jsou řízené kmotry, kteří každou veřejnou zakázku předraží, tak jak to udělal bývalý ministr životního prostředí Drobil, aby naplnil miliardami naších korun svůj osobní měšec a měšec stranické pokladny ODS, ale hlavně, že nám nevládnou komunisté, na kongersu vládní strany ODS jsme viděli aroganci kmotrů ODS, kteří přijeli několikamilionovými auty s registračními značkami za několik stovek tisíc korun, ale hlavně, že nám tady nevládnou komunisté, na zdravotní péči bude mít nárok jenom ten, kdo do nemocnice přijede autem značky BMW, jak řekl profesor medicíny Pafko, ale hlavně, že nám tady nevládnou komunisté, do důchodu budeme odcházet v 74 letech, což je z biologického hlediska úplný nesmysl, ale hlavně že nám nevládnou komunisté.


    ---
    Nazor R.H.: Vy byste byli banda buvolu i bez komunistu. A co to melete, ze vam nevladnou komuniste? Vzdyt vam vladnou!

Milan Rezabek - interview

11. prosince 2012 v 3:21 Clanky vzpominkove a recyklovane
Predkladam ctenarum tohoto blogu interview s Milanem Rezabkem, jazzovou legendou a lasvegaskou celebritou prvniho kalibru. Milan se behem povidani slysitelne zoufale snazi byt zdvorily - vsechna cest! Jak bych se asi utrhl z retezu - ovsem ja zase nejsem celebrita. Interview bylo porizeno pracovniky brnenskeho rozhlasu a bude pry oficialne vysilano 26. prosince 2012. Za technickou pomoc pri jeho obdrzeni dekuji Petru Nachtmannovi.

Z rozhovoru s Milanem Rezabkem vim, ze s timto interview nebyl zrovna moc spokojeny a po te, co jsem si to poslechl, mi doslo proc. Je to ten interviewujici, ten "moderator" co se dotazuje. Ja bych se s nim asi vubec nebavil, nebo bych ho i necim prastil. Za zpusob, jakym ten kluk mluvi cesky, by se melo fackovat - je to drze, sproste, nezdvorile a PATRONIZUJICI. Ja tomu rikam "vulgarni, zbolsevizovana a proletarska cestina", fuj fuj fuj.

Ja nevim, kde se v lidech z Ceska bere ta skutecne "svetova" drzost mluvit s emigranty takovymto namyslene povysenym zpusobem? Podle mne je to tim, ze lide z Ceska primo nenavidi kazdeho, kdo ma charakter a naopak zboznuji bezcharakterni prasata, se kterymi se mohou aspon castecne ztotoznit a self-identifikovat (jasne priklady: Havel a kandidati soucasnych prezidentskych voleb). Potkali jste sve nepratele - a byli jste to vy?

Takovyhle material produkuji komunisticti profesooori na Univerzite Karlove a UJEP (dnes Masarykova universita)? Tohle jsou lide, kteri maji Ing. na zvonku dole u vchodu, ale jsou schopni rict "Frantisek Sinatra". O bido, bido, kam zmizela uroven, kam se podela "class", jak moc byl ten narod zvulgarizovan?

Fotografie, ktere interview doprovazeji pochazi z rodinneho archivu Milana Rezabka a nebo jsou to lide, ktere zminuje. Tak poslouchejte a zkousejte hadat, kdo je kdo. Prijemny poslech.Ceske ... ehm ,,, "vzdelani"...

10. prosince 2012 v 15:17 Clanky jinych autoru
Original je zde na teto adrese:

Poctete si a placte ... a nebo budte hrdi na to, ze jste Cesi. To je uplne na vas.

Za špičkovým zubařem do New Yorku létají z celého světa. V Česku ale pracovat nemůže

Jan Linhart je žádaným zubařem bohatých a celebrit, svůj obor navíc vyučuje na newyorské univerzitě. Český rodák by si kromě ordinace v USA chtěl otevřít praxi i v Praze. Místní akademici mu ovšem už dvakrát odmítli uznat americké vzdělání - údajně bylo příliš úzce zaměřené.

Do ordinace Jana Linharta na Manhattanu létají princezny, šejkové a herci z celého světa, když si ale teď chtěl otevřít stomatologickou pobočku pro Evropu v rodné Praze, narazil.

Rektor Karlovy univerzity totiž podrobně prozkoumal jeho třicet let staré americké vzdělání a řekl, že k tomu, aby mohl začít vyrábět dokonalé úsměvy za desítky tisíc dolarů také v Česku, nestačí. A to už dokonce dvakrát.

"Žadatel absolvoval pouze tříletý studijní program stomatologie, veřejné vysoké školy v ČR ale předpokládají standardní dobu studia pět let a závažné rozdíly jsou i v obsahu porovnávaných studijních programů," stojí v oficiálním zdůvodnění z května letošního roku, které je prozatím posledním rozhodnutím v tomto případu.

Jan Linhart má přitom ve stomatologii takové jméno, že například v Dubaji mu už úřady licenci nabízely i samy. Kromě toho, že je vyhlášeným zubařem, učí také na New York University Dental School, a dokonce se tam po něm jmenuje i celý program celoživotního vzdělávání zubařů, který patří k největším na světě.

Jinde než v Praze ale Jan Linhart otvírat novou ordinaci nechce.

"Šlo mi o to, trávit více času v Česku. Mám to tady rád, rád se sem vracím a myslím, že kdyby sem za mnou jednou za měsíc za dva přijelo pár klientů, tak by to pomohlo i Praze. Moji pacienti jsou bohatí lidé, kteří se jen neotočí v ordinaci, ale ubytují se, půjdou do restaurace, za kulturou a budou nakupovat," vysvětluje Linhart, který do USA odešel s rodiči jako třináctileté dítě.

Akademici, pod které uznávání zahraničních studií spadá, však trvají na svém: i kdyby prý nechali stranou odlišnosti v délce a obsahu kurzů, dostatečný prý není ani rozsah závěrečných zkoušek.

"Ačkoli žadatel nedoložil jejich přesný průběh, už z jejich názvů je zřejmé, že jsou mnohem úžeji zaměřené a nemohou být považovány za rovnocenné závěrečným státním zkouškám v ČR," stojí v rozhodnutí Karlovy univerzity, třebaže právě specializaci považuje Linhart za důvod, proč uspěl.
---

Tak asi vypada zubarska pece i v Cesku. Vsadim penize, ze by mu vzdelani na Karlove univerzite uznali..Vánoce, Vánoce přicházejí....

10. prosince 2012 v 14:13 | James V. Jakoubek |  Clanky jinych autoru
Economy according to Klaus, aneb Vánoce, Vánoce přicházejí....

Není nad prosperující Vizi profesora vědy ekonomické Klause Václava, bývalého ministra financí, předsedy vlády a dnes presidenta velmoci zvané the Czech Republic, o kterém svého času jistá povykující husa jménem Lucie Bílá hrdě prohlásila, že "...nám ho celý svět závidí...". Vize tato se dá shrnout do čtyř krátkých slovíček - "Ukrást co se dá...!!". Stačí si připomenout krátký výčet geniálních ekonomických tahů soudruha profesora Klause.

Po ustavení vlády t.zv. Porozumění pod vedením Václava Havla která se především zaměřila na ochranu komunistický gaunerů, zločinců a hochštaplerů (viz Havlovo heslo "U nás se žádný hon na čarodějnice konat nebude...!") se do Česka začali hrnout návštěvníci ze Západu chtiví sledovat rozvíjející se demokracii po Česku. Nával tento využil profesor Klaus pro "obnovu hospodářství" zavedením dvojího ceníku veřejných služeb - jeden pro "boháče" z bývalé nepřátelské kapitalistické ciziny a druhý pro chudáčky čecháčky kteří po čtyřicetileté vládě komunistů dřeli bídu s nouzí. A čecháčkové zdatní Klausovi tleskali - tak na ty kapitalistické zazobance!! Pak se zahájila "kupónová privatizace" a komunistická elita u vesla začala rozkrádat ve velkém. Nechápaví čecháčkové plánu tomuto velice fandili - co čecháček to kapitalista a investor, však my těm troubům ze Západu ukážeme, jak kapitalismus má správně vypadat. Když se rozkradlo co se dalo a kupónové knížky a akcie se v rukou čecháčků změnily v cár bezcenného papíru, potlesk tak veliký se už nekonal. A do slovníku světové ekonomie se dostal nový pojem - "tunelování". Z bývalých komunistických hochštaplerů se stali "podnikatelé" kteří se místo na rozvoj onoho průmyslu českého zaměřili na daňové úniky a podvody všeho druhu a s čím se dalo. Za klasický příklad lze uvést t.zv. LTO (vzpomínáte si, čecháčkové?). Když se veřejnost začala poptávat po zdroji milionového majetku různých těch "kapitánů českého průmyslu", ekonom Klaus se nechal slyšet, že "...nezná špinavé peníze...". To už tleskali jen podvodníci a gauneři. Klaus začal jezdit po světě kde se snažil rozdávat své rozumy. Tam to již tak slavné ale nebylo. Když se venku vydával za zdatného bojovníka proti komunistickému režimu, na otázky týkajících se jeho "studijních" stáží na Západě v době kdy normální občan ČSSR tamtéž nesměl ani na krátkou dovolenou, jaksi odpověď kloudnou nebyl schopen ze sebe vysoukat. Klasické bylo jeho vystoupení na Universitě v Chicagu odkud za "špatné otázky" studentů uraženě odkráčel pryč. Dnes je Klaus na Západě něco jako persona-non-grata, zejména po té co jednou tak nějak pozapoměl že není v Česku kde krást je normální ale na oficielní návštěvě v Chile kde bez hany a studu k obveselení veřejnosti ukradl lesklé, ceremoniální plnicí pero. Tudíž dnes se s carem Putinem v Rusku ponejvíce přátelí. Však taky medajli jakousi od něho v pokorném předklonu přijal. Však jsou staří kámoši - Putin, bývalý šéf KGB a Klaus dvojnásobný agent StB (krycí jména Kluk a Rek). Pověst ekonomického genia tak nějak v zahraničí vzala za své, v domovině české Vize jeho - ukrást co se dá - je však stále aktuální. Tím se dostávám k dalšímu námětu uvedeným v titulku - Vánoce , Vánoce přicházejí...

Čistě náhodou jsem se dostal do konfliktu s českým hospodářstvím. Stalo se to tím, že jsme jako každý roke zaslali vnučce, dceři syna manželky z prvního manželství a jejím dvěma malým dětem malý balíček hloupostí k Vánocům. Tentokrát však nasatala změna. Prozíravá vláda česká zřejmě s tímto přílivem zásilek ze zahraničí v souvislosti s nastávajími svátky tak nějak počítala a rozhodla se příležitosti této, dle Klausovic Vize ukrást kde-co, využít. Od vnučky jsme dva týdny po odeslání dostali zprávu, že balíček je v Praze na celnici - prý ať si pro něj přijede. Vzhledem však k tomu že byl příliš vysoce oceněn, úřady české za jeho vydání požadují peněžní částku něco přes 300 korunek českých. Vláda česká si totiž nárokuje podíl na zisku kterým se její děti chtějí, dle všeho zřejmě ilegálně, obohatit. Klausovi se asi zachtělo pozřít něco bonbonků a lízátek pro děti v balíčku přiložených. Vnučce jsem tedy sdělil že se na to podívám a poradil jí aby nikomu nic neplatila a kdyby na ni ouřadové čeští začali tlačit a nějak ji vyhrožovat kterak jest na úřadech českých tak říkajíc národním zvykem, aby jim řekla že nic nechce ať to pošlou zpět do USA. Pak jsem si začal dopisovat s čecháčky na úřadech. Díky vymoženosti zvané e-mail jsem tuto korespondenci zároveň zasílal do Prahy na Hrad presidentské kanceláři a na českou ambasádu ve Washingtonu D.C. Z nastalé korespondence jsem se od jisté Ivany Hubálkové z Centrální celnice v Praze a Michala Bejcka z české pošty dozvěděl podrobnosti o zajímavých směrnicích a regulí české byrokracie. Poučen jsem byl, že pro maximálně povolený limit takto zasílaných cenností Ministerstvo financí stanovilo částku 45 EU což při dnešním kurzu EU/US dolar činí 55 USD. Co tuto částku přesáhne, z toho příjemce je povinen platit 1) clo; 2) DPH; plus pevné poplatky za 3) vystavení administrativního dokumentu 180Kč; 4) vystavení kolektivní deklarace 97 Kč; 5) 10 Kč/den za skladné. Jelikož balíček byl ohodnocen cenou dolarů 63, tudíž jde o značně vysoký obnos suma-sumárum 5.75 dolarů přes onen uvedený maximální limit, proto z tohožto důvodu musí tedy příjemce navalit předběžnou částku 310 Kč. Dále mně bylo oficielním jazykem ouředně sděleno, že zde vůbec, ale vůbec nejde kterak se dle všeho já zcela mylně domnívám a tudíž zcela nesmyslně uvádím, o nějaký "balíček pro děti k Vánocům", ale o (zde cituji doslova): "...import of goods into the territory of CR, member of EC, from nonmember country of EC..."(?!?!), tedy pro nechápavce přeloženo do češtiny - dle Klause jde de-facto o "...dovoz zboží na teritoriální území ČR, člena EU, z území nečlena EU...". A to jsem se omezenec já domníval, že dětem pár drobností zasíláme - datla - zcela jasně z hlediska dnešního režimu českého jsem něco jako pašerák snažící se o dovoz kontrabandu na výsostné území republiky české, činnost to téměř kriminální, na kteroužto si musí bdělí ochránci hospodářství českého státu a ekonomové typu Klause řádně posvítit. Přece si naše české import-export hospodářství narušovat nenecháme. Kdepak, na nás holoubku rozhodně nestačíš, kam se na "našeho genia" kteréhož, dle dojemného sdělení Lucie Bílé nám celý svět závidí, hrabeš. Tak je to, žejo soudruzi...!!!

Na tomto bodě dnes (10. prosince, měsíc od odeslání balíčku) případ tento momentálně uvázl a jak pokračovat bude dál a jak eventuelně skončí se teprve uvidí. Nedoručené "imported goods" sedí kdesi "on the territory of the CR, member of the EC" v Praze. Poslední je zpráva datovaná 6. prosince, kde kpt. Ing. Čestmír Bolek z Hlavní celní zprávy, Budějovická 7, Praha 4, sděluje: "…We are sorry to hear about the problems but we would suggest that you contact and/or direct your complaint to the Czech Post office. Below for your convenience we are providing the contact information for the office…" Čili, celníci s tím již nemají co činit, ať tedy laskavě ráčím otravovat českou poštu. Dle všeho si případ jako horký brambor mezi sebou přehazují celní správa a poštovní úřad, pročež se tedy znovu obrátím s touto celní zprávou na pošťáky. Též podotýkám, že Klausovým Hradem, ani českou ambasádou ve Washingtonu na celou tuto poučnou ouřední korespondenci reagováno prozatím nebylo. Zřejmě jest vše dle zákona a regulí dobře konáno, tudíž zcela v pořádku, pročež komentářů netřeba. A krade se vesele dál.

Ještě jen podotýkám pro toho kdo by celý tento excercise z mé strany mohl považovat za cosi jako přehnanou reakci - k čemu pro pár stovek dělat takový cajmrsk. Z mého hlediska jde pouze a jenom o princip, o nic víc. Když Klaus a Co. chějí krást dětem lízátka a rukavičky, ať se tudíž nediví když se někdo na jejich zlodějinu ozve. Na jedné straně zkorumpovaní a hrabiví současní politici čeští kradou kde se dá, od hlavy státu dolů, viz třeba takový Davídek Rath nebo jakýsi fungl nový poslanec Pokorný či jak se ten poberta jmenuje jenž chěl "jen jeden milion" za zprostředkování jakéhosi kšeftu. Chudákům poslancům dnes již nestačí 95.300 za měsíc pročež žádají tuto almužnu zvýšit na 126.300. K tomu kontrast případu který zde uvádím kvůli jen necelým šesti dolarům údajného překročení jakéhosi "maximálně povoleného limitu" údajné hodnoty vánočního balíčku pro děti (pardon, dle úřadu českého jde o pašování kontrabandu na výsostné teritorium republiky České odněkud z Ameriky) chtějí titíž politici jen z lakoty a ničeho jiného z někoho vymámit přes 300 korun jenom proto, že onen někdo dostal pro děti malý vánoční balíček. Nedovedu si vůbec představit, že by zde v USA či kdekoliv jiném v civilizovaném státu vůbec, mohlo k zlodějině a lumpárně tohoto typu dojít.

Proto jsem tento cajmrsk začal dělat.

Zde je text úvodní stížnosti na tuto klausovskou zlodějinu:

To whom it may concern.
The case is a small parcel sent to our granddaughter's children for X-mas.

The parcel was sent from Lakewood, Ohio, on Nov. 11th 2012.
On Friday, Nov. 23rd, we got e-mail from our granddaughter that the parcel is on hold in Prague, because the contents (box of candy, mittens, T-shirts, socks, X-mas decoration, custom jewelry, all for her two small children) is by "about SIX (6) dollars" over the newly set permissible limit and for this reason she must pay custom duty 96 Kc plus DPH, all together 115 Kc, plus for additional something called "zpracovani deklarace" (whatever this idiotic nonsense is) additional 180 Kc. Till then the parcel will be held "free of charge" (bez poplatku ???) till Dec. 5th, after that with a 10 Kc per day fine.

Identity of the parcel held somewhere in Prague - "skladove cislo: B20221112 a podaci cislo: CW162029174US".

My wife called to this establishment "ceska posta" (257-019-301) for inquiry. Man who answered did not speak English, did not introduce himself, refused to give his name, and then instead of any answer, without any explanation, hung up - is this how your "Czech officials" handle official business?

This "newly set Czech rules", are in my view a state sanctioned highway robbery. To steal little children's gifts sent by their great grandparents, or ask their parents to pay for "about six dollars" 310 Kc so called "DPH and custom duty" is quite disgusting, offensive and insulting. Your President, Mr. Klaus, during an official visit overseas shamelessly steals fancy pen (abcnews.go.com › International ) and now he wants to steal children's lollipops, too? (I can gladly send him full box, if he so dearly desires them).

I advised my granddaughter not to pay a single "halir", but if those Czech state robbers insist, to tell them to send the parcel back - she did not ask for it, it was our wish to give few trinkets to our great grandchildren, so it is not her duty to contribute her hard earned money to greedy and corrupt Czech politicians for their extravaganza parties and real estate properties.

Any comment to this complaint?
P.S.
This observation of a foreigner who spent a year in the Czech Republic, judging by my small experience, is quite accurate (published by Jan Sinagl on his blog):
"Žijete v zemi, kde nic není hanba!" Těmito slovy zhodnotil student z Asie svůj roční pobyt v České republice. Čím kratší, tím výstižnější bylo jeho hodnocení klimatu v naší zemi. Měl pravdu. Z české kotliny se kamsi vytratil stud. Pojem hanba je dnes už srozumitelný málokomu.

James V. Jakoubek