Sluzebni listek

8. prosince 2014 v 22:37 | Prislo emailem |  Clanky vulgarni a sproste
Dodatecna predmluva R.H.: Jak je znamo z kresleneho vtipu od Rencina, tak v Cesku se vzdy kradlo a vzajemne se k sobe Cesi vzdy chovali jako kurvy, "ale dycinky slusne, pane, dycinky slusne!!!" Proto mne zaujaly dva doleuvedene dopisy. Z textu vyplyva, ze nekdo ukradl 5 milionu (ale bylo to spis 16 milionu, jak je tam take uvedeno), ale cesti otitulovani snobi jsou aspon verbalne velmi uctivi, zdvorili a dokonce se vzajemne nazyvaji "SENATORY".

A co na to ministr obrany Stropnicky? Mozna by si mel vzit priklad z hejtmana Sagnera, kdyz ho chytila podagra a zacal ho bolet palec u nohy: "Kasarnika! Zavrit! Zavrit! Zavrit!"


A co se tyka Stropnickeho. Nejsou ti Stropnicti dva? Mozna je to otec a syn? Priznavam se, ze jsem nebyl v ceskem divadle tak 40 let a posledni cesky film co jsem videl byl nejspis "Duchacek to zaridi" - takze ty herce moc neovladam.

---


V Brně dne 23.11.2014
Počet listů: 4
Služební lístek
Rektor Univerzity obrany
brigádní generál prof. Ing. Bohuslav Přikryl, PhD.
v místě
a
Předseda akademického senátu
Prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc.
v místě
Věc: Kontrola využití nespotřebovaných výdajů akademickým senátem UO
Pane rektore, pane předsedo akademického senátu,
v pátek 21.11.2014 jsem obdržel od pana rektora brigádního generála prof. Ing. Bohumila Přikryla, PhD. v přítomnosti kvestora plk. Ing. Milana Laubera výtisk emailu prof. Ing. Karla Hájka, CSc. místopředsedy akademického senátu a současně předsedy komise pro kontrolu využití nespotřebovaných výdajů Univerzity obrany, který je adresovaný rektorovi gen. Přikrylovi, a který přikládám v příloze jako důkazní listinu č.1. Byl jsem rektorem gen. Přikrylem vyzván k vyjádření se k uvedenému emailu prof. Hájka.
Pane rektore, pane předsedo akademického senátu,
a) jednání prof. Ing. Karla Hájka, CSc. vykazuje znaky trestního činu pomluvypodle § 184, zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, podle odstavce 1
Výpis ze zákona:
§ 184
Pomluva
(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
tím, že sdělil nepravdivý údaj o mně jinému, a to: rektorovi gen. prof. Ing. Bohuslavu Přikrylovi, PhD., prof. MUDr. Jiří Kassovi, CSc., plk. Ing. Jaroslavu Kozůbkovi, Ph.D, doc. PhDr. Hubertu Hrdličkovi, CSc., Bc. Anně Bergerové, doc. Ing. Stanislavu Beerovi, CSc., čet. Miroslavu Berkovi, rtm. Jan Briximu​, des. Kristýně Diblíkové, pplk. Ing. Michalovi Dubovi, Ph.D., plk. Mgr. Petrovi Hanákovi, Mgr. Kamile Hasilové, Ph.D., plk. doc. MUDr. Janu Horáčkovi, Ph.D., Bc. Kateřině Horáčkové, plk. prof. MUDr. Romanu Chlíbkovi, Ph.D., svob. Bronislavu Kolářovi, des. Leoši Kračmarovi, Ing. Miroslavu Krátkému, Ph.D., des. Janu Martínkovi, Ing. Jakubovi Odehnalovi, Ph.D., pplk. Ing. Pavlu Otřísalovi, Ph.D., MBA, prof. Ing. Ladislavu Potužákovi, CSc., doc. Ing. Daliboru Rozehnalovi, Ph.D., doc. Mgr. Ing. Radomíru Saligerovi, Ph.D., pplk. doc. MUDr. Zdeňku Šubrtovi, Ph.D., rtm. Danielu Thibaudovi , mjr. doc. PharmDr. Aleši Tichému, Ph.D. ,
tím, že jsem jako prorektor Univerzity obrany nepravdivě informoval akademický senát Univerzity obrany (a to slovy "nás pan prorektor veřejně a opakovaně mystifikoval" ).
Odůvodnění: Bez řádného průběhu kontroly komisí akademického senátu byl prof. Ing. Karlem Hájkem, CSc. vynesen závěr, že jsem nepravdivě informoval senát. Tento závěr byl sdělen jiným osobám, členům akademického senátu, přičemž výrok o veřejné a opakované mystifikaci prof. Ing. Karla Hájka je nepravdivý, neboť prof. Hájek osobně svým šetřením podle důkazní listiny č. 1 v příloze tohoto dopisu zjistil stejnou částku nevyužitých prostředků a to 5 313 768,-Kč, kterou jsem prezentoval akademickému senátu promítnutím dokumentu, viz důkazní listina č. 2 v příloze tohoto dokumentu, kde je ta samá částka tj. 5 313 768,-Kč uvedena dvakrát: v prvním řádku a v řádku č.17 ve sloupci H se zbytkem 268.-Kč uvedeném v řádku č. 19., což je důkazem, že jsem akademický senát informoval pravdivě.
Pane rektore, pane předsedo akademického senátu,
prof. Ing. Karel Hájek, CSc. svým jednáním porušil slib člena akademického senátu, nejednal v souladu s právními předpisy, porušil etický kodex akademického pracovníka Univerzity obrany a značnou měrou poškodil moji vážnost prorektora u rektora Univerzity obrany, u všech členů akademického senátu a jejich prostřednictvím u celé akademické obce Univerzity obrany, obvinil mě ze lži, aniž bych měl možnost se vyjádřit.Jsem nejen prorektor Univerzity obrany, ale i učitel a zejména člověk, který se snaží žít čestným životem a svědomitě pracovat. Být dobrým člověkem před vlastní rodinou, být dobrým profesorem před studenty a kolegy je to, o co se každý dobrý učitel snaží, aby mohl na ně působit. Nyní, neověřeným prohlášením prof. Hájka jsem byl veřejně ponížen do role lháře. Očekávám od prof. Hájka veřejnou omluvu před akademickou obcí Univerzity obrany prostřednictvím informační sítě Univerzity obrany v nejkratší možné době.
b) jednání prof. Ing. Karla Hájka, CSc. vykazuje znaky trestního činu porušení tajemství záznamu podle § 183, zákona č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku podle odstavce 1
Výpis ze zákona:
§ 183
Porušení tajemství listin a jiných dokumentů
uchovávaných v soukromí
(1) Kdo neoprávněně poruší tajemství listiny nebo jiné písemnosti, fotografie, filmu nebo jiného záznamu, počítačových dat anebo jiného dokumentu uchovávaného v soukromí jiného tím, že je zveřejní, zpřístupní třetí osobě nebo je jiným způsobem použije, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
tím, že zpřístupnil záznam emailu Ing. Milana Hanouska ze dne 31. března 2014 adresovaný mně bez mého souhlasu třetí osobě a to: rektorovi gen. Přikrylovi, prof. MUDr. Jiří Kassovi, CSc., plk. Ing. Jaroslavu Kozůbkovi, Ph.D, doc. PhDr. Hubertu Hrdličkovi, CSc., Bc. Anně Bergerové, doc. Ing. Stanislavu Beerovi, CSc., čet. Miroslavu Berkovi, rtm. Jan Briximu​, des. Kristýně Diblíkové, pplk. Ing. Michalovi Dubovi, Ph.D., plk. Mgr. Petrovi Hanákovi, Mgr. Kamile Hasilové, Ph.D., plk. doc. MUDr. Janu Horáčkovi, Ph.D., Bc. Kateřině Horáčkové, plk. prof. MUDr. Romanu Chlíbkovi, Ph.D., svob. Bronislavu Kolářovi, des. Leoši Kračmarovi, Ing. Miroslavu Krátkému, Ph.D., des. Janu Martínkovi, Ing. Jakubovi Odehnalovi, Ph.D., pplk. Ing. Pavlu Otřísalovi, Ph.D., MBA, prof. Ing. Ladislavu Potužákovi, CSc., doc. Ing. Daliboru Rozehnalovi, Ph.D., doc. Mgr. Ing. Radomíru Saligerovi, Ph.D., pplk. doc. MUDr. Zdeňku Šubrtovi, Ph.D., rtm. Danielu Thibaudovi , mjr. doc. PharmDr. Aleši Tichému, Ph.D.
Ochranu zaměstnanců řeší i čl. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES, o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích), regulující důvěrný charakter sdělení, byl implementován § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. Toto ustanovení zakazuje odposlech, ukládání zpráv apod. bez souhlasu dotčených uživatelů.
Dále podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, části třinácté, Hlava VIII: Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance, § 316, odstavce (2)zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci.
.
Tento postup prof. Ing. Karla Hájka, CSc. byl zcela zbytečný, neboť předložení záznamu emailu, který byl neoprávněně zpřístupněn, mělo být logickým krokem (s mým souhlasem) v případě, že by došlo ke kontrole komisí akademického senátu a nebylo tedy nutné, aby ho prof. Hájek získal jiným způsobem, který mi není znám. Navíc obsah sdělení emailu tj. nabídka k využití vrácené částky 4 540 750.- Kč byla děkanovi a proděkanovi FVT známa již 31. března 2014, tato částka tedy vešla ve známost akademické obci Fakulty vojenských technologií již v dubnu 2014 a tedy měla vejít ve známost i prof. Hájkovi, prostřednictvím jeho nadřízených, nebylo nutné použít tuto formu zpřístupnění informace.
Pane rektore, pane předsedo akademického senátu,
(1) žádám akademický senát o stanovisko k postupu, kterým prof. Ing. Karel Hájek, CSc. samostatně (bez účasti ostatních členů) provedl kontrolu využití nespotřebovaných výdajů,
(2) nesouhlasím s postupem vyšetřování předsedy komise, nebyl jsem ani vyzván komisí k vyjádření, ani vyslechnut v předmětné záležitosti, ke které je komise určena,
(3) žádám o ustanovení nové, nestranní komise ke kontrole využití nespotřebovaných výdajů z institucionální podpory z důvodu porušení principu nezávislé kontroly, tj. z důvodu podjatosti prof. Ing. Karla Hájka, CSc. vůči mé osobě, kterou dokládám akademickému senátu důkazní listinou č. 1, kde byl bez řádného vyšetření vynesen závěr. Jinými slovy, nemůže být členem komise osoba, která má námitky nebo osoba, které byl zamítnut projekt. Jakékoliv šetření, kontrolu musí rozhodovat komise, arbitr nebo rozhodce nestranný, nezaujatý a nepodjatý, to je obecně platný princip kontroly,
(4) vyzývám prof. Ing. Karla Hájka, CSc. k rezignaci na místo člena akademického senátu Univerzity obrany, neboť svým jednáním znevažuje vážnost tohoto samosprávného orgánu.
Pane rektore, pane předsedo akademického senátu,
žádám Vás o předání tohoto dopisu (včetně důkazních listin) všem členům akademického senátu Univerzity obrany.
V Brně dne 23. listopadu 2014
Prorektor Univerzity obrany pro vědeckou a expertní činnost
Plukovník prof. Ing. Martin Macko, CSc.
----

A odpoved Karla Hajka:

Vážený pane předsedo akademického senátu, vážení kolegové,

tímto reaguji na obvinění vznesené vůči mně panem prorektorem plk. prof. Ing. Martinem Mackem, CSc.
Původně jsem na toto absurdní obvinění, postrádající jakoukoliv logiku, nechtěl ani reagovat, což mi potvrzovaly i reakce některých z Vás. Ale pak jsem došel k závěru, že ne všichni se v problematice nákupů VaV dostatečně orientují, takže vydávám následující stanovisko:
1) Ad obvinění z trestného činu pomluvy:
Pan prorektor dokazuje, že jsem ho pomluvil tím, že jsem sdělil nepravdivý údaj o něm jinému,protože on při vystoupení na senátu mluvil pravdu, což dokládá důkazem č. 2, tj. tabulkou "Návrhy na nákup nevyužitých prostředků institucionální podpory UO v roce 2014" (dispozice: 5313768,- Kč) a skutečností, že jsem stejnou částku uvedl ve svém minulém sdělení Vám.
Pan prorektor ale nějak přehlédl, že podstata mého konstatování o mystifikaci se samozřejmě netýkala oné částky (ta je pochopitelně shodná), ale skutečnosti, že dvakrát po sobě při diskusi v senátu konstatoval, že v oné částce jsou zahrnuty i prostředky z VaV vrácené v minulém roce a převedené z "rezervních fondů" neboli správně z nároku nespotřebovaných výdajů (NNV). Tím chtěl doložit, že tyto prostředky VaV, převáděné z minulého roku do letošních NNV, procházejí transparentním řízením. To se snažil dokázat už i při mé diskusi s panem rektorem 10.11. ohledně řešení některých problémů interpelace z 30.9.
Při diskusi v senátu jsem po opětovném tvrzení pana prorektora na jeho argument dále nereagoval, protože jsem neměl jistotu, zda z informace o vrácené částce z FVL, která mi jako VVP K217 přišla e-mailem cestou pana proděkana Kohouta, nebyla při předávání omylem vypuštěna informace o tom, že tam jsou připojeny finanční prostředky z NNV z minulého roku. Proto jsem si tuto skutečnost ověřil následující den u paní Ing. Válkové. Její sdělení, že všechny tyto prostředky (4 540 750 Kč) byly vráceny z FVL, jsem připojil k minulému sdělení jako důkaz o mystifikaci. Znovu podotýkám, stejně jako v minulém dopise, že zbylá částka do celkové částky 5313768 pochází zase z letošních prostředků vrácených z FVT. K tomu dále podotýkám, že celková částka vrácená v prostředků VaV v minulém roce byla značně vyšší (pan prorektor se několikrát vyjádřil cca o 16-ti milionech), ale skutečná výše a způsob jejího využití bude předmětem šetření jmenované komise.

2) Ad obvinění z trestného činu porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí:
Pan prorektor své obvinění dokládá tím, že jsem zpřístupnil záznam emailu Ing. Milana Hanouska ze dne 31. března 2014 adresovaný panu prorektorovi bez jeho souhlasu třetí osobě.
Pan prorektor ale nějak přehlédl, že tento e-mail nebyl poslán pouze jemu, ale i dalším adresátům a především cestou proděkana prof. Kohouta celé fakultě jako upřesnění částky vrácené od FVL, protože první zpráva o této částce z 27. 3. uváděla částku přibližně. Takže další zaslání tohoto e-mailu lze těžko chápat jako ... porušení tajemství listiny nebo jiné písemnosti, .... anebo jiného dokumentu uchovávaného v soukromí jiného .... Já jsem jej ke svému minulému e-mailu připojil jako částečný důkaz o tom, že v letošní soutěži nebyly rozdělovány prostředky z NNV z minulého roku, což bylo jádrem sporu. Jeho potvrzením pak byla zpráva od paní Ing. Válkové z FVL.
3) Ad žádosti pana prorektora panu rektorovi a panu předsedovi akademického senátu
Pan prorektor v závěru služebního lístku připojuje následovné žádosti:
(1) žádám akademický senát o stanovisko k postupu, kterým prof. Ing. Karel Hájek, CSc. samostatně (bez účasti ostatních členů) provedl kontrolu využití nespotřebovaných výdajů,
Pan prorektor zaměňuje pojmy. Zatím nešlo o kontrolu využití NNV, ale o řešení předmětu interpelace na základě veřejně dostupných údajů, kterou může provést prakticky každý zaměstnanec UO. Komise, ustanovená až po oné diskusi v senátu, začne provádět kontrolu využití NNV až poté, co obdrží z EO základní podklady o skutečných částkách, navrácených za léta 2012 a 2013 do NNV a o jejich přerozdělení do příslušných rozpočtových položek. Pak bude dohledávat na logistice jejich skutečné využití.

(2) nesouhlasím s postupem vyšetřování předsedy komise, nebyl jsem ani vyzván komisí k vyjádření, ani vyslechnut v předmětné záležitosti, ke které je komise určena,
Zde platí totéž co v předchozím bodě, komise dosud nezačala svou práci.

(3) žádám o ustanovení nové, nestranní komise ke kontrole využití nespotřebovaných výdajů z institucionální podpory z důvodu porušení principu nezávislé kontroly, tj. z důvodu podjatosti prof. Ing. Karla Hájka, CSc. vůči mé osobě, kterou dokládám akademickému senátu důkazní listinou č. 1, kde byl bez řádného vyšetření vynesen závěr. Jinými slovy, nemůže být členem komise osoba, která má námitky nebo osoba, které byl zamítnut projekt. Jakékoliv šetření, kontrolu musí rozhodovat komise, arbitr nebo rozhodce nestranný, nezaujatý a nepodjatý, to je obecně platný princip kontroly,
Nevidím důvod stanovování nové komise, nevidím ani žádný důkaz o mé podjatosti. "Vynesený závěr" byla jen reakce na vystoupení pana prorektora v diskusi k projednávaným bodům interpelace z 30.9. Kdyby mi bylo oznámeno, že se pan prorektor zúčastní zasedání senátu (dozvěděl jsem se to až při odjezdu autobusu do Hradce), připravil bych si na jednání i tuto otázku a reagoval bych přesně již v této diskusi.
Dále upřesňuji, že mi nebyl v oné soutěži zamítnut žádný projekt. Nechápu ale, proč může být členem komise jen osoba, která nemá nějaké námitky.

(4) vyzývám prof. Ing. Karla Hájka, CSc. k rezignaci na místo člena akademického senátu Univerzity obrany, neboť svým jednáním znevažuje vážnost tohoto samosprávného orgánu.

Bohužel netuším, čím znevažuji vážnost akademického senátu Univerzity obrany, takže nevidím důvod své rezignace.

Závěrem musím konstatovat, že pan prorektor nijak nevyvrátil podstatu své mystifikace senátu při diskusi a jen se snaží od této podstaty odvést pozornost. Dále je zjevné, že netransparentnost využívání navrácených prostředků VaV z NNV jen potvrzuje účel stanovené komise.


S pozdravem Karel Hájek

PS:
Vážení kolegové senátoři. Poslední zprávy, které pronikají, ukazují určité posuvy v plánu činnosti oddělení veřejných zakázek na rok 2015, takže už v této fázi je naděje, že jsme jako AS UO svou činností alespoň částečně přispěli k řešení otázky nákupů pro VaV.

---

Poznamka R.H.: Zajimave, cim se vrchnost bavi...
 

8 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

2 Luis Luis | 8. prosince 2014 v 23:49 | Reagovat

Posvarova navrhuje RSD rozpustit a zridit novou organizaci. Odvazna zenska, je za ni videt kus prace. No a o Babisovi pomalu zacina byt jasno snad i tomu, komu doposud jasno nebylo.
Jato pisu uz roky : ceskou republiku rozpustit bez nahrady a vznik noveho statniho utvaru ponechat na uzemne spravnich celcich.

3 gg gg | 8. prosince 2014 v 23:58 | Reagovat

"promoted" ..... :-D

4 Eda Eda | E-mail | 9. prosince 2014 v 0:05 | Reagovat

Bandy draze placených hajzlů jsou ve všemožných zbytečných institucích, na ministerstvech, radnicích, krajích... - a Babiš to řídí jako firmu...

5 Tomáš Bernkopf Tomáš Bernkopf | 9. prosince 2014 v 6:36 | Reagovat

Tak to už se můžete taky věnovat výrokům Abdullaha Hatschimuly ze státní univerzity Africké Republiky Kongo. Nechcete radši Váš čas věnovat něčemu užitečnému?

6 Jirka Jirka | 9. prosince 2014 v 10:27 | Reagovat

Nemají co dělat tak, jako neměli dřív. Mají jít pořádně makat.

7 Ross Hedvicek Ross Hedvicek | E-mail | Web | 9. prosince 2014 v 14:15 | Reagovat

[5]: Jak je znamo z kresleneho vtipu od Rencina, tak v Cesku se vzdy kradlo a vzajemne se k sobe Cesi vzdy chovali jako kurvy, "ale dycinky slusne, pane, dycinky slusne!!!" Proto mne zaujaly dva doleuvedene dopisy. Z textu vyplyva, ze nekdo ukradl 5 milionu (ale bylo to spis 16 milionu, jak je tam take uvedeno), ale cesti otitulovani snobi jsou aspon verbalne velmi uctivi, zdvorili a dokonce se vzajemne nazyvaji "SENATORY".

A co na to ministr obrany Stropnicky? Mozna by si mel vzit priklad z hejtmana Sagnera, kdyz ho chytila podagra a zacal ho bolet palec u nohy: "Kasarnika! Zavrit! Zavrit! Zavrit!"

A co se tyka Stropnickeho. Nejsou ti Stropnicti dva? Mozna je to otec a syn? Priznavam se, ze jsem nebyl v ceskem divadle tak 40 let a posledni cesky film co jsem videl byl nejspis "Duchacek to zaridi" - takze ty herce moc neovladam.

8 Luis Luis | 9. prosince 2014 v 19:23 | Reagovat

[3]: Jeste dopadla dobre. Bejvaj spalena od koberce i zada. Inu, co je tvoje, to k tobe prijde. Pokud ji takova prace za takovou karieru stoji , co namitnout...
V cesku se resil a jeste stale resi pripad Bartak. Nebo Bambini di Praga , tam dokonce rodice dceram takoveto promoted doporucovaly podstoupit.

9 Luis Luis | 9. prosince 2014 v 19:37 | Reagovat

[7]:  Residenta dnes hraje Milos Zeman, predsedu vlady nejakej Sobotka, ten co hraje ministra financi pouziva umelecke jmeno Bures , dvorniho saska tam hraje Sabatova , pak ve sboru (krovi) je mozne videt dalsi ale to neni potreba znat, to je herecky spotrebak. Horsi je to s rezisery, protoze tam se to moc prolina.

10 Hansen68 Hansen68 | 10. prosince 2014 v 0:59 | Reagovat

Čtu tady všechno,už léta.A pravda je jedna,slovani jsou ksindl,a čechové tuplem. Tam je zakopaný pes všech problému.Nic víc, nic mín.

11 Čechů s demencí strmě přibývá Čechů s demencí strmě přibývá | Web | 10. prosince 2014 v 15:04 | Reagovat
12 jkorcak jkorcak | E-mail | Web | 19. prosince 2014 v 20:23 | Reagovat

Co je to proboha ta UNIVERSITA OBRANY, kdo na ní učí a co, a kde byli všichni ti brigádní generálové a plukovníci, když se velení armády, potažmo armáda, jejíž povinností a JEDINÝM smyslem existence bylo nás bránit, PŘIDALA MÍSTO TOHO NA STRANU OKUPANTŮ? Kdo byl za to potrestán a co je proti tomu nějakých 5 melounů? Ano, ano, mám na mysli nejenom rok 1968!

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama