Projev Klary Samkove v parlamentu

24. května 2016 v 18:50 | Prislo mi emailem |  Clanky osvetove
Prislo mi to emailem, s timto komentarem: Projev Kláry Samkové v parlamentu - muslimové

Moc chytrá baba, advokátka, sepsáno zcela jasně a stručně. Taky se ji hned snaží zdiskreditovat. Pronesla to v parlamentu, kdy parlament navštívila (byla pozvána) delegace zástupců muslimských organizací v CZ aby vysvětlili a prodiskutovali otázku muslimských migrantů a toho jak nám islám vlastně hrozně pomůže a jak je to fajn, že tady budou v co největším počtu. Turecký velvyslanec to nerozdejchal a na protest odešel z jednání. Předseda české muslimské organizace v CZ pak měl v TV nenávistný projev proti Samkové.

----
Vážení přítomní,

děkuji za pozvání a za možnost vystoupit zde. Dnešní setkání má pomoci zodpovědět na otázku, zda se máme bát islámu. Na otázku dávám přímou odpověď: islámu se rozhodně bát nemáme. Máme s ním naložit stejným způsobem, jak evropská civilizace dosud úspěšně naložila se všemi totalitárními a nelidskými režimy, se kterými byla nucena se za svou více než dvoutisíciletou historii potýkat. Totiž proti islámu bojovat, zvítězit, jednou provždy zamezit v jeho šíření a stejně jako u dřívějších zrůdných ideologií, samotnou existenci islámu prohlásit za zločinnou a odporující lidské přirozenosti, svobodě a zejména lidské důstojnosti.

Neboť právě takovým, totiž odporujícím lidské přirozenosti, svobodě a lidské důstojnosti islám je.

Je stejný, jako byl nacismus, fašismus, komunismus. Je takovým přes to, že se skrývá za náboženství, ačkoliv ve skutečnosti je především státní zločinnou a zločineckou ideologií a nereformovatelným systémem vládnutí.

Za náboženství se islám skrývá ze dvou důvodů. Prvním je historický vznik islámu, který nedovoloval jinou formu ideologické prezentace, než právě náboženství. Ani ve starověkém Řecku nebylo dovoleno tvořit filosofické konstrukty nezávislé na státním náboženství, o čemž by mohl Sokrates vyprávět. Tím méně by pak bylo možné stvořit myšlenkové paradigma jiného než náboženského charakteru v sedmém století našeho letopočtu, na samém okraji tehdejšího civilizovaného světa.

Druhým důvodem, proč se dnes islám skrývá za masku náboženství, je jeho permanentní vědomé a cílené zneužívání euroamerického právního systému a hodnot, ke kterým civilizace, postavené původně na křesťansko-židovských základech, dospěly. Není nic lepšího a účinnějšího, než zneužívat hodnotového systému svého nepřítele, když zároveň tento systém sám nesdílím. A přesně takto se chová islám. Dovolává se ochrany podle našich tradic, které tímto zneužívá, aniž by byl ochoten k recipročnímu jednání. Na naše tradice spoléhá, jich se dovolává a za zády se nám i našemu hodnotovému systému směje.

Podívejme se nejdříve na to, proč je zcela na místě stavět islám na roveň totalitním režimům. Islám, ačkoliv sám sebe prohlašuje za náboženství, je především totalitním vládním systémem, ve kterém má Bůh jen zástupné postavení, když hlavním obsahem islámu je právě uspořádání státního zřízení. Na rozdíl od křesťanství, hinduismu, buddhismu, taoismu či šintoismu je jádrem islámu právo, a to islámské právo šaría. To je integrální součástí islámské ideologie a není od něj oddělitelné. Tvoří nejvlastnější obsah islámu, když pravidla, která se prohlašují za náboženská, případně etická, tvoří pouze vedlejší a vnější obsah této ideologie. Pro islám je představa náboženství jako věci privátní, jako soukromé záležitosti každého jednotlivce, naprosto nepřijatelná. Přitom právě na tomto principu je postaveno dnešní křesťanství a civilizace z něj vycházející. Je to soukromý vztah jednotlivce k Bohu, prostředkovaný více či méně některou z církví. Dokonce i ti členové našeho civilizačního okruhu, kteří se prohlašují za ateisty, tedy ti, kteří tvrdí, že v Boha nevěří, čerpají automaticky své životní postoje z křesťanských tradic, přičemž ty nabývají v jejich životech buď folklorního charakteru anebo charakteru kulturních automatismů, díky nimž i oni sdílí všeobecně křesťanský duch Evropy a obou Amerik. Znovu je nutno připomenout, že takovýto postoj je pro islám nejen nepřijatelný, ale je jím zavrhovaný a je přímo nazýván zločinem. Islám odmítá individuální pojetí víry v Boha a totalitárně nedovoluje jakoukoliv pochybnost o sobě samém. Pokud se někdo domnívá, že nemáme právo soudit, co je totalita a nadvláda a nemáme právo to říkat o islámu, pak jen uvádím, že v zemi, která žila 300 let pod nadvládou cizích vládců a z posledních 78 let žila 48let v totalitních režimech, máme na totalitu a mocenskou nadvládu docela dobře vycvičená tykadla, abychom právě totalitu mohli poznat na první pohled. Máme právo i schopnost ji identifikovat a soudit.

Islám nesdílí evropskou osvícenskou představu společenského pokroku ležícího v budoucnosti. Pro islám už dobře bylo - v dobách proroka Muhammada. To nejlepší, co mohlo být uděláno, už uděláno bylo, a to nejlepší a jediné smysluplné, co mělo být napsáno, totiž Korán, již napsáno bylo. Ve své podstatě je islám náboženstvím Knihy Kazatel, která již více než tisíc let před Muhammadem řekla:

"Jaký užitek má člověk z veškerého svého pachtění, z toho, jak pod sluncem se pachtí? Pokolení odchází, pokolení přichází, ale země stále trvá."

Judaismus, křesťanství a civilizace, která z nich vzešla, tento neoprávněný skepticismus, toto pohrdání sebou samým, překonala. Islám však zůstal mrtvě narozeným dítětem gnóze, deformovaný do zrůdně zmutované touhy po opětovném splynutí s Universem, do retardovaně obsesivní psychopatické paranoidní představy o jedinečnosti své cesty k opětovnému sjednocení podstaty svého vyznavače s Bohem. Z tohoto scestného pojetí plyne i islámem prostupující idea ztotožnění Hmoty se Zlem a z toho plynoucí pohrdání naší civilizací, která je považována za hmotařskou, tedy z podstaty zlou a Bohu odporující. Je skutečnou tragédií samotných muslimů, že právě nastoupením této slepé cesty si islám navždy cestu k Bohu uzavřel.

Deprese, zánik, nevíra v člověka a jeho individuální nenahraditelnou hodnotu, nevíra v důstojnost každého lidského tvora bez ohledu na jeho charakteristiky jako je náboženství, sociální status, pohlaví a národnost, to je to, co charakterizuje islám. Islám odmítl filosofii tak, jak ji známe my, tedy jako možnost racionálního a kritického nahlédnutí do skutečnosti. Tento přístup islámu blokuje i promýšlení otázek lidské svobody, důstojnosti, role člověka a státu, a, paradoxně, také úvahy o Bohu, které se stávají v rámci euroamerické civilizace integrální součástí myšlenkových úvah nejpřednějších vědců - astrofyziků, matematiků či biologů, kteří se výsledky svého bádání dotýkají podstaty Vesmíru a tedy podstaty Boha. Muslimům však je přímý kontakt s Bohem již navždy, tedy až do Soudného dne, uzavřen, když dle jejich vlastní ideologie kontakt s Bohem ztratili právě smrtí Muhammada. Jak nesmírně zoufalý musí být jejich život, který je ve své podstatě jen čekáním na smrt!

Důsledkem této úplné časoprostorové strnulosti islámu je fakt, že právě národy, trpící pod muslimskou ideologií, jsou nejvíce devastovány. Právě ony a jejich příslušníci jsou tímto tristním pseudonáboženským stavem dehonestováni a nemohou naplnit potenciál, který jim je jako lidským osobnostem přirozeně dán a po kterém ať vědomě ať podvědomě touží. Stejně jako nejubožejšími a nejmasovějšími oběťmi komunismu byli Rusové, když totalitní komunismus vznikl právě v Rusku, stejně jako prvními oběťmi německého nacismu byli Němci, stejně tak jsou nelidským totalitním islámem nejvíce devastováni Arabové a další národy, žijící pod muslimskou nadvládou. Na tomto místě vyjadřuji s těmito lidmi a zejména s muslimskými ženami, které trpí nejvíce, svůj nejhlubší soucit.

Pro muslimy však není žádná jiná cesta než cesta do záhuby, protože jim je odepřeno to, co je podstatou lidské přirozenosti, totiž vývoj. Islám neuznává rozvoj, pokrok a lidství. Na tuto svou cestu se v zoufalství snaží strhnout i zbytek lidstva, i ostatní civilizace, protože z hlediska islámu je zbytek světa marný, zbytečný, nečistý.

Islám a jeho právní systém šaríja je neslučitelný se zásadami evropského práva, zejména s právy, zakotvenými v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Jak je tedy možné, že to naši právníci nevidí? Jak je možné, že mlčí? Jak je možné, že přistupují na veškeré požadavky muslimů, ohánějících se článkem 9 citované Úmluvy, který zaručuje svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání? A jak je možné, že jestliže muslimové žádají v našem světě ochranu podle tohoto zákonného ustanovení, není zároveň naším vlastním právním řádem poskytována stejná ochrana těm názorům, myšlenkám a náboženskému přesvědčení, které islámu odporují? Což naši právníci umí počítat jen do čtrnácti, když článek 14 Úmluvy říká, že užívání práv a svobod přiznaných citovanou Úmluvou musí být zajištěno bez diskriminace, založené na jakémkoliv důvodu? Ubezpečuji všechny, že umíme počítat alespoň do sedmnácti, když článek 17 Úmluvy zní:

Nic v této Úmluvě nemůže být vykládáno tak, jako by dávalo státu, skupině nebo jednotlivci jakékoli právo vyvíjet činnost nebo se dopouštět činů zaměřených na zničení kteréhokoli ze zde přiznaných práv a svobod nebo na omezování těchto práv a svobod ve větším rozsahu, než to Úmluva stanoví."

Toto ustanovení do Úmluvy prosadil osobně Winston Churchill a učinil tak ze speciálního důvodu, totiž jako ochranu proti totalitním režimům. On měl samozřejmě na mysli tehdejší režimy komunistické. Já mám na mysli islám, který je stejně totalitní a stejně ohrožující, jako byly režimy, proti kterým Winston Churchill bojoval a nad kterými zvítězil. Ochrana článku 17 však správně působí proti jakékoliv ideologii a to, že evropské země, podléhající jurisdikci Úmluvy, se dosud rozhodly jej neaplikovat, naprosto neznamená, že k tomu nemají vůli. Tyto země jsou jen příliš laskavé, příliš si vědomy ceny, kterou zaplatily za své poznání o nejvyšší hodnotě lidství a příliš trpělivé. Předpoklad muslimských zemí a vůdců, kteří se rozhodli terorizovat Evropany svým pojetím světa, že důvodem této jakoby netečnosti Evropy je její slabost, je naprosto mylný. Evropa se ke svému názoru, ke svému vidění světa propracovávala za cenu desítek milionů lidských obětí, za cenu utrpení, kterou si žádný muslim nedovede vůbec představit.

V současné době Evropa se stále znovu a znovu ptá muslimů: "Chcete s námi žít?" Protože nikoliv to, zda se máme bát islámu, ale toto je ta úhelná, kruciální otázka, na kterou je nutno dát odpověď a na kterou musí odpovědět jen a jenom muslimské národy!

Zatím to vypadá, že muslimové nechtějí se zbytkem nemuslimského světa mírumilovně sdílet tuto planetu. Jejich teroristické činy, halasně deklarované a páchané ve jménu islámu ukazují na to, že nemají zájem o bratrství mezi národy a mezi lidmi. Vykřikují slova o nadvládě islámu a svého právního systému a slova o tom, že máme povinnost se jim podřídit. Nenacházíme důkaz, že se muslimové necítí nám být nadřazení: nám - nemuslimům, nám ženám, homosexuálům, či komukoliv jinému, kdo se prostě striktně nedrží Koránu.

Evropa bude muslimům ještě nějakou dobu tuto otázku po mírovém soužití klást. Pak ale dojde k metamorfóze této otázky a ona začne znít zcela jinak. Už ne CHCETE S NÁMI ŽÍT, ale CHCETE ŽÍT? Chcete vy, muslimové přežít? Protože jestliže lidé vyznávající islám nebudou chtít žít v míru, udělá Evropa a Amerika to, co již udělala dvakrát, když jí hrozilo smrtelné nebezpečí od ideologií ohrožující podstatu člověčenství: vytáhne do boje a svého nepřítele rozdrtí. Součástí tohoto boje bude opět - stejně jako ve válkách minulých - grandiózní vědecký, technický a technologický pokrok, tentokrát bezpochyby zaměřený získání naprosté energetické nezávislosti. Nemám tušení, jak se to provede: možná se povede dokončit tokamaku. Možná začneme čerpat energii z nulového pole, možná sem dotáhneme z vesmíru kus temné hmoty, aby nám sloužila. V každém případě však důsledkem násilných činů, vyvolaných muslimy a války, která z toho vzejde, bude naprostá záhuba islámské ideologie. V islám bude věřit pár zdegenerovaných jedinců zalezlých v poušti, ze které bude do nekonečných bažin marně vytékat nepotřebná a nežádaná ropa, pár jedinců, kteří budou skřehotavými hlasy vzpomínat na dávná světla v ulicích Damašku a na krásy Mekky, po které nezbude nic než díra do pekla. Těchto pár bezejmenných jedinců bude zbytkem lidstva zavrženo jako odpad, který sešel z cesty k Bohu a nikdy ji nemůže nalézt, protože pohrdli tím, v čem našel Bůh zalíbení, totiž lidmi. Rozuměj: všemi lidmi a celou touto planetou.

Dnes se nám zde uměle vnucují myšlenky, že snad Evropa je ta, kdo by se měl třást o svou budoucnost, o svou kulturu, o svou filosofii, o své vidění světa. Ne, je to přesně naopak. Svými zlovolnými činy se muslimové vydali prvními kroky na cestu ke své vlastní absolutní záhubě.

Využívám tohoto setkání a vyzývám všechny muslimy a všechny země, které tvrdí, že jejich náboženstvím je islám: Zastavte to. Jste na špatné cestě. Jste na cestě, vedoucí od Boha. Jste na cestě vrahů. Vaše smrt vás nepřivede do Barbelá, do země Boha nestvořitelského, ale do nicoty a bezejmenné zbytečnosti. Nezbude po vás nic a název vašeho údajného náboženství bude vyslovováno jenom při odplivnutí sliny, do které se vmísil prach z cesty úspěšných, šťastných a Bohu libých.

Neboť toto je psáno ve Zjevení Janově, kapitole 12, nazvané "Poražený nepřítel":
"A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy."

Modrý plášť té ženy vlaje v každé vlajce Evropské Unie. Koruna z dvanácti hvězd je na každé vlajce Evropské Unie.
Ptejte se, muslimové, kdo je ten had či drak, kterého ona těhotná žena zašlápne, nad kterým zvítězí. A především nezapomeňte správně zodpovědět na onu již dříve kladenou otázku: Chcete žít? Správná odpověď zní - Pak se budete muset naučit žít s námi a v našich zemích podle nás.
----

Takhle o tom pisou u imperialistu:


 

8 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Luis Luis | 24. května 2016 v 19:16 | Reagovat

Pani Klara Samkova je ultraoportunistka, ktera se uz davno totalne provarila a ted zacuchala kam se budoucnost ubira a rada by se svezla s budoucimi vitezi. Stejne jako Klaus, nechte ji pindat ale proboha ji nedavejte zadnou funkci.

2 Ross Hedvicek Ross Hedvicek | E-mail | Web | 24. května 2016 v 19:36 | Reagovat

[1]: Co udelala tak oportunistickeho? Zije v Cesku, tak se vsi pravdepodobnosti ani nemuze byt uplne rovna a charakterni, jako nekdo kdo zije v civilizaci. Cesko je civilizace jen tak na pul. Ale i clovek z Ceska, pri tom vsem prokleti, muze mit nekdy pravdu - proto jsem to sem dal.

3 Karel Benda Karel Benda | 24. května 2016 v 19:48 | Reagovat

[2]: Tak by sem vam vsem urezal hlavy. Nic jineho si nezaslouzite. Znicili jste republiku.

4 Pavel Pavel | 24. května 2016 v 21:43 | Reagovat

Podle mne to rekla naprosto presne, tak, jak to je...ale je jasne ze politici populisticky mlci, aby se na te vetvi udrzeli,co nejdele....me pripadaji chlapi, jako "prisraci", co se boji pipnout...., jeste ji tak kritizovat , to ano, zbabelci.

5 jkorcak jkorcak | E-mail | Web | 24. května 2016 v 21:49 | Reagovat

[2]: Po sametové revoluci byla ve volbách roku 1990 zvolena do české části Sněmovny národů Federálního shromáždění (volební obvod Praha) za Občanské fórum, respektive za Romskou občanskou iniciativu (přestože není romského původu). OVŠEM POKUD VÍM, RÓMSKÉHO PŮVODU BYL JEJÍ MANŽEL.

Vystupovala ve věci cikánů velice aktivně a ne vždy měla pravdu, tedy zdá se, že většinou ji neměla, takže značná část občanů ČR ji proto nesnáší a jsou na ni alergičtí.

Často je nazývána politickou turistkou   - myslím, že nikoliv bezdůvodně (jakoby to v Čechách bylo něco zvláštního!), vystřídala hned několik politických stran a kandidovala dokonce na prezidentku, dělala tenkrát konkurenci Schwarzenbergovi - to byla zrovna v TOPce, viz web.

TO OVŠEM NEZNAMENÁ, ŽE V TOMTO PŘÍPADĚ NEMŮŽE MÍT PRAVDU. Oni jsou ale na ni tak alergičtí, že stačí pouhá zmínka o ní k tomu, aby vás vláčely blátem a vyřvávali na vás kdejakou špínu.

DO MNE UŽ SE TAKÉ PUSTILI A BUŠILI DO MNE KVŮLI NÍ, JEN CO JE PRAVDA! Máš se na co těšit, Rossi! ;-)  :-)  :-D  8-O

6 Luis Luis | 24. května 2016 v 21:52 | Reagovat

[2]: Dyt si zagoogluj. A sam vis kde jsou dnesni nacionalni konzervatisti zaparkovani. A tady jen pro zacatek :
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/191380/advokatku-samkovou-vyhodili-z-pripadu-macetovych-utocniku.html
Samozrejme ona vubec a to  ani nahodou neni cikanka, staci se podivat na jeji fotografii
http://zpravy.idnes.cz/okamura-napsal-o-samkove-ze-nema-ani-kapku-cikanske-krve-pje-/domaci.aspx?c=A140407_123340_domaci_kop
po tom vsem co na prelomu  tisicileti popachala jako advokatka s romskymi klienty.

7 Luis Luis | 24. května 2016 v 21:53 | Reagovat

[3]: Ty pitomce, to se k tobe jeste nedoneslo, ze republiku, ktera byla mezi valkami v prvni desitce vylagrovali tvoji soukmenovci ?

8 Mikeš Mikeš | 24. května 2016 v 21:55 | Reagovat

Klárka je zábavná, ostatně jako vždy! Tak islámu se bát nemáme, a proto musíme proti němu bojovat - mně to přijde, jakože si protiřečí. Ovšem, co také čekat od ženský, o níž je známo, že je střelená. Ti, kteří mají nadhled, se jakýkoliv její projev těší, protože je zárukou dobré zábavy. V tomto případě je však její vystoupení pro nás, odpůrce multíků a slimáků zejména, kontraproduktivní. Protože tentokrát to s těmi svými kravinami přehnala. Islám jako náboženství nelze zakázat, to je iluzorní, navíc, problém je přece jinde. V zásadě jde o to, nepřipustit příliv většího počtu lidí s jinou kulturou a kulturními vzorci - to způsobí téměř jistě problémy a napětí ve společnosti. A na to se měla zaměřit, ne na islám, když zde máme plno islámských zemí, kterým není v podstatě co vytknout. Pro nás v Evropě však islám nebezpečí je a je nutno se jej obávat.
Nicméně, ty její úvahy v druhé půlce článku nejsou marné, akorát že politici si z toho nevezmou vůbec nic, protože na to jejich IQ nestačí. Je to prostě pro ně moc složité.

9 Luis Luis | 24. května 2016 v 22:03 | Reagovat

[2]: Jo a v takovychto pripadech je uplne jedno, jestli dotycny/a mluvi pravdu ci ne. U takovychto existenci je nutne sledovat, co tim chteji dosahnout.
Neverit ani pozdrav.

10 děda děda | E-mail | 24. května 2016 v 22:23 | Reagovat

[1]:Slyšte islamofilského debila ...

11 jkorcak jkorcak | E-mail | Web | 24. května 2016 v 22:44 | Reagovat

[9]: „Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit Vaše právo to říkat."

„Pane abbé, nenávidím to, co píšete, avšak položím život za to, abyste to mohl dál psát."

(takto smýšlel osvícenský francouzský filozof, básník a spisovatel Voltaire, vlastním jménem François Marie Arouet)

12 jkorcak jkorcak | E-mail | Web | 24. května 2016 v 23:01 | Reagovat

[8]: Mám takový dojem, že se v tom projevu neříká, že se má "islám jako náboženství zakázat".

Říká se tam "jednou provždy zamezit v jeho šíření"

Zamezit šíření a zakázat - to není totéž ...

A pak se tam ještě dodává: "stejně jako u dřívějších zrůdných ideologií, samotnou existenci islámu prohlásit za zločinnou a odporující lidské přirozenosti, svobodě a zejména lidské důstojnosti" a přesně to islám dnes je ...

Každý stát by měl mít právo a dokonce povinnost každou "ideologii, která je zločinná a odporující lidské přirozenosti, svobodě a zejména lidské důstojnosti" pojmenovat, své občany proti ní bránit a nedovolit, aby občan byl brán jako rukojmí a aby byla ohrožována budoucnost, svoboda a práva občana ve jménu této "ideologie, která je zločinná a odporující lidské přirozenosti, svobodě a zejména lidské důstojnosti".

13 Luis Luis | 25. května 2016 v 0:17 | Reagovat

[8]: Dal jsi si s tim praci a mas naprostou pravdu a to skoro v uplne vsem. Jen v jednom ne. V tomto :
"Pro nás v Evropě však islám nebezpečí je a je nutno se jej obávat. "
Vubec ne. Pro nas a Evropu jsou nebezpecni ti, kteri nastup islamu pripravuji. Islam a islamske zeme byly donedavna okrajove a kdopak jim do Evropy pomohl ? TI jsou nebezpecni, protoze jsou jedni z nas, navic maji v rukou realnou moc.

Ja jsem uz alergickej na stale novejsi projevy starych sracek a hlavne na to jak je porad lidi zerou...

Jeji uvahy? Ty si myslis ze to psala ona ? Sama ?
Jen pro nazornost :
Tady po tomto asi vzniknul vazaci akt, po kterem se z romske advokatky stala bojovnice proti islamu (normalne by za to mela byt vyhozena z advokatske komory):
http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/advokatka-klara-samkova-celi-vaznemu-podezreni-ze-obelhala-ceskou-sporitelnu--1347131
A pro politiky to slozite neni, ti delaji jen to , co jim gremia jejich stran naridi.A ta zase delaji jen to, co jim naridi architekti moci. A kdo nedela, tomu zajde domluvit nekterej lobista . A ty domluvy jsou ruzneho druhu. Treba u bejvaleho prazskeho primatora Kasla to jeho tehdejsi zlobeni spravilo 300.000 Euro no a u Kalmy nebo Dubceka prachy nezabraly.
Studuj, treba prijdes na to , co za misto ve vesmiru je tato planeta.

14 Jiří Wolf Jiří Wolf | E-mail | 25. května 2016 v 5:33 | Reagovat

Jiřinko Korčáková. Matka Samkové je Cikánka a za manžela měla Cikána. Proto vystupovala za Cikány. Jinak ten její projev neměl chybu. Plně s ní v tomto případě souhlasím. Prohlásila jen to, co si myslí většina Českého národa. Jen Sluníčkářům a Havloidům a vítačům Muslimů se ten její projev nelíbil.

15 Pepa Nos Pepa Nos | E-mail | Web | 25. května 2016 v 9:07 | Reagovat

Myšlám a jejich hlodavce je nutno, záhodno, bohulibo a záslužno posílat neustále do prdele a nikdy jinak.

Tuhle zasranost vystrkující šestkrát denně smradlavou prdel na Boha za řvaní "láh (vysušené velbloudí lejno) je velký" musíme odstranit ze světa jakýmkoli způsobem!!!

16 Vitezslav Vitezslav | E-mail | 25. května 2016 v 14:15 | Reagovat

Muze me nekdo vysvetlit kde je zakopany pes? Cesi nejsou podradny narod ale berou podradnou mzdu. Mimochodem nemci prohrali dve svetove valky.
Lempl zustane lemplem I kdyby jim vladnul genius Zeman z jeho bolsevickou hordou.
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/394625/velke-srovnani-platu-70-profesi-o-kolik-berou-nemci-vic-nez-my-a-proc.html

17 Klara Klara | 25. května 2016 v 14:16 | Reagovat

Dalsi skutecnosti vyvoje, tak se zamyslete, dokud je cas, ano je o dlouho predem naplanovane akce, jiz od likvidace Libanonu a okupace severni casti Kypru, pak Jugoslavie a dalsi!Dnes mame na rozich v plne pohotovosti SVCAT Policejni, plne ozbrojene tymy v Obrnenych vozech. Vite kolik nas to stoji? -a proc se vse ma jeste prohlubovat? Proc jsou valky a vsude nepokoje ktere davaji tyto masy do pohybu? Stredni EU, hlavne ta vychodni za to nenesou zadne zodpovednosti, tak se take o dusledky nemusi delit!, shlednete vse: Toto video je opravdu dobré, vydržte do konce, překlad je dobrý. Něco podobného bylo i  video s Francouzkou , která líčila situaci v jejím přístavním městě.
Předmět: stará paní na ulici v Německu popisuje soužití s muslimy a běženci

https://www.youtube.com/watch?v=-InEt1tD8AI
=

18 pozorovatel pozorovatel | 25. května 2016 v 15:06 | Reagovat

[17]: Proc se tady porad diskutuje o hovne? Ja ziji na severoamerickem kontinentu 30 let kde jsem nesmirne spokojen a s radosti sleduji vyvoj v Evrope. Klidne at je muslimove sezerou vsechny hlavne zkurvence z ceske kotliny.V prvni fazi totalni islamizace Evropy a vyhlazeni veskereho domorodeho obyvatelstva. V druhe fazi spolecnym bombardovanim ze strany USA a Ruska vyhladit evropske muslimy. Ve treti fazi vse zhrnout a srovnat se zemi a zacit s vystavbou velkeho golfoveho hriste. :-P

19 Robert Buchar Robert Buchar | Web | 25. května 2016 v 15:27 | Reagovat

[17]: S tim planovanim musite jit zpatky az na konec devatenacteho / zacatek dvacateho stoleti.

20 Karel Benda Karel Benda | 25. května 2016 v 17:23 | Reagovat

[18]: Tebe bych taky chtel potkat. Koho chces bombardovat? Bombarduj si prasivou ameriku hovado si stejnej psychopat jako Hedvicek.

21 Pepa Nos Pepa Nos | E-mail | Web | 25. května 2016 v 18:06 | Reagovat

Už není možné, aby si celý svět nevšiml prudkého nástupu islamofašizmu, který se týká bez výjimky všech zemí.

Všude se už v nějaké podobě vyskytuje.

Islamofašistů je v Česku sice jen hrstka, ale mají podporu současné EU, OSN a USA.

Ta samá situace je všude jinde v Evropě a USA.

ISLAMOFAŠISTŮM DÁVÁM JEŠTĚ CCA PŮL ROKU.

Pak bude následovat velký lov.

22 Seetal Seetal | 25. května 2016 v 19:39 | Reagovat

Uz aby v CZ bylo zavedeno pravo saria. Sekani koncetin zlodejum, kamenovani 98% ceskych zen a verejne popravy na namestich. Co jejich prarodice donaseli na gestapo, rodice na stb a tak ted tito cesi se zacnou popravovat.

23 Karel Benda Karel Benda | 25. května 2016 v 20:40 | Reagovat

[22]: Tebe bych popravil jako prvniho zradna emigrantska bestie.

24 Jarda Lamr Jarda Lamr | E-mail | 25. května 2016 v 21:00 | Reagovat

Zdravím všechny.  Je mi jedno, jestli je Cikánka nebo Italka, pracuje, odvádí daně. Dívám se na ni jako na Kláru Samkovou, občanku ČR a  Kláru Samkovou, advokátku, hájící rozličnou klientelu, která se mi vždy líbit nemusí, ale to je můj problém a její práce. Co řekla na tom potlachu, podepisuju! Taky už má problém, její kolega jménem Krym požádal AK  o prošetření jejích slov. Uvidíme výsledek, snad ji Plameňák neodsoudí k věčnému zatracení...!  Její politické aktivity neřeším. Jo, a v Praze kandiduje do Senátu za ODS František  Stárek-Čuňas.

25 pozorovatel pozorovatel | 26. května 2016 v 0:25 | Reagovat

[20]:Hele veliteli druzstva. Tebe se to bombardovani bude bezprostredne dotykat. Je jenom otazkou casu nez v Kanade zjisti jaka si svine a vykopnou te do Ceska. Pokud do ty doby nezdechnes. O_O  O_O  O_O

26 ostravak ostravak | 26. května 2016 v 3:23 | Reagovat

[23]: To by te nejdrive museli pustit z psychitrickeho ustavu, coz vzhledem k tvemu soucasnemu dusevnimu stavu nepripada v uvahu.

27 Seetal Seetal | 26. května 2016 v 10:32 | Reagovat

[23]: Bendo jak si dovolujes takhle mluvit se Svycarskym statnim zamestnancem?

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama