Červenec 2016

Totalita according to Fred

29. července 2016 v 21:30 | James V. Jakoubek |  Clanky jinych autoru
Nedávno jsem zase zabloudil na komunistické Halo Hoviny. A jako obvykle, hromada anti-NATO, anti-amerikanismu, pro-ruské propagandy (nejnovější přímo klasický příklad dnes - Rusko, zdroj stability a míru, znělo v Bratislavě) a sem-tam obvyklá Kojzarovic demagogie. Jinými slovy - nic nového pod sluncem. Přesto mně tak nějak zaujalo povídání soudruha Grebeníčka (Nebylo to jen o kultu osobnosti) kterým poctil jistou lady Marii Kudrnovskou. Dle všeho se Grebeníček soudruh, podobně jako již zmíněhý hysterik Kojzar, tak nějak za "historika" považuje a proto vysvětloval své pojetí jak světových, tak specificky československých, dějin v polovině "50tých let minulého století", kterak se komunisté s oblibou, když je řeč o zvěrstvech komunisty v oněch letech páchaných, vyjadřují. A na podporu svých teorií se kde-koho dovolává. Stěžejní myšlenka jeho povídání jest naznačena úvodem (cituji):

.... Jsem pro seriozní oponenturu těm, kteří neopodstatněně užívají pro období 1948-1989 ideologického termínu totalita...

Soudruh Grebeníček zřejmě nepovažuje (jsem si jist že s ním prakticky všichni komunisti co jich v Česku či kdekoliv jinde bylo či je) komunistický režim ve zmíněných letech za totalitní (za jaký to tedy? nutno se ptát). A na podporu svého fantastického nesmyslu se dovolává jistého, údajně to "amerického politologa", jménem Fred Eidlin (cituji):

... proto připomenu to, s čím nedávno vystoupil i americký politolog Fred Eidlin. Ten nejprve mluvil o nejednoznačném vymezení pojmu totalitarismus a zároveň důrazně odmítl označení údajného komunistického Československa jako totalitního státu. Užívání tohoto pojmu připustil maximálně jen na první polovinu padesátých let 20. století ...
Nedalo mně to a proto jsem se na onoho "politologa" obrátil s dotazem, zdali se tato zjevná pitomost kterou mu Grebeníček soudruh na hlavu hází, zakládá na pravdě. "Politolog" se ale k odpovědi moc neměl a tak asi týden na to, abych ho trochu popíchl, jsem mu za jeho mlčení které jsem ironicky označil za hlasitější než nejhlasitější bolševický řev, s úctou poděkoval. Dle mého předpokladu, kterak lze u těchto levičáckých tvorů očekávat, odpověď se dostavila dá se říci obratem, vyšperkovaná urážkami (z těchto si nejvíce cením výrazu jímž mně poctil - "pigheaded Communist" což nás zde velice pobavilo) a výčtem jeho kvalifikovanosti a tudíž dokonalé znalosti bývalého Československa, neb on toto v roce 1963 navštívil a pak ještě několikrát (kolikrát to bylo či jak často, neupřesnil), byvše dokonce "an eyewitness to the 1968 Soviet-led invasion".

Zde by měl někdo od soudruhů (třeba zde zmíněni "historici" Grebeníček či Kojzar) kteří se v něm shlédli tak dokonale, že jej po uchvácení ÚSTR krajní levicí tam jmenovali členem "Ediční Rády" (kterak mně sdělil) Fredymu vysvětlit, že se dopouští vyloženého kacířství, neb kterak známo, dle komunistické víry o žádnou invazi v onom roce 1968 zajisté nešlo, alébrž o pomoc, když už ne internacionální, tak tedy bratrskou zcela určitě. Jak je vidět, on ten slavný "americký politolog" Fred zrovna moc dobře neví o čem plácá. Jeho "znalost" československého komunistického režimu, ve kterém nikdy nežil jen se tam občas ohřál, se dá dosti dobře parafrázovat na příkladu návštěvníka zoologické zahrady či člena týdeního zájezdu kamsi do Afriky na safari, který se pak na této bázi za kvalifikovaného "znalce" divoké zvěře vydává.

Na danou otázku totalitního výroku soudruha Grebeníčka se týkající samozřejmě neodpověděl, jen mně odkázal na jeho jedno skládání a připojil web address s přátelskou radou - "reread my paper a few times and think about it". Tak jsem na to kliknul, abych zvěděl o co jde. Nutno podotknout, stálo to za to. Úvodem toho jeho "paper" kterak dílo své nazval, stojí (cituji):

…This paper attempts to show how the widespread illusion of Soviet-type regimes as totalitarian systematically blinded scholars, policy-makers, and the broader public…. It also takes the totalitarian illusion as a concrete example of a more general blinding influence of essentialistic methodology and thought on social science research … atd

Česky tedy přibližně - Tento výtvor se pokouší prokázat jak široce rozšířená iluze o režimech sovětského typu coby totalitní, systematicky oslepila vědce, politiky a všeobecnou veřejnost vůbec ... také uvede tuto totalitní iluzi jakožto konkretní příklad ovlivňující všeobecné zatemňování postupu metodologie a myšlení ve společenském výzkumu ... atd. Kdo chce, nechť se poučí - http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2104841

Americký "politolog", očividně krajně levičáckého zaměření, je zřejmě zcela přesvědčen, že v případě jak SSSR, tak jeho satelitů včetně ČSR-ČSSR-ČSFR, se o žádné totalitní režimy nejednalo ale odmítl tyto přesněji nazvat či specifikovat (na můj dotaz, mezi jinými, zdali za totalitní považuje USA, konkretně nereagoval, jen všeobecně podotkl - "Your question is loaded and baited, so you will have to look at what I actually wrote and answer it for yourself). Je ovšem zcela možné, že si pod pojmem "totalitarian" představuje něco zcela jiného, než normální English-speaking people do. Nevím jak pojem "totalitarian" či "totalita" definuje slovník jazyka českého, ale v angličtině, viz "Webster's New Universal Unabridged Dictionary" jest definován takto:

Totalitarian, a. designating, of, or characteristic of a government or state in which one political party or group maintains complete control and refuses to recognize, and as a consequence suppresses, all other political parties
Totalitarianism, n. totalitarian government, doctrines, etc

Kterak patrno, definice tyto zcela přesně popisují režimy (či pokud zmíněný "politolog" preferuje "systémy") sovětského typu. V každém státě sovětského "tábora míru", včetně ČSR, vládla pouze a jenom jedna skupina (group), či organizace, zvaná Komunistická, (zde o politických stranách lze jen těžko mluvit, viz definici v zákoně 198/93 kde je to přesně definováno - §2, čl. (2) Komunistická strana Československa byla organizací (!) zločinnou a zavrženíhodnou ... atd.), která stejně tak jako všechny ostatní komunistické spolky, zásadně neuznávala žádnou jinou skupinu, organizaci či politickou stranu kterou by neměla pod absolutní kontrolou a bezohledně stíhala (suppressed) jakékoliv náznaky snah o podobná seskupení. Je zcela zřejmé, že tuto syrovou skutečnost onen "americký politolog" Fred Eidlin při jeho občasných návštěvách bývalého Československa tak nějak přehlédl. Ba, je dokonce možné, že zaslechl od svých komunistických kámošů zmínky o jiných "politických stranách", s názvy jako třeba strana Lidová či Socialistická, které si komunisti pod názvem Národní Fronta pěstovali přesně pro zblbnutí důvěřivých typů Západních levičáckých yntelektuálů jako je dobračisko Fred, jenž dle všeho tento "jasný důkaz" československé "demokracie" spolkl tak říkajíc - hook, line and sinker (čistě pro zajímavost - co tato dosti komická figurka vlastně v Česku pohledává? To se zde v US nemohl, a to i přes značně doleva nakloněném universitním světě, nikde uchytit a musel si obživu hledat na Východě? Dobře zřejmě činil, kupř. komunisté čeští si jej vynachválit nemohou a dokonce jej ani nenazývají "americkým imperialistou" kterak jest u nich normou).

Tak tedy jsem, dle návodu "politologa" ten jeho paper "reread a few times". Paper sice upozorňuje na snahu vyvést vědce a veřejnost z bažin (paper points a way out of the morass) omylů jež ze záhadných důvodů "dominates Sovět studies" a upozorňuje na základní dělení totality: "1) totalitarianism as normative theory; 2) totalitarianism as ideology in practice; and 3) totalitarianism as descriptive of empirical reality, " (osobně si nemyslím, že by kterýkoliv vězeň československého lágru či kriminálu, bez ohledu zda v letech padesátých či kdykoliv jindy, mlácený třeba v takovém Mnichově Hradišti hlava-nehlava nějakým tím bachařským grebeníčkem, usilovně přemýšlel, než vědomí ztratí, o tom, který to asi Fredyho "totalitarismus" jej k smrti ubíjí) ale o onom uznání československé totality v letech padesátých jak Grebeníček soudruh nám tvrdí, nikde ani stopy.Tudíž jsem se na něho s dotazem kde to sebral obrátil, doposavad ale odpověď nikde. Zřejmě on sám neví, kde to v tom Fredyho skládání údajně našel, pokud ovšem vůbec anglicky rozumí. Spíše bych řekl že si to celé vymyslel a svůj výmysl, přesněji lež, jen pro efekt tímto "americkým politologem" podepřel. Omezené čtenářstvo HaNo je nejspíše tímto tvrzením - pochází dokonce od "amerického politologa!!!" - dokonale ohromeno a ostatní normálně uvažující lid (kterak jsem se doslechl) HaNo stejně moc nečte, čili jeden výmysl, či lež, sem, druhý tam, co na tom, žejo soudruzi a to i přes to že, kterak se Grebeníček soudruh dušuje - "... tvrdím také, že lež zůstane lží ať lže kdokoliv ..."!

Ovšem, co se lhaní týče, to soudruzi na sebe zas tak moc vážně neberou, viz kterak Grebeníček soudruh sám ve svém skládání krátce před tímto výrokem sděluje, že historik Karel Kaplan v knize Nekrvavá Revoluce píše, že "... agenti Západních zemí vyslaní do Československa měli utvořit a řídit mnoho skupin a provádět či připravovat rozsáhlé protistátní akce včetně ozbrojeného odporu a svržení režimu ...". Jenže ono zrovna tak doslova není. Kaplan totiž píše, "... policie zaznamenala zvýšenou aktivitu politických a zpravodajských institucí exilu a Západních států které vysílaly do Československa osoby s politickými i zpravodajskými úkoly .... Zaměřili se na informace o vnitřním životě ... které uveřejňuje v demokratickém systému denní tisk a v Československu byly prohlášeny za státní tajemství ...". A na takovouto specificky zaměřenou špionážní aktivitu "...odpověděla státní moc velice tvrdě, mnoho osob skončilo ve vězení, někteří i na popravišti..." upřesňuje Kaplan. O tom se ale Grebeníček soudruh již nezmiňuje, zato však rozhořčeně poukazuje na ty zlotřilé Američany kteří (ve stejné době kdy komunisté čeští na šibenici, pravidelně týden co týden vytahovali své oběti za vyložené pitomosti a grebeníčky z nich vymlácené nesmysly) údajně zcela bezohledně stíhali chudáky americké komunisty. S bolestí v srdci sděluje, že v "atmosféře zjitřené protikomunistickou hysterií" byli v New Yorku federálním soudem odsouzeni k smrti a popraveni manželé Rosenbergovi "obvinění ze špionáže ve prospěch Sovětského svazu", což on zjevně považuje za naprosto neomluvitelnou "justiční vraždu". Zde lze jen podotknout, že co se justičních vražd týče, v tom jsou komunisté nepřekonatelní - jak v těch v minulém století zmíněných letech 50tých v Česku a v Táboře Míru vůbec, tak dnes kupř. v Číně či Severní Koreji.

Tak mně napadá - co kdyby nás "historik" Grebeníček, či spíše sám "americký politolog" Fred Eidlin poučili, jak režimy v těchto dvou, bez pochyb totalitních státech kde stále komunisté krvavou rukou vládnou, nazvat jinak než "totalitní"? Já osobně bych si typnul na Fredyho "systém" č.2 - totalitarianism as ideology in practice. But, of course so to speak, I could be mistaken.


James V. Jakoubek
Lakewood, Ohio
July 20th 2016Statistika nepusti...

26. července 2016 v 19:10 | Ross Hedvicek |  Clanky osvetove
Statistiky mam rad - statistika je nejvetsi nepritel levicaku, komunistu, nebo jak vy jim rikate "slunickari". A statistika nikdy nemuze byt rasisticka, protoze... je to statistika!

Abyste se necitili ukrivdeni, zacnu u nas doma, v Americe... V Americe je presne 13.3 % cernochu.

Co by se asi stalo kdyby (ciste teoreticky) vsichni ti cernosi USA opustili (jak momentalne ted ti blbecci vyhrozuji, ze to udelaji, jestli Trump bude zvolen prezidentem) a odstehovali se treba do Kanady nebo ... co Ceska?

Takze kdyby 13.3 % cernochu opustilo USA...

Procento lidi zijicich pod hranici chudoby by kleslo o 34%

Mnozstvi lidi ve vezeni by kleslo o 37%

Mnozstvi lidi zijicich na socialni podpore by kleslo o 42%

Pocet clenu kriminalnich gangu by klesl o 53%

Pocet pripadu chlamydie (pohlavni nemoc) by klesl o 54%

Pocet bezdomovcu by klesl o 57%

Pocet pripadu syphilis (taky nemoc) by klesl o 58%

Pocet pripadu AIDS a HIV by klesl o 65%

Pocet pripadu gonorrhea (kapavka) by klesl o 69%

Vysledky testu ACT by se zvedly o 5.5 bodu

Prumerne IQ by se zvedlo o 7.4 bodu
(coz by posunulo USA na treti misto na svete - zaroven s Japonskem)

Prumerne vysledky testu SAT (prijimacky na vysoke skoly) by se zvedly o 100 bodu

Prumerny prijem bezneho Americana by se zvedl o 20 000 dolaru rocne

ALE - Demokraticka strana (ekvivalent KSCM v USA) by ztratila 76 % volicu

A mnoho obhajcu v kriminalnich pripadech by si muselo najit jinou praci...

A to prosim ja tvrdim, ze cernosi jsou ve srovnani s muslimy docela fajn...
---

A ted uvazte, ze v USA pouze 0.9 % Muslimu (1.8. milionu).

Ovsem v Holandsku je 6% obyvatelstva Muslimu (v okoli Rotterdamu je to 25% Muslimu).

Ve Francii je 9.6% Muslimu...

Mam pokracovat?


Vune domova...

26. července 2016 v 16:24 | Ross Hedvicek |  Clanky vzpominkove a recyklovane
(Clanek z brezna 2013)

Prave jsem se vratil z navstevy Ceske republiky. Ja vim, zni to trochu jako Klement Gottwald na Staromaku v unoru 1948 "prave jsem se vratil od pana prezidenta". U prezidenta jsem nebyl, ale byl jsem prijat v kancelari rakouskeho spolkoveho kanclere (drevem oblozeny i strop, zajimave) na Ballhausplatz 2 a v kancelari byvaleho ceskeho premiera (Jirka je fajn kluk, jako za mlada, krivdite mu vsichni) v Praze-Radlicich. A jak jsem se vracel z te navstevy, tak jsem pocitil, co to je ta "vune domova".

Tahle navsteva byla ze vsech mych dosavadnich navstev nejlepsi. V Cesku na mne mi pratele a pribuzni byli velice hodni a prijemni a ani jsem se nedostal do zadneho konfliktu s ceskymi autoritami nebo temi jejich ultra-blbymi ceskymi zakony.

Na ceste zpatky jsem letel z Vidne do Berlina, z Berlina do Newarku a z Newarku domu. Ve Vidni vsechno v poradku, ale v Berline (Tegel) jsem mel problemy i na obycejnem WC. Nekde jsem cetl, ze piti tekutin pomaha k potlaceni jetlagu a vubec lupani v usich a vetsine tech neprijemnosti sezeni v letadle. A tak jsem pil - obycejnou vodu. A tak se stalo, ze prestoze nemam ani zvetsenou prostatu (potvrzeno lekarem, v mem veku by to bylo normalni), tak jsem okamzite po pristani v Berline musel nutne na zachod. Ale nuuuutne!

V Berline se muselo projit dalsi kontrolou zavazadel, protoze jsme opousteli "EU prostor" nebo tak neco a tak nas vyhnali z letadla do uzavreneho prostoru, kde byl jen jeden zachod (ano, jen jeden!) pro muze a jeden pro zeny - oba s malou predsinkou s umyvadlem. Pred obema se hned utvorila fronta. Nez na mne dosla rada, to uz jsem byl zkrouceny jako Venuse Miloska (to je ta s kolenama u sebe) a porad jsem stal jeste v te predsini. A zoufale se mi chtelo curat.

Odmitl jsem se pocurat do kalhot - obzvlast, kdyz jsem mel pred sebou jeste 12-15 hodin cesty, tak jsem gestem ukazal jednomu spolucekajicimu v predsini onoho WC at si stoupne ke dverim a nikdo tam neleze a jednoduse jsem se ve stoje vycural do umyvadla v te predsini. Pak jsem to splachl, umyl si ruce a se spokojenym gestem jsem pokynul ostatnim v predsini: "Next, please!"

Vsichni ostatni v predsini a pred predsini byli Nemci a strhl se okamzity pokrik. Nemohli uverit, ze jsem neco takoveho provedl. A pak jeste promluvil anglicky. Nevim jak vy, ale ja nejsem plachy. Moje znalost nemciny sestava ze slov "Hande hoch!" "Nicht schiesen!" a "Auf wiedersehn!" , ale umim bezvadne imitovat nemecky prizvuk serzanta Schulze z Hogan Heroes. Oni kriceli na mne, nemecky, ja jim odpovidal anglicky s nemeckym prizvukem - no legrace. Zrejme jen ma priserna prevaha v telesne velikosti jim branila mne fyzicky napadnout. Vysvetlil jsem jim, ze jsou nejen narodem s nedostatecnou kapacitou hajzlu, ale ze i strasne radi pochoduji a ze jine narody se odmitaji pochcat do gati, jen proto, ze je to narizeno. Slovo "gestapo" jsem po lonskych spatnych zkusenostech ve Frankfurtu nepouzil - to uz vim, ze jsou na to haklivi. A tehdy mi kvuli tomu uletelo letadlo.

A uprostred toho pokriku jsem se spokojene protlacil k rentgenovani zavazadel, kde prislusna Ilse Koch na obrazovce objevila, ze UDAJNE pasuji v prirucnim zavazadle strelnou zbran (ve skutecnosti to bylo jen par nahradnich soucastek). A tak jsem vzrusil pritomne Nemce behem 5 minut uz podruhe. Mel jsem z nich dojem, ze museli byt vychodni. Nebyli nad veci. Rvali jako paviani. Nastesti se tam objevil chlapik, asi stejne stary jako ja, s napisem POLIZEI na levem rameni a asi jsem mu byl sympaticky nebo se divil, ze jsem se nepotil ani neprchal, nemeckym zpusobem mne vyrval z rukou vyjicich zen a vsechno zachranil. Nechal si potvrdit od sveho hauptmana, ze mne muze nechat jit a bylo to. Zavazadlo s podezrelymi predmety poslali do prizemi letadla, ja jsem zaplatil dalsich 55 Euro a do Newarku odletel jen v tricku, s pasem a penezenkou v kapse.

Ten pas byl nastesti americky, coz se ukazalo naprostym pozehnanim v Newarku, New Jersey. Jiste, ze jsem slysel pribehy ublizovanych obcanu CR, kteri byli americkymi celniky sikanovani a osahavani. Cesti muzi byli dokonce osahavani tlustymi cernoskami! Vazne! Me se ovsem nic takoveho nestalo, me celnik zasalutoval, dal tam razitko a povida "Welcome home!" - coz znamena "Vitejte doma!" Koutkem oka jsem ale zahledl ve vedlejsi rade manzelsky par predkladaji cervene EU pasy (ano, EU ma cervene, rusky vypadajici pasy) a vykrikujici neco jako "Ich habe jedlo-bedlo Oil am Tank!" Nevim jak muze nekdo s cervenym pasem ocekavat, ze se na nej slusni lide nebudou divat s podezrenim?

Jo, vitejte doma - tehdy poprve na mne ta vune domova dychla. A vkrocil jsem na Newark International Airport. Newark je v New Jersey a obyvatele New Jersey jsou po cele Americe znami svou nadprumernou hrubosti, neurvalosti, nevychovanosti a vubec necivilizovanosti - jsou to proste takovi Cesi Ameriky. A predstavte si, vsichni na mne v Newarku byli hodni, mili a zdvorili. Neco co jsem v Cesku u cizich neznamych lidi nezazil. V Cesku maji zrejme ustavou narizeno byt protivni, neurvali a sklebit se jak opice jako by byli prislusnici nejake vyssi kasty v Indii.

Zastavil jsem se v Irish Pub, dal si tam obed - vsechno fajn, prijemne a s usmevem. Dokonce i letusky spolecnosti United, tedy zeny, ktere maji sadismus v pracovni naplni se chovaly mile a prijemne. Vune domova.

Na letisti na mne cekal syn, ulozil jsem se do pohodlne dozadu sklopeneho sedadla a jeli jsme zbyvajicich 100 km po dalnici domu. "Jed v levem pruhu a malinko zpomal!" porucil jsem mu. Podival se na mne, co zase zkousim, ale udelal to. V pravem pruhu nas zacaly predjizdet desitky aut, bez jedineho zablikani za nami, najizdeni na nas a nebo nejake gestikulace behem predjizdeni. A bylo jasno, uz jsem zase v civilizaci - vune domova vsude kolem mne. Nikdo tu nepochoduje, ani chorobne nedodrzuje uplne idioticke zakony.

A pak jeste synovi povidam - "ted prejed do praveho jizdniho pruhu, jestli drnca!" Zkusil to nekolikrat a pravy jizdni pruh u nas proste nedrnca. A to jsem nedavno kdesi cetl, ze americke dalnice jsou horsi nez evropske, protoze dalnicni podlozi (tloustka vozovky) je v USA jen okolo 30 cm, kdezto v Evrope je to podle EU smernic 1 metr hluboke. Protoze nepredpokladam, ze v Americe maji lepsi beton, jsem nucen si myslet, ze drncani je zpusobeno idiotstvim tvurcu vasich zakonu (nejen silnicnich). A to jsem se jeste nevyjadril k vasim kruhovym objezdum.

A pak jsem si spustil okynko a zacal dychat ten slany morsky vzduch. Ale to uz je o necem uplne jinem...

Na letisti Tegel...

Letiste Praha...

25. července 2016 v 20:37
Tohle mi pristalo ve Facebooku:


Uz aby se neco zmenilo:


Staricek zo Starenku...

22. července 2016 v 15:45 | Pepa Nos |  Clanky osvetove

Sam bych to lepe nevyjadril...

21. července 2016 v 15:56
Sam bych to lepe nevyjadril - a to mam o svych vlastnich vyjadrovacich schopnostech vysoke mineni...


Ptak Pelikan...

18. července 2016 v 18:46 | Pepa Nos |  Clanky civilizovane...

Nice a cesti ynzynyri...

15. července 2016 v 15:34 | Ross Hedvicek |  Clanky osvetove
Kdyz jsem dnes rano sledoval zpravy z Nice ve Francii (momentalne 84 mrtvych), tak jsem si vzpomnel na ceske ynzynyry, co rikali a co za moudre emaily rozesilali po 9/11 utoku na mrakodrapy v New Yorku.

Uz si nepamatujete? Ze si to udelali Americani sami, ze to nemohlo spadnout jen po zasahu letadlem, kazdy vyuceny zednik byl najednou cetfikovany statik, ze to udelalo to zle CIA, pripadne Mossad, pripadne ze i prezident Bush osobne rozmistoval naloze s vybusninami po celem WTC. V pripade Pentagonu zase ta dira byla prilis mala na to, aby to bylo od letadla a bylo to dokazovano fotografiemi, na kterych stal maly nakladak v miste zasahu - udajne plny vybusnin.

A jeste jakysi francouzsky idiot o tom napsal knihu a byl hojne citovan. Ja sam jsem tyhle lidi nazval hlupaky a tim jsem ztratil nekolik tisic ctenaru - ano, vazeni, blbu v Cesku je vic nez rosy krupeji :-)

Kdyz jsem o neco pozdeji byl v Cannes (hned vedle Nice), tak jsem si tam fotil francouzske plakaty zpochybnujici 9/11 - byly vsude a daval jsem je i na internet.

A ted mame tohhle odporne teroristicke svinstvo v Nice. A otazka je, co tomu ted reknou ti chytri cesti ynzynyri? Udelali si to Francouzi sami? Je to vsechno jen podvod? Ti mrtvi lezici na ulici se zase zvednou a znovu pujdou manipulovat s verejnym minenim pro francouzskou tajnou sluzbu SCEDE (nebo jak)? Je to vsechno FAKE - nebo jak rikaji vzdelanci v Cesku "fejk"?
V Cesku vam to vysvetli...

13. července 2016 v 16:56 Clanky osvetove
V Cesku vam to vsechno vysvetli, protoze tam vsechno vi a navic maji "vzdelani" (no jen ceske vzdelani, ale zase to maji napsano na zvonku dole u vchodu panelaku a to se pocita).

Tohle mi prislo emailem:


Pochopitelne mne to zaujalo a zacal jsem googlovat kdo a co je pani Kostlanova - a ona ma blog na IDNES.CZ, ze ktereho mne uz pred mnoha lety vyhodili (protoze "nebylo v zajmu socialistickeho zrizeni").


Takze ma doktorat z mezinarodniho prava a zahranicnepoliticke vztahy jsou jeji vasni. A je jasno, uklizeno a hovno zameteno pod postel. Jsem rad, ze mne komunisti nechali pred 45 lety navstevovat jen zemedelskou skolu (v nadeji, ze mne dozivotne uvezni v mistnim JZD Kojetin s cepici zmijovkou na hlave).

A proto s vami mohu dodnes odborne diskutovat brucellozu a proc pribuzenska plemenitba negativne ovlivnuje populaci (skotu i Cechu), ale takovouhle kokotinu bych nenapsal. Jsem osoba bez ceskeho vzdelani. To muze napsat jen absolvent Karlovy University (svetove znama universita, v zebricku univerzit je na 405. miste hned za University of Nigeria v Lagosu).