Totalita according to Fred

29. července 2016 v 21:30 | James V. Jakoubek |  Clanky jinych autoru
Nedávno jsem zase zabloudil na komunistické Halo Hoviny. A jako obvykle, hromada anti-NATO, anti-amerikanismu, pro-ruské propagandy (nejnovější přímo klasický příklad dnes - Rusko, zdroj stability a míru, znělo v Bratislavě) a sem-tam obvyklá Kojzarovic demagogie. Jinými slovy - nic nového pod sluncem. Přesto mně tak nějak zaujalo povídání soudruha Grebeníčka (Nebylo to jen o kultu osobnosti) kterým poctil jistou lady Marii Kudrnovskou. Dle všeho se Grebeníček soudruh, podobně jako již zmíněhý hysterik Kojzar, tak nějak za "historika" považuje a proto vysvětloval své pojetí jak světových, tak specificky československých, dějin v polovině "50tých let minulého století", kterak se komunisté s oblibou, když je řeč o zvěrstvech komunisty v oněch letech páchaných, vyjadřují. A na podporu svých teorií se kde-koho dovolává. Stěžejní myšlenka jeho povídání jest naznačena úvodem (cituji):

.... Jsem pro seriozní oponenturu těm, kteří neopodstatněně užívají pro období 1948-1989 ideologického termínu totalita...

Soudruh Grebeníček zřejmě nepovažuje (jsem si jist že s ním prakticky všichni komunisti co jich v Česku či kdekoliv jinde bylo či je) komunistický režim ve zmíněných letech za totalitní (za jaký to tedy? nutno se ptát). A na podporu svého fantastického nesmyslu se dovolává jistého, údajně to "amerického politologa", jménem Fred Eidlin (cituji):

... proto připomenu to, s čím nedávno vystoupil i americký politolog Fred Eidlin. Ten nejprve mluvil o nejednoznačném vymezení pojmu totalitarismus a zároveň důrazně odmítl označení údajného komunistického Československa jako totalitního státu. Užívání tohoto pojmu připustil maximálně jen na první polovinu padesátých let 20. století ...
Nedalo mně to a proto jsem se na onoho "politologa" obrátil s dotazem, zdali se tato zjevná pitomost kterou mu Grebeníček soudruh na hlavu hází, zakládá na pravdě. "Politolog" se ale k odpovědi moc neměl a tak asi týden na to, abych ho trochu popíchl, jsem mu za jeho mlčení které jsem ironicky označil za hlasitější než nejhlasitější bolševický řev, s úctou poděkoval. Dle mého předpokladu, kterak lze u těchto levičáckých tvorů očekávat, odpověď se dostavila dá se říci obratem, vyšperkovaná urážkami (z těchto si nejvíce cením výrazu jímž mně poctil - "pigheaded Communist" což nás zde velice pobavilo) a výčtem jeho kvalifikovanosti a tudíž dokonalé znalosti bývalého Československa, neb on toto v roce 1963 navštívil a pak ještě několikrát (kolikrát to bylo či jak často, neupřesnil), byvše dokonce "an eyewitness to the 1968 Soviet-led invasion".

Zde by měl někdo od soudruhů (třeba zde zmíněni "historici" Grebeníček či Kojzar) kteří se v něm shlédli tak dokonale, že jej po uchvácení ÚSTR krajní levicí tam jmenovali členem "Ediční Rády" (kterak mně sdělil) Fredymu vysvětlit, že se dopouští vyloženého kacířství, neb kterak známo, dle komunistické víry o žádnou invazi v onom roce 1968 zajisté nešlo, alébrž o pomoc, když už ne internacionální, tak tedy bratrskou zcela určitě. Jak je vidět, on ten slavný "americký politolog" Fred zrovna moc dobře neví o čem plácá. Jeho "znalost" československého komunistického režimu, ve kterém nikdy nežil jen se tam občas ohřál, se dá dosti dobře parafrázovat na příkladu návštěvníka zoologické zahrady či člena týdeního zájezdu kamsi do Afriky na safari, který se pak na této bázi za kvalifikovaného "znalce" divoké zvěře vydává.

Na danou otázku totalitního výroku soudruha Grebeníčka se týkající samozřejmě neodpověděl, jen mně odkázal na jeho jedno skládání a připojil web address s přátelskou radou - "reread my paper a few times and think about it". Tak jsem na to kliknul, abych zvěděl o co jde. Nutno podotknout, stálo to za to. Úvodem toho jeho "paper" kterak dílo své nazval, stojí (cituji):

…This paper attempts to show how the widespread illusion of Soviet-type regimes as totalitarian systematically blinded scholars, policy-makers, and the broader public…. It also takes the totalitarian illusion as a concrete example of a more general blinding influence of essentialistic methodology and thought on social science research … atd

Česky tedy přibližně - Tento výtvor se pokouší prokázat jak široce rozšířená iluze o režimech sovětského typu coby totalitní, systematicky oslepila vědce, politiky a všeobecnou veřejnost vůbec ... také uvede tuto totalitní iluzi jakožto konkretní příklad ovlivňující všeobecné zatemňování postupu metodologie a myšlení ve společenském výzkumu ... atd. Kdo chce, nechť se poučí - http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2104841

Americký "politolog", očividně krajně levičáckého zaměření, je zřejmě zcela přesvědčen, že v případě jak SSSR, tak jeho satelitů včetně ČSR-ČSSR-ČSFR, se o žádné totalitní režimy nejednalo ale odmítl tyto přesněji nazvat či specifikovat (na můj dotaz, mezi jinými, zdali za totalitní považuje USA, konkretně nereagoval, jen všeobecně podotkl - "Your question is loaded and baited, so you will have to look at what I actually wrote and answer it for yourself). Je ovšem zcela možné, že si pod pojmem "totalitarian" představuje něco zcela jiného, než normální English-speaking people do. Nevím jak pojem "totalitarian" či "totalita" definuje slovník jazyka českého, ale v angličtině, viz "Webster's New Universal Unabridged Dictionary" jest definován takto:

Totalitarian, a. designating, of, or characteristic of a government or state in which one political party or group maintains complete control and refuses to recognize, and as a consequence suppresses, all other political parties
Totalitarianism, n. totalitarian government, doctrines, etc

Kterak patrno, definice tyto zcela přesně popisují režimy (či pokud zmíněný "politolog" preferuje "systémy") sovětského typu. V každém státě sovětského "tábora míru", včetně ČSR, vládla pouze a jenom jedna skupina (group), či organizace, zvaná Komunistická, (zde o politických stranách lze jen těžko mluvit, viz definici v zákoně 198/93 kde je to přesně definováno - §2, čl. (2) Komunistická strana Československa byla organizací (!) zločinnou a zavrženíhodnou ... atd.), která stejně tak jako všechny ostatní komunistické spolky, zásadně neuznávala žádnou jinou skupinu, organizaci či politickou stranu kterou by neměla pod absolutní kontrolou a bezohledně stíhala (suppressed) jakékoliv náznaky snah o podobná seskupení. Je zcela zřejmé, že tuto syrovou skutečnost onen "americký politolog" Fred Eidlin při jeho občasných návštěvách bývalého Československa tak nějak přehlédl. Ba, je dokonce možné, že zaslechl od svých komunistických kámošů zmínky o jiných "politických stranách", s názvy jako třeba strana Lidová či Socialistická, které si komunisti pod názvem Národní Fronta pěstovali přesně pro zblbnutí důvěřivých typů Západních levičáckých yntelektuálů jako je dobračisko Fred, jenž dle všeho tento "jasný důkaz" československé "demokracie" spolkl tak říkajíc - hook, line and sinker (čistě pro zajímavost - co tato dosti komická figurka vlastně v Česku pohledává? To se zde v US nemohl, a to i přes značně doleva nakloněném universitním světě, nikde uchytit a musel si obživu hledat na Východě? Dobře zřejmě činil, kupř. komunisté čeští si jej vynachválit nemohou a dokonce jej ani nenazývají "americkým imperialistou" kterak jest u nich normou).

Tak tedy jsem, dle návodu "politologa" ten jeho paper "reread a few times". Paper sice upozorňuje na snahu vyvést vědce a veřejnost z bažin (paper points a way out of the morass) omylů jež ze záhadných důvodů "dominates Sovět studies" a upozorňuje na základní dělení totality: "1) totalitarianism as normative theory; 2) totalitarianism as ideology in practice; and 3) totalitarianism as descriptive of empirical reality, " (osobně si nemyslím, že by kterýkoliv vězeň československého lágru či kriminálu, bez ohledu zda v letech padesátých či kdykoliv jindy, mlácený třeba v takovém Mnichově Hradišti hlava-nehlava nějakým tím bachařským grebeníčkem, usilovně přemýšlel, než vědomí ztratí, o tom, který to asi Fredyho "totalitarismus" jej k smrti ubíjí) ale o onom uznání československé totality v letech padesátých jak Grebeníček soudruh nám tvrdí, nikde ani stopy.Tudíž jsem se na něho s dotazem kde to sebral obrátil, doposavad ale odpověď nikde. Zřejmě on sám neví, kde to v tom Fredyho skládání údajně našel, pokud ovšem vůbec anglicky rozumí. Spíše bych řekl že si to celé vymyslel a svůj výmysl, přesněji lež, jen pro efekt tímto "americkým politologem" podepřel. Omezené čtenářstvo HaNo je nejspíše tímto tvrzením - pochází dokonce od "amerického politologa!!!" - dokonale ohromeno a ostatní normálně uvažující lid (kterak jsem se doslechl) HaNo stejně moc nečte, čili jeden výmysl, či lež, sem, druhý tam, co na tom, žejo soudruzi a to i přes to že, kterak se Grebeníček soudruh dušuje - "... tvrdím také, že lež zůstane lží ať lže kdokoliv ..."!

Ovšem, co se lhaní týče, to soudruzi na sebe zas tak moc vážně neberou, viz kterak Grebeníček soudruh sám ve svém skládání krátce před tímto výrokem sděluje, že historik Karel Kaplan v knize Nekrvavá Revoluce píše, že "... agenti Západních zemí vyslaní do Československa měli utvořit a řídit mnoho skupin a provádět či připravovat rozsáhlé protistátní akce včetně ozbrojeného odporu a svržení režimu ...". Jenže ono zrovna tak doslova není. Kaplan totiž píše, "... policie zaznamenala zvýšenou aktivitu politických a zpravodajských institucí exilu a Západních států které vysílaly do Československa osoby s politickými i zpravodajskými úkoly .... Zaměřili se na informace o vnitřním životě ... které uveřejňuje v demokratickém systému denní tisk a v Československu byly prohlášeny za státní tajemství ...". A na takovouto specificky zaměřenou špionážní aktivitu "...odpověděla státní moc velice tvrdě, mnoho osob skončilo ve vězení, někteří i na popravišti..." upřesňuje Kaplan. O tom se ale Grebeníček soudruh již nezmiňuje, zato však rozhořčeně poukazuje na ty zlotřilé Američany kteří (ve stejné době kdy komunisté čeští na šibenici, pravidelně týden co týden vytahovali své oběti za vyložené pitomosti a grebeníčky z nich vymlácené nesmysly) údajně zcela bezohledně stíhali chudáky americké komunisty. S bolestí v srdci sděluje, že v "atmosféře zjitřené protikomunistickou hysterií" byli v New Yorku federálním soudem odsouzeni k smrti a popraveni manželé Rosenbergovi "obvinění ze špionáže ve prospěch Sovětského svazu", což on zjevně považuje za naprosto neomluvitelnou "justiční vraždu". Zde lze jen podotknout, že co se justičních vražd týče, v tom jsou komunisté nepřekonatelní - jak v těch v minulém století zmíněných letech 50tých v Česku a v Táboře Míru vůbec, tak dnes kupř. v Číně či Severní Koreji.

Tak mně napadá - co kdyby nás "historik" Grebeníček, či spíše sám "americký politolog" Fred Eidlin poučili, jak režimy v těchto dvou, bez pochyb totalitních státech kde stále komunisté krvavou rukou vládnou, nazvat jinak než "totalitní"? Já osobně bych si typnul na Fredyho "systém" č.2 - totalitarianism as ideology in practice. But, of course so to speak, I could be mistaken.


James V. Jakoubek
Lakewood, Ohio
July 20th 2016

 

9 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Eda Eda | E-mail | 29. července 2016 v 22:19 | Reagovat

Na tohle bolševické zvíře je i minuty času škoda... Ty polepší jen hrob...

2 Zdenek Vernak Zdenek Vernak | 30. července 2016 v 2:02 | Reagovat

Co já jsem si z Grebeníčkovy demagogie vybral je, že komunisti mohou s drzým čelem hlásat, že oni žádný totalitní režim pro nás do budoucnostinepřipravují, oni jen se chtějí vrátit do té selanky poklidných let (1948-1989) bezproblémové společnosti.  Tak čeho se, lidi, bojíte? Vždyť i Američan to tak vidí.

3 Drifter Drifter | 30. července 2016 v 4:09 | Reagovat

Nikdy jsem o nem neslysel, ale po chvilce hledani se objevilo tohle:
http://jdem.cz/cawwf7

a pak tohle:http://jdem.cz/cawwh9

Je to ten pan? http://www.fredeidlin.com/curriculumvitae.html

4 Sri Josef Malyarpan Pepa Guru Maha Nos Ji Sri Josef Malyarpan Pepa Guru Maha Nos Ji | E-mail | Web | 30. července 2016 v 9:36 | Reagovat

Jen a pouze jedna vec je zajimava a dulezita.

AZ ZRUSI PAVILON OPIC VE WASHINGTONE, ZRUSI TAKE TYHLE SMRADLAVE NEOBOLSEVICKE KREATURY?

5 Jan Panocha Jan Panocha | E-mail | 30. července 2016 v 12:36 | Reagovat

Vzácný exot! Já myslel, že v USA máte samé neo-marxisty. Ale tenhle exemplář vypadá na "staro"-marxistu. Mohl by vystupovat v panoptiku u cirkusu, třeba udělá kariéru.

6 Lenka Lenka | Web | 30. července 2016 v 13:41 | Reagovat

Tenhle humus bych ani číst nemohla....

7 Drifter Drifter | 31. července 2016 v 5:44 | Reagovat

Pokud jste si nekdo precetl jeho Theorii o Totalitnich rezimech v celku zde: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2104841

Tak tam nikde nenajdete "uznání československé totality v letech padesátých" jak Grebeníček soudruh nám tvrdí!!!
Naopak, autor se zda byt levicakem, ale jeho polemika je naprosto akademicka teorie pouzivajici akademicke vyrazy tezko srozumitelne.

Vzhledem k tomu ze ho "Komunisticka NE-TOTALITA" po 1968 odsoudila na 4 roky vezeni (z cehoz si 7 mesicu odsedel), za praci v Radio Free Europe 1968-69 kterou KSC povazovala za subversivni akci proti CSSR bych ho tezko povazoval za "Levicaka".

8 Vcelku zajimavy blog Vcelku zajimavy blog | 31. července 2016 v 6:25 | Reagovat
9 Vitezslav Vitezslav | E-mail | 31. července 2016 v 17:14 | Reagovat

Komunisti,fasisti,muslimove,profesori nadenici.Vsechno je docastnost.Buh si nas vsechny prebere spravedlive.
Ja bych to chtel s touhle kapelou.

https://www.youtube.com/watch?v=MgsgUbXCeIA :-D  :-D

10 Drifter Drifter | 31. července 2016 v 21:27 | Reagovat

Pro ty kdo nectou Anglicky, Komunista Grebeníček a pan Jakoubek vynechali jednu malickost:
Fred Eidlin, americky obcan byl zatcen v Praze v cervenci 1970 . Byl odsouzen 18 prosince na 4 roky! Na protest USA byl propusten 24 unora 1971 a vyhosten.
Duvod zatceni: Subverze komunistickeho vedeni CSSR jako zamestnanec Radio Svobodna Evropa v letech 1968-1969.  Celkem si odsedel 7 mesicu.
Je tezke si predstavit ze ten clovek by povazoval Komunisticky rezim za neco mensiho nez TOTALITU.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama