O ceskem vzdelani...

8. června 2017 v 16:45 | Pavel Skacel |  Clanky jinych autoru
Neověřoval jsem to, ale sranda je to náramná. Mě nejvíc zaujala diplomová práce pojící homosexualitu a homofobii zábavnou formou s prvky zážitkové pedagogiky. Já to živě vidím: Pan učitel na stupínku … a směje se tomu J. I když panenství jako fenomén také není špatné téma … Osobně bych uznal jako diplomku tak jedno téma. Max. Úžasná je ta nová vědecká terminologie, např. archetypální analýza a metoda vzdorného čtení a jeho subverze ... Nebo vtesat do piedestalu moderní vědy tento vědecký citát: "Výzkumu se zúčastnilo sedm osob. Data získaná z narativních interview byla analyzována z hlediska holisticko-obsahové perspektivy. Respondenti do vyprávění vnášeli také téma akceptace a smíření …" (přeloženo do češtiny: zhulená diplomatka si pokecala v kavárně s partičkou úchylů, až je to zmohlo) atd. A co zaujalo Vás? A vraťte diplomy!

Kdo neviděl - neuvěří ... ☺ To stojí za přečtení....

Obhajobu vysokoškolských titulů, zbytečné obory bez přínosu společnost se studují na školách placených z veřejných zdrojů...

Čím se chtějí absolventi živit?​ Něco na silné nervy a ještě silnější žaludek:

Student: Jan Dužda

Název absolventské práce:

Sexuální a vylučovací slovní zásoba a kontexty jejího užívání v romštině

Anotace: Tato bakalářská práce pojednává o užívání sexuální a vylučovací slovní zásoby v komunitě rokycanských Romů v různých jazykových situacích. Z hlediska funkce sexuální a vylučovací slovní zásoby poukazují na různé kontexty užití a narážím také na tabuizované situace. Závěrečná část bakalářské práce analyzuje výskyt sexuální a vylučovací slovní zásoby v různých sférách romského umění.

Vedoucí práce: Mgr. Michael Beníšek

Škola: Univerzita Karlova - Filozofická fakulta

Obor studia: Romistika (ROM)

Cikánský fekálismus - na levičáckých humanitních oborech je to vědecky hodnotné téma. Autor za tuto práci získal diplom a titul Bc.

Student: Jiří Bartoš

Název diplomové práce:

Gay pornografie jako afirmace a jako parodie. Genderové aspekty gay pornografie

Anotace: Cílem práce je analýza gay pornografie z genderového pohledu, která zkoumá ukotvovací procesy genderových a sexuálních stereotypů a současně možnosti a prostory pro jejich subverzi či alternativní čtení. Dále se tato práce zaměřuje na zkoumání role, jakou potenciálně afirmativní nebo parodická pornografie sehrává ve vztahu ke gay aktivismu a emancipačnímu hnutí. Za tímto účelem tvoří empirickou část práce analýza náhodně vybraných gay pornografických snímků české provenience z vybraných vývojových etap tohoto žán ru.

Vedoucí práce: doc. Věra Sokolová, Ph.D.

Oponentura: Mgr. Zdeněk Sloboda (levičácký gay-aktivista, člen Rady vlády pro lidská práva)

Škola: Univerzita Karlova - Fakulta humanitních studií - Katedra genderových studií

Obor studia: Genderová studia (GS)

Koukat na gay-porno a hodnotit ho z "genderového" pohledu. To je panečku věda. Autor za tento hnus získal akademický titul Mgr.

Student: Barbora Lagová

Název diplomové práce:

Figura kyborga v diskurzu kyberfeminismu

Anotace: Magisterská diplomová práce bude zkoumat podoby a funkce figury kyborga v diskurzu kyberfeminismu. Zaměříme se na období začínající rokem 1983, kdy Harraway publikovala esej A Cyborg Manifesto, těžiště práce bude tvořit výzkum figury kyborga v kyberfeminismu a kyberfeministickém umění 90. let.

Škola: Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta

Obor: Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Státní zkouška proběhla 10. 6. 2015. Autorka obdržela titul Mgr.

Student: Václav Pecl

Pecl je aktivista, mluvčí iniciativy Brno blokuje a organizátor brněnské demonstrace na podporu imigrantů 26. 6. 2015

Název diplomové práce:

Duhová rodina živoucího světla a lásky

Anotace: Duhová rodina živoucího světla a lásky. Práce se věnuje popisu mezinárodního hnutí zvaného Rainbow Family of love and Living Light.V práci používám metodu zúčastněného pozorování a strukturované rozhovory. V další části se věnuji historii a sociálním institucím.

Škola: Filozofická fakulta v Brně, obor Etnologie

Opravdu velmi přínosná vědecká práce. Proto za ni obdržel titul Mgr.

Student: Sabina Netíková

Název diplomové práce:

Výuka tématu homosexualita a prevence homofobie na druhém stupni základní školy

Anotace: Diplomová práce pojednává o důležitosti vyučování těchto témat již na základní škole. V teoretické části se zabývám psychosexuálním vývojem člověka. Dále se věnuji homosexualitě z hlediska jejího vzniku, výskytu v populaci, otázkami sebepřijetí a homosexuálního partnerství a rodičovství. Součástí práce je návrh preventivního programu, který pedagogům pomůže žáky s tématy homosexualita a homofobie seznámit zábavnou formou s prvky zážitkové pedagogiky.

Škola: Masarykova univerzita - Pedagogická fakulta

Obor studia: Učitelství pro základní školy

Absolventka teď bude učit děti a propagovat deviace na základní škole!

Student: Lucie Sigmundová

Název diplomové práce:

Vývoj změny vztahu k vlastnímu tělu u transsexuálů

Anotace: Diplomová práce se zabývá vývojem vztahu k vlastnímu tělu u transsexuálů. Teoretická část s důrazem na nedávné výzkumy pojednává o oblastech vztahujících se k výzkumu - transsexualismu se zvláštním zřetelem na proces přeměny pohlaví a vztahu k vlastnímu tělu.

Druhou částí její práce byl opět praktický "vědecký" výzkum. Podívejte, jak autorka dokáže filozoficky okecat to, že seděla s několika devianty v kavárně a žvanila o jejich úchylkách:

Cílem kvalitativního výzkumu bylo porozumět vývoji vztahu k vlastnímu tělu lidí, kteří sami sebe identifikují jako transsexuály. Výzkumu se zúčastnilo sedm osob. Data získaná z narativních interview byla analyzována z hlediska holisticko-obsahové perspektivy. Respondenti do vyprávění vnášeli také téma akceptace a smíření, téma sexuality atd.

Tak to je ten "moderní" výzkum na moderních humanitních fakultách v režimu moderních západních humanistických hodnot.

Škola: Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií

Obor studia: Psychologie - magisterský

Zkouška proběhla 10. 6. 2013, autorka získala titul Mgr.

Student: Adéla Lábusová

Název diplomové práce:

Romský revenant - mulo jako dogma

Anotace: Práce se tematicky zaměřuje na studium víry v duše zemřelých u Romů. Teoreticky se práce zabývá důsledky uplatnění konkrétních metodologických přístupů na pojetí tradice na příkladu víry v muly - romské revenanty. K tomuto zpracování slouží teoreticky zaměřená sekundární pramenná literatura.

Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Jan Červenka, Ph.D.

Oponentura: Yasar Abu Ghosh

Škola: Univerzita Karlova - Filozofická fakulta (FF)

Obor studia: Etnologie - Romistika (ETN ROM)

Autorka získala titul Mgr.

Autorka je aktivistka z Člověka v tísni a bojuje za multikulturní vzdělávání.

Student: David Tišer

Název diplomové práce:

Homosexualita u Romů

Anotace: Cílem této bakalářské práce bylo poskytnout dostatek základních informací o romské LGBT komunitě žijící v České republice. Přiblížit osudy lidí, kteří jsou vystavováni vícenásobné diskriminaci a zmapovat, zda se mění vztah romské společnosti k LGBT menšině.

Škola: Univerzita Karlova - Filozofická fakulta (FF)

Obor studia: Romistika (ROM)

David Tišer je homosexuálně-romský aktivista, nyní zaměstnán na úřadu vlády v pro-menšinových korytech.

Karel IV. se musí v hrobě obracet, když vidí, jaká hniloba se šíří na univerzitě, jež nese jeho jméno.

Student Jan Kratochvíl

Název diplomové práce:

Marxismus, neomarxismus - přístupy ke vzdělání

Anotace: Práce se zabývá vzděláváním v sociologickém a filosofickém kontextu. Vychází přitom z marxistického resp. neomarxistického pohledu, který je představen v první části. Pozornost je věnována zejména myšlenkám spojeným s Marxovou teorii dějin a odcizováním člověka v kapitalismu.

Škola: Univerzita Karlova - Filozofická fakulta (FF)

Obor studia: Pedagogika - Andragogika a personální řízení (ANPR)

Student: Štěpán Mairovský

Název diplomové práce:

Neúplný feminismus: stopy ekofeminismu v díle a myšlení Milana Machovce, Hany Librové, Luby Lacinové a Mirka Vodrážky

Vedoucí práce: prof. Dr. Pavel Barša, M.A.

Oponentura: PhDr. Ondřej Slačálek

Škola: Univerzita Karlova - Filozofická fakulta (FF) - Ústav politologie

Mairovský je pro-uprchlický aktivista a intelektuál ze Strany Zelených Praha 1, vystudoval několik oborů v Praze a Brně.

Student: Tereza Cachová

Název diplomové práce:

Ženy v Asociaci protifašistických skupin aneb

"Nejde jen o to, aby i holky mohly mlátit nácky"

Anotace: Cílem mé diplomové práce je zjistit, jaké je postavení ženy v české Asociaci protifašistických skupin (APFS). Zajímá mne, jak gender ovlivňuje a limituje účast žen na životě hnutí. Diplomová práce si současně klade záměr popsat vnitřní fungování vybrané antifašistické organizace.

Vedoucí práce: Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.

Oponentura: PhDr. Marta Kolářová, Ph.D.

Škola: Univerzita Karlova - Fakulta humanitních studií - Katedra genderových studií

Obor studia: Genderová studia (GS)

Autorka získala titul Mgr.

Student: Eliška Vokounová

Název diplomové práce:

Genderová analýza filmu Sněhurka a lovec

Anotace: V této diplomové práci se zabývám genderovou analýzou filmu Sněhurka a lovec, který vyšel v roce 2012. První část práce věnuji představení teorie a metodologie, ze které pak vycházím v analytické části. Primární základ tvoří feministické teorie, konkrétně se pak věnuji především kritické feministické archetypální analýze a metodě vzdorného čtení.

Škola: Univerzita Karlova - Fakulta humanitních studií - Katedra genderových studií

Obor studia: Genderová studia (GS)

Autorka získala titul Mgr.

Student: Ivo JašekNázev diplomové práce: Romský holocaust

Anotace: Diplomová práce "Romský holocaust" se zabývá perzekucí, vězněním a vyhlazováním Romů, žijících v Evropě. Praktická část obsahuje zpracované přípravy výuky tématu romského holocaustu v hodinách Občanské výchovy na druhém stupni základních škol, které je možné k výuce použít.

Škola: Mas. univerzita Brno - Pedagogická fakulta

Obor studia: Učitelství pro základní školy

Absolvent teď bude učit děti Občanskou výchovu a infikovat je protinárodní neomarxistickou ideologií. Ačkoliv žádný "rómský holokaust" nikdy nebyl, na univerzitách se jeho "výzkumem" zabývají desítky levičáků.

Student: Nela Armutidisová

(odbornice a koordinátorka z Amnesty International)

Název diplomové práce: Panenství jako sociálně a kulturně podmíněný fenomén

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou fenoménu panenství z perspektivy sociální a kulturní antropologie. Kriticky se staví k uměle vykonstruované dichotomii přírody a kultury, která má vliv na vytvoření konstruktu "přirozenosti" těla a panenství.

Škola: Mas. univerzita Brno - Fakulta sociálních studií

Obor studia: Sociologie/Genderová studia, Sociální antropologie

Student: Jitka Pecharová

Název diplomové práce: Menstruace tajná a tajená

Anotace: Autorka se v práci zabývá menstruací jako kulturním konstruktem. Vychází z genderové perspektivy a perspektivy feministické antropologie. Popisuje, jakým způsobem je utvářena sociální podoba menstruace. Autorka identifikuje společenské jevy, které se podílejí na utváření obrazu menstruace, sexualizaci a medikalizaci.

Škola: Mas. univerzita Brno - Fakulta sociálních studií

Obor studia: Sociální politika a sociální práce/Sociální antropologie

Tak to se to studuje za státní peníze … ☺ ☺ ☺

S pozdravem

Pavel Skácel


A neco z davne minulosti k laskavemu a shovivavemu pocteni: http://hedvicek.blog.cz/0910/vedecky-vzato-jsou-blbi-jako-svine
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Vitezslav Vitezslav | E-mail | 8. června 2017 v 17:35 | Reagovat

Nemam univerzitu,nemam prumyslovku a proto mam pravo nerozumet pri mem stredoskolskem vzdelani proc uroven ceskych univerzit je tak spatna.

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2017/world-ranking#!/page/2/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

2 Karel Jemelka Karel Jemelka | E-mail | 8. června 2017 v 18:35 | Reagovat

Už dlouho tvrdím, že vzdělání je v rozporu se zdravým rozumem.

3 Ross Hedvicek Ross Hedvicek | E-mail | Web | 8. června 2017 v 19:44 | Reagovat

[1]: Proc je tak spatna? Protoze naprosta vetsina ucitelu na ceskych universitach jsou byvali komuniste a jejich kolaboranti. Takze je to OPET vina Vaclava Havla.

4 ostravak ostravak | 8. června 2017 v 21:33 | Reagovat

[1]: Ten poradnik nejlepsich Universit je zavadejici, nebot podle toho poradi je Oxrord  U. na prvnim miste a pritom nema zadneho nositle Nobelovky jako na pr. spousta Americkych Universit. Na pr Princeton U. jich ma 10 !!!

No UK universities feature in the top 10; the country’s top representatives are the University of Manchester and the University of Cambridge in joint 14th place, the same positions as last year, with each institution achieving a tally of one Nobel prize this century.

The University of Oxford is conspicuous by its absence, having not been affiliated with any Nobel prizewinners this century.

5 Drifter Drifter | 9. června 2017 v 0:44 | Reagovat

Je to vubec mozne?  Nedela si z nas ten autor nejakou prcu? Tohle je neuveritelne, ackoliv jsem i zde narazil na cloveka ktery ma BA z U.C.L.A obor "Hodnoceni Music Video".

6 Anti Anti | E-mail | 9. června 2017 v 0:53 | Reagovat

Tak toto jsem fakt nedal... poprskal jsem si monitor, pochcal se smichy...

Nejlepsi je diplomova prace na tema Snehurka a lovec (dal jsem to necetl)...

A ja blbec jsem si pred 30-ti lety lamal hlavu s tim jake tema sve diplomky zvolit. Mel jsem si tehdy udelat genderovou analyzu mimopohlavniho rozmnozovani Vetrelce v zavislosti na zmenu prostredi pri prudkem ochlazovani a zmrazovani (aby se to trochu hodilo k memu technickemu oboru) a mel bych to bez problemu...

7 Jiří Wolf Jiří Wolf | E-mail | 9. června 2017 v 7:05 | Reagovat

Akorát v těch diplomkách UK. Prahy,  scházela analýza o nesmrtelnosti homosexuálníh chrousta, jenž zove se Nekrofil, a vliv gay chroustů na  její nízké populaci v České republice. Číst obsah diplomových prací našich studentů  musí být opravdu pošušňáníčko. Nejeden učený profesor, aby se vybavil speciálním slovníčkem cizích a fekálních slov! Dobre došli!

8 Jooo  ono Jooo ono | 9. června 2017 v 14:43 | Reagovat

dnes vystudovat v CR nejakeho podradneho bakalare, to  znamena 'bez tlacenky' max tak nekde neco pote prodavat (Tesko, pojistovak, prepazka), nektera ta bakalarska studia jsou tak uboha, ze se za ne i cesky stat zacina stydet... co to produkuje za hovadka bozi na pracovni trh neprizpusobila , no hlavne, ze to danovy osel plati ....ovsem pri te ceske pomalosti, se nic moc neresi
Prosim a tito mladi lide budou muset pracovat  tak minimalne do 70 let mozna i vice :-(

9 marus marus | 9. června 2017 v 19:51 | Reagovat

[4} {5} Dalsi clanek k rozvinuti informaci...
Tento pseudo-výzkum je alarmujícím nejen tím, že je naprosto lživý a nepravdivý (genom v českém obyvatelstvu obsahuje prokazatelně pouze slovanské a germánské atributy, s výjimkou západních oblastí země, kde je doložitelný keltský původ v českém genomu) a bláboly o Severní Africe nebo Skandinávii jsou naprosto úchylné, protože s výjimkou 30-leté války a českých žen znásilněných švédskými vojáky při tažení českými zeměmi, není nikde žádná doložená historická kmenová souvislost s mísením českého národa jako celku se Skandinávií. Toto mísení probíhalo jen v rodinách šlechty, kdy panovnické rody v celé Evropě a Skandinávii se mísily po rodové linii, ale to nelze aplikovat na celé národy, proboha. Co se nám to tu podsouvá na mainstreamu za bludy a manipulace?

http://aeronet.cz/news/cesi-nejsou-slovane-vlastne-maji-arabsky-a-zidovsky-puvod-a-pokud-cr-nezacne-prijimat-migranty-pozene-nas-brusel-k-evropskemu-soudu-a-pokud-cr-neprijme-euro-pozene-nas-k-soudu-take/

Tyto články na iDnesu a dalších mainstreamových médiích mají za úkol přeprogramovat myšlení lidí
A kdo pry dnes chce prodat na natlak ze zahranici i CEZ a tim dokoncit likvidaci Ceske ekonomiky? Pak se nekdo najde kdo udela i akcident v Temelinu a vse se pres noc odstavi a Cesko je ve tme???
Nema snad take George Soros, jeho bezziskovky a par byvalych tunelaru z EU a dnesnich jejich zastupcu take Oxford University?
Nobelova cena, vzdyt I Barak Obama ji dostal a jeste nebyl radne ve funkci prezidenta. Nobelovky? Jen snad za vedu, nikoliv jiz za umeni a politiku....

10 jara jara | 9. června 2017 v 20:11 | Reagovat

[3]: Skutečnost neexistuje, ledaže se na ni díváme a budoucnost rozhoduje o minulosti - kvantová fyzika odhaluje

http://www.messagetoeagle.com/reality-not-exist-unless-looking-future-decides-past-quantum-physics-reveals/

Cynthia McKanzie - MessageToEagle.com - Známý fyzik Niels Bohr kdysi řekl: "Pokud kvantová mechanika tě nezačala hluboce šokovat, tak jsi ji ještě nepochopil."

To je tak pravda, protože kvantové zákony mají tendenci odporovat zdravému rozumu. Kvantové experimenty neustále ukazují, že existuje tolik, čemu stále nerozumíme osvěte kolem. Jedním z témat, který je skutečně bizarní, je povaha toho, co definujeme jako skutecnost.

Kvantové experimenty ukázaly, že realita neexistuje, pokud se na ni nedíváme. Během experimentu vědci zjistili, že čas sel zpět. Příčina a účinek se zdá být obráceny. Budoucnost způsobila minulost.

To způsobí, že se vam z toho točí hlava? Nebojte se, protože nejste jediný. Vědci jsou stejně ohromeni jako většina z nás.

Myšlenkový experiment John Wheelera zpomaleneho vyberu

Kvantové fyziky studují subatomové(=pod atomicke = tedy mensi nez atom) částice, které jsou základními stavebními kameny skutecnosti. Veškerá záležitost, včetně nás samotných, je tvořena z nich. Ale zákony řídící se drobným mikroskopickým světem se liší od těch, které diktují, jak se chovají větší objekty v naší makroskopické skutecnosti.

Tým fyziky z australské národní univerzity provedl John Wheelerovu zpožděnou volbu myšlenkového experimentu, který zahrnuje pohyblivý objekt, který má volbu jednat jako částice nebo vlna. Cílem pokusu Wheelera bylo určit, v jakém bodě se foton rozhodne, kdy má být takovy nebo jiny?

Zdravý rozum říká, že objekt je buď vlna nebo částečně castice, nezávisle na tom, jak ho měříme.

Viz též:

Minula pritomnost a budoucnost existují všichni najednou - odhalování tajemství kvantové fyziky

Fenomén superpozice - můžete být ve dvou místech najednou?

Ve vyšších rozměrech muzeme současně vidět minulost, pritomnost a budoucnost
udalosti

Více o kvantové fyzice

Kvantová fyzika na druhou stranu předpovídá, že bez ohledu na to, jak pozorujete vlnění jako chování (rušení) nebo chování částic (bez rušení) závisí pouze na tom, jak se skutečně měří na konci cesty.
Namísto použití světla se badatel rozhodl použít atomy helia, které jsou "těžší" než světelné fotony, v tom smyslu, že fotony nemají žádnou hmotu, zatímco atomy mají.Výsledky byly úžasné. Vědci očekávali, že se atom bude chovat stejně jako světlo, což znamená, že to bude mít jak formu částice, tak vlny. Ale to se nestalo.

Výzkumný tým zachytil sbírku atomů helia v suspendovaném stavu, známém jako kondenzát Bose-Einstein, a pak je vyhodil, az jim zustal jen jediný atom.

Jediný atom byl potom propuštěn přes dvojici protiskrizenych laserových paprsků, které vytvořily mřížkový vzorek, který působil jako křižovatka stejným způsobem, jak by masivní mřížka rozptýlila světlo.

Byla náhodně přidána druhá světelná mřížka k rekombinování cest, což vedlo k konstruktivní nebo destruktivní interferenci, jako kdyby tento atom cestoval oběma cestami. Když nebyla přidána druhá světelná mřížka, nebylo pozorováno žádné rušení, jako by atom zvolil pouze jednu cestu.

Nicméně náhodné číslo určující, zda byla mřížka přidána, vznikla teprve poté, co atom prošel křižovatkou.

Budoucnost rozhoduje minulost

Pokud se člověk rozhodne věřit, že atom skutečně udělal určitou cestu nebo cesty, pak musíme přijmout, že budoucí měření ovlivní minulost atomu, řekl profesor Andrew Truscott z ANU Research School of Physics and Engineering.

"Atomy nepestovaly od A do B. Teprve když byly měřeny na konci cesty, došlo k jejich chování podobnému vlnám nebo částicím," řekl profesor Truscott.

To znamená, že šíp času vypadá, že pracuje naopak a budoucnost způsobila minulost! "To dokazuje, že měření je všechno. Na kvantové úrovni realita neexistuje, pokud se na to nedíváte, "vysvětlil profesor Truscott.
A nove obory a dila vcetne budoucich samoridicich se aut a letadel, neuveritelne a pro mnohe zcela nepochopitelne. Dle dosti z nas tak politiky by se vskutku meli uchopit vedci, Ynzenyri a uspesni podnikatele, snad dobre myslici vlastenci, jinak je vsemu konec.

Napsal Cynthia McKanzie - MessageToEagle.com Personální spisovatel
Rostiku mam dosti pratel ve svete, vcetne v EU ve vyzkumech az univerzitach.
Neco zhoubneho se prihodilo jiz od 1975 kdy zacaly vznikat jak to nekteri nazyvaji, parazitni pavedy nicmochru-budoucich parazitu kteri udelaji vse pro mrzky peniz I za ceny zniceni vlastnich narodu. Navstivil jsem tehdy Brussel o prednasce, ktera se v soucasne dobe stave skutecnosti. Tenkrate jsem se usmival a bral to vse jako nemoznou utopii... A nejde nahodou o to, zastavit umele vyvoj, kym, to mohou byt nejake Satanisticke sily ruznych i protilidskych cinu dnesnich vyspelych civilizaci? Clovek asi zije na zemi jiz mnohonasobne dele nez se vsude uvadi, snad i my jsme jiz na teto Zemi asi 4tou civilizaci, ze by dalsi kolaps, sebezniceni? Jen nas Stvoritel nam muze pomoci, volby jak vime i nsnad z Francie mohou se stat i fraskou.
Zatez vsech pracujicich I skutecnych vedcu praev pavedama.
Na jedne strane lide treba kteri si museli veskere tvrde studie zaplatit samy treba v oboru na Umele Inteligenci, nanotechnologiem, Genetiku a pod pracuji dlouhe hodiny az za $300+ za rok a nenachazi se dosti schopnych a na druhe strane toto?
Ja jsem take nekdy pracoval i pres 75 hodin tydne a musel dostudovavat treba nove programy... I na rychlokurzech primo v zamestnani!

11 jara jara | 9. června 2017 v 20:32 | Reagovat

HuxleyZde je neco k praktickemu vzdelani a take k castecnemu sebepoznani cloveka:
http://www.beruna.cz/text-sto- zajimavosti-o-cloveku/

Ja to ani radeji nectu, neb je mi z toho doslova uzko. Treba v USA je v soucasne dobe malo I odborniku na velice zchatralou projekci a presatvbu Infrastrukturu a jeji nutnost k okamzite prestavbe a na druhe strane tolik vsude Univerzitnich "odborniku" kteri jsou doslova nezamestnatelni, jen v bobtnajicim parazitnim systemu socialnich ved????
Ach, co by k tomu rekl J.A Komensky a jeho veledilo Labyrint sveta a Raj srdce. nebo I Bratri Capkove-Valka s Mloky a jinni, ale ne Julian Huxley az po Nietzsche

12 Zápaďák Zápaďák | E-mail | 10. června 2017 v 0:34 | Reagovat

Za tuhle zumpu v Kotline vdecite nasim (US) 'progresivcum', tj., radikalni levici ve vsech malevolentnich inkarnacich (Hydra, Harpyje, Meduza, ap., recke mytologie) a radikalnim a militantnim feministkam (vsechno 'fugly' [supr zkratka] seredy) v politice, mediich a vys. skolach (viz supr-sereda Kathy Griffin s hlavou Prez Trumpa!).
Tzv. 'root cause.'
Tento trend zde zacal koncem '60 let mezi L-studaky kvuli valce ve Vietnamu. Vetsina z techto radikalu jsou uz !25 let! u moci a koryt (Klintoni, obaminace, 'pravnici'[zde krasne 'shyster-lawyers' z Yiddish v NYC], CNN, ABC, NBC, MSNBC, CBS) a profove a vedouci byrokrati na vejskach a v nadacich! A hlavne u 'Zelenych' (eko-fasistu)!
Uz od '90 let tato svoloc a ksindl propaguje a rozdava padiplomy ze 'studia' vaginy, gayu a lezeb, chicanos, tyranie patriarchalniho manzelstvi, atp. ad nauseam (na bliti). Behem 8 let rezimu obaminace a spol se to znacne zhorsilo (viz i CS diplomy;
CS/EU L-'hyntelektualove' se k temto perverzim lepi jako lejno na kosili...) Vse dotovano z nasich (US) dani a to po celem svete! Toci se miliardy $$$! Proto zdejsi L sili kvuli Trumpovi, protoze to brzdi a eliminuje. Jde o velky prachy, moc a koryta! Vzdy a vsude plati: "follow the money" - viz chcipak G. Soros a spol.
Mnou uvedena fakta vi pouze ~30% Amiku, mladez i emigrace z EU i CS behem '80 let uz vubec. Knowledge is power! Ale pouze spojena s '!common sense!' - & '!connecting the dots!' Bez mysleni a logiky to nejde, lidi! Rosik i ja mluvime nekolika jazyky a rozhazujeme perly bezprizornym davum a luze, zde, u vas i onde a jsme za to napadani... Polsky satirik S. J. Lec to roztal uz pred ~40 lety: "Zadny moudry s nebe nespadl, ale blbce jako by shazoval" Amen!
Muj kamos, lekar a po zuby ozbrojeny katolik, rval jako tur, kdyz idiot a socan papez zvanil r. 2015 z Vatikanu, ze USA nejsou dost stedre vuci chudym ve svete: "Koukej nejdriv roztavit a rozdat zlato ve Vatikanu, jinak STFU!" Dalsi Amen!
There you have it.

13 ostravak ostravak | 10. června 2017 v 0:56 | Reagovat

[11]: jaro, kolikrat te mam zadat abys psal o tom cemu rozumis a neplacal neco o zchatrale infrastructure v USA.

First: How does U.S. infrastructure rank?

Advocates of infrastructure spending point to the glistening glass and steel of United Arab Republics’ futuristic airports, of French and Japan’s bullet-trains reaching 200 miles per hour, and of Germany’s dense autobahn network. Surely, they argue, the United States must be an infrastructure laggard when compared to these masterpieces of twenty-first century technology and innovation. But are these images representative? The United States is a country of almost four million square miles. Of course, it will have some shaky bridges, potholed roads, and suspect water systems. It has 600,000 bridges. But over the past 65 years, only 45 bridges have collapsed for an infinitesimal annual failure rate.

Prevzato z clanku:

<www.hoover.org/research/what-infrastructure-crisis>

14 ostravak ostravak | 10. června 2017 v 1:45 | Reagovat

[10]: jaro, jak to souvisi s Hedvickovym konstatovanim [3]:, ze vetsina ucitelu na ceskych universitach jsou byvali komuniste?
Neprehanis to s tim davkovanim Metforminu? :-P

15 pozorovatel pozorovatel | 10. června 2017 v 1:55 | Reagovat

[11]: Soudruhu namestku Nehybko (jaro). Na jake tema jsi psal svoji diplomovou praci? Se Sovetskym svazem na vecne casy a nikdy jinak? Nebo Kupredu leva zpatky ni krok? Jako bezpaterni prostitut si s tim urcite nemel problem.

16 Mate pravdu, naprosty nesmysl Mate pravdu, naprosty nesmysl | 10. června 2017 v 5:11 | Reagovat

[9]: haploskupina J (arabska zidovska) je zastoupena v ceske populaci minimalne,
prevazuje zapadni haploskupina R1b 30 -35% a vychodni (slovanska) haploskupina R1a 30 - 35%,
10-11 % severske haploskupiny, 5% Recko / Italie
ohledne znasilnovani Svedy - pekna kravina, Svedska kralovska armada byla ukaznenejsi nez    
armada cisarska, slozena prevazne z zoldaku, pokud nebyl vydan rozkaz k tzv pleneni, zadne lumparny se bezne NETOLEROVALY, znam je pripad majora svedske armady odsouzeneho v Jihlave (Svedi si drzeli Jihlavu asi 2 roky) za znasilneni devecky , probehl vojensky soud a major byl svedskym vojenskym soudem odsouzen k trestu smrti a verejne popraven... za toto znasilneni....

17 Drifter Drifter | 10. června 2017 v 19:29 | Reagovat

[12]:Amen

18 ostravak ostravak | 11. června 2017 v 1:22 | Reagovat

[16]: Jak se jmenoval ten Major svedske armady ktery byl verejne popraven za znasilneni. ;-)

Victory in this battle enabled the Swedes, under General Johan Banner, to penetrate into Bohemia and plunder it. Pillaging was a common way of feeding the army at the time of the Thirty Years’ War, mainly because there was no military logistics in the modern sense of the word.

To moc nesvedci o nejake ukaznenosti. ;-)

19 pepa nos pepa nos | 11. června 2017 v 11:03 | Reagovat

Nejdrive 1917, ted 2017.

20 Umístění UK ve čtvrté stovce na žebříčku nejlepších škol je ostuda. Řeči o "úspěchu" jsou jen... řeči Umístění UK ve čtvrté stovce na žebříčku nejlepších škol je ostuda. Řeči o "úspěchu" jsou jen... řeči | Web | 12. června 2017 v 13:44 | Reagovat

[1]:
Umístění Karlovy univerzity ve čtvrté stovce na žebříčku nejlepších škol je ostuda. Řeči o "úspěchu" jsou jen... řeči
https://nazory.ihned.cz/c1-65763830-umisteni-karlovy-univerzity-ve-ctvrte-stovce-na-zebricku-nejlepsich-skol-je-ostuda-reci-o-uspechu-jsou-jen-reci

21 jara jara | 12. června 2017 v 17:47 | Reagovat

[14]: Evropská komise zahájí s ČR řízení kvůli nedodržování migračních kvót: http://zpravy.idnes.cz/redir.aspx?c=A170612_124013_zahranicni_san&x=socialky_android_z

Neboj se, s prijimanim migrantu se asi nase vzdelani I IQ rychle zvedne.
A neznate nahodou toho autora asi ze Stredni EU kdo psal o teoriich nutnosti michani ras na vytvoreni Svetoveho MIXU, my jsme se to ucili jako hloupost n vytvoreni jiz na stredni skole, jakozto strasny dopad teorii Zigmunda Froioda, hlavne s jeho COCAIN, neb dnes v USA na predavkovani numira vice lidi pod 50 roku jako byly ztraty ve Vietnamu.
Jen abyste vedeli, ze je stale hodne a hodne mozneho studia a to velice prospesneho pro budoucnost a vyvoj nez vsec hny ty PAVEDY.
K Migrantum. At si ej vezmou ty staty kteri veskere krize vyvolaly a take ti ejjich byvalim kolonialni koristnici. Bude asi lepsi vystoupit z EU a NATO, neb oni neplni zakladni smysl o ochranu hranic a svych obyvatel. At radeji stahnou vojska kolem Ruske federace na zabezpeceni hranic EU. K USA American African populaci. Jde vetsinou o Mulaty jen vyjimecne o ciste... A dale ziji jiz v civilizovane spolecnosti USA po stoleti vcetne vzdelani az viry....

22 Drifter Drifter | 12. června 2017 v 18:44 | Reagovat

[18]:"They laid the bound servant on the ground, stuck a wooden wedge into his mouth, and poured into his belly a bucket full of foul manure water, which they called a Swedish Drink". Historie je za "Ukaznene" ale nepoklada.

23 ostravak ostravak | 12. června 2017 v 19:33 | Reagovat

[20]: To umisteni KU je horsi nez ve ctvrte (4) stovce, ona je az v pate stovce. (401-500) Ta Masarykova U. o ktere je zminka v clanku je na tom jeste hure (601-800).
Jak psal Hedvicek, ta zoufala uroven ceskych skol je dana nizkou kvalitou profesoru kteri jsou v podstate vyskoleni za vlady komunistu.

24 Ross Hedvicek Ross Hedvicek | E-mail | Web | 12. června 2017 v 20:34 | Reagovat
25 Seetal Seetal | 12. června 2017 v 21:43 | Reagovat

To je mnou financovany 6. odboj. Cim vice tupych hovad v cesku tim drive ji znicim. Beztak uz poslednich 20 let funguje ze setrvacnosti.

26 *Ukaznene na uroven 17 teho stoleti... *Ukaznene na uroven 17 teho stoleti... | 12. června 2017 v 23:52 | Reagovat

Sem napište komentář

[22]:Cisarska vojska slozena prevazne z zoldaku z jizni Evropy byla postrachem kazde ceske ci moravske vesnice kterou prave tahli.

27 *Ano plundering *Ano plundering | 13. června 2017 v 0:13 | Reagovat

[18]:bylo bezne u obou armad, zkuste dovazet potraviny ze Svedska pres nepratelske uzemi,
Srudie o chovani Svedu v Jihlave je dostupna - nebudte liny a zagooglujete si ci zkontaktujte Moravske Muzeum v Brne tam vas mohou usmernit....budete prekvapen
cisarska armada slozena prevazne z zolodaku z jizni Evropy (napr sezbirana italska bida z Neapole) byla postrachem kazde ceske ci moravske vesnice, at jiz dostavali zold ci ne, samozrejme bylo v umyslu katplickymi historiky popsat Svedy , kteri bojovali proti protireformaci (tedy katolikum) v tom nejhorsim svetle - vysledek je znam - po W miru oblast cech a moravy zustala v zaostalem kulturnim / ekonomickem okruhu zaostale katolicke cirkve a pod habsburky , doslo k tzv druhemu znevolniceni obyvatelstva, veskera ceska elita / slechta   ze zeme odesla - nasledky nesou ceske zeme dodnes ...zeme vidlaku, kocich a sluzek - staci se podivat dnes do ceskeho parlamentu ;-)

28 Cisarsti vojaci / zoldaci Cisarsti vojaci / zoldaci | 13. června 2017 v 3:39 | Reagovat

[22]:byli naprosto mirumilovni, nikoho neveseli, nemucili , neznasilnovali a hladem hojne trpeli, aniz by blizkou vesnici vyrabovali. Tak nam to popisuji katolicti historici..Mj ceske zeme dopadli 'relativne dobre'... v porovnani nekterymi castmi nemecka, kde  byla devastace na 80 % .... ;-)

29 Revizor u Muzea Revizor u Muzea | Web | 13. června 2017 v 15:52 | Reagovat
30 Frank Frank | 13. června 2017 v 16:19 | Reagovat

dosazeny za socialismu. Situace je jeste horsi, protoze rozdavaji a uci sve pravdy. :-)

31 be-be be-be | 13. června 2017 v 18:36 | Reagovat

[27]:
Immigration - Black On White Crime Compilation

Kampak se vy Vyvoleni pak schovate? myslite si,. ze vam to pujde na dalsi degenerace kdy jiz nebudete u vesla ale v moci tech co si je dnes zvete pres odpor cele EU?

And this should be "people"? Calling them ap... is an insult to a.... !

A tohle maji byt lide?! Nazyvat je op....i je urazka op....

A kdo za tim vsim je? "Vyvoleni" jak se sami nazyvaji.......
Par zaberu at se narode EU pripravite co vas ceka a to pry z te Afriky mohou byt i horsi s macetama v rokou. Nevyhnali a NEZAMORDOVALI nahodou AFRICANE vsechny bile ze sve Afriky v minulem stoleti? Tak proc je ma bila EU nyni brat kdyz je to jiz jen jejich kontinent vetsinou vycisteny od bilych...  AFRIKA!

Immigration - Black On White Crime Compilation

32 Drifter Drifter | 13. června 2017 v 19:58 | Reagovat

[23]:V tom mate pravdu, viz; Plzenska fakulta pravnicka, ale na druhe strane za komousu to byli ucitele z prvni republiky a takove kraviny jako se uci dnes neexistovali.
Ten vyse popsany bordel prisel ze zapadu!

33 jara jara | 13. června 2017 v 23:14 | Reagovat

[25]: https://www.novinky.cz/domaci/440700-exprezident-klaus-nastal-cas-zacit-pripravovat-odchod-ceska-z-eu.html

Ze by svitla mala jiskricka nadeje?
Mnoho deni zacalo snad v Praze. i Defenestracema.... a pak pozar ...

34 jara jara | 13. června 2017 v 23:23 | Reagovat

[27]: A PLUNDROVANI DNES ALE V JINE A NA STALO FORME!
  Rozhodnutie Európskeho súdneho dvora

  Európsky súdny dvor: Na humanitárne vízum neexistuje žiadny nárok

Angela Merkelová teda dostala facku. Do Nemecka nemusela vpustiť nikoho a jeden a pol milióna prišelcov je jej osobná zodpovednosť - a chyba !!! Portál Novinky zverejnil rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, na základe ktorého nie je možné žiadať o vízum z humanitárnych dôvodov a odvolávať sa na medzinárodné, alebo európske práva. Jedinou možnosťou je udeliť vízum na základe v nútroštátneho práva. Je to dôležitý rozsudok: že obhajovatelia migrantov, ktorí argumentovali nejakými univerzálnymi povinnosťami stratili jeden z najdôležitejších argumentov. Už viac nemôžu tvrdiť v článkoch, médiách a na verejnosti, že európske právo neumožňuje odmietnuť žiadosť o vízum z humanitárnych dôvodov a že následkom toho každého musíme vpustiť a umožniť mu žiadať o azyl. Konkrétne v danom prípade išlo o sýrsku rodinu z Aleppa s tromi deťmi, ktorá utiekla do Libanonu. Tam požiadali na belgickom veľvyslanectve o humanitárne víza, aby mohli v Belgicku začať azylové konanie. Belgicko z obáv, že by ho zaplavili tisíce ďalších utečencov, žiadosť o toto vízum zamietlo. Svoje rozhodnuti e odôvodnilo okrem iného tým, že členské štáty niesu povinné prijať každého, kto žije v zúfalej situácii. Rodina sa ale odvolala a prípad skončil na najvyššej súdnej inštancii EÚ. Tá mala rozhodnúť, ako aplikovať vízové pravidlá a zodpovedajúce ustanovenia Charty základných práv EÚ. Súd rozhodol v neprospech migrantov. Angela Merkelová teda dostala facku. Do Nemecka nemusela vpustiť nikoho a jeden a pol milióna prišelcov je jej osobná zodpovednosť – a c h yba ! Nevysloveným dôsledkom rozhodnutia je, že ak utečenci nemajú právo na azyl, nemajú ani právo na voľný vstup do žiadnej krajiny Európy. Pre ostatné štáty Európy je to začiatok dramatického boja o ochranu vlastnej suverenity pred stále sa zvyšujúcim tlakom zaujemcov o ekonomickú migráciu.

             KONEČNĚ
Prosim proberte jde jeste o neco horsiho nez 30-leta valka- a hlavne neskocte na spek a netahejte se kvuli nejaekjm Picoxxxkam :-D

35 ostravak ostravak | 14. června 2017 v 1:23 | Reagovat

[32]: Ucitele z prvni Republiky byli ponejvice v Jachymove nebo delali pridavace na stavbe. Pokud se nedali ke strane tak si jako ucitele za komousu ani neskrtli.
Myslite Drifter ten bordel ktery prisel z toho zapadu  kde jsou nejlepsi University na svete?

36 ostravak ostravak | 14. června 2017 v 1:28 | Reagovat

[34]: jaro patri to k tvemu charakteru ignorovat odpovedi na to, kde te clovek nacapa na svestkach?

37 Sri Josef Malyarpan Pepa Guru Maha Nos Ji Sri Josef Malyarpan Pepa Guru Maha Nos Ji | E-mail | Web | 14. června 2017 v 11:11 | Reagovat

Jednoho krasneho dne bude Mengela  Merkelova popravena, stejne jako byly tisice nemeckych valecnych zlocincu popraveny po 2. sv. valce.

Nikdo se nenechte zmast soucasnou valecnou retorikou zkurvene EU!

38 BIS-ek BIS-ek | 14. června 2017 v 17:39 | Reagovat

Předmět: A je to tady: Bruselský zákaz vývozu českých pastiček do Ruska. Rusko je tím pádem definitivně v prdeli, jiz  se nevzpamatuje a “Dalsi  rana pro valecne stvace” !@
Byl jsem delsi dobu nedavno ve Francii kde bezni lide jsou nastvani nad zakazem trhu s Ruskem ktery zajistoval tisicum francouzum dobrou praci, vydelky a zivobyti, nyni jsou na “Zebracenkach”, tak kdo s tim vlastne trpi, s otazkou v ocich mi rikal muj pritel, francouz.
A hola chlapci. Tento tyden USA poprve verejne priznali, ze valku v Afganistanu vlastne asi prohravaji!!! Jsou asi v prdeli, v USA se lide ptaji a proc tam vlastne jsme lezli? A tak se na USA ochranu take v EU nadale spolehejte, kdyz si nevi rady ani s malym a zaostalym Afganistanem a proc tam vubec i NATO lezli? Pro ovladnuti trhu s narkotiky, nebo proc? Tak pry horsi muze to byt nez Vietnam! A vysledky jsou: ISIS az po EU Migranty to jsou dalsi neotresne uspechy “asi jiz zmeknuteho mozku rozkladajiciho se kapitalizmu” jinak neni zadne jine odpovedi? Sebevrazdy EU obyvatelstva ?
Bruselský zákaz vývozu českých pastiček do Ruska

Chudáci Rusové, ta EU jim tedy zavařila...  alespon nejake firmy okamzite preberou trhy!
pozor: není to ke smíchu, ale k zamyšlení!
Jak bruselský zákaz vývozu českých pastiček do Ruska již položil cele Rusko na kolena.
no toto! - Někomu někde musí měknout mozek :-) Miliony kusů pastiček na myši, vyráběných v KOVO DRUŽSTVU Olomouc, byly zařazeny do seznamu zakázaného dovozu do Ruska. Vedle letadel, sankce i na pastičky na myši. Jistě je všichni známe, ani po letech se nezměnily. Tedy několik cm plochého dřívka nebo i plíšku, pérko a potom jen připíchnout kousek sýra, či tvrdého chleba. Přiběhne nebohá myška,… pérko cvakne a myška je chycena. Díval jsem se nevěřícně na zprávy ČT 24, kde nešťastný předseda tohoto družstva, divákům sdělil, že na vývoz pastiček do Ruska, se vztahují přísné protiruské sankce. PROTO Z EU A NATO RYCHLE PRYC, NARODY BYVALE WARSAVSKEHO PAKTU!!! Sdělil také, že ještě předloni vývoz tohoto zboží do Ruska, dosáhl 2,5 milionu korun. Zákaz dovozu pastiček na myši, tedy musel otřást Ruskem přímo v základech. Dle vyjádření předsedy družstva, ruský trh pro toto zboží byl velice zajímavý. Tedy řečeno, Rusko je velká země a jistě má i hodně myší, i v samotné Moskvě, se zboží dobře prodávalo. Provozovna družstva se sídlem v Hlubočkách u Olomouce dobře vydělávala. Všichni byli spokojeni. Odbyt byl zajištěn na dlouhá léta. Lidi nestáli na „pracáku“,měli práci. Po této zprávě v ČT jsem nabyl dojmu, že: 1. „bruselský úředník“-PARAZITI LIDSTVA se nejspíš zbláznil  2. druhá možnost je, že je to nová, super tajná zbraň NATO. Myšky měly sežrat pšenici na ruských polích a tak dostat Rusko na kolena, hladomor nebo dodavky HMO obili za zlato ze zapadu? Je úsměvné, že tyto vydařené bruselské sankce, mají trestat Rusko. A tak ruské myšky se přiřadily k těm, co tancuji radosti a jdou klidne na kute; a tleskají Bruselu. A v koutku tohoto dění stojí nešťastný předseda KOVO DRUŽSTVA, který hledá náhradní trhy pro české pastičky na myši. I ten náš „hokynář“ z poslední vesničky v Pošumaví ví, co se stane. Ruský nenasytný trh obsadí konkurence. Již v této chvíli se do Ruska vezou stejné pastičky a je jedno, odkud jsou, zda z Číny, Indie nebo z Turecka. A tak ty ruské myšky se dlouho radovat nebudou. Místo české pastičky, je chytí na ta čínská. To je jen jeden příklad za všechny. I tento příběh je poučením pro naivní, či zaslepené a jeste prihlouple zastance EU, NATO az po vsechny moronky z Prazskych kavaren a ty vsechny s univerzitnimi diplomy ze vsech tech vzdelani - Pseudo Paved, vyplod asi USA ultraliberalizmu!
A nyni se pripravuji nas priparvit jiz o CEZ aby pak mohli treba udelat i maly Cernobyl a okamzite nam zavrit nuklearni elektrarny a nechat Ceske zeme ve tme a zime! A najde s v Ceskych zemich dosti kolaborantu kteri jsou k tomuto prodeji-vytuneliovani jiz pripraveni k podpisum a k uplatkum, a co vy na to, pane Sobotko, ukazte nam prosim sve vlastenectvi!! Alespon nyni.
Toto jsou asi jen dodatecne dopady predem planovanych Havlojistickych zrad nad ubohou CSR a jejich najivni, zabednene narody.

39 be-be be-be | 14. června 2017 v 17:49 | Reagovat

[32]:
Hungarians would not be “blackmailed” by Brussels
Maďaři nebudou "vydíráni" Bruselem a nikym jinym!
http://www.breitbart.com/london/2017/06/13/hungarian-orban-accuses-eu-favouring-terrorists/

Ahmed H. byl vzat do soudu kvůli tomu, že byl součástí útoku na maďarské hranici v roce 2015 na vrcholu migrační krize. Soud jej považoval za "vůdce" a odsoudil syrského žadatele o azyl na 10 let vězení.

Orbán také protestoval proti EU kvůli hrozbě sankcí vůči zemi za to, že nepřijímali přerozdělované migranty ze zemí jako Řecko a Itálie. Chudaci, maji ve vladach asi kolaboranty Brusselu, Londyna a NATO.

Podle Orbána by Maďaři nebyli "vydíráni" v Bruselu a říkali: "Chceme Maďarsko, Maďarsko a Evropu."

"Evropská unie není Brusel," dodal a nepodal se s myšlenkou, že "naše budoucnost je určena v Bruselu nebo ve Washingtonu".

"Dokud jsem předseda vlády Maďarska a stojím tady, tak i hraniční plot na jižní hranici," řekl.

Pochází z maďarských levicových otevřených hranic, finančník George Soros byl také napaden premiérem, který slíbil, že bude bojovat proti Sorosově síti progresivních nevládních organizací.

Orbán v řeči v dubnu řekl, že Soros "zničil životy milionů Evropanů".

"George Soros utrácí nekonečné množství peněz na podporu nelegálního přistěhovalectví," řekl.

"Věřím, že George Soros nesmí být podceňován: je silným miliardářem obrovského odhodlání, který, pokud jde o jeho zájmy, nerespektuje ani Boha, ani člověka."

Maďarská vláda objasnila, že chtějí, aby nevládní organizace, jako jsou ty, které podporuje Soros, byly průhledné a zjistili, odkud pocházejí jejich peníze, a pro co je využívají.

Orbán také obvinil Sorose z finančních skupin, které prosazují masovou migraci do Maďarska a říkají: "Tyto teorie otevřených hranic jsou koncipovány v semináři Soros a ty také infiltrovaly řadu mezinárodních institucí.

"Musíme bojovat proti těmto bitvám. Musíme proti nim bojovat. Musíme zajistit, aby jejich operace byla transparentní a musíme si ujasnit, že často se nejedná o zásady lidských práv, ale o chamtivost a migrující podnikání. "

41 jara jara | 14. června 2017 v 18:39 | Reagovat

[13]:  Muj Mily Ostravacku, pridam par projektu na kterych jsem pracoval at si vsichni prosim uvedomime kde jsme mohli byt a kde se nachazime, diky tem MOronum lidskeho odpadu? vis ja jsem pracoval i na studiich super velmi rychle transportace. Francouzi prave vyviji pro rychlost snad 450km/hod. Znam se s vynalezcem MAGLEV, profesory z MIT, Boston kam jsem chodil na prednasky kdyz jsem po 2.5 roku pracoval 18 dnu v mesici v Bostonu a I navstevoval Harvard, zajimave a velmi poucne. Dostali Granty pro vyvoj, testovaci, vystavby zkusebni trasy v LI mozne rychlosti pres 600 km/ hod ale  tyto penizky pak rozumnymi politiky environmentalisty byly prezazeny na vyzkum daleko duleziteho-ptacku a skebli!!!! Planovalo se spojeni Lisabon pres Beringovu uzinu az po NYC. 21 millennium projekty pres celou Sibir s novym zalidnenim.
A novy Williamsburg most mel byt tohoto soucasti, casti vyzkumu a aplikaci. Delal jsem hodne prescasu a innovaci s laskou a nadsenim... Mel jsem se stat hlavnim koordinacnim Ynzenyrem tohoto projektu... a tak mame zase zasranou variantu pres cely Manhattan s ideji predminuleho stoleti a strasne zacpy v cele 3-satte aree, teda diky!!! Treba v Subwaji jsem minuly tyden cucel 55 minut kdyz nefungovaly prepinace,  atd, ne v Praze nebo Moskve... ja zde ziji tak asi vim o cem mluvime. My se divame do budoucnosti, ne se ukolebavame ve srackach srovnavani se zaostalymi svety 2 stoleti nazpet a rvame hura!
\Tak zkopirovano a meho Re:  Williamsburg Bridge Complet Replacement of Bridge-Study, T.Y. Lin International / N.H.Bettigole, PC, NYC, NY:  Performed Study under construction stages for this innovative multilevel bridge replacement that will secure future Hi-speed transportation from LI thru Manhattan, NJ to PA incl. all Airports w/Hi-Speed connections, ano vcetne po planovany Stuard super International Airport (super-drony)  (“New Milenium Project” - not accepted as “not required such an Advanced Transportation Project” - Futuristic urban re-development), slo zde o korupci s Uniema... Studoval jsem kdysi z 30-catych v nemcine studii Unie jako brzda pro supervyvoj a pokrok lidstva. Hodne pravdy a to se probiralo pry i ve VUML pro ty vybrane.
Jen pro zajimavost v 2011 velke Katskill zaplav bylo vyrazeno mistnich pres 13 mostu a cele useky silnic a jen most ktery jsem na zaplavy a scaur navrhoval zustal jako jedinny bez poskozeni. [:tired:]

42 pozorovatel pozorovatel | 14. června 2017 v 18:57 | Reagovat

[34]: Jaro zalez do boudy. Zase te nikdo doma nepousloucha tak tady placas senilni picoviny? Komunistickej kolaborante...

43 jara jara | 14. června 2017 v 19:17 | Reagovat

[13]:
Mohli jsme mit z letiste La Guardia, NY Superrychle katamariny pro masove spojeni s celym NYC, JFK az po New Jersey a Connecticut. Podobna doprava je bezna mezi Reckymi ostrovy a Tureckem jiz velice osvecena, nemusim mit zadne pripominky , neb jak v Recku, Kypru i Turecku jsem byl mnohokrate I pracovne  a pouzival tyto zpusoby dopravy i s prepravou naseho auta. Vite, a letos, o 20+  roku pozadu byl slavnostne uveden do provozu jen jedno "kocabkove pomale spojeni" Watertaxi a to s velkou slavou, jedouci jen 30% rychlosti, malokapacitni a tedy predrazene a neefektivni atd, atd. Tak jiz vite o cem mluvime my Ynzenyri a vedci co se snazime o pokrok nejen v USA ale v celem svete? My nejsme zpatecnici a parazite zadne  spolecnosti! Pratele vseho pokroku a blahobytu pro vsechny!

La Guardia Airport Ferry Terminal and Marine Pier, Queens, NY:  In charge of development phases, carried out 3D analysis and design for the 30,000 sq ft Ferry Terminal, Taxi, waterfront, marine pier, and boardwalk with floating barges, gangways and canopies. Metropolitan development studies for hi-speed water Catamarine mass transportation for 3-state area                  
(- advanced superior project was “canceled by uninformed, ignorant Environmentalists and special interest groups”)
Tak dnes by nemusel, byt takovy sajrajt na preplnenych NYC masove transportace a I se spojenimi mezi letistnimi uzly.
Jiz chapete o co take muze jit a to v celem svete! [:tired:]

44 ghost ghost | 14. června 2017 v 20:23 | Reagovat

[38]: To mi pripomnelo zdejsi hezke prislovi: Druha myska dostane syr.

45 pozorovatel pozorovatel | 15. června 2017 v 1:32 | Reagovat

[36]: To komunisticky hovado (jara) zasadne neodpovida. Co jste cekal od slizkeho hada?

46 Drifter Drifter | 15. června 2017 v 8:26 | Reagovat

Jaro, je snad na svete nejaky projekt na kterem jsi nepracoval?

47 ghost ghost | 15. června 2017 v 16:21 | Reagovat

[38]: Takova ucinne zapojena pasticka dovede i sepnout par miliamper stridaveho proudu z budika na nekolik desitek amper k roznetce.

Vim, Hedvicek nema inzenyry rad, a EU by nemela rozsirovat navody na vyrobu bomb.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama